جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

اگر مستاجر اجازه تعمیرات ملک را به مالک ندهد تکلیف چیست؟

اشتراک:
خانواده
اجازه ندادن مستاجر به صاحبخانه , مستأجر یا کرایه نشین به فردی گفته می‌شود که ملکی یا چیزی را از موجر و صاحب خانه به اجاره بگیرد و مال الاجاره پرداخت نماید.

اجازه ندادن مستاجر به صاحبخانه

اجازه ندادن مستاجر به صاحبخانه , مستأجر یا کرایه نشین به فردی گفته می‌شود که ملکی یا چیزی را از موجر و
صاحب خانه به اجاره بگیرد و مال الاجاره پرداخت نماید.

تکالیف مستاجر

مستأجر بعد از قبض موضوع اجاره نسبت بدان در حکم امین است و فقط در صورت
تعدی یا تفریط مسؤول خواهد بود.

اجازه ندادن مستاجر به صاحبخانه

مستأجر حق دارد اجاره را به دیگری واگذار نماید مگر آنکه در عقد اجاره از طرف مؤجر صریحاً ممنوع شده باشد.

مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند.
عین ملک یا وسیله اجاره شده را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید.
اجاره‌بها را در زمان‌های مشخص پرداخت نماید.

هرگاه مستاجر مانع انجام تعمیرات ضروری توسط مالک شود، دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم
و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین می‌کند. در صورت ادامه ممانعت دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور را صادر کند.

در هر حال مستاجر مسئول خساراتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد،
ضمن اینکه در تبصره ماده موصوف رسیدگی به دعاوی در مواد ۲۱ و ۲۲ را خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات
دادرسی دانسته و حکم دادگاه را قطعی نیز می‌داند.

دادرس

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس