دعا برای حفظ از قضا و قدر

اشتراک:
چهره ها
برای محفوظ ماندن از اتفاقات ناگهانی هزار و بیست و سه مرتبه خواندن جمله مبارکه «توکلت علی الله» (به خدا توکل کردم) بسیار موثر و مجرب است.
برای محفوظ ماندن از اتفاقات ناگهانی هزار و بیست و سه مرتبه خواندن جمله مبارکه «توکلت علی الله» (به خدا
توکل کردم) بسیار موثر و مجرب است.
گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
فرادرس