طلاق به دلیل خیانت

طلاق به دلیل خیانتخانواده
طلاق آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با شخص ثالث می تواند از موجبات طلاق باشد؟ طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع یا متعه از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد.موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی هستند که مجوز […]

طلاق

آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با شخص ثالث می تواند از موجبات طلاق باشد؟

طلاق عبارت است از
زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص.
طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع یا متعه از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می
گیرد.
موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی هستند که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد به آنها می توان اقدام
به طلاق کرد.

۱-برابر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای
طلاق همسرش را بنماید».
بنابراین اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به
داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم
امکان سازش به شوهر خواهد داد.
دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

۲-اما موجبات طلاق برای زنان محصورند: خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه(موضوع ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی)، عسر و حرج(موضوع
ماده ۱۱۳۰ و تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ مصوب ۲۹/۴/۸۱)، غیبت شوهر بیش از چهار سال(موضوع ماده ۱۰۲۹) سوء معاشرت،
ابتلا به امراض مسرى صعب العلاج، اختیار همسر دیگر بدون رضایت زوجه (طبق بند ۳ از ماده ۱۱ “قانون حمایت‏خانواده،
“هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگرى اختیار کند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم
امکان سازش براى طلاق نماید”).
در این میان مفهوم عسر و حرج دایره اختیارات زنان را برای درخواست طلاق گشوده است چه آنکه عسر و
حرج بر هر حالتی اطلاق شد که ادامه زندگی را برای زوجه را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن
مشکل باشد.
با این حال هرگاه زن بخواهد در موارد مذکور در قانون مدنی از شوهر طلاق بگیرد باید به دادگاه رجوع
کند و وجود یکی از موجبات طلاق را ثابت نماید.

۳-سومین نوع از موجبات طلاق، توافق آنهاست.
از این نوع طلاق در فقه و قانون مدنی با عنوان طلاق خلع و مبارات بحث شده است.
در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد و از این راه موافقت او را برای طلاق
جلب می کند.

۴-چهارمین نوع از موجبات طلاق، تقاضای طلاق با عنایت به ماده ۱۱ قانون حمایت‏خانواده‏ می باشد که هم برای مرد
و هم برای زن پیش بینی شده است:

۱- محکومیت به ۵ سال حبس، ۲- ابتلا به هرگونه اعتیاد مضرى
که به تشخیص دادگاه به اساس زندگى خانواده خللى ارد آورد و ادامه زندگى زناشویى را غیر ممکن سازد، ۳-
هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگرى اختیار کند، هر گاه یکى از زوجین زندگى خانوادگى را ترک کند،
تشخیص ترک زندگى خانوادگى با دادگاه است و ۴- در صورتى که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمى
که مغایر حیثیت‏خانوادگى و شوون طرف دیگر باشد به حکم قطعى در دادگاه محکوم شود.
تشخیص اینکه جرمى مغایر حیثیت و شوون خانوادگى است‏با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر
با دادگاه مى‏باشد.

اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و
گرفتن وکالت برای طلاق مدد نجوید برای درخواست طلاق می بایست به اثبات ادعای خود بپردازد که خیانت یا توهم
به خیانت همسرش موجب عسر و حرج شده یا با توسل به بند ۵ ماده ۱۱ قانون حمایت‏خانواده‏ اقدام نماید.

با عنایت به مباحث فوق باید گفت اثبات خیانت یا توهم به خیانت (در صورت وجود دلایل و امارات)، در
صورتی که از مصادیق ایجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد می تواند برای مرد
و زن از موجبات طلاق باشد.
اگر چه مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر
کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است.
ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما به دادگاه مراجعه کند.

در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد
بود.
این درصورتی است که اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط
ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق مدد نجوید برای درخواست طلاق می بایست به اثبات ادعای خود بپردازد
که خیانت یا توهم به خیانت همسرش موجب عسر و حرج شده یا با توسل به بند ۵ ماده ۱۱
قانون حمایت‏خانواده‏ اقدام نماید.

خیانت در در زندگی زناشویی به شکل مشخص در قانون موضوعه ما جرم انگاری نشده است.
شاید بتوان گفت تنها آثار این خیانت مثل رابطه نامشروع جنسی است که حسب مورد می تواند مشمول مجازات حد
یا تعزیر قرار گیرد.
از این سو ارسال یک ایمیل که محتوای ابراز علاقه ساده به یکی از همسران دارد نمی تواند جرم باشد.
از سوی دیگر ارسال یک فیلم یا برنامه صوتی و …
مستهجن تنها می تواند مشمول جرایم رایانه ای تلقی گردد و نه از باب خیانت.

آیا وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و …
می تواند در دادگاه به عنوان دلیل مُثبت اتهام خیانت ابراز گردد یا خیر؟با توجه به مطالب فوق الذکر، موضوعیت
این سوال تنها برای زن مطرح خواهد بود تا برای طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود چه
آنکه مرد برای طلاق نیازی به اثبات موضوعی ندارد.

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی اذعان دارد هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در
مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است‌.
دلائل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی‌، شهادت، امارات‌ و قسم‌.
راه های ثبوت امر کیفری نیز چنانچه در قانون مجازات اسلامی آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی.

ایمیل، اس ام اس یا چت را می توان از جهت شباهت با دلایلی همچون سند عادی سنجید.
اما چون امکان دخالت در این اسناد از طریق هک و …
بسیار است اطمینان از صحت و درستی و نیز انتساب آن نسبت به سایر اسناد کتبی کاهش می یابد.

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی اذعان دارد هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در
مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است‌.
دلائل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی‌، شهادت، امارات‌ و قسم‌.

همچنین در استناد پذیری این وسایل ارتباطی با توجه با فصل سوم جرایم رایانه ای ماده ۵۰ آن قانون می
گوید: «چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش
یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به
صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از این سو به
منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها
نگهداری و مراقبت به عمل آید.
بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، اس ام اس و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت
اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد.

روش های ارتباطی چون ایمیل، چت، اس ام اس تنها می توانند از امارات ایجاد علم برای قاضی نام برد
که در کنار سایر شرایط موجب علم قاضی در مسئله گردد.
همان طور که اشاره شد صرف وجود چنین رابطه ای به صرف رابطه اینترنتی جرم انگاری نشده و تنها در
صورت بروز این رابطه در قالب های جرایم عمومی (مذکور در قانون مجازات) قابل پیگرد است.

شفاف

2015-09-19 / گردآوری:
فیلم پرشین وی
حواشی تولد سوگل طهماسبی او را مجبور به توضیح کرد! معذرت خواهی می کنم اگه…+فیلمحواشی تولد سوگل طهماسبی او را مجبور به توضیح کرد! معذرت خواهی می کنم اگه…+فیلم
چهره های مشهور در اکران خصوصی فیلم پارادایس | از تازه عروس و داماد هنری تا جواد و مهلقا!چهره های مشهور در اکران خصوصی فیلم پارادایس | از تازه عروس و داماد هنری تا جواد و مهلقا!
اندر احوالات اعتراض‌ های لوس در حاشیه سی و هفتمین جشنواره فجر!اندر احوالات اعتراض‌ های لوس در حاشیه سی و هفتمین جشنواره فجر!
ماجرای توئیت مهناز افشار در جشنواره فجر و پشیمانی پس از آن!ماجرای توئیت مهناز افشار در جشنواره فجر و پشیمانی پس از آن!
لیست برندگان جشنواره فیلم فجر ۳۷ لو رفت | بایکوت شدید متری شیش و نیم!لیست برندگان جشنواره فیلم فجر ۳۷ لو رفت | بایکوت شدید متری شیش و نیم!
مراسم بفتا ۲۰۱۹ در قاب تصویر با حضور چهره های معروفمراسم بفتا ۲۰۱۹ در قاب تصویر با حضور چهره های معروف
پشت صحنه دور از انتظار برخی از عکس های جالب اینستاگرامپشت صحنه دور از انتظار برخی از عکس های جالب اینستاگرام
آموزش کاشت انواع سبزه عید نوروزآموزش کاشت انواع سبزه عید نوروز
زوج معروف میلا کونیس و اشتون کوچر مشغول تماشای بازی بسکتبالزوج معروف میلا کونیس و اشتون کوچر مشغول تماشای بازی بسکتبال
طرفدار پروپاقرص باربی با خانه ی باربی واقعیطرفدار پروپاقرص باربی با خانه ی باربی واقعی
ورزشکاران در شبکه های اجتماعی (۵۹) از با ارزش ترین دارایی فروزان تا دلتنگی کاظمیان!ورزشکاران در شبکه های اجتماعی (۵۹) از با ارزش ترین دارایی فروزان تا دلتنگی کاظمیان!
اینستاگرام هنرمندان (۱۴۷) از الناز مجرد تا احساسات چهره ها !!!اینستاگرام هنرمندان (۱۴۷) از الناز مجرد تا احساسات چهره ها !!!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۲۹) از رونمایی سام درخشانی از برکه تا شکایت الهام حمیدی!!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۲۹) از رونمایی سام درخشانی از برکه تا شکایت الهام حمیدی!!!
الناز شاکردوست ؛ از تجربه ای نزدیک مرگ تا سیمرغ| سبک زندگی افراد مشهور(۲۸۹)الناز شاکردوست ؛ از تجربه ای نزدیک مرگ تا سیمرغ| سبک زندگی افراد مشهور(۲۸۹)
ورزشکاران در شبکه های اجتماعی (۵۸) از کادوی لاکچری علی دایی تا معجزه مادرید!ورزشکاران در شبکه های اجتماعی (۵۸) از کادوی لاکچری علی دایی تا معجزه مادرید!
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمیآشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
همان طور که می دانید دفتر اسناد رسمی مکانی است که در آن ازدواج و طلاق و تنظیم قراداد و به طور کلی ثبت اسناد رسمی صورت می گیرد .باید بدانید ممکن است در این نهاد نیز تخلفاتی صورت گیرد که شما را با آنها آشنا می کنیم .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه