شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

تاخیر در پرداخت اجاره بها و درخواست تخلیه توسط صاحبخانه

اشتراک:
خانواده
درخواست تخلیه توسط صاحبخانه , مالک می‌تواند به‌عنوان عدم پرداخت و یا تأخیر در پرداخت به‌موقع اجاره‌بها توسط مستاجر از دادگاه درخواست تخلیه نماید.

درخواست تخلیه توسط صاحبخانه

درخواست تخلیه توسط صاحبخانه , اگر مستأجر به‌موقع اجاره‌بها را نپردازد
و با وجود ابلاغ اظهارنامه و یا اخطاریه دفترخانه ظرف ده روز
نیز حاضر به پرداخت مال‌الاجاره نشود.
در این فرض مالک می‌تواند به‌عنوان عدم پرداخت
و یا تأخیر در پرداخت به‌موقع اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه نماید.

البته چنانچه مستأجر قبل از صدور حکم علاوه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست
آن را نیز به‌عنوان جریمه به موجر پرداخت کند
ارفاقاً حکم تخلیه صادر نمی‌شود و تبصره ۱ ماده مذکور ناظر به تکرار تخلف مستأجر
در پرداخت اجاره‌بهاست. به این معنی که

درخواست تخلیه توسط صاحبخانه

اگر ظرف یک سال مستأجر دو بار تأخیر در پرداخت اجاره‌بها نماید

به‌طوری‌که موجر ناگزیر از ارسال اظهارنامه یا اخطاریه شود
و برای بار سوم نیز تأخیر کند ولو اجاره‌بها را متعاقب ابلاغ اظهارنامه
و یا اخطاریه‌ها بپردازد باز هم متخلف محسوب است
و مالک می‌تواند به علت تکرار تخلف و بدحسابی مستأجر از دادگاه درخواست تخلیه نماید.
در این مورد مستأجر از ارفاقر پرداخت ۲۰ درصد جریمه
به‌منظور جلوگیری از صدور حکم تخلیه برخوردار نیست .

درخواست تخلیه توسط صاحبخانه

و در هر حال مالک در قبال مستأجر متخلف یا بدحساب
در استفاده از بند ۹ ماده ۱۴ و یا تبصره ۱ آن مخیر است
و می‌تواند حسب مورد به هر طریق یا به‌عنوان عدم پرداخت
و یا تأخیر در پرداخت و یا تکرار در تأخیر ابتدا به ساکن برای تخلیه اقامه دعوی کند
و مقید نیست که لزوماً اول طریق بند ۹ ماده ۱۴ را طی کند
و آنگاه از تبصره ۱ استفاده نماید. در مورد تبصره ۱ ماده ۱۴ که مالک می‌تواند
به علت تکرار تأخیر در پرداخت علیه مستأجر حکم تخلیه قطعی بگیرد
به طریق اولی نسبت به مستأجری که اصلاً اجاره‌بها را نپرداخته
حق استفاده از تبصره مذکور برای تخلیه را خواهد داشت.درخواست تخلیه توسط صاحبخانه

گروه وکلای سنا

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس