غزل شماره ۱۰۹ حافظ : دیر است دلدار پیامی نفرستادغزل شماره ۱۰۹ حافظ : دیر است دلدار پیامی نفرستاد

این غزل با مصراع دیر است که دلدار پیامی نفرستاد آغاز شده است . موضوع این غزل نرسیدن پیغام از طرف معشوق است و دل مشغولی های ایجاد شده برای عاشق از طرف معشوق که شاعر می گوید با نرسیدن پیغامی از طرف معشوق به عاشق خود او نگران و دلواپس است.

غزل شماره ۱۰۷ حافظ : حسن تو همیشه در فزون بادغزل شماره ۱۰۷ حافظ : حسن تو همیشه در فزون باد

این غزل با مصراع حسن تو همیشه در فزون باد آغاز شده است . شاعر در این غزل می گوید که زیبایی ها و خوبی های معشوق بسیار زیاد و غیر قابل شمارش هست که همه ساله و همیشه این زیبایی و خوبی ها جاودان هستند.

غزل شماره ۱۰۴ حافظ : جمالت آفتاب هر نظر بادغزل شماره ۱۰۴ حافظ : جمالت آفتاب هر نظر باد

این غزل با مصراع جمالت آفتاب هر نظر باد آغاز شده است . موضوع این غزل وصف زیبایی های معشوق از دید عاشق است . شاعر می گوید به زیبایی ظاهر خود مغرور نباش و به زیبایی های درونی خود فکر کن.

غزل شماره ۱۰۳ حافظ : روز وصل دوستداران یاد باداغزل شماره ۱۰۳ حافظ : روز وصل دوستداران یاد بادا

این غزل با مصراع روز وصل دوستداران یاد بادا آغاز شده است . موضوع این غزل یادآوری روزهای خوش و تداعی روزهایی خوبی است که در گشته برای انسان رخ داده است . شاعر با یاد کردن روزهای خوش می گوید از زندگی خود لذت ببر

غزل شماره ۹۹ حافظ : دل من در هوای روی فرخغزل شماره ۹۹ حافظ : دل من در هوای روی فرخ

این غزل با مصراع دل من در هوای روی فرخ آغاز شده است . در این غزل شاعر می گوید غم ها و غصه های زندگی زود گذر هستند و از بین می روند آنچه در دنیا باقی می ماند خوبی و زیبایی هایی است که ما از خود به یادگار می گذاریم.

غزل شماره ۹۶ حافظ : درد ما را نیست درمان الغیاثغزل شماره ۹۶ حافظ : درد ما را نیست درمان الغیاث

این غزل با مصراع درد ما را نیست درمان الغیاث آغاز شده است . د راین غزل شاعر می گوید که دردی دارد که درمانی برایش وجود ندارد و برای درمان دردش از معشوق خود ، که خود او درد عاشق محسوب می شود طلب کمک می کند.

غزل شماره ۹۳ حافظ : چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمتغزل شماره ۹۳ حافظ : چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت

این غزل با مصراع چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت شروع می شود که موضوع این غزل سربلندی عاشق به عشقش نسبت به معشوق خود است . عاشق می گوید مرا از عشق خود محروم نکن که چون عشق تو باعث سرافرازی و سربلندی من است.

غزل شماره ۹۰ حافظ : ای هدهد صبا به سبا می فرستمتغزل شماره ۹۰ حافظ : ای هدهد صبا به سبا می فرستمت

این غزل با مصراع ای هدهد صبا به سبا می فرستمت آغاز شده است . شاعر در این شعر می گوید که ای روح من تو را ببین به کجا می فرستم و با چه کسانی هم نشینت خواهم کرد منظور شاعر از فرستادن روح عروج روحش به آسمان هاست.

غزل شماره ۸۹ حافظ : یا رب سببی ساز که یارم به سلامتغزل شماره ۸۹ حافظ : یا رب سببی ساز که یارم به سلامت

این غزل با مصراع یا رب سببی ساز که یارم به سلامت آغاز شده است. موضوع این غزل بازگشت معشوق از سفر دور و دراز است . عاشق می گوید که از خاک پای سفر کرده ی معشوق برای من بیارید تا آن را به چشمانم بکشم تا سوی بیشتری پیدا کنند.

غزل شماره ۸۴ حافظ : ساقی بیار باده که ماه صیام رفتغزل شماره ۸۴ حافظ : ساقی بیار باده که ماه صیام رفت

این غزل با مصراع ساقی بیار باده که ماه صیام رفت آغاز شده است در این غزل شاعر به غنیمت شمردن فرصت های زندگی دعوت کرده است واین را می گوید که فرصت های زندگی بسیار کم کوتاه است تا هستیم باید از این فرصت ها استفاده کنیم.

غزل شماره ۸۳ حافظ : گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفتغزل شماره ۸۳ حافظ : گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت

این غزل با مصراع گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت آغاز شده است . موضوع این غزل عفو و گذشت و در این غزل شاعر از انسان می خواهد که در قبال خطایی که زا طرف مقابلش دیده است آن را نادیده بگیرد و او را ببخشد و در پی انتقام گیری از او نباشد.

داستان ضرب المثل ، باد آورده را باد میبردداستان ضرب المثل ، باد آورده را باد میبرد
چگونه افراد حسود را بشناسیم ؟چگونه افراد حسود را بشناسیم ؟
قمر در عقرب در سال ۹۷ | تقویم قمر در عقرب سال ۹۷قمر در عقرب در سال ۹۷ | تقویم قمر در عقرب سال ۹۷
داستان ضرب المثل، بزک نمیر بهار می آد ، خربزه و خیار می آدداستان ضرب المثل، بزک نمیر بهار می آد ، خربزه و خیار می آد
اگر این کارها را روزانه تکرار می کنید، هر چه زودتر ترکشان کنید!اگر این کارها را روزانه تکرار می کنید، هر چه زودتر ترکشان کنید!
غزل شماره ۴۳ حافظ : صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش استغزل شماره ۴۳ حافظ : صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است
شخصیت شناسی از روی فرم چانه صورتشخصیت شناسی از روی فرم چانه صورت
غزل شماره ۴۱ حافظ : اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز استغزل شماره ۴۱ حافظ : اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است
غزل شماره ۴۲ حافظ : حال دل با تو گفتنم هوس استغزل شماره ۴۲ حافظ : حال دل با تو گفتنم هوس است
شخصیت خود را از روی خال های بدنتان بشناسید!شخصیت خود را از روی خال های بدنتان بشناسید!
غزل شماره ۳۹ حافظ : باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر استغزل شماره ۳۹ حافظ : باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
غزل شماره ۱۰۷ حافظ : حسن تو همیشه در فزون بادغزل شماره ۱۰۷ حافظ : حسن تو همیشه در فزون باد
«هیجان خوب» و «هیجان بد» چیست؟«هیجان خوب» و «هیجان بد» چیست؟
غزل شماره ۱۱۰ حافظ : پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتادغزل شماره ۱۱۰ حافظ : پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد
غزل شماره ۱۰۶ حافظ : تنت به ناز طبیبان نیازمند مبادغزل شماره ۱۰۶ حافظ : تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
شخصیت شناسی مردان از روی لباسشان چگونه ممکن است؟شخصیت شناسی مردان از روی لباسشان چگونه ممکن است؟
طالع بینی آبان ۹۷ برای متولدین ماه های سالطالع بینی آبان ۹۷ برای متولدین ماه های سال
غزل شماره ۱۰۹ حافظ : دیر است دلدار پیامی نفرستادغزل شماره ۱۰۹ حافظ : دیر است دلدار پیامی نفرستاد
غزل شماره ۱۰۳ حافظ : روز وصل دوستداران یاد باداغزل شماره ۱۰۳ حافظ : روز وصل دوستداران یاد بادا
غزل شماره ۱۰۴ حافظ : جمالت آفتاب هر نظر بادغزل شماره ۱۰۴ حافظ : جمالت آفتاب هر نظر باد
داستان ضرب المثل ، دوستی خاله خرسهداستان ضرب المثل ، دوستی خاله خرسه
غزل شماره ۱۰۸ حافظ : خسروا گوی فلک در خم چوگان تو بادغزل شماره ۱۰۸ حافظ : خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
طالع بینی جالب با حروف ابجد کبیرطالع بینی جالب با حروف ابجد کبیر
طالع بینی بهمن ماه ۹۶طالع بینی بهمن ماه ۹۶
افراد با عزت نفس چه شخصیتی دارند؟افراد با عزت نفس چه شخصیتی دارند؟
طالع بینی بر اساس رنگ وجود شماطالع بینی بر اساس رنگ وجود شما
غزل شماره ۱۱۱ حافظ : عکس روی چو تو در آینه دام افتادغزل شماره ۱۱۱ حافظ : عکس روی چو تو در آینه دام افتاد
غزل شماره ۵۰ حافظ : به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن استغزل شماره ۵۰ حافظ : به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است
غزل شماره ۱۰۵ حافظ : صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش بادغزل شماره ۱۰۵ حافظ : صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
چطور به همسر خود بدبین نباشیم؟چطور به همسر خود بدبین نباشیم؟
غزل شماره ۱۱۲ حافظ : آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین دادغزل شماره ۱۱۲ حافظ : آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
این غزل با مصراع آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد آغاز شده است . موضوع این غزل صبر و آرام گرفتن عاشق با عشق معشوق خود است شاعر می گوید که از وقتی عشق معشوق در دل عاشق جوانه کرده عاشق به زندگی امیدوار است.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
غزل شماره ۱۱۱ حافظ : عکس روی چو تو در آینه دام افتاد
غزل شماره ۱۱۰ حافظ : پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد
غزل شماره ۱۰۹ حافظ : دیر است دلدار پیامی نفرستاد
غزل شماره ۱۰۸ حافظ : خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
غزل شماره ۱۰۷ حافظ : حسن تو همیشه در فزون باد
غزل شماره ۱۰۶ حافظ : تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
غزل شماره ۱۰۵ حافظ : صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
غزل شماره ۱۰۴ حافظ : جمالت آفتاب هر نظر باد
غزل شماره ۱۰۳ حافظ : روز وصل دوستداران یاد بادا
عاشق شدن متولدین ماه های سال
غزل شماره ۱۰۲ حافظ : دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد
غزل شماره ۱۰۱ حافظ : شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد
غزل شماره ۱۰۰ حافظ : دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد
غزل شماره ۹۹ حافظ : دل من در هوای روی فرخ
غزل شماره ۹۸ حافظ : اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح
غزل شماره ۹۷ حافظ : تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج
غزل شماره ۹۶ حافظ : درد ما را نیست درمان الغیاث
غزل شماره ۹۵ حافظ : مدامم مست می دارد نسیم جغد گیسویت
غزل شماره ۹۴ حافظ : زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
غزل شماره ۹۳ حافظ : چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت
غزل شماره ۹۲ حافظ : میر من خوش می روی کاندر سر و پا میرمت
داستان ضرب المثل دیگران کاشتند و ما خوردیم ما بکاریم دیگران بخورند
غزل شماره ۹۱ حافظ : ای غایب از نظر به خدا می سپارمت
غزل شماره ۹۰ حافظ : ای هدهد صبا به سبا می فرستمت
غزل شماره ۸۹ حافظ : یا رب سببی ساز که یارم به سلامت
غزل شماره ۸۸ حافظ : شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
غزل شماره ۸۷ حافظ : حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
غزل شماره ۸۶ حافظ : ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت
غزل شماره ۸۵ حافظ : شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
غزل شماره ۸۴ حافظ : ساقی بیار باده که ماه صیام رفت
غزل شماره ۸۳ حافظ : گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت
غزل شماره ۸۲ حافظ : آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت
غزل شماره ۸۱ حافظ : صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
غزل شماره ۸۰ حافظ : عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
غزل شماره ۷۹ حافظ : کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
غزل شماره ۱۱۲ حافظ : آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
غزل شماره ۱۱۲ حافظ : آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
غزل شماره ۱۱۱ حافظ : عکس روی چو تو در آینه دام افتاد
غزل شماره ۱۱۱ حافظ : عکس روی چو تو در آینه دام افتاد
غزل شماره ۱۱۰ حافظ : پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد
غزل شماره ۱۱۰ حافظ : پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد
غزل شماره ۱۰۹ حافظ : دیر است دلدار پیامی نفرستاد
غزل شماره ۱۰۹ حافظ : دیر است دلدار پیامی نفرستاد
غزل شماره ۱۰۸ حافظ : خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
غزل شماره ۱۰۸ حافظ : خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
غزل شماره ۱۰۷ حافظ : حسن تو همیشه در فزون باد
غزل شماره ۱۰۷ حافظ : حسن تو همیشه در فزون باد
غزل شماره ۱۰۶ حافظ : تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
غزل شماره ۱۰۶ حافظ : تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
غزل شماره ۱۰۵ حافظ : صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
غزل شماره ۱۰۵ حافظ : صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
فیلم پرشین ویامیران پرواز