اصول ۱۰ گانه سازمان جهانی گردشگری

اشتراک:
اصول ۱۰ گانه سازمان جهانی گردشگری گردشگری
سازمان جهانی گردشگری کد جهانی اخلاق گردشگری ( GCET ) چارچوبی است اساسی و مرجعی برای گردشگری مسئولانه و پایدار.اصول طراحی شده است برای هدایت نقش آفرینان کلیدی در توسعه صنعت گردشگری است.خطاب به دولت ، صنعت سفر، جوامع و گردشگران به طور مشابه ،با هدف به حداکثر رساندن منافع بخش ، در حالی که […]
سازمان جهانی گردشگری

کد جهانی اخلاق گردشگری ( GCET ) چارچوبی است اساسی و مرجعی برای گردشگری مسئولانه و
پایدار.
اصول طراحی شده است برای هدایت نقش آفرینان کلیدی در توسعه صنعت گردشگری است.
خطاب به دولت ، صنعت سفر، جوامع و گردشگران به طور مشابه ،با هدف به حداکثر رساندن منافع بخش ،
در حالی که به طور بالقوه تاثیر منفی آن بر روی محیط زیست ، میراث فرهنگی و جوامع در سراسر
جهان کاهش یابد.

اصول۱۰ کد بطور زیادی مولفه های اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی سفر و گردشگری پوشش می دهد :
ماده ۱ : همکاری گردشگری به درک و احترام متقابل بین مردم و جوامع محلی ماده ۲ : گرشگری به
عنوان وسیله ای برای رسیدن به شکوفایی فردی و جمعی ماده ۳ : صنعت گردشگری ،عامل توسعه پایدار ماده ۴
: صنعت گردشگری ، یک کاربر میراث فرهنگی بشر و کمک به توسعه آن ماده ۵ : صنعت گردشگری ،
یک فعالیت مفید برای کشور میزبان و جوامع ماده ۶ : تعهدات ذینفعان در توسعه صنعت گردشگری ماده ۷ :
حق گردشگری ماده ۸ : آزادی جنبش های توریستی ماده ۹ : حقوق کارگران و کارآفرینان در

صنعت گردشگری

ماده ۱۰
: اجرای اصول قانون جهانی اخلاق گردشگریکوله پشتی

گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی