احکام شیر دادن و سوالات جالب و مهم مربوط به آن

مشاهده : 984
احکام شیر دادن و سوالات جالب و مهم مربوط به آن احکام و مسائل شرعی
احکام شیر دادن سؤال ۱_ اگر زن با شرایطی که بعداً گفته می شود ( شیر دادنی که باعث محرم شدن می شود ) بچه ای را شیر دهد، آن بچه به چه افرادی محرم می شود؟ جواب _ اول: خود زن، و او را مادر رضاعی می گویند.دوم: شوهر زن که شیر مال اوست […]

احکام شیر دادن

سؤال ۱_ اگر زن با شرایطی که بعداً گفته می شود ( شیر دادنی که باعث محرم شدن می شود ) بچه ای را شیر دهد، آن بچه به چه افرادی محرم می شود؟

جواب _ اول: خود زن، و او را مادر رضاعی می گویند.دوم: شوهر زن که
شیر
مال اوست و او را پدر رضاعی می گویند.سوم: پدر و مادر آن زن،‌ هر چه بالا روند،‌ اگر چه
پدر و مادر رضاعی او باشند.چهارم: بچه هایی که از آن زن، به دنیا آمده اند،‌ یا به دنی‍ا می
آیند.پنجم: بچه های اولاد آن زن هر چه پایین روند، چه از اولاد او به دنیا آمده و یا اولاد
او آن بچه ها را شیر داده باشند.ششم: خواهر و برادر آن زن،‌ اگر چه رضاعی باشند، یعنی بر
اثر شیر خوردن،‌ با آن زن، خواهر و برادر شده باشند.هفتم: عمو و عمّۀ آن زن، اگر چه رضاعی باشند.هشتم:
دایی و خالۀ آن زن، اگر چه رضاعی باشند.نهم: اولاد شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است، هر
چه پایین روند اگر چه اولاد رضاعی او باشند.دهم: پدر و مادر شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر
است،‌هر چه بالا روند.یازدهم: خواهر و برادر شوهری که شیر مال اوست، اگر چه خواهر و برادر رضاعی او باشند.دوازدهم:
عمو، عمه، دایی و خالۀ شوهری که شیر مال اوست هر چه بالا روند، اگر چه رضاعی باشند.و نیز عدۀ
دیگری که در مسائل بعد گفته خواهد شد، به سبب شیر دادن محرم می شوند.

س ۲_ اگر زن با شرایطی که بعداً گفته می شود، ( شیر دادنی که باعث محرم شدن می شود ) بچه ای را شیر دهد، آیا پدر آن بچه می تواند با دخترهای آن زن ازدواج کند؟

ج _ پدر آن بچه نمی تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده اند ازدواج کند و
نیز نمی تواند دخترهای شوهری را که شیر مال اوست، اگر چه دخترهای رضاعی او باشند برای خود عقد نماید.ولی
جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند، اگر چه بنابر احتیاط مستحب با آنان ازدواج نکند و نگاه
محرمانه، یعنی نگاهی که انسان می تواند به محرمهای‌خود کند، به آنان ننماید.

س ۳_ اگر زن با شرایطی که گفته می شود بچه ای را شیر دهد، شوهر آن زن که صاحب شیر است، آیا به خواهرهای آن بچه محرم می شود؟

ج _ به خواهرهای آن بچه محرم نمی شود، ولی بنابر احتیاط مستحب با آنان ازدواج ننماید، و نیز خویشان
شوهر، به خواهر و برادر آن بچه محرم نمی شوند.

س ۴_ اگر زن بچه ای را شیر دهد، آیا به برادرهای آن بچه محرم می شود؟

ج _ به برادرهای آن بچه محرم نمی شود و نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه ای
که شیر خورده محرم نمی شوند.

س ۵_ اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن زن نزدیکی نماید،‌آیا می‌تواند آن دختر را برای خود عقد کند؟

ج _ خیر، دیگر نمی تواند آن دختر را برای خود عقد کند.

س ۶_ اگر انسان با دختری ازدواج کند، آیا می‌تواند با زنی که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج

کند؟
ج _ خیر، نمی تواند ازواج کند.س ۷_ آیا انسان می تواند با دختری که مادر یا مادر
بزرگ انسان، او را شیر کامل داده ازدواج کند؟ج _ خیر، نمی تواند ازدواج کند.

س ۸_ اگر زن پدر انسان، از شیر پدر او، دختری را شیر داده باشد، آیا انسان می تواند با

آن دختر ازدواج کند؟
ج _ خیر، نمی تواند ازدواج نماید.

س ۹_ اگر دختر شیر خواری را برای خود عقد کند، سپس مادر یا مادر بزرگ و یا زن پدر

او، آن دختر را شیر دهد، آیا آن عقد صحیح است؟
ج _ آن عقد باطل می‌شود.

س ۱۰_ آیا با دختری که خواهر یا زن برادر انسان، او را شیر کامل داده، می شود ازدواج کرد؟

ج _ خیر، نمی شود ازدواج کرد.

س ۱۱_ آیا با دختری که خواهر زاده، یا برادر زاده، یا نوۀ خواهر و یا نوۀ برادر انسان، آن دختر را شیر داده باشد، می‌تواند ازدواج کرد؟

ج _ خیر، نمی تواند ازدواج کرد.

س ۱۲_ اگر زن، بچۀ دختر خود را شیر کامل دهد، حکم آن چیست؟

ج _ آن دختر بر شوهر خود حرام می شود و همچنین است اگر بچه ای را که شوهر دخترش،
از زن دیگری دارد شیر دهد.

س ۱۳_ اگر زن، بچۀ پسر خود را شیر کامل دهد، حکم آن چیست؟

ج _ زن پسرش که مادر آن طفل شیر خوار است،‌بر شوهر خود حرام نمی شود.

س ۱۴_ اگر زن پدر دختری، بچۀ شوهر آن دختر را شیر دهد، حکم آن چیست؟

ج _ آن دختر به شوهر خود حرام می شود، چه بچه از همان دختر، یا از زن شوهر او
باشد(dot)
شرایط شیر دادنی
که باعث محرم شدن است

س ۱۵_ شرایط شیر دادنی که باعث محرم شدن می
شود کدام است؟

ج _ هشت شرط دارد:اول: بچه، شیر زن زنده را بخورد، پس اگر از سینۀ زنی که
مرده است شیر بخورد فایده ندارد.دوم: شیر آن زن از حرام نباشد، پس اگر شیر بچه ای را که از
زنا به دنیا آمده به بچۀ دیگر بدهند، بر اثر آن شیر، بچه با کسی محرم نمی شود.سوم: بچه شیر
را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوی او بریزند، نتیجه ندارد.چهارم: شیر،‌خالص بوده و با چیز دیگری
مخلوط نباشد.پنجم: شیر از یک شوهر باشد، پس اگر زن شیردهی را طلاق دهند، بعد شوهر دیگری کند و از
او آبستن شود و تا هنگام زاییدن، شیری که از شوهر اول داشته باقی باشد و مثلاً‌ هشت دفعه پیش
از زاییدن، از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاییدن، از شیر شوهر دوم به بچه ای بدهد،
آن بچه با کسی محرم نمی‌شود.ششم: بچه به جهت بیماری، شیر را قی نکند، و اگر قی کند، بنابراحتیاط کسانی
که بر اثر شیر خوردن با آن بچه محرم می‌شوند، با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه نیز به او
ننمایند.هفتم: پانزده مرتبه، یا یک شبانه روز شیر سیر بخورد، یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند از آن
شیر، استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روییده است، بلکه اگر ده مرتبه نیز به او شیر دهند، بنابر
احتیاط مستحب کسانی که بر اثر شیر خوردن با او محرم می شوند، با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه
نیز به او ننمایند.هشتم: دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال، او را
شیر دهند با کسی محرم نمی شود، بلکه اگر مثلاً پیش از تمام شدن دو سال، چهارده مرتبه و بعد
از آن، یک مرتبه شیر بخورد، به کسی محرم نمی شود، ولی چنانچه از هنگام زاییدن زن شیر ده، بیشتر
از دو سال گذشته و شیر او باقی‌باشد و بچه ای را شیر دهد که هنوز دو سال او تمام
نشده، آن بچه بنابراحتیاط واجب، با کسانی که گفته شد، محرم می شود.

س ۱۶_ بچه باید چه مقدار شیر بخورد تا شرایط محرم شدن را دارا گردد؟
ج _ باید بچه در
بین یک شبانه روز، غذا یا شیر زن دیگری را نخورد، ولی اگر کمی غذا بخورد که نگویند در بین،
غذا خورده، اشکال ندارد.و نیز باید پانزده مرتبه، از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه، شیر زن
دیگری را نخورد و هر دفعه بدون فاصله شیر بخورد، ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند، یا
کمی صبر کند که از اولی که پستان در دهان می گیرد تا وقتی سیر می شود، یک دفعه حساب
شود، اشکال ندارد.

س ۱۷_ اگر زن از شیر شوهر خود، بچه ای را شیر دهد، بعد شوهر دیگری کند و از شیر

آن شوهر نیز بچۀ دیگری را شیر دهد، آیا آن دو بچه به هم محرم می شوند؟
ج _
آن دو بچه با یکدیگر محرم نمی شوند، اگر چه بهتر است با هم ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به
یکدیگر ننمایند.س ۱۸_ اگر زن از شیر یک شوهر، چندین بچه را شیر دهد، آیا آنها به یکدیگر محرم هستند؟ج
_ همۀ آنان به یکدیگر و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده، محرم می شوند.

س ۱۹_ اگر کسی چند زن داشته باشد و هر کدام آنان، با شرایطی که بیان شد، بچه ای را

شیر دهد، آیا آن بچه به یکدیگر محرم هستند؟
ج _ همۀ آن بچه ها به یکدیگر و به
آن مرد و به همۀ آن زنها محرم می شوند.

س ۲۰_ اگر کسی دو زن شیرده، داشته باشد و یکی از آنان بچه ای را مثلاً هشت مرتبه و

دیگری هفت مرتبه شیر بدهد، آن بچه به چه کسی‌ محرم می شود؟
ج _ آن بچه به کسی
محرم نمی شود.

س ۲۱_ اگر زنی از شیر یک شوهر، پسر و دختری را شیر کامل بدهد، آیا خواهر و برادر آن

دختر، با خواهر و برادر آن پسر به هم محرم می شوند؟
ج _ خواهر و برادر آن دختر،
با خواهر و برادر آن پسر، به هم محرم نمی شوند.

س ۲۲_ آیا انسان می تواند با زنهایی که بر اثر شیر خوردن، خواهرزاده یا برادرزادۀ زن او شده اند

ازدواج کند؟
ج _ انسان نمی تواند بدون اجازۀ زن خود، با آنها ازدواج کند.

س ۲۳_ اگر انسان با پسری لواط کند، با کدامیک از اقوام آن پسر نمی تواند ازدواج کند؟
ج _
اگر با پسری لواط کند، بنابراحتیاط واجب دختر، خواهر، مادر و مادربزرگ رضاعی آن پسر را، یعنی کسانی که بر
اثر شیر خوردن، دختر، خواهر و مادر او شده اند، برای خود عقد نکند.

س ۲۴_ زنی که برادر انسان را شیر داده، آیا با انسان محرم می شود؟
ج _ با انسان محرم
نمی شود، اگر چه بنا بر احتیاط مستحب خوب است با او ازدواج نکند.

س ۲۵_ آیا انسان می تواند با دو خواهر، اگر چه رضاعی باشند ازدواج کند؟
ج _ انسان نمی تواند
با دو خواهر، اگر چه رضاعی باشند، یعنی به جهت شیر خوردن خواهر یکدیگر شده باشند، ازدواج کند.

س ۲۶_ اگر دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بوده اند، حکم آن چیست؟
ج _ در
صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده، هر دو باطل است و اگر در یک وقت نبوده، عقد اولی
صحیح و عقد دومی باطل می شود.

س ۲۷_ چه افرادی را بهتر است زن احتیاط کند و آنها را شیر ندهد؟
ج _ اگر زن از
شیر شوهر خود، افراد زیر را شیر دهد، شوهرش بر او حرام نمی شود، اگر چه بهتر است احتیاط کند
و آنها را شیر ندهد:اول: برادر و خواهر خود زن.دوم: عمو، عمه، دایی و خالۀ خود زن.سوم: اولاد عمو و
اولاد دایی آن زن.چهارم: برادرزادۀ آن زن.پنجم: برادر شوهر، یا خواهر شوهر آن زن.ششم: خواهر زادۀ آن زن، یا خواهرزادۀ
شوهرش.هفتم: عمو، عمه، دایی و خالۀ شوهرش.هشتم: نوۀ زن دیگر شوهرش.

س ۲۸_ اگر کسی دختر عمه یا دختر خالۀ انسان را شیر دهد، آیا به انسان محرم می شود؟
ج
_ به انسان محرم نمی شود، ولی بنابراحتیاط مستحب از ازدواج با او خودداری نماید.

س ۲۹_ مردی که دو زن دارد، اگر یکی از آن دو زن، فرزند عموی زن دیگر را شیر دهد،

حکم آن چیست؟
ج _ زنی که فرزند عموی او شیر خورده، به شوهر خود حرام نمی شود(dot)
آداب
شیر
دادن
س ۳۰_ چه کسی بهتر است به بچه شیر دهد؟

ج _ برای شیر دادن بچه، بهتر
از هر کس مادر اوست، و مستحب است مادر، از هر دو پستان خود، به نوزاد شیر دهد.

س ۳۱_ آیا زن می تواند برای شیر دادن، از شوهر خود مزد بگیرد؟
ج _ سزاوار است مادر، برای
شیر دادن از شوهر خود مزد نگیرد و خوب است شوهر مزد بدهد و اگر مادر بخواهد بیشتر از دایه
مزد بگیرد، شوهر می تواند بچه را از او گرفته و به دایه بدهد.

س ۳۲_ دایه ای که برای اطفال می گیرند، مستحب است چه شرایطی داشته باشد؟
ج _ مستحب است دوازده
امامی، دارای عقل، عفّت و صورت نیکو باشد.

س ۳۳_ دایه ای که برای طفل می گیرند، مکروه است چه شرایطی داشته باشد؟
ج _ مکروه است کم
عقل، یا غیر دوازده امامی، یا بدصورت، یا بدخلق و یا زنازاده باشد و نی‍ مکروه است دایه ای بگیرند
که از زنا بچه دار شده و شیرش از زنا باشد.

س ۳۴_ آیا زن می تواند هر بچه ای را شیر دهد؟
ج _ مستحب است نگذارند زنها هر بچه
ای را شیر دهند، زیرا ممکن است فراموش شود به چه کسانی شیر داده اند و بعد دو نفر محرم
با یکدیگر ازدواج نمایند.

س ۳۵_ کسانی که به سبب شیر خوردن، خویشی پیدا می کنند، آیا از هم ارث می برند؟
ج _
آنها از یکدیگر ارث نمی برند ولی مستحب است یکدیگر را احترام نمایند و حقوق خویشاوندی که انسان با خویشان
خود دارد، برای آنان نیست.

س ۳۶_ بچه را باید چه مدت شیر داد؟
ج _ احوط استحبابی آن است که بچه را دوسال تمام
شیر بدهند و اقل آن بیست و یک ماه است و نیز احوط استحبابی است که پس از دو سال
او را از شیر بگیرند.

س ۳۷_ بهترین شیر برای فرزند، کدام شیر است؟
ج _ بهترین شیر برای نوزاد، شیر مادر است، اگر چه
برای مادر واجب نیست نوزاد خود را شیر دهد.

س ۳۸_ سیر کردن نوازد بر عهدۀ کیست؟
ج _ سیر کردن نوزاد بر عهدۀ پدر است.

س ۳۹_ آیاد مادر می تواند در مقابل شیر دادن اجرت مطالبه کند؟
ج _ مادر می تواند در مقابل
شیر دادن به نوزاد خود از پدر نوزاد، اجرت مطالبه نمایند، اما اگر پدر نوزاد مرده باشد و یا پدر،
امکان سیر کردن فرزند یا پرداخت اجرت را نداشته باشد، بر مادر واجب است به نوزاد خود شیر دهد.

س ۴۰_ اگر فرزند دارای مال و ثروت باشد، آیا پدر می‌تواند از مال فرزند، اجرت شیر دادن او را

بپردازد؟
ج _ پدر می‌تواند این کار را انجام دهد.

س ۴۱_ در چه صورت است که پدر نمی تواند فرزند را برای شیر دادن از مادر بگیرد؟
ج _
اگر مادر حاضر شود مجانی و یا به اندازه ای که دیگران اجرت می گیرند، تا به نوزاد شیر دهد،
پدر نمی تواند فرزند را از مادر بگیرد.

س ۴۲_ مادر حق دارد تا چه مدت بچه ها را تربیت کند؟
ج _ مادر حق دارد، فرزند پسر
را تا دو سال و دختر را تا هفت سال، تربیت کند.البته اگر مادر، مسلمان، آزاد، عاقل، امین و همسر
پدر همین نوزاد باشد، در این صورت پدر نمی تواند در این مدّت، فرزند را از مادر جدا کند.

س ۴۳_ بعد از گذشت مدتی که حق تربیت بر عهدۀ مادر است، تربیت فرزند بر عهدۀ کیست؟
ج _
بعد از مدت یاد شده در مسألۀ پیش، حق تربیت و نگهداری فرزند به پدر می رسد و اگر پدر
مرده باشد، بنابراحتیاط این حق، به مادر باز می گردد و وصّی نمی تواند، مزاحمتی برای مادر به وجود آورد.

مسائل متفرقه شیر دادن
س ۴۴_ اگر بر اثر شیر دادن، حق شوهر از بین نرود، آیا زن می تواند

بدون اجازۀ شوهر، بچۀ شخص دیگری را شیر دهد؟
ج _ زن می تواند بدون اجازۀ شوهر، بچۀ شخص
دیگری را شیر دهد، ولی جایز نیست نوزادی را شیر دهد که بر اثر شیر دادن به او، بر شوهر
خود حرام شود، مثلاً اگر شوهر او دختر شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد، زن نباید آن دختر را
شیر دهد، چون اگر آن دختر را شیر دهد، خودش مادر زن شوهر می شود و بر او حرام می
گردد.

س ۴۵_ اگر کسی بخواهد زن برادرش، با او محرم شود، چه باید بکند؟
ج _ باید دختر شیرخواری را
با شرایطی که بیان شد، برای خود متعه کند و زن برادرش آن دختر را شیر دهد.

س ۴۶_ اگر مرد پیش از آنکه زنی را برای خود عقد کند، بگوید: به جهت شیر خوردن، آن زن

بر او حرام شده، مثلاً بگوید: شیر مادر او را خورده، آیا می تواند با آن زن ازدواج کند؟

ج _‌ چنانچه تصدیق او ممکن باشد، نمی تواند با آن زن ازدواج کند و اگر بعد از عقد بگوید
و خود زن نیز حرف او را قبول نماید، عقد باطل است.پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده باشد، یا
نزدیکی کرده باشد ولی در وقت نزدیکی، زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعد از
نزدیکی بفهمد بر آن مرد حرام بوده، شوهر باید مهر او را مطابق زنهایی که مانند او هستند، بدهد.

س ۴۷_ اگر زن پیش از عقد، بگوید: به جهت شیر خوردن بر مردی حرام شده، حکم آن چیست؟
ج
_ چنانچه تصدیق او ممکن باشد، نمی تواند با آن مرد ازدواج کند، امّا اگر بعد از عقد بگوید، مانند
آن است که مرد بعد از عقد بگوید و حکم آن، در مسألۀ پیش گفته شد.

س ۴۸_ شیر دادنی که سبب محرم شدن می باشد، چگونه ثابت می شود؟
ج _ با دو چیز ثابت
می گردد،اول: خبر دادن عده ای که انسان، از گفتۀ آنان یقین پیدا کند.دوم: شهادت دو مرد عادل، یا چهار
زن عادل، که بنابراحتیاط باید شرایط شیر دادن را نیز بگویند، مثلاً بگویند: ما دیده ایم فلان بچه یک شبانه
روز کامل از سینۀ فلان زن، شیر خورده و چیزی نیز در بین آن نخورده است.

س ۴۹_ اگر شک کنند، بچه به مقدار محرم شدن، شیر خورده یا نه، حکم آن چیست؟
ج _ اگر
شک کنند، بچه به مقدار محرم شدن، شیر خورده یا نه، یا گمان داشته باشند به آن مقدار شیر خورده
و یا گمان داشته باشند که شیر نخورده، نوزاد با کسی محرم نمی شود ولی بهتر است احتیاط کنند و
در صورت امکان فحص لازم است(dot) شعائر

2016-08-22 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
logo-samandehi