دوشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

دانستنی های ازدواج موقت

اشتراک:
خانواده
ازدواج موقت ۱-شرایط زن و مرد: زن در ازدواج موقت چنانچه یکبار ازدواج را تجربه کرده باشد و هنگام عقد،شوهر نداشته باشد نیاز ندارد از کسی اجازه بگیرد؛ چنانچه مرد بالغ و عاقل نیاز ندارد ازکسی برای ازدواج موقت اجازه بگیرد.ولی اگر دختر کوچک یا دختربالغی باشد که هنوز آنقدر عاقل نشده که صلاح و […]

ازدواج موقت

۱-شرایط زن و مرد:

زن در ازدواج موقت چنانچه یکبار ازدواج را تجربه کرده باشد و هنگام عقد،شوهر نداشته باشد نیاز ندارد از کسی
اجازه بگیرد؛ چنانچه مرد بالغ و عاقل نیاز ندارد ازکسی برای ازدواج موقت اجازه بگیرد.ولی اگر دختر کوچک یا دختربالغی
باشد که هنوز آنقدر عاقل نشده که صلاح و مصلحت خود را بداندباید حتما از ولی او که پدر یا
جد پدری است اجازه برای ازدواج باشد(dot)
2-شرایط خواندن عقد

زن ومرد هم می‌‌توانند خودشان صیغه عقد را بخوانند
هم می‌‌توانندکسی را وکیلکنند تا صیغه را بجای آنان بخواند.

۳-شرایط مهریه

هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد میتوان آن را مهریه قرار داد (از قرآن گرفته تا سکه وپول نقد
و…
)و در ازدواج موقت حتما باید مهریه، معلوم باشد و مهریه متعلق به زن است.

۴-شرایط مدت عقد

از آنجایی که عقد موقت باید مقدارش مشخص باشد بنابراینمدت عقد عقد موقت معلوم نباشد عقد باطل است.

۵-شرایط به لحاظ لذت جنسی

زن در ازدواج موقت می‌‌تواند در خصوص میزان لذت بردن جنسی شرط کندبه گونه‌ای که حتی شوهر با او مباشرت
جنسی نکند و چنین شرطی صحیح است ومردفقط می‌‌تواند لذتهای دیگر از او ببرد ولی اگر بعد از مدتی زن
به مباشرت جنسی هم راضیشود، شوهر می‌‌تواند با او مباشرت جنسی کند.
عقد موقت اگر حتی برای لذت بردن نباشددرست است .

سایت تخصصی حقوق

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس