خطاهای اتصال به اینترنت

مشاهده : 103
خطاهای اتصال به اینترنت کامپیوتر و موبایل
بسیاری از کاربران اینترنتی هنگام اتصال به اینترنت دچار مشکل می شوند و با یکی از خطاهای زیر مواجه می شوند، اما دلیل آن نامعلوم است و حتماً به ISP خودتون زنگ می زنید تا اونها هم چک کنند، کلی طول می کشه، اما اگر این خطاها را در یک فایل متنی داشته باشید دیگر […]
بسیاری از کاربران اینترنتی هنگام اتصال به اینترنت دچار مشکل می شوند و با یکی از خطاهای زیر مواجه می
شوند، اما دلیل آن نامعلوم است و حتماً به ISP خودتون زنگ می زنید تا اونها هم چک کنند، کلی
طول می کشه، اما اگر این خطاها را در یک فایل متنی داشته باشید دیگر نیازی به این کار نیست،
خودتان مشکلتون را می فهمید…
خطاهای زیر نشانگر مانع اتصال شده شما به اینترنت می باشد: ۶۰۰ .
اگر سیستم در حال شماره گیرى باشد و دوباره شماره گیرى نمایید این خطا نمایش داده می شود .
۶۰۱ .
راه انداز Port بى اعتبار مى باشد .
۶۰۲ .
Port هم اکنون باز مى باشد براى بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازى نمود.
۶۰۳ .
بافر شماره گیرى بیش از حد کوچک است .
۶۰۴ .
اطلاعات نادرستى مشخص شده است .
۶۰۵ .
نمى تواند اطلاعات Port را تعیین کند .
۶۰۶ .
Port شناسایى نمى شود .
۶۰۷ .
ثبت وقایع مربوط به مودم بى اعتبار مى باشد .
۶۰۸ .
راه انداز مودم نصب نشده است .
۶۰۹ .
نوع راه انداز مودم شناسایى نشده است .
۶۱۰ .
بافر ندارد .
۶۱۱ .
اطلاعات مسیر یابى غیر قابل دسترس مى باشد .
۶۱۲ .
مسیر درست را نمى تواند پیدا نماید .
۶۱۳ .
فشرده سازى بى اعتبارى انتخاب شده است .
۶۱۴ .
سرریزى بافر .
۶۱۵ .
Port پیدا نشده است .
۶۱۶ .
یک درخواست ناهمزمان در جریان مى باشد .
۶۱۷ .
Port یا دستگاه هم اکنون قطع مى باشد.
۶۱۸ .
Port باز نمى شود.
( وقتى رخ مى دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ).
۶۱۹ .
Port قطع مى باشد (وقتى رخ مى دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
۶۲۰ .
هیچ نقطه پایانى وجود ندارد .
۶۲۱ .
نمى تواند فایل دفتر راهنماى تلفن را باز نماید .
۶۲۲ .
فایل دفتر تلفن را نمى تواند بارگذارى نماید .
۶۲۳ .
نمى تواند ورودى دفتر راهنماى تلفن را بیابد .
۶۲۴ .
نمى توان روى فایل دفتر راهنماى تلفن نوشت .
۶۲۵ .
اطلاعات بى اساسى در دفتر راهنماى تلفن مشاهده مى شود .
۶۲۶ .
رشته را نمى تواند بارگذارى کند .
۶۲۷ .
کلید را نمى تواند بیابد .
۶۲۸ .
Port قطع شد .
۶۲۹ .
Port بوسیله دستگاه راه دور قطع مى شود.
(درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
۶۳۰ .
Port به دلیل از کارافتادگى سخت افزار قطع مى شود .
۶۳۱ .
Port توسط کاربر قطع شد .
۶۳۲ .
اندازه ساختار داده اشتباه مى باشد .
۶۳۳ .
Port هم اکنون مورد استفاده مى باشد و براى Remote Access Dial-up پیکر بندى نشده است (راه انداز درستى بر
روى مودم شناخته نشده است) .
۶۳۴ .
نمى تواند کامپیوتر شما را روى شبکه راه دور ثبت نماید .
۶۳۵ .
خطا مشخص نشده است .
۶۳۶ .
دستگاه اشتباهى به Port بسته شده است .
