پنج شنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری به چه صورت است؟

اشتراک:
خانواده
تحقق جرم کلاهبرداری , کلاهبرداری از طریق رأی دادگاه نیز میسر است بدین شرح که مجنی علیه فریب نخورده بلکه قاضی فریب خورده و مال را مجنی علیه تقدیم کلاهبردار نکرده است بلکه دادگاه مال را به کلاهبردار داده است.

تحقق جرم کلاهبرداری

تحقق جرم کلاهبرداری , شرایط تحقق جرم کلاهبرداری بدین شرح است:

الف- تعلق مال به غیر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی
ب- وسیله تقلبی در جرم کلاهبرداری طریقیت دارد

نکته ۱- صرف دروغ گفتن کلاهبرداری محسوب نمی شود.
نکته ۲- وسیله تقلبی در کلاهبرداری چه شکلاً و چه ماهیتاً تفاوت ندارد.
نکته ۳- در قانون وسیله تقلبی تمثیلی است پس هر چیزی می تواند باشد.تحقق جرم کلاهبرداری

ج- اغفال مجنی علیه بدین شرح که مجنی علیه می بایست با رضایت مال را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.

نکته ۱- مجنی علیه جرم کلاهبرداری می بایست انسان باشد.
نکته ۲- اگر سیستم اغفال گردد، کلاهبرداری رایانه ای می شود.تحقق جرم کلاهبرداری
نکته ۳- اگر مجنی علیه انسان نامتعارف باشد «مجنون یا صغیر» کلاهبرداری نبوده و شاید بتوان با وجود دیگر
شرایط با عنوان سرقت مطابقت داشته باشد.

تحقق جرم کلاهبرداری

 نتیجه حاصله در جرم کلاهبرداری:

جرم کلاهبرداری جرم مقید به بردن مال است «تحت تسلط داشتن» یعنی کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه
و بردن مال دیگری است.تحقق جرم کلاهبرداری

رابطه سببیت در جرم کلاهبرداری:

احراز رابطه بین رفتار مرتکب «توسل به وسایل متقلبانه» و نتیجه حاصله «بردن مال غیر»

نکته ۱- هر چیزی که رابطه را قطع کند، کلاهبرداری محسوب نمی شود.
نکته ۲- اگر کسی مدرکی را جعل کند و با آن در آزمونی شرکت کرده و قبول شود چون مالی به دست نیاورده
مرتکب جرم جعل شده است نه جرم کلاهبرداری
نکته ۳- اگر شخصی دیگری را با آبمیوه بیهوش کند و اموال وی را ببرد مرتکب جرم سرقت شده است نه کلاهبرداری
نکته ۴- کلاهبرداری از طریق رأی دادگاه نیز میسر است بدین شرح که مجنی علیه فریب نخورده بلکه قاضی فریب خورده و مال را مجنی علیه تقدیم کلاهبردار نکرده است بلکه دادگاه مال را به کلاهبردار داده است.

تحقق جرم کلاهبرداری

عنصر معنوی در جرم کلاهبرداری:
سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری:

در جرم کلاهبرداری سوء نیت عام توسل به وسایل متقلبانه است.

سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری:

در جرم کلاهبرداری سوء نیت خاص بردن مال متعلق به غیر است.

گروه وکلای رسمی

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس