جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

۰۹۱۲۲۲۲۲۲۲۲ به فروش رفت !

اشتراک:
۰۹۱۲۲۲۲۲۲۲۲ به فروش رفت ! چهره ها
شماره تلفن همراه ۰۹۱۲۲۲۲۲۲۲۲ بعنوان رندترین شماره دومین مزایده فروش شماره‌های رند و مناسب شرکت ارتباطات سیار (MCI) به مبلغی بیش از ۴۴ میلیون تومان فروخته شد.به گزارش ایستنا، وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیارافزود: پاکت‌های مزایده دوم شماره‌های رند و مناسب شرکت ارتباطات سیار (MCI) گشوده و برندگان آن مشخص شدند که بر طبق […]
شماره تلفن همراه ۰۹۱۲۲۲۲۲۲۲۲ بعنوان رندترین شماره دومین مزایده فروش شماره‌های رند و مناسب شرکت ارتباطات سیار (MCI) به مبلغی
بیش از ۴۴ میلیون تومان فروخته شد.
به گزارش ایستنا، وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیارافزود: پاکت‌های مزایده دوم شماره‌های رند و مناسب شرکت ارتباطات سیار (MCI)
گشوده و برندگان آن مشخص شدند که بر طبق نتایج آن بیشترین رقم پیشنهادی در این مزایده به شماره ۰۹۱۲۲۲۲۲۲۲۲
اختصاص یافته که خریدار خوش ذوق آن به تناسب ۸ عدد ۲ این شماره رقم ۴۴ میلیون و چهارصد و
چهل و چهار هزار و چهارصد و چهل و چهار تومان (۸ عدد چهار) را پیشنهاد داده است.
شماره تلفن همراه ۰۹۱۲۲۲۲۲۲۲۲ بعنوان رندترین شماره دومین مزایده فروش شماره‌های رند و مناسب شرکت ارتباطات سیار (MCI) به مبلغی
بیش از ۴۴ میلیون تومان فروخته شد.
به گزارش ایستنا، وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیارافزود: پاکت‌های مزایده دوم شماره‌های رند و مناسب شرکت ارتباطات سیار (MCI)
گشوده و برندگان آن مشخص شدند که بر طبق نتایج آن بیشترین رقم پیشنهادی در این مزایده به شماره ۰۹۱۲۲۲۲۲۲۲۲
اختصاص یافته که خریدار خوش ذوق آن به تناسب ۸ عدد ۲ این شماره رقم ۴۴ میلیون و چهارصد و
چهل و چهار هزار و چهارصد و چهل و چهار تومان (۸ عدد چهار) را پیشنهاد داده است.
گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس