ازدواج زن با زن و علائم ..

مشاهده : 2064
ازدواج زن با زن و علائم .. چهره ها
سوال : علامت ظهور امام زمان چیست؟ پاسخ : با سلام دوست محترم در روایات نشانه هایى به عنوان علائم ظهور – علائم حتمی و علائم غیر حتمی – اومده که علائم حتمی آن مربوط به مدت اندکى قبل از ظهور و مربوط به آستانه و آغاز ظهوره؛ این نشانه ها بسیار زیادند که معروفترین […]
سوال : علامت ظهور امام زمان چیست؟ پاسخ : با سلام دوست محترم در روایات نشانه هایى به عنوان علائم
ظهور – علائم حتمی و علائم غیر حتمی – اومده که علائم حتمی آن مربوط به مدت اندکى قبل از
ظهور و مربوط به آستانه و آغاز ظهوره؛ این نشانه ها بسیار زیادند که معروفترین و جامعترین اونا هرج و
مرج در همه چیز دنیاست.
این که سراسر جهان پر از ظلم و جور و فساد میشه؛ این موضوع در ضمن یک روایتى جامع بطور
مشروح بیان شده و امام صادق(علیه السلام) در ۱۱۹ ماده بیان فرموده: ۱ ـ هرگاه دیدى: حق بمیرد و طرفدارانش
نابود شوند.
۲ ـ و دیدى که: ظلم همه جا را گرفته.
۳ ـ و دیدى که: قرآن فرسوده شده و درست معنى نمى شود.
۴ ـ و دیدى که: دین همچون ظرف تو خالى، و بى محتوا شده است.
۵ ـ و دیدى که: طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شده اند.
۶ ـ و دیدى که: کارهاى بد آشکار شده و از آن نهى نمى شود و بدکاران بازخواست نمى شوند.
۷ ـ و دیدى که: چنان فسق و فجور آشکار شده که مردان به مردان و زنان به زنان خود
را ارضا می کنند.
۸ ـ و دیدى که: افراد با ایمان سکوت کرده و سخنشان را نمى پذیرند.
۹ ـ و دیدى که: شخص بدکار، دروغ گوید، و کسى دروغ و نسبت نارواى او را رد نمى کند.
۱۰ ـ و دیدى بچه ها، بزرگان را تحقیر کنند.
۱۱ ـ و دیدى که: قطع پیوند خویشاوندى شود.
۱۲ ـ و دیدى که: بدکار را ستایش کنند و او شاد شود و سخن بدش به او برنگردد.
۱۳ ـ و دیدى نوجوانان پسر، همان کنند که زنان مى کنند.(با آرایش خود را به زن ها تشبیه می
کنند) ۱۴ ـ و دیدى که: زنان با زنان ازدواج نمایند.( هم جنس بازی) ۱۵ ـ و دیدى که: مدّاحى
دروغین از اشخاص، زیاد شود.(تعاریف نابجا برای تحقق خواسته ها) ۱۶ ـ و دیدى که: انسان ها اموال خود را
در غیر اطاعت خدا مصرف مى کنند و کسى مانع نمى شود.
۱۷ ـ و دیدى که: افراد با دیدن کار و تلاش نامناسب مؤمنین، به خدا پناه مى برند.
۱۸ ـ و دیدى که: همسایه به همسایه خود اذیت مى کند و از آن جلوگیرى نمى شود.
۱۹ ـ و دیدى که : کافر به خاطر سختى مؤمن، شاد است.
۲۰ ـ و دیدى که: شراب را آشکارا مى آشامند و براى نوشیدن آن کنار هم مى نشینند و از
خداوند متعال نمى ترسند.
۲۱ ـ و دیدى: کسى که امر به معروف مى کند خوار و ذلیل است.
۲۲ ـ و دیدى آدم بدکار در آنچه آن را خدا دوست ندارد، نیرومند و مورد ستایش است.
۲۳ ـ و دیدى اهل قرآن و دوستان آن ها خوارند.
۲۴ ـ و دیدى راه نیک بسته و راه بد باز است.
۲۵ ـ و دیدى خانه کعبه تعطیل شده، و به تعطیلى آن دستور داده مى شود.
۲۶ ـ و دیدى که: انسان به زبان مى گوید ولى عمل نمى کند.
۲۷ ـ و دیدى که: مردان از مردان و زنان از زنان لذّت مى برند، (مردان خود را براى مردان،
و زنان خود را براى زنان فربه مى کنند).
۲۸ ـ و دیدى که: زندگى مرد از راه لواط و زندگى زن از راه زنا تأمین مى شود.( کسب
حرام ) ۲۹ ـ و دیدى زنان همچون مردان براى خود مجالس (نامشروع) تشکیل مى دهند.
۳۰ ـ و دیدى که: در میان فرزندان «عبّاس»، کارهاى زنانگى به وجود آید.
۳۱ ـ و دیدى که: زن براى زنا با مردان، با شوهر خود همکارى کند.
۳۲ ـ و دیدى که: بیشتر مردم و بهترین خانه ها، زنان را بر بدکارى کمک مى کنند.
۳۳ ـ و دیدى که: مؤمن، خوار و ذلیل شمرده شود.
۳۴ ـ و دیدى که: بدعت و زنا آشکار شود.
۳۵ ـ و دیدى مردم به شهادت ناحق اعتماد کنند.
۳۶ ـ و دیدى که: حلال، حرام شود و حرام، حلال گردد.
۳۷ ـ و دیدى که: دین بر اساس میل اشخاص معنى شود و کتاب خدا و احکامش تعطیل گردد.
۳۸ ـ و دیدى که: جرئت برگناه آشکار شود، و دیگر کسى براى انجام آن منتظر تاریکى شب نگردد.
۳۹ ـ و دیدى مؤمن نتواند نهى از منکر کند مگر در قلبش.
۴۰ ـ و دیدى که: ثروت بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد.
۴۱ ـ و دیدى که: سردمداران به کافران نزدیک شوند و از نیکوکاران دور شوند.
۴۲ ـ و دیدى که: والیان در قضاوت رشوه بگیرند.
۴۳ ـ و دیدى که: پست هاى مهم والیان بر اساس مزایده است نه بر اساس شایستگى.
۴۴ ـ و دیدى که: مردم را از روى تهمت و یا سوءظن بکشند.
۴۵ ـ و دیدى که: مرد بخاطر همبسترى با همسران خود مورد سرزنش قرار گیرد.
۴۶ ـ و دیدى که: مرد از بدکارگى همسرش نان مى خورد.
۴۷ ـ و دیدى که: زن بر شوهر خود مسلّط شود، و کارهایى که مورد خشنودى شوهر نیست انجام مى
دهد، و به شوهرش خرجى مى دهد.
۴۸ ـ و دیدى که: مرد همسر و کنیزش را کرایه مى دهد و به غذاى پست (که از این
راه بدست مى آورد) خشنود است.
۴۹ ـ و دیدى که: سوگندهاى دروغ به خدا بسیار گردد.
۵۰ ـ و دیدى که: آشکارا قمار بازى مى شود.
۵۱ و دیدى که: مشروبات الکلى بطور آشکار بدون مانع خرید و فروش مى شود.
۵۲ ـ و دیدى که: زنان مسلمان خود را به کافر مى بخشند.
۵۳ ـ و دیدى که: کارهاى زشت آشکار شده و هر کس از کنار آن مى گذرد مانع آن نمى
شود.
۵۴ ـ و دیدى که: مردم محترم، توسط کسى که مردم از سلطنتش ترس دارند، خوار شوند.
۵۵ ـ و دیدى که: نزدیکترین مردم به فرمانداران آنانى هستند که به ناسزاگوئى به ما خانواده عصمت(علیهم السلام)ستایش شوند.
۵۶ ـ و دیدى که: هر کس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده و شهادتش را قبول نمى
کنند.
۵۷ ـ و دیدى که: در گفتن سخن باطل و دروغ، با همدیگر رقابت کنند.
۵۸ ـ و دیدى که: شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است ولى شنیدن باطل برایشان آسان است .
۵۹ ـ و دیدى که: همسایه از ترس زبان بد همسایه، او را احترام مى کند.
۶۰ ـ و دیدى که: حدود الهى تعطیل شود و طبق هوى و هوس عمل شود.
۶۱ ـ و دیدى که: مسجدها طلاکارى (زینت داده) شود.
۶۲ ـ و دیدى که: راستگوترین مردم نزد آن ها مفتریان دروغگو است.
۶۳ ـ و دیدى که: بدکارى آشکار شده و براى سخن چینى کوشش مى شود.
۶۴ ـ و دیدى که: ستم و تجاوز شایع شده.
۶۵ ـ و دیدى که: غیبت، سخن خوش آن ها گردد، و بعضى بعض دیگر را به آن بشارت دهند.
۶۶ ـ و دیدى که: حج و جهاد براى خدا نیست.
۶۷ ـ و دیدى که: سلطان به خاطر کافر، شخص مؤمن را خوار کند.
۶۸ ـ و دیدى که: خرابى بیشتر از آبادى است.
۶۹ ـ و دیدى که: معاش انسان از کم فروشى بدست مى آید .
۷۰ ـ و دیدى که: خونریزى آسان گردد.
۷۱ ـ و دیدى که: مرد بخاطر دنیایش ریاست مى کند.
۷۲ ـ و دیدى که: نماز را سبک شمارند.
۷۳ ـ و دیدى که: انسان ثروت زیادى جمع کرده ولى از آغاز آن تا آخر زکاتش را نداده است.
۷۴ ـ و دیدى که: قبر مرده ها را بشکافند و آن ها را اذیت کنند.
۷۵ ـ و دیدى که: هرج و مرج بسیار است.
۷۶ ـ و دیدى که: مرد روز خود را با مستى به شب مى رساند و شب خود را نیز
به همین منوال به صبح برساند و هیچ اهمیتى به برنامه مردم ندهد.
۷۷ ـ و دیدى که: با حیوانات آمیزش مى شود.
۷۸ ـ و دیدى که: مرد به مسجد (محل نماز) مى رود وقتى برمى گردد لباس در بدن ندارد (لباسش
را دزدیده اند).
۷۹ ـ و دیدى که: حیوانات همدیگر را بدرند.
۸۰ ـ و دیدى که: دل هاى مردم، سخت و دیدگانشان خشک و یاد خدا برایشان گران است.
۸۱ ـ و دیدى که: بر سر کسب هاى حرام آشکارا، رقابت کنند.
۸۲ ـ و دیدى که: نماز خوان براى خودنمائى نماز مى خواند.
۸۳ ـ و دیدى که: فقیه براى دین، فقه نمى آموزد و طالب حرام، ستایش و احترام مى گردد.
۸۴ ـ و دیدى که: مردم در اطراف قدرتمندانند.
۸۵ ـ و دیدى که: طالب حلال، مذمّت و سرزنش مى شود و طالب حرام ستایش و احترام مى گردد.
۸۶ ـ و دیدى که: در مکه و مدینه کارهائى مى کنند که خدا دوست ندارد و کسى از آن
جلوگیرى نمى کند، و هیچکس بین آن ها و کارهاى بدشان مانع نمى شود.
۸۷ ـ و دیدى که: آلات موسیقى و لهو در مدینه و مکّه آشکار گردد.
۸۸ ـ و دیدى که: مرد سخن حق گوید و امر به معروف و نهى از منکر کند ولى دیگران
او را از این کار برحذر مى دارند.
۸۹ ـ و دیدى که: مردم به همدیگر نگاه مى کنند، (به اصطلاح چشم و هم چشمى مى کنند) و
از مردم بدکار پیروى نمایند.
۹۰ ـ و دیدى که: راه نیک خالى و راه رونده ندارد.
۹۱ ـ و دیدى که: مرده را مسخره کنند و کسى براى او اندوهگین نشود.
۹۲ ـ و دیدى که: سال به سال بدعت و بدی ها بیشتر شود.
۹۳ ـ و دیدى که: مردم و جمعیت ها جز از سرمایه داران پیروى نکنند.
۹۴ ـ و دیدى که: به فقیر چیزى دهند که برایش بخندند ولى در راه غیر خدا ترحم کنند.
۹۵ ـ و دیدى که: علائم آسمانى آشکار شود و کسى از آن نگران نشود.
۹۶ ـ و دیدى که: مردم مانند حیوانات در انظار یکدیگر عمل جنسى بجا مى آورند و کسى از ترس
مردم از آن جلوگیرى نمى کند.
۹۷ ـ و دیدى که: انسان در راه غیر خدا بسیار خرج کند ولى در راه خدا از اندک هم
مضایقه دارد.
۹۸ ـ و دیدى که: عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هیچ احترامى براى آن ها قائل نیستند،
بلکه نزد فرزند از همه بدترند.
۹۹ ـ و دیدى که: زن ها بر مسند حکومت بنشینند، و هیچ کارى جز خواسته آن ها پیش نرود
.
۱۰۰ ـ و دیدى که: پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد، و پدر و مادرش را نفرین کند و از
مرگشان شاد گردد.
۱۰۱ ـ و دیدى که: اگر روزى بر مردى بگذرد ولى او در آن روز گناه بزرگى مانند بدکارى، کم
فروشى، و زشتى انجام نداده، ناراحت است.
۱۰۲ ـ و دیدى که: قدرتمندان، غذاى عمومى مردم را احتکار کنند.
۱۰۳ ـ و دیدى که: اموال حق خویشان پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)(خمس) در راه باطل تقسیم گردد، و با
آن قماربازى و شرابخوارى شود.
۱۰۴ ـ و دیدى که: به وسیله شراب، بیمار را مداوا کنند، و براى بهبودى بیمار آن را تجویز نمایند.
۱۰۵ ـ و دیدى که: مردم در مورد امر به معروف و نهى از منکر و ترک دین بى تفاوت
و یکسانند.
۱۰۶ ـ و دیدى که: سر و صداى منافقان بر پا است ولى سر و صداى حق طلبان خاموش است.
۱۰۷ ـ و دیدى که: براى اذان و نماز مزد مى گیرند.
۱۰۸ ـ و دیدى که: مسجدها پر است از کسانى که از خدا نترسند و غیبت هم نمایند.
۱۰۹ ـ و دیدى که: شرابخوار مست، پیش نماز مردم شود.
۱۱۰ ـ وقتى که دیدى: خورندگان اموال یتیمان ستوده شوند.
۱۱۱ ـ و دیدى که: قاضیان برخلاف دستور خداوند قضاوت کنند.
۱۱۲ ـ وقتى دیدى که: استانداران از روى طمع، خائنان را امین خود قرار دهند.
۱۱۳ ـ و دیدى که: فرمانروایان، میراث(مستضعفان) را در اختیار بدکاران از خدا بى خبر قرار دهند.
۱۱۴ ـ و دیدى که: بر روى منبرها از پرهیزکارى سخن مى گویند ولى گویندگان آن پرهیزکار نیستند.
۱۱۵ ـ و دیدى که: صدقه را با وساطت دیگران بدون رضاى خدا و بخاطر در خواست مردم بدهند.
۱۱۶ ـ وقتى که دیدى: وقت (اوّل) نمازها را سبک بشمارند.
۱۱۷ ـ و دیدى که: هَمّ و هدف مردم، شکم و شهوتشان است.
۱۱۸ ـ و دیدى که: دنیا به آن ها روى کرده.
۱۱۹ ـ و دیدى که: نشانه هاى برجسته حق، ویران شده است.
در این وقت خود را حفظ کن و از خدا بخواه که از خطرات گناه نجاتت بدهد…
این موارد غیر حتمی هستند که اکثر اونا بوقوع پیوسته، اما علائمی هم داریم که از اونا به علائم حتمی
ظهور تعبیر شده: ۱- خروج سفیانی؛ ۲- ندای آسمانی به طوری که همه مردم دنیا آن را می شنوند؛ ۳-
کشته شدن نفس زکیه؛ ۴- خروج یمانی؛ ۵- خسف (فرورفتن) زمین در منطقه بیداء؛ منظور از این علائم (حتمی)، علامت
هاییه که هرگاه واقع شدن، قطعا حضرت ظاهر خواهند شد.(عصر ظهور، علی کورانی) اما وظیفه ما اینه که در عمل
و قلبمون از این موارد و فتنه های آخر الزمون به خدا پناه ببریم و خودمونو به خصلت های یاران
حضرت مهدی (عج) دربیاریم.
سعی کنیم خدای ناکرده عامل به هیچ کدوم از این علائم نباشیم و اگر هم بودیم از اونا توبه کنیم.
به امید این که از یاران واقعی حضرتش باشیم…
هم در عمل و رفتارمون و هم در قلبمون…
! در صورت نیاز مجددا در خدمت شما هستیم.
موفق باشید.
۰۵۶ مشاور : دفتر پژوهشی وتر
2007-09-08 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
ازدواج رحیم نوروزی با صالحه زهره وند تا تولد مهدی ماهانی مبارک ازدواج رحیم نوروزی با صالحه زهره وند تا تولد مهدی ماهانی مبارک
از ازدواج مجدد رحیم نوروزی با نوازنده و ترانه سرای مشهور تا تولد مهدی ماهانی با بهنوش طباطبایی و بازیگران سریال صبح آخرین روز را در اینستاگرام هنرمندان مشاهده کنید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
بازیگران سریال زخم کاری از حضور ستاره های سینما تا داستان متفاوت
عاشقانه نوید محمدزاده و فرشته حسینی تا ویشکا آسایش با مهران مدیری
تبریک عید فطر بازیگران از بهنوش طباطبایی تا شبنم مقدمی با منوچهر هادی
بازیگران سریال زیرخاکی فصل دوم از طنازی های آقای فوتبالیست تا چهره های مشهور
نگار جواهریان و مادرش تا امیر نوری در لباس دامادی با دختر وحید شیخ زاده
تولد نیما شعبان نژاد تا مادر نیلوفر شهیدی با کودکی برادران قاسم خانی
بازیگران سریال صبح آخرین روز از سپیده خداوردی و پسرش تا کاوه خداشناس
سیما خضرآبادی بچه مهندس تا روز جهانی مادر با مادرانه مهناز افشار
تولد پسر زیبا بروفه تا عاشقانه ترلان پروانه و میلاد کی مرام در سیاوش
بازیگران سریال مردم معمولی از رامبد جوان تا خسرو پسیانی با الناز حبیبی
جنیفر لوپز خواننده در کنار مادر و دخترش تا تولد ادل و بچه های رونالدو
کودکی مینو آذرمگین با روژین رحیمی تهرانی تا تولد اصغر فرهادی مبارک
تولد مریم خدارحمی به وقت کودکی تا یاد شقایق دهقان از آزاده نامداری
زندگی آدرینا صادقی ؛ مائده در سریال احضار شروع با تئاتر و شهرت در تلویزیون
تبریک روز بازیگر چهره های مشهور از عاشقی بهنوش طباطبایی تا مهدی ماهانی
دوقلوهای مجید صالحی تا تولد نفیسه روشن با خواهر الهه حصاری
logo-samandehi