د یوارهای طرح د ار

مشاهده : 141
د یوارهای طرح د ار دکوراسیون منزل
د ر یک پروژه طراحی د اخلی، پس از انتخاب کفپوشی متناسب با کاربرد فضا و مشخصات ظاهری آن، د کوراتور به سراغ سطوح د یگر تشکیل د هند ه یک محیط یعنی د یوارها، سقف، د رها و پنجره ها می رود.این اجزا بستر مناسبی برای مانور د کوراسیونی و ایجاد تغییراتی سریع د […]
د ر یک پروژه طراحی د اخلی، پس از انتخاب کفپوشی متناسب با کاربرد فضا و مشخصات ظاهری آن، د
کوراتور به سراغ سطوح د یگر تشکیل د هند ه یک محیط یعنی د یوارها، سقف، د رها و پنجره
ها می رود.
این اجزا بستر مناسبی برای مانور د کوراسیونی و ایجاد تغییراتی سریع د ر یک فضا هستند .
د ر واقع یکی از راحت ترین و سریع ترین راه های د ستیابی به تحولی د ر فضای موجود
، خواه با هد ف تنوع طلبی و خواه به منظور تعمیر و بازسازی فرسود گی ها، تغییر پوشش همین
سطوح است.
البته د ر میان آنها د یوارها و به خصوص پوشش آنها، به چند د لیل اصلی، نقش مؤثرتری را
د ر د کوراسیون محیط ایفا می کنند : ۱) وسعت د یوارها د ر مقایسه با د یگر سطوح
هر فضایی با هر مشخصاتی شامل نقشه و ابعاد ، به طور قطع د ارای تعد اد ی د یوار
و تنها یک سقف و کف است؛ د ر نتیجه مساحت د یوارها، چند ین برابر سطوح کف و سقف
آن محیط است که البته این ابعاد با ساخت د یواری جد ید و یا تخریب د یواری قد یمی
قابل تغییر نیز هست.
هرچه سطحی وسیع تر باشد ، میزان تأثیرگذاری اش بر محیط نیز بیشتر خواهد بود .
۲) د یوارها؛ پس زمینه لوازم د کوراسیونی ـ کاربرد ی صرف نظر از این که د یوارها سطوح عمود
ی هستند و مهمترین وظیفه آنها تفکیک فضا؛ از هم و ایجاد استقلال د ر محد ود ه مابینشان است،
پس زمینه ای برای د یگر لوازم د کوراسیونی و کاربرد ی موجود محسوب می شوند ؛ لذا مشخصات ظاهری
آنها د ر ایجاد فضایی مطلوب و حتی جلوه آن لوازم نقش ویژه ای د ارد .
مثلاً یک کاناپه تمام پارچه با روکشی به رنگ شیری د ر مقابل د یواری به رنگ استخوانی از نمای
زیباتری برخورد ار است یا د ر مقابل د یواری ساد ه یا طرح د ار به رنگی د یگر
مانند سبز، گل بهی، آجری ملایم و …
؟ ۳) د یوارها، موانع د ید اری هنگامی که وارد فضایی می شویم، اولین و بیشترین سطوحی که د
ر مقابل د ید گان ما قرار می گیرند ، د یوارها هستند ؛ لذا خصوصیاتشان شامل ابعاد ، نوع
پوشش، طرح، رنگ و حتی موقعیت قرار گرفتنشان د ر محیط، د ر حس د ریافتی فرد بینند ه از
فضا تأثیر بسزایی د ارند.
حال آن که با انتخابی مناسب برای پوشش آنها، نه تنها می توان با تغییر این موانع د ید اری
فضایی مطلوب و د لپذیر را برای افراد حاضر و بینند ه ایجاد کرد ، بلکه با ایجاد خطاهای بصری
مشکلات ساختاری محیط را نیز می توان رفع کرد و این تنها با شناخت صحیح د ر به کارگیری رنگ
و طرح برای پوشش آنها میسر می شود .
د ر واقع گاهی استفاد ه از برخی از ترفند هایی که تنها با طرح و رنگ انجام می پذیرند
، برای پوشش د یوارهای یک فضا، لازم و ضروری است.
مثلاً با ایجاد نقوش راه راه عمود ی بر روی یک یا چند د یوار د ر فضایی که از
سقف کوتاهی برخورد ار است می توان ارتفاع د یوارها و د ر نتیجه سقف را به لحاظ ظاهری و
بصری افزایش د اد و این بهترین راه رسید ن به تعاد ل ساختاری چنین مکانی است.
۴) امکان تغییر پوشش، بد ون نیاز به تغییرات اساسی د ر صورتی که بخواهید پوشش کف محیط را به
جهت ناهماهنگی د ر رنگ و طرح و یا هر د لیل د یگری تغییر د هید ، این پروژه
نیازمند صرف هزینه زیاد ، ایجاد تحولات اساسی د ر محیط و نیز خالی کرد ن فضا از هرگونه وسیله
موجود است؛ ولی برای تغییر پوشش د یوارها فقط کافی است اند کی لوازم را جابه جا کنید و با
روکشی پلاستیکی یا پارچه ای آن را پوشش د هید ؛ سپس د ست به کار شوید .
لذا انجام چنین پروژه ای د ر تعطیلات پایان هفته نیز به راحتی امکان پذیر است.
هنگامی که برای رنگ کرد ن د یوارهای فضای د اخلی خانه تان با نقاش ساختمانی قرارد اد می بند
ید چه رنگی را برای سطوح به او سفارش می د هید ؟ رنگ استخوانی، کرم یا احتمالاً صورتی کمرنگ
برای اتاق خواب ها.
ولی آیا هیچگاه به علت محد ود کرد ن خود تان د ر انتخاب رنگ، فکر کرد ه اید ؟
اغلب ما عاد ت کرد ه ایم د یوارهای محیط زند گی مان چه کوچک و چه بزرگ، چه کم
نور و چه پرنور را با یکی از رنگ های یاد شد ه پوشش د هیم.
بسیاری از ما از اهمیت جایگاه طرح و بافت د ر فضای زند گی مان غافلیم و همواره برای طرح
و نقش، پارچه ها را بستر مناسبی می د انیم.
حال آن که اگر به فضایی با انتخاب های صحیح به لحاظ طرح و رنگ برای پوشش های آن وارد
شویم، خواهیم د ید که تا چه حد بر حس زند گی، شاد ابی و نشاطمان افزود ه می شود
.
د ر واقع می توان گفت تنها عوامل د وری از این عناصر بصری، عاد ت و ترس از بروز
ناهماهنگی است که با ترک عاد ت و مبارزه با چنین ترسی، آن هم از طریق کسب اطلاعاتی بیشتر د
ر این رابطه به راحتی قابل جبران است.
به همین منظور، امروزه کارخانه های تولید کاغذهای د یواری با ارائه محصولات متنوع به لحاظ رنگ، طرح و بافت
زمینه را برای د ستیابی به فضایی روح انگیز و مطلوب مهیا ساخته اند .
صرف نظر از این محصولات آماد ه، شما خود تان نیز می توانید با به کارگیری اند کی سلیقه، ذوق
هنری و اطلاعات کسب شد ه د ر همین زمینه، این اجزا تشکیل د هند ه فضا را به گونه
ای زیبا و د لپذیر زینت د هید و د ر جهت د اشتن فضایی متعاد ل و فرح بخش
گام برد ارید .
برای این منظور «رنگ» نقش اصلی را برعهد ه د ارد .
شما می توانید با ابزارها و به کارگیری تکنیک های گوناگون رنگ آمیزی، پوششی مناسب و زیبا بر روی د
یوارهای خانه یا محیط کارتان ایجاد کنید .
پس از پوشش سطح د یوار با رنگ انتخابی زمینه به وسیله ابزارهای رایج (قلم مو و غلتک)، می توانید
طرح ها و نقوشی اتفاقی یا انتخابی را بر روی آن ایجاد کنید .
برای این منظور به ابزار خاصی نیاز نیست بلکه با استفاد ه از لوازمی بسیار ساد ه و ابتد ایی
مانند اسفنج، تکه پارچه، کیسه پلاستیک و گونی، خلق طرح هایی بسیار زیبا و بی نظیر عملی است.
کافی است یکی از لوازم فوق مانند یک تکه پارچه توری یا کتان را به فرم د لخواه مچاله کنید
و د ر رنگ فرو برید ، سپس به صورت ضربه ای بر روی سطوح مورد نظر رنگ شد ه
و یا حتی بر روی رنگ قبلی زمینه تماس د هید .
به این ترتیب طرحی به گونه ای غیرقابل پیش بینی ایجاد می شود و با تکرار آن، د یوار مورد
نظر شما طرح د ار می شود .
برای چاپ طرح های مشخص و از پیش تعیین شد ه نیز راه های بسیاری وجود د ارد که کاربرد
شابلون (چاپ استنسیل) و چاپ با مُهر نیز از جمله آنها هستند .
برای چاپ استنسیل شما به شابلونی با طرح مورد نظر نیازمند ید یا می توانید با قرار د اد ن
الگوی طرح بر روی یک طلق و برش آن، شابلونی د ست ساز تهیه کنید و به کار گیرید .
با قرار د اد ن شابلون بر روی د یوار و رنگ آمیزی فضاهای خالی موجود د ر آن، طرح
مورد نظر بر روی د یوار چاپ می شود .
این تکنیک بر روی سطوح د یگر مانند د رِ کمد ، د رِ ورود ی اتاق، میز، صند لی
و ..
نیز قابل اجراست.
نکته: حتی می توانید با ایجاد طرح بر روی د یوار، جنس آن را نیز تغییر د هید .
مانند تبد یل د یوار با پوشش گچی به نمای آجر، سنگ مرمر، گرانیت و غیره.
روزنامه اطلاعات aftab.ir
2011-02-22 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
تزیین پاتختی اتاق خواب به سبک طراحان داخلی تزیین پاتختی اتاق خواب به سبک طراحان داخلی
با ایده های جذاب برای دکور و تزیین پاتختی اتاق خواب به سبک حرفه ای برای زیباتر شدن هرچه بیشتر دکوراسیون اتاق خواب آشنا شوید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
چیدمان کوسن روی مبل با چند فرمولاسیون جالب
سرنا ویلیامز و همسرش و دکوراسیون خانه شان با فرش ایرانی
دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۲۱ با برترین ترندهای سال
خانه ریحانا و جدیدترین ملک او با طراحی منحصر به فرد و زیبا
دکوراسیون بهاری اتاق خواب با چند نکته و ایده ساده
مدل پردهای جدید ۲۰۲۱ برای پذیرایی و اتاق خواب
رنگ مبل سال ۲۰۲۱ و رنگ های ترند در دکوراسیون
خانه سیلوستر استالونه معروف به راکی در تصاویر خیره کننده
رنگ سال ۲۰۲۱ در دکوراسیون و نحوه کاربرد حرفه ای آن
کریس مارتین و داکوتا جانسون و دکوراسیون خانه جدیدشان
دکورهای کریسمسی زیبا با استفاده از کنف
خانه های جو بایدن قبل از زندگی در کاخ سفید
اتاق کار جو بایدن و تغییر دکوراسیون دیدنی آن پس از ترامپ
خانه دواین جانسون با طراحی دیدنی در یک مزرعه اسب
عکس خانه مرلین مونرو و همسرش واقع در یک آسیاب بادی
تزئینات بانمک و دوست داشتنی کریسمس در دکور منزل
logo-samandehi