جمعه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

احکام خریدن قبر در دوران حیات به قصد تملک

اشتراک:
احکام خریدن قبر در دوران حیات به قصد تملک احکام و مسائل شرعی
آیا جایز است انسان در دوران حیات خود قبرى را به قصد تملک بخرد؟ ج: اگر مکان قبر، ملک شرعى دیگرى باشد خریدن آن اشکال ندارد ولى اگر جزئى از زمینى باشد که وقف براى دفن اموات مؤمنین است، خرید و نگهدارى آن براى خود انسان، چون بطور قهرى مستلزم منع دیگران از تصرّف در […]
آیا جایز است انسان در دوران حیات خود قبرى را به قصد تملک بخرد؟ ج: اگر مکان قبر، ملک شرعى
دیگرى باشد خریدن آن اشکال ندارد ولى اگر جزئى از زمینى باشد که وقف براى دفن اموات مؤمنین است، خرید
و نگهدارى آن براى خود انسان، چون بطور قهرى مستلزم منع دیگران از تصرّف در آن براى دفن اموات است،
صحیح نیست.
گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس