تبلت های ویند وز ۸ را بخریم یا نه؟

مشاهده : 165
تبلت های ویند وز ۸ را بخریم یا نه؟ کامپیوتر و موبایل
د ر حال حاضر خرید یک تبلت ویند وز ۸ قد ری د شوار شد ه است؛ آیا خرید اری یک لپ تاپ هیبرید ی یا یک تبلت بهتر، انتخاب های ارزشمند تری نیستند ؟ یا حتی یک سوال وسوسه کننده تر: میانه تان با ویند وز RT چطور است؟ به تازگی بیل گیتس د […]
د ر حال حاضر خرید یک تبلت ویند وز ۸ قد ری د شوار شد ه است؛ آیا خرید اری
یک لپ تاپ هیبرید ی یا یک تبلت بهتر، انتخاب های ارزشمند تری نیستند ؟ یا حتی یک سوال وسوسه
کننده تر: میانه تان با ویند وز RT چطور است؟ به تازگی بیل گیتس د ر اظهار نظری گفته بود
میلیون ها نفری که اقد ام به خرید اری تبلت های آند روید ی و iOS می کنند قاد ر
به تایپ یا ایجاد اسناد مورد نظر خود نیستند چرا که د سترسی به بسته نرم افزاری آفیس مایکروسافت را
ند ارند .
بیل گیتس د رست می گوید ، برنامه Quick Office امکان اجرا یا تولید فایل های سازگار با آفیس را
می د هد ، اما به قد رتمند ی بسته آفیس مایکروسافت نیست.
افراد زیاد ی هستند – به خصوص تجار و بازرگانان – آرزوی د اشتن تبلتی را د ارند که قابلیت
های مشابه رایانه ها ی رومیزی را د اشته باشد .
د ر همین وضعیت است که مایکروسافت رابط هوشمند و مد رن ویند وز ۸ خود را عرضه می کند
.
سیستم عاملی که با ابزارهای لمسی سازگاری خوبی د اشته و تمامی منتقد ان نیز اذعان می کنند بستری مناسب
برای بازی و برنامه های لمسی است.
خوبی تبلت های ویند وزی آن است که قاد رند مزایای هر د وی این عوالم را د ر اختیار
کاربر قرار د هند و وی نه تنها می تواند به سرگرمی و بازی بپرد ازد ، بلکه د سترسی
به بسته آشنای آفیس نیاز های جد ی وی را نیز رفع خواهد کرد .
قد ری طول کشید تا تبلت های ویند وزی جایگاه خود را بیابند و توجهات را به خود جلب کنند
و تازه ترین آمار و ارقام نشان د اد که تبلت سرفیس مایکروسافت از نظر محبوبیت د ر بین خرید
اران د ر مقام پنجم قرار د ارد .
گرچه راه د رازی تا رسید ن به سامسونگ و اپل، پیش روی سرفیس مایکروسافت است، اما تلاش آنها ستود
نی است.
از سوی د یگر تعد اد تولید کنند گان این بازار آنچنان زیاد است که مایکروسافت تنها چهار د رصد
از سهم این حوزه را د ر اختیار د ارد .
اگر به د نبال تبلتی ویند وزی هستید ، نخستین مورد ی که باید د رباره آن تصمیم بگیرید ،
انتخاب بین ویند وز ۸ و RT است؟ ویند وز ۸ همانند تمامی نسخه های قبلی به گونه ای طراحی
شد ه که قابل اجرا روی پرد ازند ه های خانواد ه اینتل است؛ پرد ازند ه ای که د
ر اغلب رایانه های شخصی و رومیزی استفاد ه می شود .
مزیت این کار آن است که تبلت های ویند وز ۸ همانند یک رایانه شخصی کار می کنند و قاد
ر به اجرای برنامه های ویند وز هستند .
اگر نسخه ای از برنامه آفیس مایکروسافت را خرید اری کرد ه اید ، می توانید آن را به ساد
گی د ر تبلت ویند وز ۸ خود اجرا کنید و این قابلیت تنها به بسته آفیس ختم نمی شود
و می توانید از سایر برنامه های مبتنی بر ویند وز نظیر فتوشاپ، Movie Maker و هزاران بازی د یگر
بهره ببرید .
این موضوع مزیت انکارناپذیری است، به خصوص برای کاربران تجاری که نیازمند سازگاری بیش از پیش بسته آفیس و سایر
برنامه های ویند وزی د ر محل کار هستند .
تاکنون چند ین مد ل تبلت ویند وز ۸ برای کاربران تجاری تهیه و ارائه شد ه است، از آن
جمله می توان به تبلت ThinkPad۲ شرکت لنوو یا Latitude ۱۰ شرکت د ل اشاره کرد .
نقطه ضعف ویند وز ۸ آن است که نیازمند تجهیزات سخت افزاری قد رتمند است.
اما ویند وز RT به گونه ای ساخته شد ه است که قاد ر به اجرا روی پرد ازند ه
های کم مصرف تر ARM است که به وفور د ر گوشی های هوشمند و تبلت ها به کار برد
ه شد ه است.
ظاهر این ویند وز شبیه ویند وز ۸ است – و حتی به کاربر این اجازه را می د هد
تا به میز کار سنتی ویند وز د سترسی د اشته باشد بد ین ترتیب می توانید به راحتی پوشه
ها و فایل ها را سازماند هی کنید – گرچه سیستم عامل کاملاً متفاوت د ر پشت پرد ه آن
د ر حال اجرا است.
از برخی جهات ویند وز RT گزینه ای مناسب است به خصوص اینکه برخی معایب ویند وز را ند اشته،
از پرد ازند ه کم مصرف تری بهره می برد و تجهیزات مورد نیاز آن به مراتب ارزان تر است.
مایکروسافت نسخه ای مخصوص از بسته آفیس را برای ویند وز RT تهیه و تد ارک د ید ه است
که د ر تمامی تبلت های ویند وز RT به صورت رایگان نصب شد ه است.
بد ین ترتیب مشکل سازگاری آفیس حل و فصل می شود .
تصمیم گیری بزرگ د یگر انتخاب خرید بین تبلت یا لپ تاپ است.
همچون همیشه تاریخ، این موضوع تا حد بسیار زیاد ی به نوع نیاز شما بستگی د ارد .
اگر قرار است ساعت ها با برنامه واژه پرد از word کار کرد ه یا برای کار اد اری یا
د انشجویی لازم است تا اطلاعات زیاد ی را د ر برنامه اکسل وارد کنید ، بهتر است که یک
لپ تاپ تهیه کنید چرا که این د ستگاه د ارای صفحه کلید کامل فیزیکی و صفحه نمایش بزرگ است
که می توانید بد ون د رد سر ساعت ها با آن کار کنید .
مهم ترین نقطه قوت یک تبلت، نازک و ظریف بود ن ابعاد آن و وزن بسیار کم آن است که
می توانید آن را به راحتی د ر یک د ست نگه د ارید .
حتی لپ تاپ های کم وزن اولترابوک نیز د ارای ۱.۵ کیلوگرم وزن هستند د ر حالی که یک تبلت
۱۱.۶ اینچی نظیر Lenovo Lynx تنها ۹.۵ میلی متر قطر و ۶۴۰ گرم وزن د ارد .
بیشتر این تبلت ها از پرد ازند ه های سری اتم شرکت اینتل بهره می برند و تنها به د
و گیگابایت حافظه رم تجهیز شد ه اند .
این بد ان معنی است که قد رت سخت افزاری آن به گونه ای است که نمی توان چنین د
ستگاهی را جایگزین یک لپ تاپ معمولی کرد به خصوص اگر بخواهید کار زیاد ی از آن بکشید .
ظهور ویند وز ۸ موجب شد تا نوع تازه و د سته بند ی جد ید ی د ر بین
ابزارهای قابل حمل به وجود آید که به ابزارهای د وگانه (هیبرید ی) مشهور است.
این تجهیزات گونه ای از لپ تاپ هستند که د ارای صفحه نمایش لمسی بود ه و می توان این
نمایشگر را چرخاند ه و روی صفحه کلید قرار د اد به طوری که شبیه یک تبلت شد ه و
کاربر بتواند به ساد گی آن را د ر د ست گرفته و کار کند .
به رغم اینکه این د ستگاه ها را می توان گزینه ای بسیار خوب د انست که قاد ر به
برآورد ن نیاز هر د وی این عوالم است؛ حقیقت آن است که بسیاری از تجهیزات هیبرید ی که تاکنون
تولید شد ه چند ان راحت نیست و نه تنها یک تبلت خوب به شمار نمی روند بلکه نتوانسته اند
یک لپ تاپ خوب نیز باشند .
البته استثناهایی نیز د ر این بین وجود د ارند .
گرچه Dell XPS ۱۲ یک اولترابوک بسیار جذاب است که به کاربران اجازه می د هد صفحه نمایش آن را
بچرخاند و از این د ستگاه همچون یک تبلت بهره ببرد .
یا Lenovo Yoga ۱۳ د ارای نمایشگری ۱۳.۳ اینچ است و آنچنان نازک و ظریف است که وقتی صفحه آن
را می چرخانید شبیه یک تبلت می ماند و کاملاً بد نه ای تخت د ارد .
یا اینکه می توان آن را به صورت V شکل قرار د اد و از د ور لم د اد
ه و یک فیلم را از طریق آن تماشا کرد .
انتخاب د ر بازار تبلت، لپ تاپ و کانورتیبل ها ویند وز ۸ بسیار گیج کنند ه است و بسیاری
از تولید کنند گان محصولات گوناگونی را به بازار تزریق کرد ه اند .
همچون همیشه، بهترین توصیه ای که می توان کرد آن است که پیش از هر کاری، به خوبی د رباره
نیازتان بیند یشید که از لپ تاپ یا تبلت آیند ه چه انتظاری د ارید .
حقیقت آن است که برای وبگرد ی صرف یا استفاد ه از برنامه واژه پرد از نیازی به لپ تاپ
پرقد رت ند ارید اما اگر قرار است به ویرایش فایل های وید ئویی بپرد ازید ، تصاویر را ویرایش
کنید یا فایل های پاورپوینت وید ئویی تهیه کنید باید یک لپ تاپ پرقد رت با صفحه نمایش بزرگ ،
پرد ازند ه قوی و حافظه رم زیاد تهیه کنید .
البته ممکن است برای چنین منظوری نیازی به صفحه نمایش لمسی ند اشته باشید .
با این وجود ، یک تبلت ویند وز ۸ می تواند جایگزین خوبی برای لپ تاپ شما باشد و اگر
به استفاد ه از بسته آفیس د ر محل کار نیاز د ارید ، آنگاه قابلیت اجرای این بسته نرم
افزاری یا سایر برنامه های ویند وزی مزیتی است که د ر د یگر تبلت های اپل یا آند روید
ی نخواهید یافت.
صفحات نمایش کوچک و پرد ازند ه های متوسطی که د ر اغلب تبلت های ویند وز ۸ به کار
گرفته شد ه است بد ان معنی است که نمی توان آنها را جایگزین لپ تاپی قد رتمند کرد ،
هر چند که می توان از آن به عنوان ابزاری مناسب برای چک کرد ن نامه های پست الکترونیکی یا
وبگرد ی بهره برد .
تبلت های قد رتمند تر نظیر سرفیس پرو حتی می توانند رقیبی برای لپ تاپ های قد رتمند به حساب
آیند هر چند صفحه کلید یا نمایشگر آن چند ان بزرگ و راحت نیست.
واقعیت آن است که بهترین تبلت بازار نمی تواند با اولترابوک های خوب موجود رقابت کند ، به خصوص زمانی
که از منظر تولید محتوا مقایسه ای جانانه صورت می د هیم.
نباید از یاد برد که ویند وز RT نیز د ارای پتانسیل های بالایی است، اما پیش از آنکه بتوان
چنین تبلت هایی را به محصولات مجهز به iOS یا آند روید ترجیح د هیم، لازم است تا اپ استور
مایکروسافت بیش از پیش تجهیز شود و ۱۰۰ هزار برنامه فعلی هیچ کفایت نمی کند .
آنگاه است که اغلب افراد خرید چنین سیستمی را به محصولات اپل یا آند روید ترجیح خواهند د اد .
منبع:روزنامه هفت صبح
2013-08-06 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
برای رشد کسب و کار خود، فالوور بخرید !! برای رشد کسب و کار خود، فالوور بخرید !!
خرید فالوور اینستاگرام، بهترین روش برای افزایش فالوور ارزان
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
با دنیای بی نظیر و پر از خلاقیت گوشی های موبایل همراه شوید
گوشی دست دوم بخریم یانه؟ (نکات مهم خرید گوشی دست دوم)
کمی در رابطه با تاریخچه و اطلاعات گوگل کروم بخوانیم
کیفیت و وضوح بالای تلویزیون ۵۵ اینچ سونی به همراه قیمت
تجربه فروش بیشتر با طراحی سایت فروشگاهی
اندروید ۱۰ جدیدترین سیستم عامل گوشی های هوشمند را بیشتر بشناسید
دوربین آیفون ۱۱ را بیشتر بشناسیم
سونی اکسپریا ۵ پرچم دار کوچک سونی
نحوه فهمیدن آنفالو شدن در اینستاگرام توسط سایر کاربران
آیپد پروی جدید و ویژگی های منحصربفردش
آیفون ۱۱ چه چیزهایی برای موفقیت لازم دارد؟
حذف شدن کیبورد گوشی ها با هوش مصنوعی
تعداد لایک در اینستاگرام نمایش داده شود یا نه؟
راه‌ رفتن معلولین با آسانی با شورت ورزشی رباتیک
اسم آیفون آیا از گوشی های اپل حذف خواهد شد؟
بازی‌های رایگان iOS مخصوص فصل تابستان
logo-samandehi