سه شنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

لباسهاى حرام براى زن و مرد

اشتراک:
احکام و مسائل شرعی
لباسهاى حرام براى زن و مرد ۱٫ لباس شهرت. ۱۵۳٫مسئله: پوشیدن لباس شهرت چه برای مرد و چه برای زن بنابر احتیاط واجب جایز نیست.اگر چه به خاطر جنس لباس یا دوخت و طرح آن و یا رنگ، یا نحوه پوشیدن آن و یا ممزوجی از هر یک باشد.امام، اراکى، فاضل و مکارم: عروه، (شرائط […]

لباسهاى حرام براى زن و مرد

۱٫ لباس شهرت.

۱۵۳٫مسئله: پوشیدن لباس شهرت چه برای مرد و چه برای زن بنابر احتیاط واجب جایز نیست.اگر چه به خاطر
جنس لباس یا دوخت و طرح آن و یا رنگ، یا نحوه پوشیدن آن و یا ممزوجی از هر یک
باشد.امام، اراکى، فاضل و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۴۲٫خامنه اى: استفتاء.فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۵۶٫مکارم: توضیح المسائل، مسئله
۷۷۰٫بهجت، تبریزى، سیستانی و گلپایگانى:(۴۴).

۱۵۴٫سؤال: مراد از لباس شهرت چیست.جواب اول: لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن و یا نحوه پوشیدن
آن برای کسیکه می خواهد آن را بپوشد معمول نیست.امام و فاضل: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۴۲٫امام: توضیح المسائل،
مسئله ۸۴۵٫بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۱۱٫فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۵۶٫جواب دوم: لباسی که بواسطه داشتن خصوصیتی جالب توجه عموم و
انگشت نما باشد.امام: استفتاء از کتاب احکام بانوان، ص‏۳۶٫اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، گلپایگانی و مکارم:(۴۵).درنتیجه: اولاً: هر چیزی که
تلبس و پوشیدن به آن صدق کند می تواند شامل این حکم باشد، لذا لباسهایی نظیر کفش، کلاه، پیراهن، دامن،
روسرى، مقنعه، جوراب، شلوار، مانتو و…
اگر به نحوی باشند که به آنها صدق لباس شهرت بشود شامل این حکم هستند.ثانیاً: شهرت به خاطر هر چیزی
باشد فرق نمی کند چه به جهت جنس لباس باشد یا رنگ آن باشد مثل لباسهایی که رنگهای بسیار
تند و زننده دارند و یا به خاطر مدل آن باشد مانند لباسهایی که معروف به پانکی هستند و یا
به خاطر نحوه پوشیدن آن باشد.

۲٫ لباس مختص.

۱۵۵٫مسئله: پوشیدن لباس مختص به مردان برای زنان و پوشیدن لباس مختص به زنان برای مردان بنابر احتیاط واجب جایز
نیست.امام و فاضل: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۴۲٫امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۶٫اراکى، بهجت، خامنه اى، سیستانى، گلپایگانی و مکارم:(۴۶).۱۵۶٫مسئله:
مراد از لباس مختص مردان لباسی است که معمولاً فقط مردان آن را می پوشند و لباس مختص به زنان
لباسی است که معمولاً زنها آن را می پوشند.امام، اراکى، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.

۱۵۷٫مسئله: مراد از لباس مختص هر چیزی است که بدان لباس صدق کند خواه بعد از پوشیدن دیده بشود مانند
چادر، دامن، مقنعه و یا جوراب ساقه بلند برای مردان و یا کت و شلوار، کفش مردانه و…
برای خانمها و خواه بعد از پوشیدن دیده نشود مانند لباس زیر مردانه برای خانمها و یا لباس زیر زنانه
برای مردان.امام و فاضل: استفتاء.مکارم:(۴۷).۱۵۸٫سؤال: اینکه فرموده اند بنابر احتیاط واجب مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نپوشد در
این رابطه سؤالات زیر مطرح است:.

الف) آیا این پوشیدن در اجتماع مطرح است یا اگر در جای خلوت هم باشد اشکال دارد.ب) بر فرض اشکال
آیا پوشیدن دمپاییهای مخصوص خانمها در منزل برای مردان اشکال دارد.جواب الف) فرقی بین اجتماع و خلوت نیست.جواب ب) اگر
لباس مختص حساب شود جایز نیست علی الاحوط (احتیاط واجب).امام: استفتاء از کتاب احکام بانوان، ص‏۳۶٫اراکی و فاضل: استفتاء.بهجت، خامنه
اى، سیستانى، گلپایگانی و مکارم:(۴۸).

۱۵۹٫مسئله: پوشیدن لباس مختص بنابر احتیاط واجب حرام است چه در خلوت باشد وکسی انسان را نبیند و چه
دراجتماع باشد و در این صورت بیننده مرد باشد یا زن، محرم باشد یا نامحرم، فرقی در حرمت ندارد.امام: با
استفاده از کتاب احکام بانوان، ص‏۳۶٫اراکى: استفتاء.بهجت، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى:(۴۹).

۱۶۰٫مسئله: پوشیدن لباسهای مشترک یعنی لباسهایی که عرفاً هم مرد آن را می پوشد و هم زن (مانند شلوار و
یا بعضی از پیراهنها و…
) برای هر یک از مرد و زن اشکالی ندارد.امام، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.

توجه: نام زنانه و یامردانه بودن لباسی آن را لباس مختص نمی کند بلکه استعمال آن فقط توسط مردان یا
فقط توسط زنان آن را لباس مختص می کند.بطور مثال پوشیدن دمپاییهایی که در منزل عرفاً هم مردان از آن
استفاده می کنند و هم زنان ،برای هر یک از آنها اشکالی ندارد اگر چه نام آن دمپایی زنانه یا
مردانه باشد.بله اگر دمپایی از نوعی است که عرفاً فقط زنان آن را می پوشند (مانند دمپایی که در فرض
سؤال قبل مورد نظر است) استفاده از آن برای مردان حتی برای یک لحظه و یا آوردن چیزی از مثلاً
آشپزخانه جایز نیست.

۱۶۱٫مسئله: پوشیدن لباس مختص دیگری به هر منظوری باشد جایز نیست بنابر احتیاط واجب خواه برای پرو باشد یا بازی
کردن درتئاتر و سینما و یا خودنمایی کردن و یا…
هر چیز دیگر.امام و فاضل: استفتاء.اراکى، بهجت، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى:(۵۰)..
(۵۱).

۳٫ لباس مهیّج.

۱۶۴٫مسئله: پوشیدن هرگونه لباسی که عرفاً مهیج است و جلب توجه نامحرم می کند حرام است چه برای زن
و چه برای مرد.امام: با استفاده از استفتاء از کتاب احکام بانوان، ص‏۳۷٫اراکى، بهجت، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى: استفتاء.فاضل:
جامع المسائل، ج‏۲ سؤال ۱۰۶۷٫مکارم:(۵۲).۱۶۵٫مسئله: مهیج بودن لباس خواه به خاطر رنگ آن باشد یا مدل آن یا جنس لباس
و یا هر چیز دیگر باشد، لذا گاهی ممکن است.روسرى، مانتو، و مقنعه یا کفش خانمی بگونه ای باشد که
جلب نظر نامحرم کند و مهیج باشد که در این صورت پوشیدن آن جایز نیست.امام، اراکى، بهجت، خامنه اى، سیستانى،
فاضل، گلپایگانی و مکارم: با استفاده از مدارک مسئله قبل.توضیح: مراد تهییج نوعی است نه فردى، یعنی لباس که عرفاً
مهیج باشد پوشیدن آن جایز نیست اگر چه یک یا چند نفر تهییج نشوند.(۵۳).در نتیجه: لباسهایی مانند برخی دستکشهای تورى،
چادر یا روسری نازک توری یا آویختن چیزهایی مانند گل، گل سینه و یا برخی زینت آلات مانند زری دوزى،
توری دوزی به روسری و یا چادر و یا مانتو و…
، گذاشتن دگمه در محلهایی خاص از لباس، باز گذاشتن دگمه هایی از لباس اگر چه زیر آن پوشش باشد
و…
همه این گونه لباسها اگر مهیج باشد و جلب نظر کند حرام است و باید از پوشیدن آن اجتناب نمود.

۴٫لباس غصبی.

۱۶۷٫مسئله: پوشیدن لباس غصبی جایز نیست و شرعاً حرام است و نماز در آن نیز باطل است.امام، اراکی و گلپایگانى:
عروه، (شرائط لباس مصلى) شرط دوم.امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۱۵٫اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۰۹٫بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله
۶۸۶ و استفتاء.تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۲۳٫خامنه اى: استفتاء.سیستانى: منهاج الصالحین، (صلاه)، مسئله ۵۲۱٫فاضل و مکارم:(۵۴).۱۶۸٫مسئله: اگر لباسی از پول
غصبی نیز تهیه شده باشد حکم لباس غصبی را دارد و پوشیدن آن جایز نیست.امام، اراکى، بهجت، فاضل، گلپایگانی و
مکارم: عروه، (شرائط لبا س مصلى)، با استفاده از شرط دوم.سیستانى: منهاج الصالحین، (صلاه)، مسئله ۵۲۱٫۱۶۹٫مسئله: اگر بخشی از لباس
غصبی باشد پوشیدن آن جایز نیست حتی اگر یک نخ یا دگمه یا زیپ یا آستر آن باشد.امام، اراکى، فاضل،
گلپایگانی و مکارم: عروه (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از شرط دوم.بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۶۸۸٫سیستانى: منهاج
الصالحین، (صلاه)، مسئله ۵۲۱٫۱۷۰٫مسئله: کسانی که خمس بدهکار هستند هر لباسی را که باعین پول خمس نداده بخرند غصبی است
و پوشیدن آن جایز نیست و نماز در آن نیز باطل است.مگر آنکه از حاکم شرع یا نماینده او اجازه
گرفته باشند.امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۹٫بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۶۹۱٫تبریزى: توضیح المسائل، مسئله
۸۲۸٫سیستانى: منهاج الصالحین، (صلاه)، مسئله ۵۲۱٫

۵٫لباس مختص کفار.

۱۷۱٫مسئله: پوشیدن لباسهایی که فقط کفار از آنها استفاده می کنند حرام است.امام، فاضل و گلپایگانى: استفتاء.اراکى، بهجت، خامنه ای
و سیستانى:(۵۵).در نتیجه پوشیدن لباسهایی که معروف به پانکی اند یا لباس کشیشان و راهبها و یا لباس مخصوص هندوها
و یا برخی قبائل از کفار و…
همگی برای یک مسلمان چه مرد و چه زن جایز نیست.۱۷۲٫مسئله: پوشیدن لباسی که مشترک بین مسلمانان و کفار است
اشکال ندارد.امام، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.(۵۶).

——————————————————————————–۴۴٫فاضل: ستر عورتین از طفل ممیز واجب است، اما غیر عورتین در صورتیکه موجب مفسده و شهوت انگیز نباشد ظاهراً
واجب نیست.استفتاء.

مکارم: بنابر احتیاط مستحب زن باید بدن و موی خود را از پسر نابالغ که خوب و بد را می
فهمد و به حدی رسیده که مورد نظر شهوانی است (ممیز باشد) مستور دارد.ولی پوشانیدن دست و صورت لازم نیست.توضیح
المسائل، مسئله ۲۰۸۲٫۴۵٫بهجت و گلپایگانى: بلکه پوشیدن لباس شهرت حرام است.

بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۱۱٫گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۵۳ و عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله‏۴۲٫تبریزی و سیستانى: در صورتی که
موجب هتک حرمت و خواری باشد پوشیدنش حرام است.تبریزی و سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۵۳٫۴۶٫اراکى: لباسی که زىّ شخص نباشد.استفتاء.

توضیح: این تعریف از لباس شهرت همان تعریف اول حضرت امام(رض) می باشد و مراد از آن این است که
انسان لباسی را که برای او غیر معمول است بپوشد لذا اگر انسان بزرگی لباسی با مدل بچه گانه بپوشد
و یا کسی لباسی بپوشد که بطور معمول در شان او نیست آن را لباس شهرت گویند.بنابراین پوشیدن چادر در
کشورهای خارج و یا پوشیدن لباسهای محلی در محلی دیگر اگر چه ممکن است موجب جلب توجه شود لکن اگر
این لباس در شأن فرد باشد پوشیدن آن اشکال ندارد.تبریزی و سیستانى: لباس شهرت لباسی است که، پارچه یا رنگ
یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست، در صورتی که موجب هتک حرمت و
خواری او باشد.تبریزی و سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۵۳٫خامنه اى: لباس شهرت لباسی است که پوشیدن آن برای شخص، بخاطر
رنگ یا کیفیت دوخت یا مندرس بودن آن و علل دیگر مناسب نیست، بطوری که اگر آن را در برابر
مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما می شود.اجوبه الاستفتائات، ج‏۲، سؤال ۲۸۲٫

گلپایگانى:به لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسیکه می خواهد آن را بپوشد معمول نیست و موجب
توهین یا شهرت اومی شود لباس شهرت گویند.توضیح المسائل، مسئله ۸۵۳٫مکارم: منظور از لباس شهرت لباسی است که جنبه ریاکاری
دارد و می خواهد بوسیله آن مثلاً به زهد و ترک دنیا مشهور شود، خواه از جهت پارچه یا رنگ
یا دوخت آن باشد.اما اگر واقعاً قصدش ساده پوشی است و جنبه ریاکاری ندارد نه تنها پوشیدن آن جایز است
بلکه عملی است شایسته.توضیح المسائل، مسئله ۷۷۰ و عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۴۲٫

۴۷٫اراکى: پوشیدن لباس مختص زنانه برای مردان و بالعکس محل اشکال است.توضیح المسائل، ص‏۵۹۹٫بهجت: اگر لباس مختص زن را مرد
بپوشد و یا لباس مختص مرد را زن بپوشد در صورتی که لباس شهرت بدان صدق کند حرام است والا
بنابر احتیاط واجب باید از پوشیدن آن خودداری کرد.توضیح المسائل، مسئله ۷۱۱٫خامنه اى: تا زمانی که آن را به عنوان
لباس برای خود انتخاب نکرده باشند، اشکال ندارد.استفتاء.سیستانى: اگر مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد، در صورتی که
زىّ خود قرار دهد و خود را به هیئت یکدیگر درآورند بنابر احتیاط واجب حرام است.توضیح المسائل، مسئله ۸۵۴٫گلپایگانى: پوشیدن
لباس مخصوص مردان برای خانمها و پوشیدن لباس مخصوص خانمها برای آقایان حرام است.مجمع المسائل، مسئله ۴۴، ص‏۵۳۷٫مکارم: پوشیدن لباس
مختص زنان برای مرد و پوشیدن لباس مختص مردان برای خانمها اشکالی ندارد مگر آنکه مستلزم حرامی باشد که از
آن جهت پوشیدن آن جایز نیست.اگر چه بنابر احتیاط مستحب بهتر است در هر صورت مردان و زنان لباس مختص
یکدیگر را نپوشند.عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۴۲ و توضیح المسائل، مسئله ۷۷۲٫

۴۸٫مکارم: پوشیدن لباسهای مختص دیگری که پس از پوشیدن دیده نمی شوند (مانند لباسهای زیر) اشکال ندارد.استفتاء.

۴۹٫بهجت: در خلوت حرمت آن محل تأمل است.استفتاء.خامنه اى: جواب الف) فرقی بین اجتماع و خلوت نیست.ب) اشکال ندارد.استفتاء.سیستانى: الف)
چنانچه زن یا مرد خود را به هیئت یکدیگر درآورند بنابر احتیاط واجب جایز نیست حتی اگر در خلوت باشد.

ب) صرف پوشیدن دمپائی اشکال ندارد.استفتاء.گلپایگانى: جواب الف) در خلوت حرمت آن معلوم نیست.جواب ب) اشکالی ندارد.استفتاء.مکارم: جواب الف) در
خلوت پوشیدن لباس مختص دیگری اشکال ندارد.استفتاء.

۵۰٫بهجت: در خلوت حرمت آن محل تأمل است.استفتاء.خامنه اى: در صورتی که هر یک از مرد و زن لباس دیگری
را برای خود لباس قرار دهد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست و در این مسئله فرقی بین اجتماع و خلوت
نیست.استفتاء.

سیستانى: چنانچه زن یا مرد خود را به هیئت یکدیگر درآورند بنابر احتیاط واجب جایز نیست و در این مسئله
هیچ فرقی بین موارد فوق نمی باشد.استفتاء.گلپایگانى: در صورتی که بیننده نباشد حرمت آن معلوم نیست.استفتاء.

۵۱٫اراکى:پوشیدن زن، لباس مختص مرد را، محل اشکال است.استفتاء.بهجت: پوشیدن لباس مخصوص زنان برای مرد و همچنین لباس مخصوص مردان
برای زن، حرام است، ولی حرام بودن تا موقعی که داخل در لباس شهرت نباشد مورد تأمل است.توضیح المسائل، مسئله
۷۱۱ و استفتاء.خامنه اى: در تئاتر و سینما اگر سبب فساد نگردد، بعید نیست که جایز باشد.استفتاء.

سیستانى: به هر منظوری زن یا مرد خود را به هیئت دیگری درآورند بنابر احتیاط واجب جایز نیست.استفتاء.گلپایگانى: سؤال: هرگاه
زن در تئاتر و نمایش نقش مرد را ایفا می کند و لباس مرد را بپوشد و در حضور زنان
نمایش را اجرا کند جایز است.

جواب: اگر نامحرم آنها را نبیند اشکال ندارد.استفتاء.۵۲٫۱۶۲٫سؤال: آیا مردان می توانند از زینت آلات زنان مانند حلقه، ساعت، النگو،
کمربند، گردنبند و…
استفاده کنند با توجه به اینکه پوشیدن لباس زنانه برای مردان جایز نیست.

اراکى: از پوشیدن هر چیزیکه خلاف شأن او باشد اجتناب کند.استفتاء.بهجت: تزیین هر یک از زن و مرد به زینت
دیگری حرام است.توضیح المسائل، مسئله ۷۱۱٫خامنه اى: اگر از جنس طلا باشد و یا از چیزهایی باشد که استفاده از
آنها مخصوص زنان است، استفاده کردن از آنها برای مردان جایز نیست.استفتاء.

سیستانى: اگر از طلای زرد باشد حرام است و اگر طلا نباشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست.استفتاء.فاضل: اگر تشبه زن
به مرد یا مرد به زن محسوب شود جایز نیست.جامع المسائل، ج‏۲، سؤال.

گلپایگانى: استفاده از زینت آلات و لباس مخصوص زنان برای مردان جایز نیست.استفتاء.۱۶۳٫سؤال: کوتاه کردن زن موی خود را بطوری
که شبیه مرد شود و یا بلند گذاشتن مو برای مرد بطوری که شبیه زن شود، حکمش چیست.بهجت: کوتاه کردن
مو اشکالی ندارد.استفتاء.

فاضل: اگر تشبه زن به مرد یا مرد به زن محسوب شود، جایز نیست.جامع المسائل، ج‏۲، سؤال ۱۰۷۱٫۵۳٫مکارم: پوشیدن لباسی
که مایه هتک و بی آبرویی انسان یا منشأ فساد می شود اشکال دارد.توضیح المسائل، مسئله ۷۷۱٫

۱۶۶٫سؤال: آیا مردها می توانند صورت خود را با لوازم آرایش خانمها زینت کنند و یا مانند خانمها زیر ابرو
بردارند.بهجت: تزیین هر یک از زن و مرد به زینت دیگری حرام است.توضیح المسائل، مسئله ۷۱۱٫سیستانى: اگر مردان خود را
به هیئت زنان درآورند بنابر احتیاط واجب جایز نیست.استفتاء.فاضل: اگر تشبه زن به مرد یا مرد به زن محسوب گردد
جایز نیست.جامع المسائل، ج‏۲، سؤال ۱۰۷۱٫گلپایگانى: اشکال دارد.استفتاء.

۵۴٫فاضل و مکارم: پوشیدن لباس غصبی حرام است و بنابر احتیاط واجب نماز با آن باطل است.فاضل: توضیح المسائل، مسئله
۸۲۱ و عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط دوم.مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۴۶ و عروه (شرائط لباس مصلى)، شرط دوم.۵۵٫اراکى: در
صورتی که تأیید یا تقویت کفار باشد جایز نیست.استفتاء.بهجت: تشبه به کفار احوط اجتناب است.استفتاء.

خامنه اى: بطور کلی پوشیدن هر لباسی که لباس غیر مسلمانان محسوب می شود، بطوریکه پوشیدن آن منجر به ترویج
فرهنگ منحط بیگانه شود جایز نیست.با استفاده از اجوبه الاستفتائات، ج‏۲، سؤال ۳۰۰ و استفتاء.سیستانى: چنانچه شعار و آرم کفر
به حساب می آید جایز نیست.استفتاء.۵۶٫۱۷۳٫سؤال: کراوات از نظر اسلام چه صورت دارد.بهجت: تشبه به بیگانه خلاف احتیاط است.استفتاء.

خامنه اى: بطور کلی پوشیدن کراوات و یا دیگر لباسهایی که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب می شود بطوریکه
پوشیدن آنها منجر به ترویج فرهنگ منحط اجانب شود جایز نیست.با استفاده از اجوبه الاستفتائات، ج‏۲، سؤال ۳۰۰ و استفتاء.سیستانى:
فی نفسه دلیلی بر حرمتش نیست.استفتاء.

فاضل: کراوات مربوط به مسیحیها و شعار آنهاست، لذا بهتر است مسلمانان از آن اجتناب کنند.اگر چه با شیوع آن
در بین مسلمانان از آن جنبه خارج شده است.جامع المسائل، سؤالهای ۲۵۳ و ۲۲۳۷٫گلپایگانى:جواب اول: کراوات از شعار مذهبی نصاری
است که با کمال تأسف بین مسلمین رایج گردیده است.مجمع المسائل، ج‏۲، سؤال ۲۲، مکاسب محرمه.

جواب دوّم: کراوات شعار مسیحیهاست و بر مسلمین لازم است از آن اجتناب کنند.مجمع المسائل، ج‏۱، با استفاده از سؤال
۱۲۳٫

ایران

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس