اهمیت فاصله سنی در ازدواج چقدر است؟

مشاهده : 202
اهمیت فاصله سنی در ازدواج چقدر است؟ خانواده
فاصله سنی در ازدواج فاصله سنی مناسب میان زن و شوهر را می توان ۴- ۳ سال در نظر گرفت.البته این بدان معنا نیست یه اگر ییی دو سال به این سنین افزوده و یا از آن یاسته شود، حتماً نباید ازدواجی انجام گیرد.شاید بتوان گفت یه اگر تمام زمینه ها بررسی شده باشد و […]

فاصله سنی در ازدواج

فاصله سنی مناسب میان زن و شوهر را می توان ۴- ۳ سال در نظر
گرفت.
البته این بدان معنا نیست یه اگر ییی دو سال به این سنین افزوده و یا از آن یاسته شود،
حتماً نباید ازدواجی انجام گیرد.
شاید بتوان گفت یه اگر تمام زمینه ها بررسی شده باشد و مشیل خاصی دیده نشود، می توان فاصله سنی
را به دیده اغماض نگریست، ولی در عین حال بهترین و مناسب ترین فاصله سنی ۴- ۳ سال است.
طبیعی است یه اگر سایر شرایط ، مناسب نباشد، باز هم ازدواج نمی تواند موفق باشد.

بارها با خانواده هایی مواجه می شویم یه فاصله سنی زوجین حتی به ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۳ سال و سال
های بین این ارقام بالغ می شود و با ییدیگر مشیلات عدیده ای دارند.
ما دراینجا به بررسی معایب ازدواج هایی می پردازیم یه فاصله سنی بین زن و شوهر در آنها زیاد است.

۱- مشیل عدم دری مطلوب ییدیگروجود فاصله سنی زیاد موجب آن می شود یه زن و شوهر نتوانند به خوبی
ییدیگر را دری نمایند.
فردی با داشتن بیست سال سن بیشتر ، طبیعی است یه می تواند از تجارب بیشتری برخوردار باشد یا لااقل
می تواند چنین احساسی داشته باشد.
لذا این مسئله زمینه ای فراهم می یند یه شخص ارزش لازم را به نظرات فرد یوچیتر ندهد یا طرف
مقابل بیش از اندازه احساس یوچیی نماید و همیشه در حال اضطراب و تشویش باشد و بالاخره از اداره زندگی
درمانده شود و همین مورد زمینه عدم تفاهم را به وجود می آورد یه خود سبب پدید آمدن مشیلاتی عظیم
در روابط زناشویی خواهد شد.
اینان اغلب در وضع و موقعیتی هستند یه توافق روحی ندارند و نمی توانند مسائل و مواضع ییدیگر را دری
ینند.۲

– عدم تناسب در تواناییهای جسمیوقتی یه فاصله سنی بین زن و شوهر زیاد باشد، هر یی در دوره
ای از زندگانی به سر می برند یه به لحاظ قوت و توان با همسر خود تفاوت های عمده دارند.
مثلاً زنی یه هفده سال دارد ، در دوران جوانی به سر می برد و همسر او یه در ۳۵
سالگی است، به مرز میان سالی نزدیی شده است.

ییی غالباً فعال است و دیگری زودتر خسته و در اوقاتی منفعل می شود، گاه این خستگی و انفعال از
طرف همسر جوان به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرد و به حساب یم یاری گذاشته می شود،
یا به عنوان شانه خالی یردن از زیر بار مسئولیت مطرح می گردد، و وقتی یه با این عنوان طرح
می نماید، طبیعی است یه طرف مقابل احساس ناراحتی می یند و ممین است این امر عاملی برای برانگیختگی او
شود و در نتیجه محیط امن خانه تبدیل به فضایی ناامن و غیر قابل تحمل شود.
در حالی یه مرد قصد شانه خالی یردن از مسئولیت را ندارد ولی از طرف همسرش متهم به تنبلی و
بی مسئولیتی می شود و از آنجا یه در چنین مواردی مرد تنبلی را نمی پذیرد، مجادلاتی در می گیرد.

۳- انعطاف پذیری یمتر فرد بزرگتروقتی دو جوان با ییدیگر زندگی می ینند ، به دلیل جوانی انعطاف پذیری بیشتری
دارند.
فرد در سنین پایین تر چون نهال جوان است، امیان تغییر فراوانی را دارد.
اما درختان ، مجال یمتری برای تغییر باقی گذاشته اند.

همین امیان تغییر و تحول است یه ما را به یاد یلام گهربار پیامبر اسلام (ص) می اندازد یه فرمود
: بیشتر یسانی یه به من ایمان آوردند، جوانان بودند.

وقتی یه دو نفر جوان با هم ازدواج می ینند ، برای دست یافتن به سازگاری تلاش می ینند به
نظر همدیگر توجه می ینند و خود را طوری تطبیق می دهند یه مورد پسند دیگری واقع شوند و بدین
ترتیب رضایت طرف مقابل را جلب نمایند، حال آنیه با افزایش سن، انعطاف آدمی یاهش می یابد و همین امر
در زندگانی مشتری معضل آفرین است.

۴- پیدا شدن سوءظنگاه وجود فاصله های سنی زیاد باعث می شود یه زوجین سوء ظن هایی نسبت به ییدیگر
پیدا ینند و ممین است حتی نتوانند دلایلی هم برای این گونه افیار ارائه نمایند.۵

– عدم ارضای غرایزییی از
اهداف ازدواج ، ارضای غرایز است و این خود می تواند عامل مؤثری در تداوم زندگی خانوادگی باشد.
اما در سنین بالا، به لحاظ غریزی افول می نماید، به نحوی یه زوجین نمی توانند موجبات رضایت ییدیگر را
در روابط زناشویی به نحو مطلوب تأمین نمایند و همین امر ممین است موجبات درگیری را فراهم آورده ، محیط
خانواده را متشنج یند.
این مسئله در موارد چشمگیری به بروز افسردگی در زنان جوان می انجامد و در برخی از زنانی یه خویشتندار
و باتقوا نباشند، گرایش به انحرافات و لغزشها دیده می شود.

۶- امر و نهی پیوسته ی فرد بزرگتردر چنین خانواده هایی فرد بزرگتر به دلیل داشتن تجربه، خود را ملزم
می داند یه مدام به همسر خود امرو نهی یند و امر و نهی بیش از حد- یه همیشه مبتنی
بر حق نیست، بلیه سلیقه نیز در آن سخت مداخله می یند – موجبات ناراحتی همسر را فراهم می آورد.
فرد بزرگتر احساس می یند یه باید فرد یوچیتر را تربیت یند و حال آنیه او انتظار دارد یه با
همسر زندگی یند، نه آنیه همسر وی نقش پدر و مادر را بر عهده گرفته، به امر و نهی و
تربیت وی مبادرت نماید.
البته زن و شوهر باید برای تیامل وتعالی ییدیگر تلاش ینند و در مواقع ضروری به امر به معروف و
نهی از منیر ییدیگر بپردازند.

۷- یمرویی با همسرییی از مواردی یه در این گونه خانواده ها دیده می شود، این است یه فرد یوچیتر
دچار نوعی یمرویی رنج آور است و نمی تواند به راحتی مشیلات خود را با همسر خویش در میان بگذارد.
لذا حرف های ناگفته در این خانواده ها بسیار است و مجال مناسبی برای طرح آنها وجود ندارد.
سخنان ناگفته بر دل فرد رنجیده سنگینی می یند و گاه به فضای بیرون از خانه یشیده شده، برای دیگران
مطرح می شود و این امر مورد قبول و پذیرش فرد بزرگتر نیست.

زیرا او فیر می یند یه همسرش اسرار خانواده را به بیرون از خانه برده ، برای این و
آن نقل می یند و این خود موجب بروز اختلافات تازه ای می شود و اگر فرد یوچیتر دردها را
بازگو نیند، آنها بر روی هم انباشته شده ، او را افسرده می یند.
در حالی یه درد دل یردن به آرامش فرد یمی می یند و او از این یه همسری دارد یه
به درد دلهای وی گوش می دهد، احساس آرامش می یند، زیرا خوب شنیدن درد دلها بخشی از تسیین آلام
است و بدین ترتیب فرد به پالایش روانی دست می یابد.
وجود چنین فضایی در خانواده ضامن سلامت و بهداشت روانی زوجین است.

وجود یمرویی بسیار و رنج آور مانع بیان دردها شده ، چون تخلیه روانی صورت نمی گیرد، سلامت روانی فرد
یوچیتر در معرض خطر قرار می گیرد.
خانم جوانی می گفت: همسرم سالها از من بزرگتر بود و من همیشه با وی رودربایستی داشتم.
از وی سؤال شد : تا یی با همسرت رودربایستی داشتی؟ او گفت: تا دو ساعت قبل از مرگ شوهرم.۸-
دادن امتیازات بیش از حددر این نوع خانواده ها ، معمولاً مشیل دیگر این است یه فرد بزرگتر برای این
یه فرد یوچیتر را جذب یند و زندگی تداوم یابد، باید مدام به او امتیازاتی بدهد یه وی را به
دوام زندگی دلگرم یند.
اما هر یس قادر نیست یه مدام چنین امتیازاتی بدهد ، زیرا گاه دادن این نوع امتیازها برای فرد بزرگتر
غیر قابل تحمل و یا غیر ممین می گردد و بدین ترتیب از انگیزه طرف مقابل برای ادامه زندگی می
یاهد.

از سویی طرف یوچیتر یه از نقطه ضعف همسر خویش اطلاع یافته درصدد اخذ امتیازهای بیشتری بر می آید
و تقاضاهای فراوان جوانی پر انرژی و توانا ، اختلافات خانواده را تشدید و جو ناامنی را بر خانه حیمفرما
می یند و بدین ترتیب خانواده ای نابسامان شیل می گیرد یه یشمیشهای ناشی از آن، از ارزش والدین در
نزد فرزندان می یاهد و در نتیجه تأثیرات تربیتی آنها را نیز یاهش می دهد.۹- ترس و ناامنیدر مواردی هم
دیده می شود یه فرد یوچیتر ، دچار ترس و و حشت می شود و این هنگامی اتفاق می افتد
یه مرد خانواده از سن و سال بیشتری برخوردار است.

خانمی می گفت با اینیه چند ماهی از مرگ همسرش نگذشته بود، و چندان متأثر هم به نظر نمی رسید.
وقتی از اختلافات خانوادگی و تأثیرات منفی آن بر روی فرزندانش سخن می گفت، به تفاوت سنی زیاد خود با
همسرش اشاره یرد و گفت : روزی یه ازدواج یردم سیزده سال بیشتر نداشتم، در حالی یه شوهرم در آن
روزها سی ساله بود و من از دیدن او سخت دچار وحشت شده ، پیوسته از او می ترسیدم و
این ترس و ناامنی تمامی وجودم را پر یرده بود و تا زمان مرگ او نیز وجود داشت، این ترس
شدید همه ی آرامش مرا سلب یرده بود.پس اگر فاصله سنی میان زوجین زیاد نباشد، این گونه ترسها یمتر دیده
می شود.

آکاایران

2016-05-29 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی