جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

آشنایی با مصادیق جرم جاسوسی

اشتراک:
خانواده
جرم جاسوسی , هرگاه شخصی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در ایران موجبات ورود صدمه به امنیت ملی ایران را فراهم نماید جرم جاسوسی تحقق خواهد یافت.

جرم جاسوسی

جرم جاسوسی , هرگاه شخصی اطلاعات مهم یک کشور را در راستای انجام وظیفه خود در زمینه های نظامی،
سیاسی یا امنیتی در اختیار اشخاصی قرار دهد که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند عمل مرتکب متضمن
نوعی جاسوسی می باشد.

برای تحقق جرم جاسوسی مرتکب می بایست نسبت به سری بودن اسناد و مدارک علم داشته باشد و
همچنین نسبت به عدم صلاحیت اشخاصی که اسناد و مدارک را در اختیار آنها قرار می دهد آگاهی داشته باشد.
نکته- قصد سرقت از چیزهایی که جنبه محرمانه دارد جزئی از اسرار محسوب می شود.

مصادیق جرم جاسوسی:

هر یک از موارد ذیل توسط مرتکب هرگاه با علم و آگاهی صورت گیرد خود به تنهایی مشمول جرم جاسوسی قرار می گیرد.

جرم جاسوسی
۱- مطلع نمودن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار کشور
۲- ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات
۳- جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده
۴- بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده
۵- جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در ایران

۱- مطلع نمودن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار کشور:

هرگاه شخصی نقشه ها، اسرار، اسناد و یا تصمیمات داخلی و خارجی کشور را به افراد فاقد صلاحیت ارائه
نماید جرم جاسوسی تحقق خواهد یافت.

۲- ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات:

هرگاه شخصی قصد نقشه برداری یا عکس برداری و یا فیلم برداری غیر مجاز از اماکن ممنوعه را داشته باشد
جرم جاسوسی تحقق خواهد یافت.

۳- جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده:

هرگاه شخصی با علم و آگاهی اطلاعات جمع آوری شده ای را که به صورت محرمانه، خیلی محرمانه، سری
و به طور کلی سری می باشد را به قصد برهم زدن امنیت کشور در اختیار دیگران قرار دهد جرم جاسوسی
تحقق خواهد یافت.

جرم جاسوسی

۴- بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده:

اشخاصی که مأموران دولتی می باشند و مسئول در امور حفاظتی و طبقه بندی شده بوده و همچنین
آموزش های لازم را جهت حفاظت از اطلاعات دیده باشند بر اثر مستی اختیاری که نوعی بی مبالاتی و عدم
رعایت اصول حفاظتی می باشد که منجر به از دست رفتن اطلاعات شود، جرم جاسوسی تحقق خواهد یافت.

۵- جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در ایران:

هرگاه شخصی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در ایران موجبات ورود صدمه به امنیت ملی ایران
را فراهم نماید جرم جاسوسی تحقق خواهد یافت.

گروه وکلای رسمی

گردآوری:
برچسب ها: ,
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس