تفاوت فسخ نکاح با طلاق

مشاهده : 252
تفاوت فسخ نکاح با طلاق خانواده
فسخ نکاح و طلاق *فسخ:یک نوعی از ایقاعات می باشد که دارای خصوصیات زیر است: شرط های ضروری هر ازدواج ۱٫اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع(در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند.۲٫فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در […]

فسخ نکاح و طلاق

*فسخ:یک نوعی از ایقاعات می باشد که دارای خصوصیات زیر است:

شرط های ضروری هر ازدواج

۱٫اثر عقد معین یا
ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع(در حدود امکان و قدرت) بر می
گرداند.۲٫
فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند و طلاق از ایقاعات است۳٫
طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده اند

۴٫برگشت آثار عقد
توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار بشود انرا اقاله گویند
نه فسخ

۵٫انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از متعاقدین (در عقد)و یا ایقاع کننده است
اگراین انحلال قهری و به حکم قانون باشد آنرا انفساخ گویند.

* طلاق :انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه ب۴ه قصد و رضای زوج باشد خواه به وسیله نماینده
قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجه مجنون دائمی به وسیله ولی او(م ۱۱۳۷ق_م)

*نکاح:عقدی است که به موجب آن مردو
زن لا اقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیانا)یا علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده
قانونا با هم متحد می شوند(مانند مورد نکاح دائم)قانون مدنی تعریفی از نکاح نکرده است.در همین اصطلاح ازدواج و زنا
شویی استعمال می شود.

با توجه به مختصر توضیحاتی که در باب این سه اصطلاح داده شد حال به بررسی مواد قانونی و وجوه
اشتراک و افتراق آن ها در باب فسخ نکاح و طلاق می پردازیم

م ۱۱۲۰(ق_م)مقرر می دار:عقد نکاح به فسخ
یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.مواد ۱۱۲۱_۱۱۲۳(ق_م)در باب شرایط فسخ نکاح آمده است
به جز دو ماده ۱۱۳۰ و ۱۱۲۹ که در مورد تقاضای طلاق از جانب زوجه است.

انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه به وسیله نماینده قانونی زوج
مانند طلاق دادن زوجه مجنون دائمی به وسیله ولی او(م ۱۱۳۷ق_م)

مواد ۱۱۳۳_۱۱۴۲(ق_م)در باب شرایط طلاق آمده است.م۱۱۳۲(ق_م) مقرر می
دارد:در فسخ نکاح رعایت مقرراتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

وجوه اشتراک فسخ نکاح و طلاق:

۱٫هر دو به رابطه حقوقی زوجیت خاتمه می دهند۲٫عده(مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده
است نمی تواند شوهر کند م ۱۱۵۰ ق_م) هر دو یکسان است.مواد ۱۱۵۱ و ۱۱۵۲ و ۱۱۵۳ ق_م از مستندات
این وجه اشتراک اند۳٫هر دو ایقاع اند.

عقد مقابل ایقاع است و یک عمل حقوقی دو جانبه که ملزم به دو اراده می باشد.ایقاع یک عمل حقوقی
یک جانبه است و تنها نیازمند یک اراده است.طلاق یک ایقاع است و مختص مرد می باشد و مرد با
اراده یک جانبه خود و بدون رضایت زن می تواند زوجه را طلاق بدهد.
حق فسخ هم یک نوع ایقاع است و هر یک از طرفین (زوج یا زوجه ) با محقق شدن شرایط
فسخ می توانند نکاح را فسخ کنند.لذا با ارده یک نفر محقق م شود.

طلاق ، آغاز یا پایان

وجوه اختلاف:

۱:در طلاق تشریفاتی هست که در فسخ نکاح و جود نداردالف:در طلااق انشای صیغه لازم
است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست(م۱۱۳۴ق_م)ب:در طلاق حضور شاهدان عادل (دو مرد عادل)که طلاق را بشنوند لازم است
اما در فسخ چنین شرطی لازم نیستج:در طلاق گواهی عدم سازش از سوی دادگاه صادر می شود ولی در فسخ
نکاح این مسئله وجود نداردد:طبق ماده ۶۴۵ ق_م_ا

عدم ثبت طلاق.
رجوع و ازدواج دائم دارای محکومیت تا یک سال حبس تعزیری می باشد.این در حالی است که قانون نسبت به
رای عدم ثبت فسخ نکاح سکوت کرده است.۲٫
طلاق ایقاعی است که مختص مرد است و متعلق به او در حالی که فسخ نکاح با محقق شدن شرایط
متعلق به هر دوی آن هاست(زوج و زوجه)

۳٫در طلاق رجعی را بطه زوجیت به کلی قطع نمی گردد.
م۱۱۴۸ق_م:در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

م۱۱۰۹ق_م:(نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد
لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح ویا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از
شوهر خود……
)موادی که ذکر شد و سایر مواد دیگری که مقوله بحث مورد نظر ما گنجایش ذکر آن ها را ندارد
خو موئد این مطلب اند که در طلاق رجعی را بطه زوجیت به کلی قطع نمی گردد در حالی که
در فسخ نکاح این رابطه به کلی قطع می گردد

۴٫صحت طلاق منوط به وجود شرایطی خاص در زن می
باشد مثلا در م۱۱۴۱ ق_م آمدهاست :طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.بنا
براین صحت طلاق منوط به این است که در موقع طلاق زن در طهر غیر مواقعه باشد.در حالی که در
فسخ نکاح چنین شرطی مطرح نیست.*طهر:فاصله بین دو عادت زنانگی را طهر گویند.

*طهر غیر مواقعه:هرگاه زن از حیض و نفاس پاک باشد و مرد با او نزدیکی نکند این پاکی را طهر
غیر مواقعه گویند.۵٫
هر گاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود مهریه نصف می شودم۱۰۹۲ق_م.در حالی که در فسخ قبل از نزدیکی زن
حق مهر ندارد.
جز در ناتونی جنسی(عنن)که موردی خاص است و در این صورت زن مستحق نصف مهر است م۱۱۰۱ق_م۶٫یکی از شرایط معتبر
در صحت طلاق این است که عقد دائم باشد.
بنابراین طلاق نسبت به زن منقطعه واقع نمی شود.در قانون مدنی یک سری عیوب مشترک بین زن و مرد برای
فسخ نکاح وجود دارد و یک سری عیوب اختصاصی را برای مرد قرار دادند که موجبات فسخ را برای زن
فراهم می کند و یک سری عیوب اختصاصی را برای زن قرار دادند که موجبات فسخ را برای مرد ایجاد
می کند.

م۱۱۰۹ق_م:(نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد
لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح ویا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از
شوهر خود……
)

عیوب مشترک زن و مرد:

جنون: چه ادواری و چه مستمرعیوب مرد که می تواند موجب فسخ نکاح شود(م۱۱۱۲ق_م)۱-عنن: ناتوانی جنسی مرد۲-خصاء۳-مقطوع بودن آلت
تناسلی

استفاده از بند ۱ فوری نیست یا به دادگاه مراجعه می کند یا بعد از یک سال ، در
صورت عدم درمان، دادگاه می تواند به مرد قضیه فسخ نکاح را اعلام کند.
البته چنانچه مرد نتواند وظایف دیگر زناشویی را انجام دهد، موجب فسخ نکاح است.عیوب زن(م۱۱۲۳ق_م)

۱-قَرَن: استخوانی در دستگاه تناسلی
زن که مانع انجام نزدیکی می شود۲-جذام : نوعی بیماری است۳-برص: لکه های سفید یا سیاهی که در بدن زن
نمودار می شود۴-اخضاء۵-زمین گیر شدن۶-نابینایی از دو چشم

*تدلیس

یکی دیگر از موارد فسخ نکاح تدلیس استم۱۱۲۸ق-م:هر گاه در یکی از
طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده یرای طرف
مقابل حق فسخ خواهد بود…….
در امر نکاح، تدلیس ،یعنی یکی از طرفین با اعمال متقلبانه،نقص و عیب خود را پنهان نموده باشد و یا
خود را دارای صفات کمالی معرفی می نماید که در واقع فاقد آن صفات بوده باشد.
مجازات تدلیس کننده از ۶ ماه تا دو سال حبس و جبران خسارت وارده است و حتی اگر از حق
فسخ استفاده نکند، حق جبران خسارت برای او محفوظ است.

سایت حقوقی هامون

2015-10-31 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi