طالع بینی ازدواج ماهها با هم …

مشاهده : 5302
طالع بینی ازدواج ماهها با هم … چهره ها
پیوند زناشویی فروردین با سایر ماه ها —————————– فروردین با فروردین : ( خوب ) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر فروردین با اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشدفروردین با خرداد : (بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش […]

پیوند زناشویی فروردین با سایر ماه ها

—————————– فروردین با فروردین : ( خوب ) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر فروردین با
اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشدفروردین با خرداد : (بد ) پر جنب
و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش فروردین با تیر : ( متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان
مشکل وجود دارد فروردین با مرداد : (خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد فروردین با شهریور
: ( بد ) یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب فروردین با مهر : (
بسیار خوب ) افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد فروردین با آبان : ( بد )
آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا فروردین با آذر : ( عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو
از مشخصات بارزشان است فروردین با دی : (بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند مرموز و محافظه کار می
باشند فروردین با بهمن : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند فروردین با اسفند
: ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

پیوند زناشویی اردیبهشت با سایر ماه ها

——————————————— اردیبهشت با فروردین : (متوسط
) ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است اردیبهشت با اردیبهشت : ( متوسط ) نسبتا خودرای و
لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیاید اردیبهشت با خرداد : ( متوسط ) تیزهوش کنجکاو و چندان با هم
سازگار نیستند اردیبهشت با تیر : ( بسیار خوب ) خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استوار اردیبهشت با مرداد
: ( بسیار خوب ) عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش اردیبهشت با شهریور : ( خوب
) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل اردیبهشت با مهر : ( متوسط ) اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی
حسادت اردیبهشت با آبان : ( خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار اردیبهشت با آذر
: ( متوسط ) جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم اردیبهشت با دی : ( بسیار خوب
) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا اردیبهشت با بهمن : ( بد ) کنجکاو آزادیخواه و
آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر اردیبهشت با اسفند : ( خوب ) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی
سازگاری را دارند

پیوند زناشویی خرداد با سایر ماه ها

————————————— خرداد با فروردین : ( بد ) افرادی پر جنب و جوش و بی قرار
ناسازگار و بدون تفاهم خرداد با اردیبهشت : ( متوسط ) تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نیستند
خرداد با خرداد : ( خوب ) مشورت پذیر با استدلال توانا در برطرف کردن مشکلات خرداد با تیر :
( متوسط ) با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشکلات شوند خرداد با مرداد
: ( بسیار خوب ) زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان خرداد با شهریور : ( متوسط )
چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد خرداد با مهر : ( بسیار خوب ) خونسرد با سلیقه هنر
دوست و بسیار با نشاط می باشند خرداد با آبان : ( متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر
راتحمل کنند خرداد با آذر : ( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک خرداد با
دی : ( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند خرداد با بهمن : ( بسیار خوب )
با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر خرداد با اسفند : ( بد ) خیالباف رویا پرداز
مرموز عدم تفاهم با همدیگر
پیوند زناشویی تیر با سایر ماه ها ————————————– تیر با فروردین : (متوسط )
برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد تیر با اردیبهشت : ( بسیار خوب ) نقطه اشتراک فراوانی با
یکدیگر دارند تیر با خرداد : ( متوسط ) یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی تیر با
تیر : ( خوب ) علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشد تیر با مرداد : ( خوب )
خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق تیر با شهریور بسیار خوب) یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و
صرفه جو و هماهنگ تیر با مهر : ( بسیار خوب ) هر دو مهربان انسان دوست و توانمند تیر
با آبان : ( متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشند تیر
با آذر : (بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده تیر با دی
: (خوب ) از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق میشود تیر با بهمن : (
متوسط ) ازدواج میتواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد تیر با اسفند : ( بسیار خوب
) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل
پیوند زناشویی مرداد با سایر ماه ها ——————————————- مرداد
با فروردین : ( خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد مرداد با اردیبهشت : ( بسیار
خوب ) مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار مرداد با خرداد : ( بسیار خوب ) اجتماعی خونگرم
همراه با سازگاری مثبت مرداد با تیر : ( خوب ) اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر را
درک می کنند مرداد با مرداد : ( خوب ) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود مرداد با
شهریور : ( متوسط ) یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند مرداد با مهر : ( خوب )
در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند مرداد با آبان : (متوسط ) یکی وفادار
و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران مرداد با آذر : ( متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری
دنبال آزادی و استقلال مرداد با دی متوسط ) به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند
مرداد با بهمن : (خوب ) هر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود مرداد با اسفند :
( خوب )با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

پیوند زناشویی شهریور با سایر ماه ها

——————————————— شهریور با فروردین : (بد ) یکی پاک
سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب شهریور با اردیبهشت : ( خوب ) صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی
و نجابت شهریور با خرداد : (متوسط ) یکی عاطفی و عاشق پیشهدیگری با نظم و برنامه مشخص شهریور با
تیر : ( بسیار خوب ) در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان شهریور با مرداد : (
متوسط ) نسبتا لجباز و خودرای شاید با مشکل مواجه شوند شهریور با شهریور : ( بسیار خوب ) هر
دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند شهریور با مهر : ( خوب ) مشورت پذیر با منطق
و در برطرف کردن مشکلات توانا شهریور با آبان : ( متوسط ) جسور و بی پروا .
سرشار از انرژی و بلند پرواز شهریور با آذر : ( بد ) تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم
و انضباط دچار مشکل هستند شهریور با دی : ( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از
محبت شهریور با بهمن : ( متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد شهریور با
اسفند خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود
پیوند زناشویی مهر
با سایر ماه ها
—————————————- مهر با فروردین : (بسیار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن
و مرد مهر با اردیبهشت : ( خوب ) انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال
دارند مهر با خرداد : (بسیار خوب ) آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی با هم دارند مهر با تیر
: ( بسیار خوب ) اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا مهر با مرداد :
( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند مهر با شهریور : (
خوب ) پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می باشند مهر با مهر : ( خوب ) به
دلیل اشتراکات زیادی که دارند می توانند موفق باشند مهر با آبان : ( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر
نیستند اما می توانند موفق باشند مهر با آذر : ( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری
و مسئولیت پذیری می باشند مهر با دی : ( متوسط ) نسبتا خودرای بلندپرواز.
ممکن است با مشکل روبرو شوند مهر با بهمن : ( بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع
طلب و سرکش مهر با اسفند : (بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و
هماهنگ هستند
پیوند زناشویی آبان با سایر ماه ها ——————————————– آبان با فروردین : ( بد ) آزادی خواه
سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا آبان با اردیبهشت : ( خوب ) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه
و اقتدار و ناسازگاری آبان با خرداد : (متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند آبان
با تیر : (متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند آبان با
مرداد : ( متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران آبان با شهریور : (
متوسط ) جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز آبان با مهر : ( متوسط ) اگرچه خالی
از دردسر نیستند اما میتوانند موفق باشند آبان با آبان : ( بد ) مستعد به خشمگین شدن و از
کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه با مشکلات آبان با آذر : ( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل
دیگری سرشت پویا و جدی دارد آبان با دی : ( بد ) هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و
سختگیرانه می باشند آبان با بهمن : ( بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان
کسب برتری آبان با اسفند : (بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس
کافی
پیوند زناشویی آذر با سایر ماه ها —————————————- آذر با فروردین : (عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو
از مشخصات بارزشان است آذر با اردیبهشت : (متوسط ) جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم آذر
با خرداد: ( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک آذر با تیر: ( بد )
یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده آذر با مرداد : (متوسط ) یکی پر
شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال آذر با شهریور: (بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم
و انضباط دچار مشکل هستند آذر با مهر : ( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و
مسئولیت پذیر می باشد آذر با آبان : ( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی
دارد آذر با آذر: ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی آذر با دی :
( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتن دار باشند آذر با بهمن : ( بسیار خوب ) از
موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند آذر با اسفند : ( متوسط ) یکی با
صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد
پیوند زناشویی دی با سایر ماه ها
————————————— دی با فروردین : (بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند.
مرموز و محافظه کار می باشند دی با اردیبهشت : ( بسیار خوب) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم
و پابرجا دی با خرداد : ( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند دی با تیر :
(خوب ) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند دی با مرداد : (متوسط ) به دلیل داشتن
حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند دی با شهریور : ( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با
زندگی سرشار از محبت دی با مهر : ( متوسط ) نسبتا خودرای و بلند پرواز ممکن است با مشکل
روبرو باشند دی با آبان : ( بد ) هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند دی با
آذر : ( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتندار باشند دی با دی : (متوسط ) خصوصیات مشترک
باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می شود دی با بهمن : ( متوسط ) یکی محتاط و محافظه
کار دیگری سختگیر و جدی دی با اسفند : ( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و
عاشق پیشه
پیوند زناشویی بهمن با سایر ماه ها ——————————————- بهمن با فروردین : ( بد ) سلطه گر
آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند بهمن با اردیبهشت : ( بد ) کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا
و ایده متفاوت از یکدیگر بهمن با خرداد : ( بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده
کمک به همدیگر بهمن با تیر : ( متوسط ) ازدواج می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش
نیاز دارد بهمن با مرداد : ( خوب ) هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود بهمن
با شهریور : ( متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد بهمن با مهر :
( بد ) پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکش بهمن با آبان : ( بد ) یکی
با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری بهمن با آذر : ( بسیار خوب ) از
موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند بهمن با دی : (متوسط ) یکی محتاط و
محافظه کار دیگری سختگیر و جدی بهمن با بهمن : ( خوب ) پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف
بهمن با اسفند : (خوب) یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر
پیوند
زناشویی اسفند با سایر ماه ها
——————————————- اسفند با فروردین : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است
پیوند خوبی باشد اسفند با اردیبهشت : ( خوب ) اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را
دارند اسفند با خرداد : (بد ) خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم با همدیگر اسفند با تیر
: ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل اسفند با مرداد :
(خوب ) هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر اسفند با شهریور : ( خوب ) بسیار با صبر
و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی میشوند اسفند با مهر : ( بسیار خوب ) پیوندی موفق چون
از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند اسفند با آبان : ( بد ) یکی آرمان گرا و
عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس کافی اسفند با آذر : ( متوسط) یکی با صراحت لهجه و سخنان
کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد اسفند با دی : ( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری
احساساتی و عاشق پیشه اسفند با بهمن : ( خوب ) یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس
و عاطفه و مکمل همدیگر اسفند با اسفند : ( بد ) به خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است
مشکلاتی پیش بیاید

2009-03-15 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)