دوشنبه, ۷ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

راه های محرم شدن فرزندخوانده در اسلام !

اشتراک:
راه‌های محرم شدن در اسلام احکام و مسائل شرعی
یکی از مسائلی که پذیرش فرزند از پرورشگاه را دچار مشکل می کند، موضوع محرمین کودک با زوجین می باشد. کودکی که در خانواده رشد می کند به محبت و آغوش گرم نیاز دارد، در حالی که این مسئله با موضوع محرمیت، متناقض است.

داشتن فرزند از لذت های زندگی است. و برخی ترجیح می دهند فرزند غیر بیولوژیکی را بزرگ کنند. محرمیت در اسلام دارای سه راه است که یکی از آن راه ها مربوط به مسئله فرزند خواندگی است که در پی خود مشکلات محرمیتی دارد. راه‌های محرم شدن در اسلام را در این مطلب برای شما بیان کرده ایم . با ما در پرشین وی همراه باشید .

راه‌های محرم شدن در اسلام

راه های مَحرم شدن در اسلام منحصر در سه راه است که عبارتند از: نسب، رضاع و سبب«نسب»،همان راه ولادت است که از طریق آن، افراد به یکدیگر محرم می شوند؛ مانند محرمیتِ پسر به مادر ودختر به پدر.«رضاع»، شیر دادن است که اگر زنی با شرایطی که کتابهای فقهی ذکر شده است کودکی را شیر بدهد، افرادی از جمله خودش، شوهرش، فرزندانش به آن کودک محرم خواهند شد.

«سبب»، همان ازدواج است که با وقوع آن عده ای به یکدیگر محرم می شوند؛ مانند عروس به شوهر و پدر شوهر و داماد به همسر و مادر زن.محرمیت فرزند خوانده حال سوال اینجاست که اگر زن و شوهری کودکی را به فرزند خواندگی خود در آوردند چگونه مساله محرمیت او را حل کنند؟ چرا که او وقتی به سن تکلیف رسید اگر دختر باشد به مرد خانواده(پدرخوانده خود) نامحرم است و اگر پسر باشد به خانم خانه (مادرخوانده خود).

راه‌های محرم شدن در اسلامفرزند خواندگی در اسلام

متن صیغه موقت

در پاسخ باید گفت چون راه مَحرم شدن، منحصر در آن سه راهی است که بیان شد؛ بنابراین باید کاریکرد تا از طریق یکی از همان راهها بین فرزندخوانده و خانم یا آقای سرپرست محرمیت ایجاد شود.راه «نسب» یا همان ولات که منتفی است؛ می ماند راه شیردادن و ازدواج که این دو را می توان به روش های زیر عملی ساخت و با آن، محرمیت مورد نظر را ایجاد کرد.شایان ذکر است آنچه در ادامهمی آید راه های ممکن و پیشنهادی است؛ یعنی ممکن است کسی با بررسی جوانب مسأله که اشراف علمی بهاحکام شرعی از ضروریات آن است راه و یا راههای دیگری طراحی کند و از آن طریق، محرمیت مورد نظر را بوجود آورد.

اگر فرزند خوانده، پسر باشداگر فرزند بى سرپرستى که به فرزند خواندگى پذیرفته شده پسر باشد، از جهتمحرمیّت مشکلى با مرد خانواده ندارد؛ ولى براى ایجاد محرمیّت با خانم خانه، مى توان از راه هاى زیر اقدامکرد:الف) اگر خود این خانم (مادرخوانده) شیر دارد (مانند اینکه خانم مورد نظر، فرزندى به دنیا آورده و فرزندش پس از تولّد فوت کرده و مى خواهد جاى خالى فرزند فوت شده اش را با آوردن نوزاد بى سرپرستىپُر کند) با رعایت شرایط شیردهی به آن پسر شیر دهد.در این صورت مادرخوانده، مادر رضاعی آن پسر شده به او محرم می شود.

ب) اگر مادر این خانم، شیر دارد با رعایت شرایط به این کودک شیر دهد.در این صورت مادرخوانده، خواهر رضاعیآن پسر می شود.ممکن است پدرخوانده ای بخواهد مساله محرمیت نوزاد دختر را با عقد کردن او برای خود حل کند؛ یعنی دخترخواندهبشود همسر دوم او بی آنکه خواسته باشند به خود او و یا کس دیگری خبر دهند و بعد همکه به سن ازدواج رسید، باز بی آنکه کسی بفهمد پدرخوانده باقی مانده عقد موقت را ببخشد و دختر بهعقد دیگری درآید؛ اما باید توجه داشت که با این کار، دخترخوانده تا وقتی به پدرخوانده محرم است که درعقد اوست و با جدایی دوباره به او نامحرم می شود.

 چند راه برای محرم شدن کودک به والدین مسئله فرزند خواندگی

شرایط و راههای محرم شدن فرزند خوانده

ج) اگر خواهر یا خواهرزاده یا نوه خواهر اینخانم شیر دارد با رعایت شرایط به این کودک شیر دهد.در این صورت مادرخوانده خاله رضاعی آن پسر می شود.

د) اگر همسر یکى از برادرهاى آن خانم، یا دختر یکى از برادرهایش و یا حتّى نوه یکى از برادرهایش،شیر دارد با رعایت شرایط، به آن نوزاد شیر دهد.در این صورت مادرخوانده، عمه رضاعی آن می شود.تمام راههای شیر دادن برای محرمیت در صورتى است که دوران شیرخوارگى بچّه تمام نشده باشد؛ اما اگر دو سالاو تمام شده است و یا هیچکدام از زنهای یاد شده شیری برای شیر دادن به او ندارند در اینصورت راه قابل ملاحظه‌اى براى محرمیّت وجود ندارد.

تبیان – خبرگزاری حوزه

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده