اختلاس


جزئیات اختلاس در شرکت ملی نفت!

جزئیات اختلاس در شرکت ملی نفت!

یک کارمند ساده در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت با سوءاستفاده از امکانات شغلی ۱۰۰ میلیارد تومان را طی ۹ سال به جیب زد و از کشور فرار کرد.

فرادرس