دوشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

چه چیزهایی مانع گرفتن ارث می شود؟

اشتراک:
خانواده
موانع گرفتن ارث , در بحث ارث فقط ورثه زمانی مالکیت نسبت به ترکه پیدا می کنند که مورث فوت شده باشد و پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد که بایستی قبل از تقسیم ارث اداء شود.

موانع گرفتن ارث

موانع گرفتن ارث , ارث یکی از پرکاربردترین امور حقوقی است و هر شخص در مدت قید حیات خود تقریباً
یک بار هم که شده با موضوع ارث روبه رو می شود.

به طور کلی موجبات ارث به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- نسب
۲- سبب

الف: اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند به سه دسته تقسیم می شوند:

۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنهاپ
۳- اعمام و اخوال و خالات و اولاد آنها

ب: اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هریک از زوجین می باشد که در حین فوت دیگری زنده باشد.

در بحث ارث فقط ورثه زمانی مالکیت نسبت به ترکه پیدا می کنند که مورث فوت شده باشد و پس از اداء
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد که بایستی قبل از تقسیم ارث اداء شود بدین شرح:

موانع گرفتن ارث

۱- قیمت کفن و دفن میت و دیگر اعیان به طور مثال عینی که متعلق به رهن است.
۲- دیون و واجبات مالی متوفی با عنایت به این موضوع که به فوت دیون و واجبات مالی متوفی که وعده دار
بوده اند نیز حال می شوند.

به طور مثال چنانچه متوفی یک فقره چک به تاریخ سال دیگر داشته است به موجب
فوت او این بدهی حال می شود یعنی نقد شده و بایستی از ترکه او پرداخت نمود.

۳- وصیت متوفی که از واجبات است و ۱/۳ آن قطعی و مازاد بر آن با تأدید ورثه میسر است.

پس از گذر از موارد فوق البیان مابقی ما ترک به عنوان ارث قابلیت تقسم را خواهند داشت.
یکی از مهمترین شرایط ارث بردن زنده بودن وارث حین فوت مورث است و اگر حملی وجود داشته باشد باید
حین وفات نطفه او منعقد شده باشد و زنده هم متولد شود هر چند یک لحظه پس از آن بمیرد.

موانع ارث عبارتند از:

۱- قتل
۲- کفر
۳- لعان
۴- ولدالزنا

الف: قتل

اگر کسی مورث خود را بکشد از ارث او ممنوع شده هر چند قتل به مباشرت یا شراکت باشد یا سبب آن را
فراهم آوردن البته نکته حائز اهمیت این است که اگر قتل به حکم قانون یا دفاع مشروع باشد مانع ارث نیست.

ب: کفر

کافر از مسلمان ارث نمی برد و اگر بین مورثین کافر مسلمانی وجود داشته باشد کافرین ارث نمی برند هر چند
مقدم در ارث بر مسلمان باشند و همه ماترک به مسلمان می رسد.موانع گرفتن ارث

موانع گرفتن ارث
ج: لعان

پس از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند

و همچنین فرزندی که سبب انکار و لعان واقع شده از پدر و پدر نیز از او ارث نمی برد ولی فرزند از مادر و
خویشاوندان مادری ارث می برد و بالعکس.موانع گرفتن ارث

د: ولدالزنا

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنها ارث نمی برد ولی اگر نسبت به یکی از طرفین به واسطه اکراه، اجبار و یا شبهه
باشد طفل از همن طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.موانع گرفتن ارث

گروه وکلای رسمی

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس