جمعه, ۱۱ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

حکم کسی که بی اختیار سر از سجده بردارد چیست؟

اشتراک:
احکام سجده احکام و مسائل شرعی
سجده کردن نماد خضوع برای خدای بزرگ است . دراحکام شرعی سجده کردن به معنای قرار دادن مقداری از پیشانی بر زمین یا غیر آن می باشد .و بهترین حالت انسان برای نزدیک شدن به خدا است .

سجده کردن به یه عملی گفته میشود که فرد پیشانی خود را در مقابل خداوند بزرگ میگذارد که این نشانه ی خضوع وخشوه بنده نسبت به خداوند است .در نماز های یومیه سجده واجب دارد و  احکام سجده در دستورات اسلامی بیان شده است .سجده کردن در روایات حالت نزدیک شدن به خداوند متعالی است .این حالت فروتنی فقط به مختص انسان نمیشود همه ی موجودات را هم در برمیگیرد .با ما در پرشین وی همراه باشید

احکام سجده

و اما مسئله ای که می خواهم در این پست قرار دهم در مورد عملی است که شاید برای اکثرما اتفاق افتاده باشد و به خاطر ندانستند مسئله با شک و شبهه نماز را ادامه داده باشیم و یا
اینکه نماز را از سر گرفته باشیم، ولی واقعا نظر مراجع تقلید ما در مورد کسی که بی اختیار قبل از گفتن ذکر سجده سر از روی مهر بردارد چست؟اگر بی اختیار در حال سجده پیشانی از مهر جدا شود.

۱- نظر اکثر مراجع تقلید این است که؛اگر بی اختیار پیشانی از مهر جدا شود، چه ذکر گفته باشیم و چه نگفته باشیم، یک سجده محسوب میشود و نباید گذاشت سر دوباره به جای سجده برسد و اگر سر بی اختیار دوباره به جای سجده رسید،روی هم یک سجده محسوب می شود و اگر ذکر سجده را نگفته ایم باید بگوییم، و اگر عمدا سررا دوباره به سجده بگذاریم نمازمان باطل می شود.

حضرت آیت الله خمینی

مساله- اگر پیشانى بى‏اختیار از جاى سجده بلند شود چنانچه ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جاى سجده برسد واین یک سجده حساب مى‏شود چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه و اگر نتواند سر را نگه دارد و بى‏اختیار دوباره به جاى سجده برسد روى هم یک سجده حساب مى‏شود و اگر ذکر نگفته باشد باید بگوید.۱

آیت الله خامنه ای

سوال – اگر هنگام رفتن به سجده قسمت پیشانى دو مرتبه متداول بصورتى که قابل کنترل نباشد  احکام سجده به مهر برخوردکند حکمش چیست؟ آیا دو سجده محسوب مى‌شود؟جواب- یک سجده محسوب مى‌شودسوال -اگر در هنگام سجده اول سر یک لحظه از مهر جدا شود و دوباره روی مهر قرار بگیرد آیا دو سجده محسوب می‌شود و دیگر سجده دومرا نباید بجا آورد یا اینکه موجب بطلان کل نماز می‌شود؟جواب- اگر سر بى‌اختیار برگردد و به مهر برسد یک سجده حساب مى‌شود و چون بى‌اختیار بوده سبب بطلان نماز نمى‌شود.۲

آیت الله میرزا جواد تبریزی

مـسـالـه – اگر پیشانى بى اختیار از جاى سجده بلند شود, چنانچه ممکن باشد باید نگذارد دوبـاره بـجـاى سجده برسد, واین یک سجده حساب مى شود, چه ذکر سجده را گفته باشد یانه , واگـر نـتـوانـد سر را نگهدارد و بى اختیار دوباره بجاى سجده برسد, روى هم یکسجده حساب مى شود, و اگر ذکر نگفته باشد بنابر احتیاط باید بگوید

واجبات نماز

آیت الله بهجت (ره)

سوال- اگر نمازگزارى کمى تند به سجده رود و پیشانى بعد از برخورد با مهر کمى بلند شود و دوباره روى مهر جاى بگیرد؛ آیا دو سجدهحساب مى شود؟جواب- اگر نتواند سر را نگه دارد و بى اختیار دوبار به جاى سجده برسد، روى هم یک سجده حساب مى شود و اگر ذکر نگفته باشد، باید بگوید.۴

آیت الله فاضل لنکرانی

مسأله ـ اگر پیشانى بى اختیار از جاى سجده بلند شود، چنانچه ممکن باشد نباید بگذارد دوباره به جاى سجده برسد و این یک سجده حساب مى شود چهذکر سجده را گفته باشد یا نه و اگر نتواند سر را نگهدارد و بى اختیار دوباره به جاى سجده برسد روى هم یک سجده حساب مى شود و اگر ذکر نگفته باشد باید بگوید

احکام سجدهاحکام سجده نماز

۵

آیت الله سیستانی

مساله- اگـر پـیـشانى بى اختیار از جاى سجده بلند شود , چنانچه ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جاى سجده برسد و این یک سجدحساب مى شود , چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه.و اگر نتواند سر را نگهدارد و بى اختیاردوباره به جاى سجده برسد , همان یک سجده حساب مى شود ولى اگر ذکر نگفته باشد احتیاط مستحب آناست که آن را به قصد قربت مطلقه بگوید.۶

آیت الله مکارم شیرازی

مسأله ـ هرگاه پیشانى بى اختیار از جاى سجده بلند شودو برگردد، یک سجده حساب مى شود، چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه، ولى اگر اختیاراً آن رابردارد اگر قبل از ذکر و از روى عمد باشد نمازش باطل است و الاّ اشکال ندارد.۷

آیت الله نوری همدانی

مساله – اگرپیششانی بی اختیار از جای سجده بلند شود ، چنانچه احکام سجده  ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد ،و این یک سجده برسد ، و این یک سجده حساب می شود ، چه ذکر سجده را گفته باشدیا نه و اگر نتواند سر را نگهدارد و بی اختیار دوباره به جای سجده برسد ، روی هم یکسجده حساب می شود و اگر ذکر نگفته باشد ، باید بگوید

کیفیت سجدهواجبات نماز

آیت الله وحید خراسانی

مسأله – اگر پیشانى بى اختیار از جاى سجده بلند شود ، چنانچه ممکن باشدباید نگذارد دوباره به جاى سجده برسد ، و این یک سجده حساب مى شود ، چه ذکر سجده راگفته باشد یا نه ، و اگر نتواند سر را نگه دارد و بى اختیار دوباره به جاى سجده برسد، روى هم یک سجده حساب شدن محل اشکال است ، اگر چه یک سجده یقینا آورده شده ، پساگر ذکر نگفته باشد ، بنابر احتیاط واجب به قصد آنچه به او امر دارد – اعم از واجب ومستحب – ذکر بگوید.۹

 آیت الله صافی گلپایگانی

با تمام مراجع تقلید نظرشان فرق دارد، ایشان می فرمایند؛که در چنین مواقعی باید سجده را به طور کامل به جا آوریم و بعد از نماز بنابر احتیاط مستحب یک بار دیگر نماز را بخوانیم:مساله – اگر پیشانى بى اختیار بجاى سجده بخورد وبلند شود, سجده به عمل نیامده ست , و بـایـد سجده را بطور صحیح بجا آورد وبعد از تمام شدن ,احتیاط مستحب آن است که دومرتبه نماز را بخواند.۱۰

ستاره

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده