احکام غسل در ماه رمضان چگونه است؟

مشاهده : 3508
احکام غسل در ماه رمضان چگونه است؟ احکام و مسائل شرعی
ماه مبارک رمضان نزدیک است و افراد زیادی سعی می کنند خود را برای این ماه آماده کنند. یکی از آمادگی های لازم برای این ماه بررسی احکام شرعی ماه رمضان است که روزه های این ماه دچار مشکل و حتی کفاره نشود.

یکی از مهم ترین احکام در دین ما احکام مربوط به طهارت و غسل است . غسل های مستحب و و واجب در دین ما همانند هم است اما به جا آوردن غسل قبل از اذان صبح می تواند بسیار اهمیت داشته باشد تا روزه ما دچار ابطال نشود. احکام غسل در ماه رمضان را در پرشین وی بخوانید.

آشنایی با احکام غسل در ماه رمضان

باقی ماندن بر جنب و حیض و نفاس تا اذان صبح یکی از مبطلات روزه است و باعث می‌شود فرد
مؤمن نتواند به فرائض دینی خود در ماه مبارک رمضان به طور کامل عمل کند.بنابراین روزه داران از احکام غسل
آگاهی کامل داشته باشند و آن را جدی بگیرند.

* اگر جنب عمداً، تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم است عمدا تیمم ننماید، روزه‌‏اش باطل
است.

* اگر کسى در غیر از روزه‌های ماه رمضان و قضاى آن (از اقسام روزه هاى واجب و مستحب) عمداً تا اذان صبح غسل نکند
و تیمم هم ننماید، روزه‌اش صحیح است.

* کسى که جنب است و می‌خواهد روزه واجبى بگیرد که مثل روزه‌ی رمضان وقت آن معین است،
چنانچه عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شود، می‌تواند با تیمم روزه بگیرد و صحیح است.

* اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید،
باید روزه آن روز را قضا نماید و اگر بعد از چند روز
یادش بیاید، باید روزه هر چند روزى را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید.مثلا اگر نمی‌داند سه روز جنب
بوده یا چهار روز، باید روزه سه روز را قضا کند.

احکام غسل در ماه رمضان

بررسی احکام غسل در ماه رمضان

بررسی احکام غسل در ماه رمضان

* کسى که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند که اگر بخوابد تا صبح بیدار نمی‌شود،
نباید بخوابد و چنانچه بخوابد و تا صبح
بیدار نشود روزه‌‏اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود.

* هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود، اگر احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد براى غسل بیدار می‌شود، می‌تواند بخوابد.

* کسى که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند یا احتمال می‌دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح
بیدار می‌شود، چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند و با این تصمیم بخوابد و تا
اذان خواب بماند، روزه‌‏اش صحیح است.

* کسى که در شب ماه رمضان جنب است
و می‌داند یا احتمال می‌دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار
می‌شود، چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از بیدار شدن باید غسل کند، در صورتى که بخوابد و تا اذان
صبح خواب بماند، روزه‌‏اش صحیح است.

* کسى که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند یا
احتمال می‌دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود، چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن غسل کند، یا
تردید داشته باشد که غسل کند یا نه، در صورتى که بخوابد و بیدار نشود، روزه‌‏اش باطل است.

احکام غسل در ماه رمضان چیست؟

* اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و بداند یا احتمال دهد که اگر دوباره بخوابد
پیش از اذان صبح بیدار می‌شود و تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند، چنانچه دوباره
بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود باید روزه‌ی آن روز را قضا کند و همچنین است اگر از خواب
دوم بیدار شود و براى مرتبه سوم بخوابد، کفاره بر او واجب نمی‌شود.

* خوابى را که در آن محتلم شده نباید خواب اول حساب کرد، بلکه اگراز آن خواب بیدار شود و دوباره بخوابد، خواب اول حساب
می‌شود.

* اگر روزه ‏دار در روز محتلم شود، واجب نیست فورا غسل کند.

* هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده، اگرچه بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه او
صحیح است.

* کسى که می‌خواهد قضاى روزه رمضان را بگیرد، هرگاه تا اذان صبح جنب بماند، اگر چه
از روى عمد نباشد، روزه او باطل است.

* کسى که مى خواهد قضاى روزه رمضان را بگیرد
اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است، چنانچه
وقت قضاى روزه تنگ است ـ مثلا پنج روز روزه قضاى رمضان دارد و پنج روز هم به رمضان مانده
است ـ باید بنا بر احتیاط واجب، هم آن روز را روزه بگیرد و هم بعد از رمضان آن را
قضا کند و اگر وقت قضاى روزه تنگ نیست، باید روز دیگر روزه بگیرد و روزه آن روز صحیح نیست.

احکام غسل در ماه رمضان

آشنایی با احکام غسل در ماه رمضان

آشنایی با احکام غسل در ماه رمضان

* اگر در روزه واجبى غیر روزه رمضان و قضاى آن، تا اذان صبح جنب بماند، روزه‌اش صحیح است،
چه وقت آن معین باشد و چه نباشد.

*  اگر زن پیش از اذان صبح از حیض پاک شود و عمدا غسل نکند
یا اگر وظیفه او تیمم است تیمم نکند، روزه اش باطل است.

* اگر زن پیش از اذان صبح از حیض پاک شود و براى غسل وقت نداشته باشد، چنانچه بخواهد روزه ماه رمضان یا قضاى آن را
بگیرد، باید تیمم نماید و روزه‏اش صحیح است، و اگر بخواهد روزه مستحب یا روزه واجب مثل روزه کفاره و
روزه نذرى بگیرد، اگرچه بدون تیمم هم روزه‏اش صحیح است، ولى احتیاط مستحب آن است که تیمم کند.

* اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض پاک شود و براى هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد،
یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده، روزه او صحیح است.

* اگر  زن بعد از اذان صبح از خون حیض پاک شود یا در بین روز خون حیض ببیند، اگر چه نزدیک مغرب
باشد، روزه او باطل است.

احکام غسل در ماه مبارک رمضان کدامند؟

* اگر زن غسل حیض را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند روز یادش بیاید، روزه‏‌هایى که گرفته صحیح است.

* اگر زن پیش از اذان صبح  در ماه رمضان از حیض پاک شود ودر غسل کردن کوتاهى کند و تا اذان غسل نکند و در تنگى وقت تیمم
هم نکند، روزه‏‌اش باطل است.ولى چنانچه کوتاهى نکند، مثلا منتظر باشد که حمام زنانه شود، اگرچه سه مرتبه بخوابد و
تا اذان غسل نکند، در صورتى که تیمم کند روزه او صحیح است.

* اگر زنى که در حال استحاضه است ، غسلهاى خود را به تفصیلى که در احکام استحاضه گفته شده به جا آورد، روزه او صحیح
است.

* کسى که مس میت کرده، یعنى جایى از بدن خود را به بدن میت رسانده می‌تواند بدون غسل مس
میت روزه بگیرد و اگر در حال روزه هم میت را مس نماید، روزه او باطل نمی‌شود.

احکام غسل کردن‏ را بشناسید

‏‏ مسأله ۳۷۲- در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد ولی در غسل ترتیبی پاک ‏‎ ‎‏بودن تمام بدن لازم نیست.
و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از غسل ‏‎ ‎‏دادن آن قسمت آب بکشد کافی است.‏

‏‏ مسأله ۳۷۳- عرق جنب از حرام نجس نیست و کسی که از حرام جنب شده اگر با ‏‎ ‎‏آب گرم هم غسل کند صحیح است.‏

‏‏ مسأله ۳۷۴- اگر در غسل به اندازۀ سر مویی از بدن نشسته بماند،غسل باطل ‏‎ ‎‏است،ولی شستن جاهایی از بدن
که دیده نمی‌شود،مثل توی گوش و بینی، ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏‏

‎‏ مسأله ۳۷۵- جایی را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن،شستن آن لازم ‏‎ ‎‏نیست،ولی احتیاط در شستن است.‏

‏‏ مسأله ۳۷۶- اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن ‏‎ ‎‏دیده شود،باید آن را شست و اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست.‏

‏‏ مسأله ۳۷۷- چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است،باید برطرف کند و اگر پیش ‏‎ ‎‏از آن که یقین کند برطرف
شده غسل نماید،غسل او باطل است.‏

‏‏ مسأله ۳۷۸- اگر موقع غسل شک کند،چیزی که مانع از رسیدن آب باشد،در بدن ‏‎ ‎‏او هست یا نه،چنانچه
شکش منشأ عقلایی داشته باشد باید وارسی کند تا مطمئن شود ‏‎ ‎‏که مانعی نیست.‏

‏‏ مسأله ۳۷۹- در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب می‌شود،بشوید ‏‎ ‎‏و بنابر احتیاط شستن
موهای بلند هم لازم می‌باشد.‏

باشگاه خبرنگاران ـ امام خمینی

2019-04-29 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
دعا برای رفع آزار یک فرد دعا برای رفع آزار یک فرد
دین ما دین انسانیت است اگر شما هم به دنبال انسان بودن هستنید می دانید که آزار افراد حتی به شوخی می تواند غیر انسانی باشد. دعا برای رفع آزار یک فرد را در ادامه بخوانید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
چگونه گناهانمان را جبران کنیم ؟
آیا اذیت و آزار رساندن به یک شخص، کفاره دارد؟
خداوند در این آیه از قرآن زن را برتر از مرد دانسته است
آثار خواندن نماز شب و نافله صبح
این دعا را در هنگام سجده برای رفع مشکلات بخوانید
فضیلت و خواص سوره سبأ
پنج فایده عطسه کردن از نظر امام صادق (ع)
از نظر امام حسین (ع) ، امام زمان چه زمانی ظهور میکند؟
خشم خود را چگونه کنترل کنیم؟
۴ کار برای نجات میت از وحشت شب اول قبر
داستان هایی درباره جن
شهادت امام رضا (ع) و چهل حدیث گهربار از ایشان
بهترین زمان و ساعت برای بچه دار شدن از نظر اسلام
سوره ای برای شفای بیمار
پاداش روزه گرفتن در ماه رجب
حضور فرشتگان و جنیان در واقعه عاشورا و سوالات مربوط به آنها
logo-samandehi