۶۳۷ .
رشته ( string ) نمى تواند تغییر یابد .
۶۳۸ .
زمان درخواست به پایان رسیده است .
۶۳۹ .
شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
۶۴۰ .
خطاى NetBIOS رخ داده است .
۶۴۱ .
سرور نمى تواند منابع NetBIOS مورد نیاز براى پشتیبانى سرویس گیرنده را بدهد .
۶۴۲ .
یکى از اسامى NetBIOS شما هم اکنون روى شبکه راه دور ثبت مى گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند
با یک اسم وارد شوند ) .
۶۴۳ .
Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد.
۶۴۴ .
شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .
۶۴۵ .
Authentication داخلى اشکال پیدا کرده است.
۶۴۶ .
حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .
۶۴۷ .
حساب قطع مى باشد .
۶۴۸ .
اعتبار password تمام شده است .
۶۴۹ .
حساب اجازه Remote Access را ( دستیابى راه دور ) را ندارد .
( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .
۶۵۰ .
سرور Remote Access ( دستیابى راه دور ) پاسخ نمى دهد .
۶۵۱ .
مودم شما ( یا سایر دستگاههاى اتصال دهنده ) خطایى را گزارش کرده است .
( خطا از طرف مودم بوده است ) .
۶۵۲ .
پاسخ نا مشخصى از دستگاه دریافت مى گردد .
۶۵۳ .
Macro (دستورالعمل کلان).
ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .
INF موجود نمى باشد.
۶۵۴ .
یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .
INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره مى نماید.
۶۵۵ .
دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .
INF دستگاه مشاهده نمى شود.
۶۵۶ .
دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .
INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص مى باشد.
۶۵۷ .
فایل .
INF دستگاه نمى تواند باز شود.
۶۵۸ .
اسم دستگاه در فایل .
INF دستگاه یا در فایل.
INI رسانه بیش از حد طولانى مى باشد.
۶۵۹ .
فایل .
INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره مى نماید.
۶۶۰ .
فایل .
INI رسانه براى این فرمان پاسخى را ندارد.
۶۶۱ .
فایل .
INF دستگاه فرمان را از دست داده است.
۶۶۲ .
تلاش براى قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .
INF صورت نگرفته است.
۶۶۳ .
فایل .
INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره مى نماید.
۶۶۴ .
نمى تواند به حافظه اختصاص دهد .
۶۶۵ .
Port براى Remote Access (دستیابى راه دور) پیکر بندى نشده است.
۶۶۶ .
مودم شما (یاسایر دستگاههاى اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمى کنند .
۶۶۷ .
فایل .
INI رسانه را نمى تواند بخواند.
۶۶۸ .
اتصال از بین رفته است .
۶۶۹ .
پارامتر به کار برده شده در فایل .
INI رسانه بى اعتبار مى باشد.
۶۷۰ .
نمى تواند نام بخش را از روى فایل .
INI رسانه بخواند.
۶۷۱ .
نمى تواند نوع دستگاه را از روى فایل .
INI رسانه بخواند.
۶۷۲ .
نمى تواند نام دستگاه را از روى فایل .
INI رسانه بخواند.
۶۷۳ .
نمى تواند کاربر را از روى فایل .
INI رسانه بخواند.
۶۷۴ .
نمى تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روى فایل .
INI رسانه بخواند.
۶۷۵ .
نمى تواند بیشترین حد BPS حامل را از روى فایل .
INI رسانه بخواند.
۶۷۶ .
خط اشغال مى باشد .
۶۷۷ .
شخص به جاى مودم پاسخ مى دهد .
۶۷۸ .
پاسخى وجود ندارد .
۶۷۹ .
نمى تواند عامل را پیدا نماید .
۶۸۰ .
خط تلفن وصل نیست .
۶۸۱ .
یک خطاى کلى توسط دستگاه گزارش مى شود .
۶۸۲ .
Writing section name دچار مشکل مى باشد .
۶۸۳ .
Writing device type با مشکل روبرو شده است .
writing device name .
684 با مشکل روبرو مى باشد.
۶۸۵ .
Writing maxconnectbps مشکل دارد .
۶۸۶ .
Writing maxcarrierBPS دچار مشکل مى باشد .
