شخصیت شناسی از روی اعضای صورت

مشاهده : 2252
شخصیت شناسی از روی اعضای صورت فال و طالع بینی
اگر شما هم دوست دارید همانند برخی افراد به راحتی بتوانید از روی اجزای چهره افراد به خصوصیات فردیشان پی ببرید لازم است درباره ویژگی های چهره افراد اطلاعاتی داشته باشید. شخصیت شناسی از روی اعضای صورت را با هم ببینیم.

بینی کوچک و یا بزرگ و اجزای مختلف صورت هر کدام می توانند شخصیت فرد مورد نظر ما را به خوبی اشکار کنند. ما نیاز داریم انسان ها را به خوبی بشناسیم تا ارتباط بهتری با آن ها برقرار کنیم. اعضای صورت از اولین اعضایی هستند که می توانند درباره فرد مورد نظر به ما اطلاعاتی بدهند. شخصیت شناسی از روی اعضای صورت را در پرشین وی بخوانید.

شخصیت شناسی از روی اعضای صورت

بشر در طول قرون متمادی سعی نموده تا با پیوند زدن خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگیهای

شخصیتی ، متوجه افکار و درون دیگران شود.با گـذشـت سـالها علم چهره شناسی نیز گسترش یافته و به شاخه های
مختلف تـقسـیم شـده است.بـرای مثـال “متوپوسکپی” علم پی بردن به سیرت و درون آدمی از روی خطوط روی پیشانی است.

“فرنولوژی” علم جمجمه خوانی و مطالعه طرز تشکیل جمجمه میباشد که به بنا نهادن شخصیت و امیال ذاتی و روانی
افراد کمک می کند.

“فیزیـوگـنومی” یا عـلم چـهره شـنـاسی، موضوعی است که ما به آن خواهیم پرداخت.این علم به ما می آموزد که چگونه
از روی چهره افراد پی به شخصیت آنها ببریم.

امروزه دانشمندان به شخصیت شناسی از روی اعضای صورت ، “شـبـه علـوم” اطـلاق کرده و بـهای زیـادی بــه آن نمی دهند و هـمانند عـلومی مانـنـد
“طالع بـینی” به آنها می نگرند: اثبات نشده ولی بیضرر.با این وجود هنوز بسیاری از مردم چهره خوانی را راهی
مطمئن برای قضاوت در مورد افراد می دانند.چیزی که اهمیت دارد این اسـت کـه چـهره را بصورت کامل و دقیق
مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تا رسیدن به همه حقایق از قضاوتهـای شـتابزده اجتناب کنیم.

اکنون گذری می کنیم بر نکات بنیادین چهره خوانی و چگونگی تشخص شخصیت افراد:

شخصیت شناسی از روی اعضای صورت , شکل صورت دراز و کشیده:

افرادی که دارای
چنین صورتی هستند عموما” دارای صـبر و تحمل زیاد بوده و توانایی حل مشکلات در آنها بیشتر است.جـذابـیـت و خوش
ترکیب بودن افراد با چنین صورتی نشانگر این است که آنها معمولا کارهای خـود را نـیـمـه تمام رها نکرده و
عادت به انجام امور بطور تمام و کمال دارند.

گرد: این شکل دلالت بر امیدواری زنده دلی و انرژی دارد.اینگونه افراد می تـوانند اتاقی دلگیر و ساکت را به
بمبی از خنده و شادی تبدیل کنند.

پهن: اینگونه اشخاص بردبار و مهربان و معمولا افراد روشنفکری می باشند.

مربعی: طرفدار استقلال فردی و فردگرایی، سختـکوشـی بـرای دسـتـیـابی بـه آرزوها، زیرکی و فعال بودن از ویژگیهای این افراد محسوب
می شود.

پیشانی صاف:

کسانیکه که دارای خطوط در پیشانی نیستـنـد، افـرادی اندیشمند و همیشه در حال تفکر می باشند و در تصمیم
گیریها سریع و منطقی عمل می نمایند.

چروکیده:

وجود خطوط در سطح پیشانی نشان می دهد که ایـنـگونه افراد به
سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و پریشان حال می گردند.

شخصیت شناسی از روی اعضای صورت و از روی چشم

رمانها، داستانها و اشعار بسیار زیادی
در مورد چشم و ارتباط آن با خصوصیات روحی و روانی انسان نوشته شده است.چشمها هیچگاه دروغ نمی گویند؛آنها بیانگر
احساس درونی و واقعی ما می باشند.

اضطراب:

اگر مابین عنبیه و پـلک پـایینی هـر دو چشم مـقداری سفیدی وجود
داشت، آن شخص انسانی مضطرب و نگران است.

تندخویی:

اگر بالای عنبـیه بخشی سفید رنگ وجود داشت، علاوه بر استرس
نشانگر تندخویی و پرخاشگری در فرد است

شخصیت شناسی از روی اعضای صورت

شخصیت شناسی از روی اعضای صورت

روان پریشی:

چنـانچه دور تا دور عنبیه را سفیدی فرا گرفته باشد، نشانگر
عدم تعادل و پایداری روح و روان فرد خواهد بود.

شادی: وجـود خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشمها حاکی از
خنده رویی و شادبودن فرد می باشد.

شخصیت شناسی از روی ابرو

صاف: صافی و مستقیمی ابروها نشانگر اندیشه، تفکر و ایده گرایی فرد
می باشد.

کمانی: افرادی که دارای ابروهای خمیده و کمانی هسـتند از حـکایـتـها و داسـتـانـهـای واقعی لذت می برند.

باریک:

اینگونه افراد معمولا دارای اعتماد به نفس اندکی می باشند بخصوص اگر ابـروی آنها بجز باریکی، بالا و گرد نیز
باشد.

پیوسته:

پیوستگی ابروها نشانگر این است که فرد دائما” در حال تفکر و اندیشـه بـوده و ایده های جالبی
در سر دارد.

شخصیت شناسی از روی اعضای صورت

شخصیت شناسی از روی اعضای صورت

پلک کوچک:

اگر فاصـله بـین بالای پلک و مژه کم باشد بیانگر اسـتقلال فرد می باشد و
اینکه آن فرد حتی ممکن است بصورت ارادی خودش را به دیگران نزدیک نکند.
بزرگ: بزرگ بودن پلک دلالت بر وابستگی شدید فرد به دیگران دارد.

شخصیت شناسی از روی بینی

بینی کوچک:

گفته می شود اشـخاصی که بـیـنی
کـوچـک دارنـد ذاتـا” افـرادی ضعیف و اغلب غیرقابل اتکا بوده و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم نمی باشند.
بزرگ: بزرگی بینی نشانه ابتکار و عزم و اراده می باشد.یک شـخصـیت قـوی که اثرش را برجای خواهد گذاشت.

تیز:

تیز بودن نوک بینی نشانگر این است که فرد خود را مقید به رعـایـت آداب و رسـوم ندانسته و با
اطرافیانش به راحتی برخورد می کند.ایـنگونه افراد خـود را بـاور داشـتـه و بی باکانه و متهورانه خود را به دیگران
نزدیک می کنند.عقابی: خودخواهی، دودلی و حساس بودن از جمله ویژگیهای کسانی است که دارای چنین بینی می باشند.

گوش کوچک:

کوچکی گوش نشانه تزلزل و احساس نا امنـی در افـراد اسـت هر چند اینگونه افراد می دانند که چه
می خواهد و معمولا” سخت کوش و کارکن هستند. بزرگ و دراز: این قبیل افراد معمـولا انـعـطاف پـذیـر نـبـوده و
به سـختی آرام و بی خیال میشوند.پرمو: افرادی که دارای گوشهایی پرمو هـستند مـعـمـولا وسـواسـی و نـکـته بین بوده و
وقت زیادی را برای چیزهای بی اهمیت تلف می کنند.

شخصیت شناسی از روی گونه

گونه برجسته:

برجسـتـگی گـونه نشـانگر قـدرت، انـرژی و اعـتماد بنفس
است.کسانی که دارای گـونه بـرـسته می باشند تمایل بیشتری برای پذیرفتن اشتباهات دیگران دارند. گود: علاوه بر جذابیت و زیبایی
دلیلی بر خوش مشربی و سازگاری فرد می باشد.

چانه و فک فک چهارگوش:

افـراد با فـک چـهار گـوش و مـربعی انـسانهای تـسخیر ناپذیر و سرکش می باشند.آنها توانایی تبدیل رویاهایشان به
واقعیت را دارند. چانه های برآمده: اینگونه افراد، اشـخاصی خود ستـا بوده و تصـور میکنند هیچ چیزی جز خود آنها
اهمیت ندارد و جز خودشان حرف کس دیگری را قبول نداشته و خود را عقل کل می دانند.

لب قلوه ای:

لبهای قلوه ای علاوه بر زیباتر نمودن صورت،نشانه بخشش و گشاده دستی می باشد.معمولا اینگونه افراد تمایل دارند
در مورد خودشان صحبت و گفتگو کنند.

نازک:

نازک بودن لب بیانگر خویشتن گرایی ذاتی در اشخاص است. لب بالایی
نازک پایینی قلوه ای: نشانه این است که فردی متـقـاعد کنـنـده و مـجاب کننده می باشد.

مطلب آخر

خوانی یک علم دقیق و ثابت شده نیست و حتی با گذراندن دروه های آموزشی دقیق و پیشرفته نیز نمی
توان بطور قطع در مورد شخصیت و درون افراد صــحبت نمود.نتایج شما در سنجش شخصیت، بستگی به تعداد فاکتورهای مورد
تحلیل قـرار گرفـته دارد ولی با بـیاد داشتن نکات ذکر شده می توانید قبل از صحبت کردن با افراد تا
حدی متوجه شخصیت آنها شوید.

درباره علم فرنولوژی

“فرنولوژی” علم جمجمه خوانی و مطالعه طرز تشکیل جمجمه میباشد که به بنا نهادن شخصیت و امیال ذاتی و روانی افراد کمک می کند.
سطح چشمها: در یک گـروه, مـعمـولا فـردی کـه سطح دیـد چشمانش از سایرین بالاتر است رهبر
محسوب میگردد. هنگامی که شما ایـستـاده باشید و دیگران نشسته قطعا” شما را در موضع قدرت قرار میدهد.

مالش چشم: زمانی که فردی چشمش را با انگشت اشاره مالش می دهـد نـشـانـگر فریب و نیرنگ می باشد.
از آنجایی که فرد میـخواهد تماس دیداری را قطع کند بهانه ای بدست می آورد که به این طرف و آن طرف نگاه کند.
ایـن حـرکت غیر ارادی یـک افــشـاگر حسابی است که فرد دارد دروغ می گوید.

چشم برگرداندن: این معمولا یک علامت مسلم از نیرنگ, گناه و دروغگویی است.

چشمان بسته: هرگاه چشمان یک فرد برای لحظه ای طولانی تـر از چـشم بر هم زدن متعارف بسته و ابروها
نیز برخاسته شود پیـام چنـیـن اسـت: “بـه حرف زدن خود خاتمه بده.”

حرکت چشم بسمت بالا: این نشانه غضب و عصبانیت است.

نگاه مختصر به اطراف: این ژستی خـجـالت گـونه و عشوه گرانه است. فرد جسورانه خیره میشود در حالیکه
سرش را پایین انداخته و به سمت مخالف کج میکند. اشـاره بـر کمرویی بی باکانه دارد.

نگاه ممتد: این بی تردید یک نشانه گرایش جنسی است. شخصی که تماس چشمی برقرار می کند،
چشم برگردانده، سپس مجددا” به چشمان شما نگاه می کند میـگویـد: “مایلم با شما بیشتر آشنا شوم”

نگاه خیره شدید: این نشانه خلق تهاجمی، سلطه جویانه و تهدید آمیز است.

شخصیت شناسی از روی اعضای چهره

چشمک: چشمک یک علامت غـرض آلود است. نـشانـگر آن اسـت کـه رمز و رازی میـان فردی
که چشمک میزند و فردی که به او چشمک زده می شود برقرار است.

بالا انداختن همزمان دو ابرو: در میان یک اتاق شلوغ، مفهوم آن کاملا واضح و روشن است:
مایلم با شما ملاقات کنم.

بالا انداختن یک ابرو: زمانی که یک ابرو بالا انداخته میشود در حالی که ابرو دیگر پایین باقی
میماند مفهومش این است: حرف شما را باور نمیکنم.

ابروهای گره خورده: زمانی که هر دو ابرو بسمت همدیگر کشیده میشود باعث پدید آمدن شیار بین آن دو می شـود که دلالت بر اضطـراب، درد، تـرس و یـا آمـیـزه ای از ایــن هیجانات دارد.

پوشاندن صورت: زمانی که دست بروی صورت می آید مـفـهومش چنین است: شوکه شده ام. این ژست بین فرد و موقعیت مزاحم و مـتـجاوز فاصله می اندازد.

ایجوفان ـ تالاب

2020-03-10 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی