پوست صورت خبر می دهد از سر درون

پوست صورت خبر می دهد از سر درون

تاثیر سلامت بدن بر پوست , استرس و کمبود خواب نیز می تواند بر دستگاه هاضمه تاثیر گذارند و با ایجاد کم آبی در بدن، تاثیراتی را در پیشانی به جا گذارد.

برندپوشانبهنودگشت