بیوگرافی کامل بردلی کوپر (بازیگر آمریکایی) +عکس های جدید ایشان

مشاهده : 1373
بیوگرافی کامل بردلی کوپر (بازیگر آمریکایی) +عکس های جدید ایشان بیوگرافی افراد مشهور
بیوگرافی کامل بردلی کوپر ﻧﺎم اﺻﻠﯽ : ﺑﺮدﻟﯽ ﭼﺎرﻟﺰ ﮐﻮﭘﺮ زﻣﯿﻨه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ : ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن – ﺳﯿﻨﻤﺎ – ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﻠﯿﺖ : آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﺪ : ۵ ژاﻧﻮﯾﮫٔ ١٩٧۵ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ، ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ، آﻣﺮﯾﮑﺎ واﻟﺪﯾﻦ : ﮔﻠﻮرﯾﺎ – ﭼﺎرﻟﺰ (ﻣﺮگ: ٢٠١١ در ﺳﻦ ٧١ ﺳﺎﻟﮕﯽ) ﭘﯿﺸه : ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﺎلھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ : ١٩٩٩ ﺗﺎﮐﻨﻮن بیوگرافی کامل بردلی کوپر ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ ﺑﺮای […]

بیوگرافی کامل بردلی کوپر

ﻧﺎم اﺻﻠﯽ : ﺑﺮدﻟﯽ ﭼﺎرﻟﺰ ﮐﻮﭘﺮ

زﻣﯿﻨه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ : ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن – ﺳﯿﻨﻤﺎ – ﺗﺌﺎﺗﺮ

ﻣﻠﯿﺖ
: آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﺗﻮﻟﺪ : ۵ ژاﻧﻮﯾﮫٔ ١٩٧۵

ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ، ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ، آﻣﺮﯾﮑﺎ

واﻟﺪﯾﻦ : ﮔﻠﻮرﯾﺎ – ﭼﺎرﻟﺰ (ﻣﺮگ: ٢٠١١ در ﺳﻦ ٧١
ﺳﺎﻟﮕﯽ)

ﭘﯿﺸه : ﺑﺎزﯾﮕﺮ

ﺳﺎلھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ : ١٩٩٩ ﺗﺎﮐﻨﻮن

 بردلی کوپر

بیوگرافی کامل بردلی کوپر

ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺎزی در ﻣﺠﻤﻮﻋه ھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽای
ھﻤﭽﻮن آﻟﯿﺎس و ﺟﮏ و ﺑﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘه ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎزی وی را در ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﺮد ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ دﯾﺪم.
اﻣﺎ ﺷﮭﺮت ﺑﺴﯿﺎر وی از ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺎزی در ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺧﻤﺎری (٢٠٠٩ ﺗﺎ ٢٠١٣)، ﻧﺎﻣﺤﺪود (٢٠١١) و ای-ﺗﯿﻢ (٢٠١٠) ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎزی وی در ﻓﯿﻠﻢ اﺧﺎذی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐه ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ٢٠١٣ اﺳﺖ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮدﻟﯽ دراﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﻞ ھﻤﺒﺎزی ﺑﻮد.

ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺎزی در دﻓﺘﺮﭼه اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول ﻣﺮد ﺷﺪه ﺷﺪ.
در ﺳﺎل ٢٠١١، ﻣﺠﻠه ﭘﯿﭙﻞ ﻧﺎم ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ را در ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﺟﮭﺎن ﻗﺮار داد.

ﺑﺮدﻟﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺟﻨﮑﯿﻨﺘﺎون ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎدرش، ﮔﻠﻮرﯾﺎ، ﯾﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎر و ﭘﺪرش، ﭼﺎرﻟﺰ، اﯾﺮﻟﻨﺪی ﺑﻮد.

ﭘﺪر ﺑﺮدﻟﯽ در ﻋﺮﺻه ﺳﮭﺎم ﺷﺮﮐﺖھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮدﻟﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﺑه ﻧﺎم «ھﺎﻟﯽ» اﺳﺖ.

ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﺳﺖ.در اﺑﺘﺪا او در داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻼﻧﻮا ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮرجﺗﺎون اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
ﮔﺮﻓﺘه و در ھﻤﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎل ١٩٩٧ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮرجﺗﺎون ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮدﻟﯽ ﺑه زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴه ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﺑه ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮ، ۶ ﻣﺎه
ﺑه ﻓﺮاﻧﺴه رﻓﺘﮫ و در اﮐﺲ آن ﭘﺮواﻧﺲ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل ٢٠٠٠ ﻧﯿﺰ وی ﻣﻮﻓﻖ ﺑه اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ از اﮐﺘﻮرز اﺳﺘﻮدﯾﻮ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﯽﺷﻮد.

بردلی کوپر

فیلم های بردلی کوپر

زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ

ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ در اواﺧﺮ ٢٠٠۶ ﺑﺎ ﺟﻨﯿﻔﺮ اﺳﭙﻮزﯾﺘﻮ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐه ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ در ﻣﯽ ٢٠٠٧ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد اﺳﭙﻮزﯾﺘﻮ ﻗﺼﺪ
طﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ از وی را دارد.
ﺑﺮدﻟﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺎل ٢٠١١ ﺗﺎ ٢٠١٣ ﻣﺪﺗﯽ ھﻤﺮاه زوﯾﯽ ﺳﺎﻟﺪاﻧﺎ ﺑﻮد.
از دﺳﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٣ ھﻢ وی وارد راﺑﻄه ای ﺑﺎ ﺳﻮﮐﯽ واﺗﺮھﻮس ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ

از ﻣﺸﮭﻮر ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی او ﻣﯽﺗﻮان ﺑه آﺛﺎر زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻣﺮد ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﺜﺒﺖ – (٢٠٠٨)

ﺧﻤﺎری: ﻗﺴﻤﺖ اول – (٢٠٠٩)

روز واﻟﻨﺘﯿﻦ (ﻓﯿﻠﻢ) – (٢٠١٠)

ﺗﯿﻢ آ (٢٠١٠)

ﻧﺎﻣﺤﺪود (٢٠١١)

ﺧﻤﺎری: ﻗﺴﻤﺖ دوم – (٢٠١١)

دﻓﺘﺮﭼه اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ – (٢٠١٢)

ﺧﻤﺎری: ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم – (٢٠١٣)

اﺧﺎذی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ – (٢٠١٣)

ﺳﺮﻧﺎ –
(٢٠١۴)

ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﮐﮭﮑﺸﺎن – (٢٠١۴)

دلگرم

2016-04-20 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
بیوگرافی یاسمین آلن بازیگر انگلیسی سریال های ترکیه ای بیوگرافی یاسمین آلن بازیگر انگلیسی سریال های ترکیه ای
با جزئیات خواندنی از زندگی نامه و بیوگرافی یاسمین آلن بازیگر بریتانیایی سریال های ترکیه ای مرحمت، حریم سلطان و ... آشنا شوید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
بیوگرافی آلپرن دویماز از سریال ها تا علاقه های شخصی
بیوگرافی گیزم کاراجا از سریال ها تا زندگی شخصی
بیوگرافی کرم بورسین ، خواندنی هایی از زندگی بازیگر ترک
بیوگرافی بورجو اوزبرک از سریال ها تا زندگی شخصی بازیگر زیبای ترک
بیوگرافی مراد ییلدریم ، زندگی شخصی بازیگر مشهور ترک
بیوگرافی گوکچه آکیلدیز از سریال ها تا زندگی شخصی خانم بازیگر
بیوگرافی انگین اوزترک و خواندنی های جالب از زندگی آقای بازیگر
بیوگرافی فرح زینب عبدلله ، از زندگی شخصی تا موفقیت های حرفه ای
بیوگرافی دمت اوزدمیر از سریال های معروف تا زندگی شخصی خانم بازیگر
بیوگرافی عایشه گل جوشکن و خواندنی های زندگی خواننده و بازیگر ترک
بیوگرافی ابرو شاهین از فیلم ها و سریال ها تا زندگی شخصی خانم بازیگر
بیوگرافی بیرکان سوکولو از سریال های معروف تا زندگی شخصی
بیوگرافی هازال فیلیز کوچوک کوسه از سریال ها تا زندگی شخصی
بیوگرافی بورچین ترزی اوغلو بازیگر زیبا و پرکار ترکیه ای
بیوگرافی کان اورگانجی اوغلو ، خواندنی هایی از زندگی بازیگر معروف ترک
بیوگرافی مروه بولگور و خواندنی های جذاب زندگی بازیگر ترک
بیوگرافی اوزگه گورل و حقایق جذاب از زندگی شخصی و حرفه ای خانم بازیگر
بیوگرافی گوکان آلکان ، از فعالیت های هنری تا زندگی شخصی بازیگر ترک
بیوگرافی علی اشک زری
بیوگرافی ادا اجه ، حقایق خواندنی از زندگی بازیگر زیبای ترک
بیوگرافی فورکان آندیچ ، خواندنی هایی از زندگی بازیگر خوش چهره ترک
بیوگرافی آیچا آیشین توران ، حقایقی از زندگی بازیگر چشم روشن ترکیه ای
بیوگرافی خدیجه اصلان ، فعالیت های هنری و زندگی شخصی بازیگر ترک
بیوگرافی آکین آکینوزو ، جزئیات خواندنی زندگی شخصی و حرفه ای بازیگر ترک
بیوگرافی تولگا ساریتاش ، خواندنی هایی از زندگی بازیگر سریال های ترک
بیوگرافی بوراک دنیز ، زندگی شخصی و حرفه ای بازیگر و مدل جذاب ترک
بیوگرافی یوسف چیم ، خواندنی های جذاب زندگی بازیگر معروف ترکیه
بیوگرافی پلین کاراهان ، فعالیت ها و زندگی شخصی بازیگر زیبای ترک
بیوگرافی جانان ارگودر ، خواندنی های زندگی شخصی و حرفه ای بازیگر ترک
بیوگرافی اونور تونا , خواندنی هایی از زندگی بازیگر چشم آبی ترک
بیوگرافی آراس بولوت اینملی ، خواندنی های جالب از زندگی بازیگر ترک
بیوگرافی مهمت گونسور و جزئیات جالب از زندگی شخصی و حرفه ای او
بیوگرافی فحریه اوجن , خواندنی های جذاب از زندگی بازیگر زیبای ترک
حقایق جالب زندگی شخصی و حرفه ای نسلیهان آتاگول بازیگر ترک
حقایق خواندنی از زندگی شخصی و حرفه ای ستاره ترک انگین اکیورک
حقایق جالب زندگی شخصی و حرفه ای سونگول اودن بازیگر ترک
logo-samandehi