افزایش وزن طی دوران بارداری

مشاهده : 146
افزایش وزن طی دوران بارداری بارداری و زناشویی
ملاحظات * کل افزایش وزن در طول بارداری * شاخص توده بدن bmi میزان وزن وزن نوزاد هنگام تولد،ارتباط مستقیم با وزن و قد مادر قبل از بارداری و میزان افزایش وزن در طول بارداری دارد.۱۲/۵-۱۸کیلو گرم ۸/۱۹-bmi کم وزن ۱۶-۵/۱۱* کیلو گرم * ۲۶-۸/۱۹bmi وزن متعادل ۱۱-۵/۷کیلو گرم * ۲۹-۲۶bmi* وزن بالا ۱۱-۵/۷کیلو گرم […]
ملاحظات * کل افزایش وزن در طول بارداری * شاخص توده بدن bmi میزان وزن وزن نوزاد هنگام تولد،ارتباط
مستقیم با وزن و قد مادر قبل از بارداری و میزان افزایش وزن در طول بارداری دارد.۱۲/۵-۱۸کیلو گرم
۸/۱۹-bmi کم وزن ۱۶-۵/۱۱* کیلو گرم * ۲۶-۸/۱۹bmi وزن متعادل ۱۱-۵/۷کیلو گرم * ۲۹-۲۶bmi* وزن بالا ۱۱-۵/۷کیلو گرم * bmi>30*
چاق افزایش وزن دوران بارداری ناشی از وزن جنین ضمایم مربوط به جنین (جفت کیسه آب و میزان آب کیسه
جنینی)تغییرات و رشد بافتهای مادردرارگانهای سینه رحم ،بافت خون و بافت چربی و…
است.بانوان دردوران بارداری احتیاج به افزایش دریافت انرژی دارند.یابه طورمتوسط از ۳ ماهه دوم بارداری روزانه به مقدار ۳۴۰ کیلو
کالری و ازآغاز ۳ ماهه سوم یعنی ماه های (۷و۸و۹)به میزان ۴۵۲ کیلو کالری به مقدارانرژی قبل ازدوران بارداری افزوده
می شود.البته تا سال ۱۹۸۹ میلادی اضافه دریافت انرژی درماه های چهارم تا نهم ماه روزانه ۳۰۰ کیلو کالری توصیه
می شده، ولی اینک به میزان آن افزوده شده است.
همان طور که در جدول ملاحظه می کنید ،این میزان افزایش نیاز به انرژی برای خانم های چاق و دارای
اضافه وزن کمترازخانم های باوزن متعادل یا کمبود وزن است کنترل هفتگی افزایش وزن دردوران بارداری از شاخص های بسیارخوب
و قابل اجرا به منظورآگاهی ازروند سیررشد بچه و ذخایر انرژی مادرتلقی شده و به تمام خانم های باردار توصیه
می شود.جدولی رابه شکل زیر برای خود ترسیم کرده و درپایان هرهفته وزن خود صبح ها درحالت ناشتا بعد ازتخلیه
مثانه وروده ها با یک لباس سبک و ترازوی ثابت تعیین و درمقابل هفته حاملگی خود تفاوت وزن هفتگی خود
را با وزن هفته قبل وزن این هفته تعیین و درج کنند.نکته افزایش وزن طی دوران حاملگی،اگر بیش از انتظار
باشد.بر رشد نوزاد،چاقی دوران و بزرگسالی کودک و باقی ماندن چاقی و اضافه وزن بعد از تولد جنین و چاقی
مادر تأثیر گذار باشد.عدم وزن گیری یا کاهش وزن در هفته سوم حاملگی ،باعث کاهش رشد جنین و افزایش خطر
زایمان زود رس می شود.جدول کنترل اضافه وزن در دوران بارداری نام: نام خانوادگی: وزن قبل از
بارداری : سن: وزن پایان بارداری هفته بارداری وزن شما در هفته های مختلف بارداری به کیلو
گرم* اضافه وزن طبیعی در طول بارداری به گرم* اضافه وزن هفتگی شما به گرم ملاحظات* هفته های
بارداری وزن شما در هفته های مختلف بارداری به گرم اضافه وزن طبیعی هفتگی شما به گرم اضافه وزن
هفتگی شما به گرم ملاحظات ۱ * بدون تغییر * ۲۱ * ۳۵۰ ۲ * بدون تغییر * ۲۲ *۳۵۰
۳ * بدون تغییر * ۲۳ * ۴۰۰ ۴ * بدون تغییر * ۲۴ * ۴۰۰ ۵ * بدون تغییر
* ۲۵ * ۴۵۰ ۶ * بدون تغییر * ۲۶ * ۴۵۰ ۷ * بدون تغییر * ۲۷ * ۵۰۰
۸ * بدون تغییر * ۲۸ * ۵۰۰ ۹ * بدون تغییر * ۲۹ * ۵۰۰ ۱۰ * بدون تغییر
* ۳۰ * ۵۰۰ ۱۱ * بدون تغییر * ۳۱ * ۵۰۰ ۱۲ * بدون تغییر *۳۲ *۵۰۰ ۱۳ *
۲۵۰ * ۳۳ * ۵۰۰ ۱۴ * ۲۵۰ * ۳۴ * ۵۰۰ ۱۵ * ۲۵۰ * ۳۵ * ۵۰۰ ۱۶
* ۳۰۰ * ۳۶ * ۵۰۰ ۱۷ * ۳۰۰ * ۳۷ * ۵۰۰ ۱۸ * ۳۰۰ * ۳۸ * ۵۰۰
۱۹ *۳۵۰ * ۳۹ * ۵۰۰ ۲۰ * ۳۵۰ * ۴۰ * ۲۵۰ تغذیه متنوع داشته باشید دردوران بارداری ،تغذیه
مهم و تاثیرگذاراست.که تمام نیازهای بدن مانند انرژی ،پروتئین ،ویتامینها ،موادمعدنی ،اسیدهای آمینه ، اسیدهای چرب ضروری ، فیبرها ،ضدزنگ
ها و آنتی اکسیدان ها رابه طور زنده دراختیار مادر و جنین قرارمی دهد .
این روش تغذیه یک عامل مهم و تاثیرگذار درجهت حفظ سلامتی و شادابی مادرو تامین کننده نیازهای رشد سیستماتیک جنین
تلقی می شود.لازم به ذکراست اولین مهمترین و تاثیرگذارترین فاکتور درفرایند آغاز و انجام دوران بارداری ، تامین انرژی کافی
درحد مورد نیاز مادر و جنین است.البته این انرژی دریافتی هم نبایدبه گونه ای باشد که بصورت ذخایرچربی بی رویه
نمود پیدا کند و نه طوری باشد که کمترازنیاز واقعی بوده و منجر به تحلیل رفتن ذخایربدن مادرشود.همان طورکه می
دانید ، منابع تامین انرژی روزمره ازطریق درشت مغذی های قندها ، چربی ها ، و پروتئین ها است.ولی سهم
هریک ازاین منابع و مقدار درصد آنها باید تعیین شود.مثلاً بانویی که نیازمند ۲ هزار و ۵۰۰ کیلو کالری انرژی
درایام بارداری است.
باید ۲۰-۱۵ درصد آن راازطریق پروتئین های حیوانی و گیاهی تامین کند.۶۰-۵۵ درصد آن را ازکربوهیدرات های مختلف (حدود ۳۴۴
گرم)و بقیه انرژی خود رانیزازچربی و روغن ها تامین کند.نقش پروتئین ها یکی ازمهم ترین درشت مغذی ها ،پروتئین ها
هستند.که به دلیل داشتن وظایف متعدد دربدن،ازاهمیت ویژه ای برخوردارند؛ پروتئین ها ساختاراصلی تمام سلول های بدن راتشکیل می دهد
و بصورت آنزیم هاو هورمون ها درساختار اسیدهای نوکلئیک و ویتامین های مورد نیازبدن،نقش مهمی راایفا می کنند.درایام بارداری به
منظورتامین میزان رشد جنین ،اندازه رحم ،میزان افزایش سطح خون و اندازه جفت، میزان مایع و عضلات بدن مادر،نیاز بدن
به پروتئین افزایش پیدا می کند و مقدار ۲۵ گرم درروزباید به آن افزوده شود.
البته امکان دسترسی به پروتئین،هم ازطریق منابع گیاهی و هم منابع حیوانی فراهم است گاهی تنها یک منبع نیاز پروتئین
بدن را تامین می کند و باید پروتئینهای گیاهی غلات و حبوبات هستند،ترکیب شوند.ارزش بیولوژیک پروتئین های گیاهی، گاهی بیشتراست
و نیاز فرد به اسیدهای آمینه ضروری رابهتر تامین میکند.منابع غذایی پروتئین ها و درصد پروتئین الف)منابع پروتئین های حیوانی
و درصد پروتئین آنها انواع گوشت های قرمزحیوانات مانند گوشت گاو، گوساله و گوسفند،گوشت های سفید پرندگان و آبزیان که
۲۲-۱۶ گرم در۱۰۰ گرم پروتئین دارند.
مثلاً در۱۰۰ گرم ازمواد غذایی زیرمقادیرزیر پروتئین موجوداست: جگر:۱۹/۵ گرم فرآورده های گوشتی ۲۰-۶ گرم انواع ماهی ها:۲۰-۱۴ گرم انواع
پنیرها: ۳۰-۱۲ گرم درصد شیر و لبنیات :۳/۵ گرم یک عدد تخم مرغ :۷/۷ گرم ب)منابع غذایی گیاهی پروتئین که
هر۱۰۰ گرم آنها دارای میزان زیراست: ۱-نان مخلوط جو و گندم: ۶/۴ گرم ۲-نان گندم خالص:۷/۶ گرم ۳-نان سوخاری بدون
تخم مرغ: ۷/۶ گرم درصد ۴-نان سوخاری با تخم مرغ :۹/۲ گرم درصد ماکارونی: ۱۲/۳ گرم برنج:۷/۲ گرم آرد ذرت:۸/۳
گرم لوبیای سفید:۲۱ گرم عدس و نخود خشک:۲۳ گرم لوبیای سویا:۳۷ گرم سیب زمینی:۲ گرم فندوق:۱۲ گرم گردو:۱۶ گرم کنجد:
۲۴ گرم گرچه غلات و حبوبات از درصد بالایی پروتئین برخوردارند، ولی به علت کمبود بعضی اسید آمینه های ضروری
مثل لیزین در گندم و برنج، تریپتوفان درذرت و متیونین درلوبیا ونخود، بایدبرای تامین اسیدهای آمینه ضروری موردنیازبدن و افزایش
ارزش بیولوژیک،آنها را با یک دیگرتلفیق کرد.مثلاً غلات با حبوبات ،عدس پلو ،لوبیا پلو، لپه پلو، باقلا پلو یا نان
بالوبیاو…
تخم مرغ سیب زمینی :مثل کوکوی سیب زمینی یا تخم مرغ و سیب زمینی با کمی روغن زیتون ارزش غذایی۱۳۶ شیر
یا سیب زمینی :پوره سیب زمینی ارزش غذایی۱۳۴ شیر با آرد گندم یا برنج :حریره یا فرنی یا شیر برنج
ارزش غذایی۱۲۵ تخم مرغ با سویا ارزش غذایی۱۲۴ تخم مرغ با گندم یا نان ارزش غذایی۱۲۳ تخم مرغ با شیر
،پودینگ خانگی یا بستنی بدون خامه ارزش غذایی۱۱۳ تخم مرغ با ذرت یا گوشت یا سیب زمینی سالاد مخلوط ،تاس
کباب ،آبگوشت ،کتلت ارزش غذایی۱۱۴ لوبیا با ذرت ،سالادهای مختلف و سوپ های تهیه شده،یا غلات و حبوبات ارزش غذایی۱۰۹
parsianforum.com
2012-05-29 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
علل گیر کردن بندناف دور سر جنین علل گیر کردن بندناف دور سر جنین
ما در این مطلب قصد داریم به بررسی پیچیدن بند ناف دور سر جنین خواهیم پرداخت در ادامه همراه ما باشید
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
خانم های باردار ، مضرات ایستادن های طولانی را می دانید ؟
زمان های مناسب برای سونوگرافی در دوران بارداری
عوامل خطر آفرین در دوران بارداری را بشناسید
گیاه خواری در دوران بارداری و مزایا و معایب آن !
چگونه بعد از بارداری اندام مناسبی داشته باشیم ؟
وزن گرفتن نامناسب در دوران بارداری
علائم بارداری چندقلویی را می دانید !
پیشگیری از زال شدن فرزند و علت آن
آیا سردردهای میگرنی مانع از رسیدن به ارگاسم در رابطه جنسی میشود؟
زندگی شاد زوجین بدون بچه!
روشی مناسب برای تشخیص جنسیت جنین !
یک میان وعده انرژی زا برای خانم های باردار!
درباره بارداری دوقلویی چه میدانید؟ آیا می‌توان برای دوقلوزایی اقدامی انجام داد؟
آزمایش غربالگری در سه ماه اول بارداری
هرآنچه که از چسبندگی رحم نمی دانستید
چه شلواری در بارداری بخریم که مناسب شرایطمان باشد ؟
با عفونت سوزاک (گنوکوک) در بارداری آشنا شوید
همه چیز درباره اجبار جنسی در بین زوجین
درمان سرد مزاجی با لیزر درمانی
همه چیز درباره بیماری صرع در بارداری
آیا در سه ماه اول بارداری نزدیکی بی خطر است؟
همه چیز درباره روی و خوردن غذاهای روی دار در بارداری
در دوران نامزدی چگونه رابطه جنسی داشته باشیم؟
چگونه احتمال بارداری موفق را افزایش دهیم؟
۵ نیاز اساسی مردان در روابط زناشویی
۵ داروی گیاهی برای افزایش میل جنسی
تاثیر اختلاف سنی زوجین بر روی رابطه جنسی !!
هشدار! این مواد شوینده باعث نازایی می شوند!
روش های طبیعی برای اینکه زودتر باردار شوید!
علل مرگ جنین در رحم ! و راه های پیشگیری
۷ واقعیت درباره توان بچه دار شدن
این مشاغل باعث ناباروری مردان می شود !
رازهایی برای باهوش شدن نوزاد از دوران بارداری !
روش های بی حسی برای زایمان !
کیست تخمدان عامل ناباروری است؟
با سردرد های دوران بارداری چه کنیم !
logo-samandehi