با متولدین چه ماهی ازدواج بکنم؟

مشاهده : 16688
با متولدین چه ماهی ازدواج بکنم؟ چهره ها
مطالبی که در اینجا اومده صرفا جنبه ی سرگرمی و تفریح داره،پس اصلا و ابدا جدی نگیریدیش و خدای ناکرده به خاطر این مطلب نامزدیهاتون رو بهم نزنید یا برعکس نامزد نشید باکسی.*پیوند فروردین با سایر ماهها فروردین با فروردین : (خوب) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر فروردین با اردیبهشت: […]
مطالبی که در اینجا اومده صرفا جنبه ی سرگرمی و تفریح داره،پس اصلا و ابدا جدی نگیریدیش و خدای ناکرده
به خاطر این مطلب نامزدیهاتون رو بهم نزنید یا برعکس نامزد نشید باکسی.
*پیوند فروردین با سایر ماهها فروردین با فروردین : (خوب) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر
فروردین با اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد فروردین با خرداد : (بد
) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش فروردین با تیر : ( متوسط ) برون گرا
ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد فروردین با مرداد : (خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد
فروردین با شهریور : ( بد ) یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب فروردین با
مهر : ( بسیار خوب ) افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد فروردین با آبان :
( بد ) آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا فروردین با آذر : ( عالی ) کم ترین
اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است فروردین با دی : (بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند مرموز و
محافظه کار می باشند فروردین با بهمن : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند
فروردین با اسفند : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد *پیوند اردیبهشت با سایر
ماهها اردیبهشت با فروردین : (متوسط ) ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است اردیبهشت با اردیبهشت :
( متوسط ) نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیاید اردیبهشت با خرداد : ( متوسط )
تیزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند اردیبهشت با تیر : ( بسیار خوب ) خانواده دوست خونگرم پیوندی
محکم و استوار اردیبهشت با مرداد : ( بسیار خوب ) عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش
اردیبهشت با شهریور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل اردیبهشت با مهر : ( متوسط )
اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت اردیبهشت با آبان : ( خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و
اقتدار و ناسازگار اردیبهشت با آذر : ( متوسط ) جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم اردیبهشت
با دی : ( بسیار خوب ) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا اردیبهشت با بهمن :
( بد ) کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر اردیبهشت با اسفند : ( خوب ) اشخاصی
تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند *پیوند خرداد با سایر ماهها خرداد با فروردین : ( بد
) افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم خرداد با اردیبهشت : ( متوسط )
تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نیستند خرداد با خرداد : ( خوب ) مشورت پذیر با استدلال
توانا در برطرف کردن مشکلات خرداد با تیر : ( متوسط ) با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان
می توانند باعث ایجاد مشکلات شوند خرداد با مرداد : ( بسیار خوب ) زوجی جذاب و اجتماعی با صفات
مشترک فراوان خرداد با شهریور : ( متوسط ) چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد خرداد با مهر
: ( بسیار خوب ) خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشند خرداد با آبان :
( متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر راتحمل کنند خرداد با آذر : ( بسیار خوب ) سرشار
از ذوق و شوق برای زندگی مشترک خرداد با دی : ( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب
برخوردارند خرداد با بهمن : ( بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر خرداد
با اسفند : ( بد ) خیالباف رویا پرداز مرموز عدم تفاهم با همدیگر *پیوند تیر با سایر ماهها تیر
با فروردین : (متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد تیر با اردیبهشت : ( بسیار خوب
) نقطه اشتراک فراوانی با یکدیگر دارند تیر با خرداد : ( متوسط ) یکی آرام و مهربان دیگری پرشور
و با انرژی تیر با تیر : ( خوب ) علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشد تیر با
مرداد : ( خوب ) خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق تیر با شهریور:(بسیار خوب) یکی مهارت فراوان در امورمالی
و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ تیر با مهر : ( بسیار خوب ) هر دو مهربان انسان
دوست و توانمند تیر با آبان : ( متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل
هماهنگ می باشند تیر با آذر : (بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن
خانواده تیر با دی : (خوب ) از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق میشود تیر
با بهمن : ( متوسط ) ازدواج میتواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد تیر با اسفند
: ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل *پیوند مرداد با سایر ماهها
مرداد با فروردین : ( خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد مرداد با اردیبهشت : (
بسیار خوب ) مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار مرداد با خرداد : ( بسیار خوب ) اجتماعی
خونگرم همراه با سازگاری مثبت مرداد با تیر : ( خوب ) اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر
را درک می کنند مرداد با مرداد : ( خوب ) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود مرداد
با شهریور : ( متوسط ) یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند مرداد با مهر : ( خوب
) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند مرداد با آبان : (متوسط ) یکی
وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران مرداد با آذر : ( متوسط ) یکی پر شور و هیجان
دیگری دنبال آزادی و استقلال مرداد با دی 🙁 متوسط ) به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار
اختلاف شوند مرداد با بهمن : (خوب ) هر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود مرداد با
اسفند : ( خوب )با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر *پیوند شهریور با سایر ماهها شهریور با
فروردین : (بد ) یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب شهریور با اردیبهشت : ( خوب
) صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابت شهریور با خرداد : (متوسط ) یکی عاطفی و عاشق پیشهدیگری با
نظم و برنامه مشخص شهریور با تیر : ( بسیار خوب ) در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک
فراوان شهریور با مرداد : ( متوسط ) نسبتا لجباز و خودرای شاید با مشکل مواجه شوند شهریور با شهریور
: ( بسیار خوب ) هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند شهریور با مهر : (
خوب ) مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا شهریور با آبان : ( متوسط ) جسور
و بی پروا .
سرشار از انرژی و بلند پرواز شهریور با آذر : ( بد ) تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم
و انضباط دچار مشکل هستند شهریور با دی : ( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از
محبت شهریور با بهمن : ( متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد شهریور با
اسفند 🙁 خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود *پیوند مهر با
سایر ماهها مهر با فروردین : (بسیار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد مهر
با اردیبهشت : ( خوب ) انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند مهر با
خرداد : (بسیار خوب ) آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی با هم دارند مهر با تیر : ( بسیار
خوب ) اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا مهر با مرداد : ( خوب )
در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند مهر با شهریور : ( خوب ) پیوندی
موفق چون منصف عادل و با سلیقه می باشند مهر با مهر : ( خوب ) به دلیل اشتراکات زیادی
که دارند می توانند موفق باشند مهر با آبان : ( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می
توانند موفق باشند مهر با آذر : ( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری
می باشند مهر با دی : ( متوسط ) نسبتا خودرای بلندپرواز .
ممکن است با مشکل روبرو شوند مهر با بهمن : ( بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع
طلب و سرکش مهر با اسفند : (بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و
هماهنگ هستند *پیوند آبان با سایر ماهها آبان با فروردین : ( بد ) آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی
و درون گرا آبان با اردیبهشت : ( خوب ) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری
آبان با خرداد : (متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند آبان با تیر : (متوسط
) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند آبان با مرداد : ( متوسط
) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران آبان با شهریور : ( متوسط ) جسور بی
پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز آبان با مهر : ( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما
میتوانند موفق باشند آبان با آبان : ( بد ) مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن در
نتیجه پیوندی همراه با مشکلات آبان با آذر : ( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و
جدی دارد آبان با دی : ( بد ) هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند آبان
با بهمن : ( بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری آبان با
اسفند : (بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی *پیوند آذر با
سایر ماهها آذر با فروردین : (عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است آذر با اردیبهشت
: (متوسط ) جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم آذر با خرداد: ( بسیار خوب ) سرشار
از ذوق و شوق برای زندگی مشترک آذر با تیر: ( بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر
دیگری متمایل به رکن خانواده آذر با مرداد : (متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و
استقلال آذر با شهریور: (بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند آذر با
مهر : ( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر می باشد آذر با آبان
: ( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد آذر با آذر: ( بسیار خوب
) پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی آذر با دی : ( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند
باید خویشتن دار باشند آذر با بهمن : ( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود
چون مثبت گرا هستند آذر با اسفند : ( متوسط ) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و
دیگری بسیار عاطفی می باشد *پیوند دی با سایر ماهها دی با فروردین : (بد ) تفاهم چندانی با هم
ندارند.
مرموز و محافظه کار می باشند دی با اردیبهشت : ( بسیار خوب) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم
و پابرجا دی با خرداد : ( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند دی با تیر :
(خوب ) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند دی با مرداد : (متوسط ) به دلیل داشتن
حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند دی با شهریور : ( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با
زندگی سرشار از محبت دی با مهر : ( متوسط ) نسبتا خودرای و بلند پرواز ممکن است با مشکل
روبرو باشند دی با آبان : ( بد ) هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند دی با
آذر : ( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتندار باشند دی با دی : (متوسط ) خصوصیات مشترک
باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می شود دی با بهمن : ( متوسط ) یکی محتاط و محافظه
کار دیگری سختگیر و جدی دی با اسفند : ( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و
عاشق پیشه *پیوند بهمن با سایر ماهها بهمن با فروردین : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک
یکدیگر را ندارند بهمن با اردیبهشت : ( بد ) کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از
یکدیگر بهمن با خرداد : ( بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر بهمن
با تیر : ( متوسط ) ازدواج می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد بهمن با
مرداد : ( خوب ) هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود بهمن با شهریور : (
متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد بهمن با مهر : ( بد ) پر
جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکش بهمن با آبان : ( بد ) یکی با احساس و عاطفه
دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری بهمن با آذر : ( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های
زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند بهمن با دی : (متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر
و جدی بهمن با بهمن : ( خوب ) پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف بهمن با اسفند :
(خوب) یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر *پیوند اسفند با سایر ماهها
اسفند با فروردین : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد اسفند با اردیبهشت :
( خوب ) اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند اسفند با خرداد : (بد )
خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم با همدیگر اسفند با تیر : ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار
خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل اسفند با مرداد : (خوب ) هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن
نیازهای عاطفی یکدیگر اسفند با شهریور : ( خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در
زندگی میشوند اسفند با مهر : ( بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و
هماهنگ هستند اسفند با آبان : ( بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس
کافی اسفند با آذر : ( متوسط) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد
اسفند با دی : ( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه اسفند با بهمن
: ( خوب ) یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر اسفند با
اسفند : ( بد ) به خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است مشکلاتی پیش بیای منبع : هموطن سلام
————————————————- نامزدی همان ازدواج است ؟؟؟ معاشرت محدود زن و مرد جوان در دوره نامزدی‌، گونه‌ای وابستگی و تعلق خاطر
ایجاد می‌کند این وابستگی و تعلق خاطر‌، زمانی دردسر ساز می‌شود.
مادربزرگ می‌گفت هنگامی‌که خواستگار آمد، تنها حق داشت از سوراخ جای کلید، مجلس را تماشا کند‌.از آنجا هم که چیزی
پیدا نبود، یا چشم و ابروی داماد را می‌دید یا سبیلش را یا گوشش را.
هرقدر نگاهش را به این سو و آن سو چرخاند نتوانست چهره او را یکبار کامل ببیند.
همه کارها و حرف‌ها و قرار و مدارها به‌عهده بزرگ‌ترها بود تا سرانجام روز عروسی فرا می‌رسید: داماد را از
یک‌طرف کوچه می‌آوردند‌، عروس را از طرف دیگر.
مقابل چهره هریک آیینه‌ای نگاه داشته بودند.
آرام‌آرام که به هم نزدیک می‌شدند برای نخستین بار یکدیگر را در آیینه می‌دیدند؛ پس از آنکه جهیزیه عروس در
خانه‌اش چیده شد و خطبه عقد را هم خوانده بودند.
این گونه ازدواج برای جوانان جامعه کنونی ما به‌ویژه در شهرهای بزرگ و نزد قشر تحصیل‌کرده و دانشگاهی افسانه است
و پدر و مادرها از یک سو تعلق خاطر و ریشه در باورهای نسل مادربزرگ دارند که دریچه شناخت همسر
آینده‌اش سوراخ جای کلید بود و برای نخستین بار او را در روز عروسی می‌دید؛ روز شروع زندگی‌شان! نسلی که
نه تنها با اجازه بزرگ‌ترها که با تصمیم آنها ازدواج می‌کرد و از سوی دیگر مسئول برآوردن خواسته‌ها و نیازهای
فرزندانشان بود‌.
نسل جدید‌: نسلی با روح پیچیده، گسترده و حق طلب امروزین که اصول و قواعد و آداب ازدواج و زندگی
را خدمتگزار و روشنگر و تسهیل‌کننده راهش می‌خواهد نه بند و زنجیری که به دنبال قربانی گرفتن از میان انسان‌هاست.
برای پدر و مادرها کشیده شدن از این دو سو مرحله‌گذاری است که هنوز به پایان نرسیده.
کشتی معیارهای ازدواج، انتخاب همسر و شکل و شیوه زندگی مشترک‌، همچنان در تلاطم است؛ تلاطمی که حاصل برخورد امواج
باورها و سنت‌های پیشینیان با نیازها، پرسش‌ها و خواسته‌های انسان‌های امروز است و کار پدر و مادرها که سکان دار
این کشتی هستند و در انتظار آرام‌شدن دریا‌، چندان ساده نیست.
توجه به برخی نکات و اصلاح برخی روش‌ها کارآمد و مفید خواهد بود.
اگر برخی پدر و مادرها گرد غفلت را از دیدگان زدوده و امور را با نگاهی واقع‌بین و متناسب با
نیازها و شرایط روز ببینند آنگاه زودتر شاهد آرام شدن امواج خواهیم بود.
با انتخاب عاقلانه همسر زندگی‌های مشترک آرام‌تر و لذتبخش‌تر می‌شود.
انتخاب موفقیت آمیز همسر مستلزم عوامل بسیاری از جمله داشتن شناخت است.
سیر منطقی این انتخاب شامل مراحل: انتخاب اولیه ، گذراندن دوره شناخت نامزد و تصمیم‌گیری نهایی در مورد اوست.کم بها
دادن به مرحله میانی (دوره شناخت نامزد و همسر آینده )موجب بالا رفتن امکان اشتباه در تصمیم‌گیری نهایی است.
برای نزدیک شدن به کیفیت و کمیت مطلوب دوره شناخت همچنان شاهد موانع فرهنگی‌‌ای هستیم که هرقدر به شهرهای کوچک
و نقاط دور افتاده کشور نزدیک شویم آن موانع را عظیم‌تر خواهیم یافت‌.
۱- عقد برای راحتی خیال‌: هنوز هم خانواده‌هایی هستند که پس از انجام مرحله خواستگاری و انتخاب اولیه دختر و
پسر‌، با حذف مرحله شناخت‌، مهر عقد دائم بر انتخاب اولیه ایشان زده و دوره نامزدی را تبدیل به دوره
عقد می‌کنند.
استدلال این‌گونه خانواده‌ها چنین است: می‌خواهیم عقدشان کنیم خیالمان راحت شود؛ به بیان دیگر، تن سپردن به دوره آشنایی پیش
از ازدواج فرزندان برای این پدر و مادرها اسباب ناراحتی خیال است.
از نتایج احتمالی این شتاب والدین برای رسیدن به آرامش آن است که اگر انتخاب، اشتباه بود و ناهمخوانی و
مشکلاتی در رابطه زوج وجود داشت با عقد زودهنگام‌، ناچار شوند به زندگی نامطلوب تن داده و یا درصورت از
کف دادن طاقت‌، پس از سال‌ها رنج و تحمل و مدارا به‌دنبال طلاق رفته و تبعات و پیامدهای آن را
پذیرا باشند؛ چنین است که تعجیل برای رسیدن به آرامش خیال لزوماً ایشان را به هدف مطلوب نخواهد رساند.
از این رو بهتر است خانواده‌ها بعد از آشنایی اولیه اقدام به رفت و آمد خانوداگی کرده و در چارچوب
شرع و عرف جامعه اجازه دهند دختر و پسر زیر نظر والدین با خصوصیات یکدیگر بیشتر آشنا شوند تا هم
این آشنایی باعث کاهش تضادهای بعدی گردد و هم خانواده ها با رعایت عرف مرسوم راه آشنایی بیشتر را فراهم
کنند.
۲- مقاومت در برابر حقیقت: گرچه خانواده‌ها پس از مراسم خواستگاری و انتخاب اولیه دختر و پسر، با معاشرت آنها
برای شناخت بیشتر موافقت می‌کنند اما همیشه انصراف و پشیمانی ایشان از انتخاب را به‌سادگی نمی‌پذیرند، غافل از آنکه پس
از دوره شناخت با ۲گزاره منطقی روبه‌رو هستیم که یکی تایید و دیگری رد انتخاب است و دلیل منطقی وجود
ندارد که لزوما در انتظار تایید انتخاب باشیم، در حالی که برخی انگیزه‌های احساسی و فرهنگی والدین را به انتظار
تایید انتخاب می‌نشاند و پشیمانی فرزندشان از انتخاب را گونه‌ای ناکامی و شکست می‌دانند؛ به‌ویژه اگر این پشیمانی (پشیمانی از
انتخاب فرد خاص پس از دوره نامزدی) چندبار تکرار شود‌.چه بسا همین انگیزه‌ها و تمایلات احساسی و فرهنگی و شتاب
برای عروس یا داماد‌کردن فرزند و نیز هراس از به‌هم خوردن نامزدی فضای تصمیم‌گیری عاقلانه را برای زوج جوان تنگ
کند.
چه خوب است اگر پدر و مادر پس از دوره شناخت به فرزند خود بگویند: اگر به انتخاب خود باور
و اطمینان بیشتر یافته‌ای از انتخاب درست تو خوشحالیم و اگر از انتخاب خود پشیمان شده‌ای باز هم خوشحالیم که
به موقع متوجه مشکلات احتمالی شده و از یک زندگی مشترک ناموفق‌، برکنار مانده‌ای.
۳- پخش اخبار: یکی از اشتباهات و عادات ناپسند فرهنگی برخی والدین آن است که پیش از قطعی شدن مسئله
انتخاب همسر‌، در حالی‌که فرزندشان دوره شناخت نامزد را می‌گذراند دوست و فامیل را از انتخاب اولیه فرزندشان باخبر می‌سازند،
همین امر سبب می‌شود که اگر زن یا مرد جوان از انتخاب خود پشیمان شوند فضای مناسبی برای بیان آنچه
در دل دارند، نیابند.
گویی باید دلیل پشیمانی و نتایج شناخت نامزد را برای همه اطرافیان توضیح دهند.
قدری خودداری در بیان مسائل خصوصی خانواده و پرهیز از شتاب برای خبرکردن دیگران از پیامد منفی رنج و فشار
روحی برای فرزندان خواهد کاست.
گاه پیچیدگی و بزرگی این اشتباه در حدی است که برخی خانواده‌ها شروع آشنایی و نامزدی زوج جوان را با
یک مهمانی مفصل اعلام می‌کنند.
دوستی می‌گفت: پس از قدری معاشرت و شناخت نامزدم، از انتخاب خود پشیمان شده و خانواده را از پشیمانی و
تغییر تصمیمم آگاه کردم، پس از آن از مادرم شنیدم: « نمی‌خوام چیه؟ من ۲۰۰نفر را شام دادم! » سخن
این مادر به خوبی نشانگر کاستی‌هایی است که در آن حرف مردم، همچنان پیشتاز است و بر سعادت فرد ترجیح
داده می‌شود.
۴- شتاب برای تدارکات ازدواج‌: اگر هنگامی‌که زوج نامزد شده در حال شناخت یکدیگر هستند‌، خانواده‌ها را در تدارک جشن
و تهیه جهیزیه و گرفتن وام و…
ببینند خود را در معرض یک عمل انجام شده می‌یابند و دوره نامزدی عملاً کارکرد واقعی و اصلی خودش (شناخت)
را از دست داده و تبدیل به مقدمه ازدواج می‌شود.
مفیدتر است اگر در دوره شناخت نامزد، رفتار والدین‌، همواره به زوج نامزد‌شده نشان دهد که بیش و پیش از
هر چیز در انتظار نتیجه شناخت و تحقیق زوج از یکدیگر هستند‌.
۵- آسان‌گیری نابه‌جا: بارها شاهد بوده‌ایم که زن یا مرد جوان از برخی رفتار ناشایست نامزد و یا مشکلات ارتباطی‌اش
با او نزد پدر و مادر شکایت‌می‌برد و از ایشان می‌شنود که «خوب می‌شه.وقتی رفتید زیر‌یک‌سقف درست می‌شه.»روشن است که
نمی‌توان در رؤیا و تخیل و آرمان خواهی مطلق زیست و توقع انسان کامل از همسر داشت اما هشدارهایی چون
گرایش فرد به مواد‌مخدر، وابستگی‌های بسیار به خانواده، خسّت، عدم‌کنترل خشم، داشتن همنشینان ناشایست و تفاوت‌های عمیق و وسیع فرهنگی
و فردی و…
مواردی نیست که به‌سادگی قابل چشم پوشی باشد و تنها زیر یک سقف رفتن مشکلی را حل نمی‌کند.
گاه دیده شده که برخی خانواده‌ها توقع دارند اختلالات روحی و مشکلات اخلاقی و رفتاری فرزندشان نیز با ازدواج برطرف
شود‌! به بیان دیگر ازدواج را جایگزین مراجعه به روانپزشک و مشاور می‌دانند.
۶- چشم پوشی از اهمیت مشاوره: به انتظار روزی هستیم که افراد‌، با همان جدیت و باوری که برای درمان
مشکلات جسمی‌، به پزشکان متخصص مراجعه کرده و آماده پذیرش هر زحمت و هزینه‌ای برای رسیدن به سلامت و بهبودی
هستند‌، برای حل مسائل روحی و معنوی زندگی‌، مانند انتخاب همسر نیز مراجعه به روان‌شناس و مشاور را لازم بدانند.
۷- نداشتن توانایی تفکیک مسائل: معاشرت محدود زن و مرد جوان در دوره نامزدی‌، گونه‌ای وابستگی و تعلق خاطر ایجاد
می‌کند (هر قدر هم که برای خود تکرار کنند در دوره شناخت به‌سر می‌برند‌)این وابستگی و تعلق خاطر‌، زمانی دردسر
ساز می‌شود که زوج متوجه می‌شوند مشکلات جدی در رابطه‌شان دارند اما به‌دلیل بندهای احساسی قادر به تصمیم‌گیری عاقلانه نیستند‌.
در این گونه شرایط برعهده والدین است که فرزند را در تفکیک مسائل احساسی و عقلی یاری داده و به
او یادآور شوند که برای ‌تن ندادن به زندگی فرسایشی و قربانی نشدن به‌دلیل ازدواج اشتباه، باید دوره نقاهت روحی
و احساسی و رنج دل کندن را تاب آورد.
۸- به تأخیر انداختن آزمایش‌های پزشکی‌: شایسته است انجام آزمایش‌های پزشکی‌، پیش از آغاز مرحله شناخت مورد توجه قرار گیرد‌.
گاه غفلت از این امر پیامدهای رنج آور و یا جبران‌ناپذیری را به‌دنبال می‌آورد و آن زمانی است که زوج
جوان پس از اطمینان یافتن از هماهنگی و توافق فکری و فرهنگی و ایجاد وابستگی و باور به یکدیگر‌، نتیجه
منفی آزمایش را مانع ازدواج خود می‌بینند.
منبع : هموطن سلام
2009-06-30 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)