حقوق خانواده

تمکین چیست و چه مواردی را شامل می شود؟ تمکین چیست و چه مواردی را شامل می شود؟

معنای تمکین , تمکین در لغت به معنای اطاعت و فرمانبرداری است اما در حقوق به معنای انجام وظایف است, که طبق قانون و شرع بر عهده زن می باشد تمکین دو نوع است :تمکین عام و تمکین خاص.

چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟ چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟

شناسایی اموال بدهکار , مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ
علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی جرم است مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی جرم است

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی , بر اساس ماده ۶۹۳ قانون مجازات، در صورت تجدید مزاحمت، بعد از اجرای حکم قبلی و محکومیت مجدد بعدی، علاوه بر رفع مزاحمت، به حبس محکوم خواهد شد.

در چند مورد زن برابر مرد ارث مى‌برد؟ در چند مورد زن برابر مرد ارث مى‌برد؟

برابری ارث زن و مرد , در مواردی متوفی اموالی داشته و به دلیل اینکه وراث در خارج از کشور میباشند اطلاعی از اموال متوفی ندارند و نمیدانند که متوفی چه اموالی و در کجا دارد.

نحوه وصول چک سفید امضا ضمن تکمیل آن نحوه وصول چک سفید امضا ضمن تکمیل آن

وصول چک سفید , این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد.

بخشیدن مهریه در ازای دریافت حق طلاق بخشیدن مهریه در ازای دریافت حق طلاق

دریافت حق طلاق , چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده می شود.

سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک چه می‌شود؟ سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک چه می‌شود؟

سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک , چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از حصروراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.

logo-samandehi