جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

دادگاه خانواده چه پرونده هایی را رسیدگی می کند؟

اشتراک:
خانواده
دادگاه خانواده این دادگاه یکی از دادگاههای عمومی حقوقی است که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خاصی را دارد.به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدای از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶ حداقل یکی از شعب دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته و پس […]

دادگاه خانواده

این دادگاه یکی از دادگاههای عمومی حقوقی است که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خاصی را
دارد.
به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدای از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب
۱۳۷۶ حداقل یکی از شعب دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته و پس از تخصیص ،آن دادگاههای
عمومی دیگر صلاحیت رسیدگی به مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت.

شرایط قاضی دادگاه خانواده:

قضات دادگاه خانواده باید متاهل و حداقل دارای جهار سال سابقه قضایی بوده و حتی المکان دارای یک نفر مشاور
قضایی زن باشند

*دعاوی مربوط به نکاح دائم و موقت*طلاق فسخ نکاح بذل مدت و انقضای مدت*دعوی مربوط به مهریه*دعاوی
مربوط به جهیزیه*دعاوی مربوط به اجرت المثل و نحله ایام زوجیت ایام زوجیت*دعاوی مربوط به نفقه معوقه وجاریه زوجه و
اقربای واجب النفقه*دعاوی مربوط به حضانت وملاقات طفل*دعاوی راجع به نسب*دعاوی مربوط به نشوز وتمکین*دعاوی راجع به نصب قیم و
ناظر و ضم امین وعزل آنها*حکم رشد*دعاوی راجع به ازدواج مجدد*دعاوی راجع به شرایط ضمن عقد ازدواجاهدا جنین به زوجین
نابارور

بابافارس

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس