شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

آغاز امامت امام زمان (عج) در نهم ربیع الاول

اشتراک:
اغاز ولایت امام‌ زمان‌ احکام و مسائل شرعی
نهم ربیع الاول سومین ماه قمری اغاز ولایت و امامت امام زمان است.

امام زمان اخرین ذخیره الهی است و بعد از شهادت پدرش امام حسن عسکری به امامت رسید تا پایان وعده داده شده دنیا را رقم بزند و جهان را پر از عدل و داد کند. اطلاعاتی درباره نهم ربیع الاول آغاز ولایت امام‌ زمان‌ را در پرشین وی بخوانید.

آغاز ولایت امام‌ زمان‌

آغاز امامت‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) سرانجام‌ دولت‌ عباسیان‌ به‌ حاکمیت‌ «احمد بن‌جعفر متوکل‌
عباسی‌» ملقب‌ به‌ معتمد علی‌ ا… که‌ ازسال‌ ۲۵۶ هجری‌ قمری‌ تا سال‌ ۲۷۹ به‌ مدت‌۲۳
سال‌ بر جهان‌ اسلام‌ حکومت‌ کرد تصمیم‌گرفت‌ در ماه‌ ربیع‌الاول‌ سال‌ ۲۶۰ هجری‌ به‌زندگی‌
امام‌ حسن‌ عسکری‌ (ع‌) پایان‌ دهد و عده‌ای‌ با توجه‌ به‌ شایعه‌ خبری‌ مبنی‌ بر عدم‌ازدواج‌
و فرزندی‌ از حضرت‌ ایشان‌ خط پایانی‌ براعتقاد دوازده‌ امامی‌ شیعه‌ می‌دانستند .

ولی‌ ازازدواج‌ پنهان‌ امام‌ حسن‌ عسکری‌ (ع‌) با ملیکه‌دختر قیصر روم‌ و تنها فرزند برومندشان‌
خبری‌نداشتند و روز نهم‌ ربیع‌الاول‌ سال‌ ۲۶۰ هجری‌اولین‌ روز امامت‌ حضرت‌ مهدی‌
حجه‌بن‌الحسن‌امام‌ زمان‌ (عج‌) روز جشن‌ مسلمانی‌ است‌ که‌روایت‌ منقول‌ پیامبر اسلام‌
(ص‌) از سنی‌ و شیعه‌ رامبنی‌ بر جانشینان‌ دوازده‌گانه‌ ایشان‌ به‌ اوصیاءمعصومین‌ آن‌
رسول‌ گرامی‌ تطبیق‌ می‌کنند وآخرین‌ آن‌ اوصیا را وجود مقدس‌ حضرت‌ بقیه‌ا..
الاعظم‌ معرفی‌ می‌کنند.

● امامت‌ در غیبت‌ صغری‌ ( ۳۲۹-۲۶۰)

از نهم‌ ربیع‌ الاول‌ سال‌ ۲۶۰ هجری‌ شمسی‌ که ‌آغاز امامت‌ حضرت‌ مهدی‌ (عج‌) است‌
تا سال‌۳۲۹ هجری‌ سال‌ وفات‌ «ابوالحسن‌ علی‌بن‌محمد سمری‌» نایب‌ چهارم‌ امام‌
(ع‌) ۶۹سال‌ مدت‌ امامت‌ امام‌ زمان‌ (ع‌) در غیبت‌ صغری‌است‌.علی‌ بن‌ محمد سمری‌
نایب‌ چهارم‌ امام‌زمان‌ (عج‌) معاصر با شیخ‌ علی‌ بن‌ با بویه‌ قمی‌صدوق‌ اول‌ بود
که‌ با ارتحال‌ ایشان‌ در سال‌ ۳۲۹هجری‌ قمری‌ یعنی‌ زمانی‌که‌ امام‌ زمان‌ (ع‌)
۷۴داشتند غیبت‌ کبری‌ آغاز شد و همچنین‌ حکومت‌متقی‌ باا…
«ابراهیم‌ بن‌ مقتدر عباسی‌» آغاز شد که‌بعد از مرگ‌ برادرش‌ راضی‌ با ا..

 اغاز ولایت امام‌ زمان‌ اغاز ولایت امام‌ زمان‌

به‌ حکومت‌رسیده‌ بود بنابراین‌ اگر زمان‌ دقیق‌ غیبت‌ صغری‌امام‌ زمان‌ (عج‌)
را با احتساب‌ پنج‌ سال‌ ابتدای‌عمرشان‌ که‌ از ابتدای‌ ولادتشان‌ نیمه‌ شعبان‌
سال‌۲۵۵ هجری‌ قمری‌ است‌ تا سال‌ ۳۲۹ هجری‌محاسبه‌ کنیم‌ ۷۹ سال‌ می‌شود

ولی‌ مدت‌ امامت‌آن‌ بزرگوار در عصر غیبت‌ صغری‌ (-۲۵۵۳۲۹) ۶۹ سال‌ است‌
که‌ با شهادت‌ پدربزرگوارشان‌ امام‌ حسن‌ عسکری‌ (ع‌) از سال‌ ۲۶۰هجری‌ آغاز شده‌
بود.عثمان‌ بن‌ سعید اسدی‌ عمروی‌ (به‌ تلفظعمری‌) وی‌ از شاگردان‌ و یاران‌
و اصحاب‌ امین‌امام‌ دهم‌ و امام‌ یازدهم‌ بود.

آغاز امامت امام زمان (عج) در نهم ربیع الاول

۱) عثمان‌ بن‌ سعید دردوره‌ امام‌ علی‌ هادی‌ (ع‌) و امام‌ حسن‌ عسکری‌(ع‌)
وکیل‌ ایشان‌ بود پس‌ از درگذشت‌ امام‌یازدهم‌ و پیشامد فقدان‌ حضور امام‌ معصوم‌
(ع‌)در بین‌ شیعیان‌، عثمان‌ بن‌ سعید از سوی‌ حضرت‌مهدی‌ (عج‌) به‌ نیابت‌ خاصی‌ منصوب‌
شد و واسطه‌میان‌ امام‌ و شیعیان‌ شد.

آغاز ولایت امام‌ زمان‌ آغاز ولایت امام‌ زمان‌

۲) «محمد بن‌ عثمان‌»، ایشان‌ فرزند نائب‌اول‌ عثمان‌ بن‌ سعید است‌ و او نیز
از جانب‌ امام‌یازدهم‌ توثیق‌ شده‌ است‌.عثمان‌ بن‌ سعید به‌هنگام‌ فوت‌ به‌
فرمان‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) امر نیابت‌ رابه‌ فرزند خویش‌ محمد سپرد و او واسطه‌
بین‌ امام‌(ع‌) و شیعیان‌ شد.مدت‌ نیابت‌ محمد بن‌ عثمان‌ وپدرش‌ عثمان‌ بن‌ سعید
قریب‌ به‌ چهل‌ و پنج‌ سال‌طول‌ کشید و ایشان‌ به‌ سال‌ ۳۰۴ یا ۳۰۵ هجری‌قمری‌
در بغداد به‌ جوار حق‌ شتافت‌.

آغاز ولایت امام‌ زمان‌

۳) «ابوالقاسم‌ حسین‌ بن‌روح‌ نوبختی‌» است‌که‌ به‌ امر امام‌ زمان‌ (عج‌)
و ابلاغ‌ محمدبن‌عثمان‌به‌ نیابت‌ سوم‌ امام‌ مهدی‌ (عج‌) رسید.

وی‌ بیش‌ ازبیست‌ و یک‌ سال‌ مامور به‌ سفارت‌ و نیابت‌ از سوی‌امام‌ عصر
(عج‌) بود و سرانجام‌ در سال‌ ۳۲۶هجری‌ پس‌ از انجام‌ ماموریت‌ نیابت‌ در بغداد به‌رحمت‌
ایزدی‌ پیوست‌.

۴) «علی‌ بن‌ محمد» است‌ که‌ به‌ امر امام‌زمان‌ (ع‌) جانشین‌ حسین‌ بن‌ روح‌
در امر نیابت‌شد.

ایشان‌ تنها سه‌ سال‌ مامور به‌ سفارت‌ و نیابت‌امام‌ عصر (عج‌) بودند که‌ در تاریخ‌
۳۲۹ هجری‌قمری‌ در حالیکه‌ امام‌ عصر (ع‌) شش‌ روز قبل‌ از ارتحالشان زمان‌
فوتش‌ را اعلام‌ فرمودند از دنیا رفتند و عصرغیبت‌ کبری‌ آغاز شد بنابراین‌ مدت‌
امامت‌ امام‌زمان‌ (عج‌) در غیبت‌ صغری‌ ۶۹ سال‌ است‌ که‌۴۵ سال‌ مربوط به‌
عثمان‌ بن‌ سعید و پسرش‌محمدبن‌ عثمان‌ و ۲۱ سال‌ مربوط به‌ حسین‌ بن‌روح‌
و ۳ سال‌ مربوط به‌ علی‌ سمری‌ است‌ و غیبت‌کبری‌ که‌ هم‌ اکنون‌ نیز ادامه‌
دارد از سال‌ ۳۲۹ تا۱۴۲۶ به‌ مدت‌ ۱۰۹۵ سال‌ ادامه‌ دارد و عاشقان‌او طی‌ این‌
سالها برای‌ او می‌گویند و می‌نویسند و در فراقش‌ می‌گریند و می‌سوزند و می میرند.

خانواده سبز ـ تسنیم

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس