بیوگرافی کامل بردلی کوپر (بازیگر آمریکایی) +عکس های جدید ایشان

مشاهده : 1476
بیوگرافی کامل بردلی کوپر (بازیگر آمریکایی) +عکس های جدید ایشان بیوگرافی افراد مشهور
بیوگرافی کامل بردلی کوپر ﻧﺎم اﺻﻠﯽ : ﺑﺮدﻟﯽ ﭼﺎرﻟﺰ ﮐﻮﭘﺮ زﻣﯿﻨه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ : ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن – ﺳﯿﻨﻤﺎ – ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﻠﯿﺖ : آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﺪ : ۵ ژاﻧﻮﯾﮫٔ ١٩٧۵ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ، ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ، آﻣﺮﯾﮑﺎ واﻟﺪﯾﻦ : ﮔﻠﻮرﯾﺎ – ﭼﺎرﻟﺰ (ﻣﺮگ: ٢٠١١ در ﺳﻦ ٧١ ﺳﺎﻟﮕﯽ) ﭘﯿﺸه : ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﺎلھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ : ١٩٩٩ ﺗﺎﮐﻨﻮن بیوگرافی کامل بردلی کوپر ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ ﺑﺮای […]

بیوگرافی کامل بردلی کوپر

ﻧﺎم اﺻﻠﯽ : ﺑﺮدﻟﯽ ﭼﺎرﻟﺰ ﮐﻮﭘﺮ

زﻣﯿﻨه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ : ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن – ﺳﯿﻨﻤﺎ – ﺗﺌﺎﺗﺮ

ﻣﻠﯿﺖ
: آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﺗﻮﻟﺪ : ۵ ژاﻧﻮﯾﮫٔ ١٩٧۵

ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ، ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ، آﻣﺮﯾﮑﺎ

واﻟﺪﯾﻦ : ﮔﻠﻮرﯾﺎ – ﭼﺎرﻟﺰ (ﻣﺮگ: ٢٠١١ در ﺳﻦ ٧١
ﺳﺎﻟﮕﯽ)

ﭘﯿﺸه : ﺑﺎزﯾﮕﺮ

ﺳﺎلھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ : ١٩٩٩ ﺗﺎﮐﻨﻮن

 بردلی کوپر

بیوگرافی کامل بردلی کوپر

ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺎزی در ﻣﺠﻤﻮﻋه ھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽای
ھﻤﭽﻮن آﻟﯿﺎس و ﺟﮏ و ﺑﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘه ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎزی وی را در ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﺮد ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ دﯾﺪم.
اﻣﺎ ﺷﮭﺮت ﺑﺴﯿﺎر وی از ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺎزی در ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺧﻤﺎری (٢٠٠٩ ﺗﺎ ٢٠١٣)، ﻧﺎﻣﺤﺪود (٢٠١١) و ای-ﺗﯿﻢ (٢٠١٠) ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎزی وی در ﻓﯿﻠﻢ اﺧﺎذی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐه ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ٢٠١٣ اﺳﺖ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮدﻟﯽ دراﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﻞ ھﻤﺒﺎزی ﺑﻮد.

ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺎزی در دﻓﺘﺮﭼه اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول ﻣﺮد ﺷﺪه ﺷﺪ.
در ﺳﺎل ٢٠١١، ﻣﺠﻠه ﭘﯿﭙﻞ ﻧﺎم ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ را در ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﺟﮭﺎن ﻗﺮار داد.

ﺑﺮدﻟﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺟﻨﮑﯿﻨﺘﺎون ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎدرش، ﮔﻠﻮرﯾﺎ، ﯾﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎر و ﭘﺪرش، ﭼﺎرﻟﺰ، اﯾﺮﻟﻨﺪی ﺑﻮد.

ﭘﺪر ﺑﺮدﻟﯽ در ﻋﺮﺻه ﺳﮭﺎم ﺷﺮﮐﺖھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮدﻟﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﺑه ﻧﺎم «ھﺎﻟﯽ» اﺳﺖ.

ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﺳﺖ.در اﺑﺘﺪا او در داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻼﻧﻮا ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮرجﺗﺎون اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
ﮔﺮﻓﺘه و در ھﻤﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎل ١٩٩٧ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮرجﺗﺎون ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮدﻟﯽ ﺑه زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴه ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﺑه ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮ، ۶ ﻣﺎه
ﺑه ﻓﺮاﻧﺴه رﻓﺘﮫ و در اﮐﺲ آن ﭘﺮواﻧﺲ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل ٢٠٠٠ ﻧﯿﺰ وی ﻣﻮﻓﻖ ﺑه اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ از اﮐﺘﻮرز اﺳﺘﻮدﯾﻮ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﯽﺷﻮد.

بردلی کوپر

فیلم های بردلی کوپر

زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ

ﺑﺮدﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ در اواﺧﺮ ٢٠٠۶ ﺑﺎ ﺟﻨﯿﻔﺮ اﺳﭙﻮزﯾﺘﻮ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐه ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ در ﻣﯽ ٢٠٠٧ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد اﺳﭙﻮزﯾﺘﻮ ﻗﺼﺪ
طﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ از وی را دارد.
ﺑﺮدﻟﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺎل ٢٠١١ ﺗﺎ ٢٠١٣ ﻣﺪﺗﯽ ھﻤﺮاه زوﯾﯽ ﺳﺎﻟﺪاﻧﺎ ﺑﻮد.
از دﺳﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٣ ھﻢ وی وارد راﺑﻄه ای ﺑﺎ ﺳﻮﮐﯽ واﺗﺮھﻮس ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ

از ﻣﺸﮭﻮر ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی او ﻣﯽﺗﻮان ﺑه آﺛﺎر زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻣﺮد ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﺜﺒﺖ – (٢٠٠٨)

ﺧﻤﺎری: ﻗﺴﻤﺖ اول – (٢٠٠٩)

روز واﻟﻨﺘﯿﻦ (ﻓﯿﻠﻢ) – (٢٠١٠)

ﺗﯿﻢ آ (٢٠١٠)

ﻧﺎﻣﺤﺪود (٢٠١١)

ﺧﻤﺎری: ﻗﺴﻤﺖ دوم – (٢٠١١)

دﻓﺘﺮﭼه اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ – (٢٠١٢)

ﺧﻤﺎری: ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم – (٢٠١٣)

اﺧﺎذی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ – (٢٠١٣)

ﺳﺮﻧﺎ –
(٢٠١۴)

ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﮐﮭﮑﺸﺎن – (٢٠١۴)

دلگرم

2016-04-20 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
بیوگرافی رضا شاهرودی بیوگرافی رضا شاهرودی
در این مطلب با رضا شاهرودی آشنا خواهید شد. برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
بیوگرافی گلوریا هاردی
بیوگرافی کریم باقری
بیوگرافی ناتالی دورمر
بیوگرافی اوغور گونش از سریال ها تا جنجال زندگی شخصی
بیوگرافی دیگو مارادونا (بهترین فوتبالیست جهان )
بیوگرافی درو بریمور ( بازیگر مطرح هالیوود)
بیوگرافی هلال آلتینبیلک بازیگر زیبا و جذاب سریال های ترک
بیوگرافی کوبی برایانت ( بسکتبالیست معروف )
بیوگرافی حمیده عباسعلی ( نایب قهرمان کاراته جهان )
بیوگرافی مهدیه الهی قمشه‌ای (محقق ادبیات عرفانی )
بیوگرافی محمدباقر آقامیری ( نقاش معروف )
بیوگرافی وین رونی (مهاجم منچستر یونایتد)
بیوگرافی ایلایدا آکدوغان بازیگر ترک و نامزد بسکتبالیست ایرانی
بیوگرافی کامبیز گنجه ای (نوازنده تنبک)
بیوگرافی هازال سوباشی بازیگر جوان ترکیه ای
بیوگرافی خاویر باردم (بازیگر هالییود)
بیوگرافی مریم اوزرلی (خرم سلطان)
بیوگرافی ناتالی پورتمن (بازیگر قوی سیاه)
بیوگرافی کاترین زتا جونز (بازیگر ولزی)
بیوگرافی مجید درخشانی ( نوازنده برجسته تار )
بیوگرافی جمشید هاشم پور
بیوگرافی ازگی مولا بازیگر زیبا و سرشناس ترک
بیوگرافی مهتاج نجومی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران
بیوگرافی عمار تفتی بازیگر ایرانی
بیوگرافی هما خاکپاش
بیوگرافی یاگمور تانریسوسین بازیگر زیبای ترکیه ای
بیوگرافی فرهاد مجیدی بازیکن فوتبال اهل ایران
بیوگرافی فریبا کوثری بازیگر محبوب سینما و تلویزیون
بیوگرافی علیرضا افتخاری خواننده اصفهانی
بیوگرافی گری کوپر ( از تولد تا مرگ)
بیوگرافی کریم بنزما ( مهاجم رئال مادرید )
بیوگرافی آیشواریا رای ( زیباترین زن هند )
بیوگرافی برک آتان از سریال ها تا زندگی شخصی و علاقمندی ها
بیوگرافی آماندا سایفرد بازیگر آمریکایی
بیوگرافی اردوغان آتالای بازیگر نقش سمیر در کبری ۱۱
بیوگرافی آنتونی کوئین و زندگینامه او
logo-samandehi