۶۸۷ .
Writing usage با مشکل مواجه است .
۶۸۸ .
Writing default off دچار مشکل مى باشد .
۶۸۹ .
Reading default off با مشکل مواجه است .
۶۹۰ .
فایل INI خالى ست .
۶۹۱ .
دسترسى صورت نمى پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روى دامین بی اعتبار مى باشد ۶۹۲ .
سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .
۶۹۳ .
Binary macro با مشکل مواجه مى باشد .
۶۹۴ .
خطاى DCB یافت نشد .
۶۹۵ .
ماشین هاى گفتگو آماده نیستند .
۶۹۶ .
راه اندازى ماشین هاى گفتگو با مشکل روبرو مى باشد .
۶۹۷ .
Partial response looping با مشکل روبرو مى باشد .
۶۹۸ .
پاسخ نام کلیدى در فایل INF .
دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمى باشد .
۶۹۹ .
پاسخ دستگاه باعث سر ریزى بافر شده است .
۷۰۰ .
فرمان متصل به فایل INF .
دستگاه بیش از حد طولانى مى باشد .
۷۰۱ .
دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانى نشده توسط گرداننده com تغییر مى یابد .
۷۰۲ .
پاسخ دستگاه دریافت مى گردد زمانى که هیچکس انتظار ندارد .
۷۰۳ .
در فعالیت کنونى مشکلى ایجاد شده است .
۷۰۴ .
شماره اشتباه callback .
705 .
مشکل Invalid auth state.
706 .
Invalid auth state دچار مشکل مى باشد .
۷۰۷ .
علامت خطایاب .
x.
25 708 .
اعتبار حساب تمام شده است .
۷۰۹ .
تغییر پسورد روى دامین با مشکل روبرو مى باشد .
۷۱۰ .
در زمان ارتباط با مودم شما خطاهاى سرى یش از حد اشباع شده مشاهده مى گردد.
۷۱۱ .
Rasman initialization صورت نمى گیرد گزارش عملکرد را چک کنید ۷۱۲ .
درگاه Biplex در حال اجرا مى باشد .
چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
۷۱۳ .
مسیرهاى ISDN فعال در خط اصلى قطع مى باشد .
۷۱۴ .
کانال هاى ISDN کافى براى ایجاد تماس تلفنى در دسترس نمى باشند .
۷۱۵ .
به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهاى فراوانى رخ مى دهد .
۷۱۶ .
پیکر بندى remote access IP غیر قابل استفاده مى باشد .
۷۱۷ .
آدرسهاى IP در static pool remote access IP وجود ندارد .
۷۱۸ .
مهلت بر قرارى تماس PPP پایان پذیرفته است .
۷۱۹ .
PPP توسط دستگاه راه دور پایان مى یابد .
۷۲۰ .
پروتکل هاى کنترلppp پیکر بندى نشده اند .
۷۲۱ .
همتاى PPP پاسخ نمى دهد .
۷۲۲ .
بسته PPP بى اعتبار مى باشد .
۷۲۳ .
شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نى می باشد .
۷۲۴ .
پروتکل IPXنمى تواند بر روى درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX مى باشد .
۷۲۵ .
IPX نمى تواند روى port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
۷۲۶ .
پروتکل IPX نمى تواند براى dial – out ، روى بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .
۷۲۷ .
نمى توان به فایل TCPCFG .
DLL دست یافت .
۷۲۸ .
نمى تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .
۷۲۹ .
SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .
۷۳۰ .
ثبت کامپیوتر کامل نمى باشد .
۷۳۱ .
پروتکل پیکر بندى نمى شود .
۷۳۲ .
توافق بین PPP صورت نگرفته است .
۷۳۳ .
پروتکل کنترل PPP براى پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمى باشد .
۷۳۴ .
پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .
۷۳۵ .
آدرس مورد نیاز توسط سرور رد مى شود .
۷۳۶ .
کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف مى نماید .
۷۳۷ .
نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایى شد .
۷۳۸ .
سرور آدرس را مشخص نمى کند .
۷۳۹ .
سرور راه دور نمى تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
۷۴۰ .
دستگاه هاى TAPI که براى remote access پیکر بندى مى گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .
۷۴۱ .
کامپیوتر محلى از encryption پشتیبانى نمى نماید .
۷۴۲ .
سرور راه دور از encryption پشتیبانى نمى نماید .
۷۴۳ .
سرور راه دور به encryption نیاز دارد .
۷۴۴ .
نمى تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع
را باز بینى نمایید ۷۴۵ .
یک فایل مهم و ضرورى آسیب دیده است .
Dial – up networking را مجددا نصب نمایید .
۷۵۱ .
شماره callback شامل یک کاراکتر بى اعتبار مى باشد .
کاراکترهاى زیر فقط مجاز دانسته مى شوند : Space, T, P, W, (,), – , @.
0تا۹ .
۷۵۲ .
در زمان پر دازش script یک خطاى نحوى صورت مى گیرد .
۷۵۳ .
اتصال نمى تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .
۷۵۴ .
سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالى نمى باشد .
۷۵۵ .
سیستم قادر به اجراى شماره گیرى خودکار نمى باشد زیرا این ورودى یک شماره گیر عادى را دارد .
۷۵۶ .
این اتصال هم اکنون در شماره گیرى مى باشد .
۷۵۷ .
خدمات دستیابى راه دور خود به خود آغاز نمى شوند اطلا عات بیشترى در گزارش وقایع در اختیار شما قرار
مى گیرد .
۷۵۸ .
اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روى این اتصال میسر مى گردد .
۷۶۰ .
در زمان فراهم آورى امکانات مسیر یابى ، این خطا رخ مى دهد .
۷۶۱ .
در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت براى این اتصال این خطا ایجاد مى گردد.
۷۶۳ .
اشتراک اتصال اینترنت فعال نمى باشد .
دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالى که با این LANها مشترک شده است وجود دارد .
۷۶۴ .
دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .
۷۶۵ .
اشتراک اتصال اینترنت میسر نمى باشد .
اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندى مى شود که براى آدرس گذارى اتوماتیک IP مورد نیاز
مى باشد .
۷۶۶ .
سیستم نمى تواند هیچ گواهى اى را بیابد ۷۶۷ .
اشتراک اتصال اینترنت میسر نمى گردد اتصال LAN بر روى شبکه شخصى انتخاب مى گردد که بیش از یک آدرس
IP را پیکر بندى کرده است .
اتصال LANرا با یک آدرسIP مجزا ، مجددا پیکر بندى نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .
۷۶۸ .
به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمى پذیرد ۷۶۹ .
مقصد مشخصى قابل دست یابى نمى باشد .
۷۷۰ .
دستگاه راه دور تلا ش براى ایجاد اتصال را نمى پذیرد .
۷۷۱ .
اقدامات اتصال صورت نمى گیرد زیرا شبکه اشغال مى باشد .
۷۷۲ .
سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگارى ندارد .
۷۷۳ .
امکان ایجاد اتصال موثر نمى باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .
۷۷۴ .
به دلیل از کار افتارگى موقت ، اتصال صورت نمى گیرد .
۷۷۵ .
مکالمه تلفنى توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد .
۷۷۶ .
مکالمه تلفنى نمى تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگى را حفظ نماید .
۷۷۷ .
اتصال صورت نمى گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روى کامپیوتر راه دور دچار مشکل مى
باشند .
۷۷۸ .
تایید هویت سرور غیر ممکن مى باشد .
۷۷۹ .
براى بر قرارى dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید .
۷۸۰ .
عمل انجام شده براى این اتصال بى اعتبار مى باشد .
۷۸۱ .
تلاش براى رمز گذارى (encryption) صورت نمى گیرد زیرا گواهى معتبرى یافت نمى گردد .
۷۸۲ .
ترجمه آدرس شبکه (NAT) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابى نصب مى گردد و باید قبل از
اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .
۷۸۳ .
اشتراک اتصال اینترنت میسر نمى باشد .
اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصى انتخاب مى گردد یا فراهم نمى شود و یا از شبکه قطع مى
باشد .
لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .
۷۸۴ .
در حالى که این اتصال را در زمان log on استفاده مى کنید شما نمى توانید شماره بگیرید زیرا این
اتصال براى استفاده از نام کاربرى پیکر بندى شده است که متفاوت از نام کاربر روى smartcard مى باشد .
چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید براى استفاده از (username) روى کارت smart آنرا پیکربندى کنید
.
۷۸۵ .
در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمى توانید شماره گیرى نمایید زیرا براى استفاده از
یک smartcard پیکر بندى نشده است .
چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به
طورى که smartcard استفاده نماید .
۷۸۶ .
مبادرت به اتصال L2TP صورت نمى پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبرى براى تصدیق (authentication) امنیت روى کامپیوتر شما وجود ندارد
.
۷۸۷ .
اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتى نمى تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید .
۷۸۸ .
تلاش براى ایجاد اتصال L2TP بى نتیجه مى باشد زیرا لایه امنیتى نمى تواند پارامترهاى سازگار با کامپیوتر راه دور
را فراهم نماید .
۷۸۹ .
تلاش براى اتصال L2TP فراهم نمى گردد زیرا لایه امنیتى با یک خطاى پردازشى در طول سازگارى با کامپیوتر راه
دور مواجه است .
۷۹۰ .
تلاش براى اتصال L2TP صورت نمى گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روى کامپیوتر راه دور میسر نمى باشد .
۷۹۱ .
اتصال L2TP میسر نمى باشد زیرا خط مشى امنیتى (security policy) براى اتصال یافت نمى شود .
۷۹۲ .
اتصال L2TP صورت نمى گیرد زیرا زمان توافق امنیتى به پایان رسیده است .
۷۹۳ .
اتصال L2TP میسر نمى گردد زیرا این خطا رخ مى دهد در حالى که در مورد امنیت به توافق مى
رسند .
۷۹۴ .
ویژگى RADIUS ا ین کاربر PPP نمى باشد .
۷۹۵ .
ویژگى RADIUS نوع تونلى براى این کاربر ، نادرست مى باشد .
۷۹۶ .
ویژگى RADIUS نوع خدمات براى این کار نه قالب بندى مى شود و نه callback قالب بندى مى شود .
۷۹۷ .
مودم پیدا نشد .
۷۹۸ .
گواهینامه اى شناسایى نمى شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود .
۷۹۹ .
اشتراک اتصال اینترنت میسر نمى گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد .
IC ها به میزبانى نیازمند مى باشند که براى استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندى
شده است .
مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری براى استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندى نشده
است .
۸۰۰ .
قادر به ایجاد اتصال VPN نمى باشد .
سرویس دهنده VPN در دسترس نمى باشد و یا ممکن است پارامترهاى امنیتى براى اتصال به درستى پیکربندى نشده باشند
..
pcparsi.com
2010-10-30 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
برای رشد کسب و کار خود، فالوور بخرید !! برای رشد کسب و کار خود، فالوور بخرید !!
خرید فالوور اینستاگرام، بهترین روش برای افزایش فالوور ارزان
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
با دنیای بی نظیر و پر از خلاقیت گوشی های موبایل همراه شوید
گوشی دست دوم بخریم یانه؟ (نکات مهم خرید گوشی دست دوم)
کمی در رابطه با تاریخچه و اطلاعات گوگل کروم بخوانیم
کیفیت و وضوح بالای تلویزیون ۵۵ اینچ سونی به همراه قیمت
تجربه فروش بیشتر با طراحی سایت فروشگاهی
اندروید ۱۰ جدیدترین سیستم عامل گوشی های هوشمند را بیشتر بشناسید
دوربین آیفون ۱۱ را بیشتر بشناسیم
سونی اکسپریا ۵ پرچم دار کوچک سونی
نحوه فهمیدن آنفالو شدن در اینستاگرام توسط سایر کاربران
آیپد پروی جدید و ویژگی های منحصربفردش
آیفون ۱۱ چه چیزهایی برای موفقیت لازم دارد؟
حذف شدن کیبورد گوشی ها با هوش مصنوعی
تعداد لایک در اینستاگرام نمایش داده شود یا نه؟
راه‌ رفتن معلولین با آسانی با شورت ورزشی رباتیک
اسم آیفون آیا از گوشی های اپل حذف خواهد شد؟
بازی‌های رایگان iOS مخصوص فصل تابستان
logo-samandehi