شنبه, ۱۸ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

آشنایی با مراحل تغییر نام خانوادگی در ثبت احوال

اشتراک:
تغییر نام خانودگی خانواده
تغییر نام خانوادگی , زن می تواند با کسب اجازه از همسر خود نسبت به تغییر نام خانوادگی خود به نام خانوادگی همسر اقدام نماید.

تغییر نام خانوادگی

تغییر نام خانوادگی , به موجب ماده ۹۹۷ قانون مدنی هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد.

تغییر نام خانوادگی می بایست با تصویب سازمان ثبت احوال کشور صورت بپذیرد.
به طور معمول حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ اختصاص به اشخاصی دارد که قبلاً نام خانوادگی آنها
در اداره ثبت احوال ثبت شده باشد یعنی صدور اسناد آنها مقدم بر دیگران باشد  با این وصف اشخاص دیگر
حق استفاده از نام خانوادگی آنها را ندارند مگر اینکه با اجازه دارنده این حق این مهم را انجام دهند.

نکته: در خصوص اجازه از سوی ورثه گفتنی است که کلیه ورثه بایستی متفقاً چنین اجازه ای صادر نمایند
و صرف اجازه یکی از ورثه یا احدی از آنها کفایت امر را ندارد.

در هر حال چنانچه شخصی بدون کسب اجازه اقدام به اخذ نام خانوادگی دیگری نماید ذینفع و یا هر یک از وراثی
که نام خانوادگی او اختیار شده باشد می تواند نسبت بدین موضوع اعتراض نماید و تغییر نام خانوادگی شخص
مذکور را از دادگاه بخواهد.

نام خانوادگی فرزندان همان نام خانوادگی پدر آنها خواهد بود هر چند شناسنامه فرزندان در اداره ثبت احوال
دیگری صادر گردد.

تغییر نام خانوادگی

چه اشخاصی می توانند نام خانوادگی خود را تغییر دهند..؟

۱- فرزندان کبیر می توانند نام خانوادگی خود را تغییر دهند «هر کس می تواند پس از رسیدن به سن قانونی
یعنی ۱۸ سال تمام نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه بلامعارض یا با اجازه از دارنده حق تقدم برای یک بار تغییر دهد.

۲- زن می تواند با کسب اجازه از همسر خود نسبت به تغییر نام خانوادگی خود به نام خانوادگی همسر اقدام نماید.

نکته ۱- اعتبار نام خانوادگی تا زمان قید زوجیت اعتبار دارد.
نکته ۲- این استفاده نیاز به رعایت حق تقدم ندارد و در صورت استفاده اشخاص نمی توانند نسبت به این موضوع
در دادگاه صالح اقامه دعوا نمایند.
نکته ۳- در صورت جدایی و طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی نیازمند کسب اجازه از همسر می باشد.

بعضی از مواردی که اشخاص می توانند تقاضای تغییر نام خانوادگی نمایند عبارت است از:

۱- نام خانوادگی از واژه‌ های نامناسب باشد.
همچون: پالانی ، بیچاره ، گدا ، آشوغ و…

۲- نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد.
همچون : خنجری برار عزیزی ، فلاح ناگزیر لنگرودی ، امیری پور مقدم و…

۳- نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد.

تغییر نام خانوادگی

همچون : علی اُف ، چارلتون ، جانسون و…

۴- نام خانوادگی از کلمات مذموم یا مغایر با ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد.
همچون: بی دین، شیطان پرست ، شاه پرست و…

۵- نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد.
همچون: سرهنگ ، خان ، مهندس و…

۶- نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد.

۷- هرگاه محکومیت جزائی مؤثّر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی دیگران باشد.

۸- هرگاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر ، جدّ پدری ، فرزند ، برادر ، خواهر و عمو باشد.

گروه وکلای رسمی

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس