یکشنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

سوره های قرآن

سوره مریم ؛ ترجمه فارسی و قرائت سوره مریم

«سوره مریم» نوزدهمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۹۸ آیه می باشد. سوره «مریم» در مکه نازل شده است. این سوره در ترتیب مصحف، نوزدهمین سوره و در ترتیب نزول، چهل و چهارمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره ق و پس از آن سوره طه نازل شده است.

سوره کهف ؛ ترجمه فارسی و قرائت سوره کهف

«سوره کهف» هجدهمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۱۱۰ آیه می باشد.این سوره در ترتیب مصحف، سومین سوره و در ترتیب نزول، شصت و نهمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره غاشیه و پس از آن سوره نحل نازل شده است

سوره اِسراء ؛ ترجمه فارسی و قرائت سوره اِسراء

«سوره اسراء» هفدهمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۱۱۱ آیه می باشد. سوره اسراء بنا به مشهورترین روایت، پنجاهمین سوره‌اى است که در سال یازدهم بعثت پس از سوره قصص و پیش ‌از سوره یونس نازل شده است. سوره اسراء در ترتیب مصحف، هفدهمین سوره و در ترتیب نزول، پنجاهمین سوره قرآن کریم می باشد.

سوره نحل ؛ ترجمه فارسی و قرائت سوره نحل

«سوره نحل» شانزدهمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۱۲۸ آیه می باشد.این سوره در ترتیب مصحف، شانزدهمین سوره و در ترتیب نزول، هفتادمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره کهف و پس از آنسوره نوح نازل شده است.

سوره حجر ؛ ترجمه فارسی و قرائت سوره حجر

«سوره حجر» پانزدهمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۹۹ آیه می باشد. این سوره در ترتیب مصحف، پانزدهمین سوره و در ترتیب نزول، پنجاه و چهارمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره یوسف و پس از آن سوره انعام نازل شده است.

سوره ابراهیم ؛ ترجمه فارسی و قرائت سوره ابراهیم

سوره ابراهیم چهاردهمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۵۲ آیه می باشد. این سوره در ترتیب مصحف، چهاردهمین سوره و در ترتیب نزول، هفتاد و دومین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره نوح و پس از آن سوره انبیا نازل شده است.

سوره هود ؛ ترجمه فارسی و قرائت سوره هود

«سوره هود» یازدهمین سوره از قرآن کریم است و مشتمل بر ۱۲۳ آیه می باشد. این سوره در ترتیب مصحف، یازدهمین سوره و در ترتیب نزول، پنجاه و دومین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره یونس و پس از آن سوره یوسف نازل شده است.

سوره یونس ؛ ترجمه فارسی و قرائت سوره یونس

«سوره یونس» دهمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۱۰۹ آیه می باشد. این سوره در ترتیب مصحف، دهمین سوره و در ترتیب نزول، پنجاه و یکمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره اسراء و پس از آن سوره هود نازل شده است

سوره توبه ؛ ترجمه فارسی و قرائت سوره توبه

«سوره توبه» نهمین سوره از قرآن کریم و دارای ۱۲۹ آیه است. این سوره در ترتیب مصحف، نهمین سوره و بین دو سوره انفال و یونس قرار گرفته است و در ترتیب نزول، صد و چهاردهمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره مائده نازل شده است

سوره انفال ؛ ترجمه فارسی و قرائت سوره انفال

سوره انفال هشتمین سوره از سوره های قرآن کریم و دارای ۷۵ آیه است. زمان نزول این سوره، ۱۹ ماه پس از هجرت و بعد از جنگ بدر بوده است.این سوره هشتمین سوره در ترتیب مصحف است که بین دو سوره اعراف و سوره توبه قرار گرفته است و هشتاد و هشتمین سوره در ترتیب نزول است که پس از سوره بقره و پیش از سوره آل ‌عمران نازل شده است

سوره اعراف ؛ ترجمه فارسی و قرائت سوره اعراف

سوره اعراف هفتمین سوره از قرآن کریم و دارای ۲۰۶ آیه است. این سوره مکى است و در ترتیب مصحف، پس از «سوره انعام» و پیش از «سوره انفال» قرار گرفته و در ترتیب نزول، سى و نهمین سوره است که پس از «سوره ص» و پیش از «سوره جن» نازل شده است

سوره انعام ؛ ترجمه فارسی و قرائت سوره انعام

سوره انعام ششمین سوره از سوره های قرآن کریم و دارای ۱۶۵ آیه است.«سوره انعام» مکى است. این سوره در ترتیب مصحف، ششمین سوره است و بین دو سوره مائده و اعراف قرار گرفته و در ترتیب نزول، پنجاه و پنجمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره صافات و پس از آن سوره حجر نازل شده است .

سوره مائده ؛ ترجمه فارسی و قرائت سوره مائده

«سوره مائده» پنجمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۱۲۰ آیه می باشد. این سوره در ترتیب مصحف، پنجمین سوره و در ترتیب نزول، صد و سیزدهمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره فتح و پس از آن سوره توبه نازل شده است.

سوره نساء ؛ ترجمه فارسی و قرائت سوره نساء

«سوره نساء» چهارمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۱۷۶ آیه می باشد. این سوره در ترتیب مصحف، چهارمین سوره و در ترتیب نزول، نود و دومین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره ممتحنه و پس از آن سوره زلزال نازل شده است.

سوره آل عمران ؛ ترجمه فارسی و قرائت سوره آل عمران

سوره آل عمران سومین سوره از قرآن کریم است و داراى دویست آیه می باشد. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «هر که سوره آل عمران را در روز جمعه بخواند تا وقتى که خورشید غروب کند، خدا و فرشتگان براى او درود مى‌فرستند».

آرون گروپس