یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

وکالت زن در طلاق با چه شرایطی انجام می شود؟

اشتراک:
وکالت زن در طلاق خانواده
وکالت زن در طلاق , عسر و حرج به معنای مشقت یا سختی شدید است که عادتاً قابل تحمل نیست این شرایط بایستی توسط مرد به وجود آید که ادامه زندگی و تحمل آن برای زن مشکل می شود.

وکالت زن در طلاق

وکالت زن در طلاق , متصور است ضمن عقد نکاح یا به صورت قرارداد جداگانه شوهر به زن وکالت برای
طلاق بدهد که شرط شود اگر شوهر زن دیگری اختیار نماید و یا اینکه نفقه نپردازد و یا اینکه در مدت معینی
غایب باشد و یا بر علیه حیات زن سوء قصد نماید و یا اینکه رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل
تحمل باشد، پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه صالح زن وکیل و وکیل در توکیل باشد تا پس از صدور حکم
نهایی از سوی دادگاه خود را مطلقه نماید.وکالت زن در طلاق

وکالت زن در طلاق

غیبت شوهر بیش از ۴ سال:

چنانچه به مدت ۴ سال تمام غائب مفقود الاثر باشد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید
که در این صورت دادگاه پس از دریافت دادخواست طلاق از جانب زن که در یکی از جراید محل و یا
یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران به مدت ۳ دفعه متوالی و هر دفعه به فاصله یک ماه آگهی
نماید و چنانچه زنده بودن مرد به اثبات نرسد دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.وکالت زن در طلاق

عسر و حرج:

عسر و حرج به معنای مشقت یا سختی شدید است که عادتاً قابل تحمل نیست این شرایط بایستی توسط
مرد به وجود آید که ادامه زندگی و تحمل آن برای زن مشکل می شود این موارد عبارتند از:

وکالت زن در طلاق

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط مرد حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب به در مدت یکسال
بدون عذر موجه

۲- اعتیاد مرد به انواع مواد مخدره و یا مشروبات الکلی

۳- محکومیت قطعی مرد به حبس پنج سال یا بیشتر
۴- ضرب و شتم و یا هرگونه سوء رفتار مستمر مرد
۵- ابتلا به بیماری صعب العلاج و یا روانی

این موارد از باب تمثیل است و هرگاه زن در مقام اثبات عسر و حرج خود مواردی را به دادگاه ارائه نماید که
موجبات عسر و حرج وی را فراهم آورده باشد دادگاه در این خصوص نیز حکم طلاق صادر می کند.

گروه وکلای رسمی

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس