فال حافظ


غزل شماره ۴۹۲ حافظ : سلامی چو بوی خوش آشنایی

غزل شماره ۴۹۲ حافظ : سلامی چو بوی خوش آشنایی

این غزل با مصراع سلامی چو بوی خوش آشنایی آغاز شده است در این غزل شاعر می گوید که روزگاری است که برای تو سخت سپری می شود اما ناراحت و دل افسرده مباش که این روزها سپری خواهند شد و می گذرند

غزل شماره ۴۸۸ حافظ : سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی

غزل شماره ۴۸۸ حافظ : سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی

این غرل با مصراع سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی آغاز شده است در این غزل شاعر گفته هیچ هدفی در دنیا وجود ندارد که راهی آسان برای رسیدن به آن وجود داشته باشد تمامی اهداف و چیزهای باارزش در دنیا سخت به دست می آیند

غزل شماره ۴۸۴ حافظ : تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی

غزل شماره ۴۸۴ حافظ : تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی

این غزل با مصراع تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی آغاز شده است در این غزل شاعر می گوید زندگی را با هوا و هوس گذراندن بسیار برای آدمی خطرناک و به ضرر اوست بهتر است از وجود همنشینان در زندگی استفاده کرد و بهره جست

غزل شماره ۴۸۳ حافظ : سحرگه ره روی در سرزمینی

غزل شماره ۴۸۳ حافظ : سحرگه ره روی در سرزمینی

این غزل با مصراع سحرگه ره روی در سرزمینی آغاز شده است در این غزل شاعر می گوید هر چیزی که روی کره ی زمین وجود دارد همه به طور مساوی از نعمت های الهی سهم دارند و هیچکدوام بر دیگری ارجحیت ندارد

غزل شماره ۴۸۰ حافظ : ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی

غزل شماره ۴۸۰ حافظ : ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی

این غزل با مصراع ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی آغاز شده است در این غزل مخاطب شاعر دشمن او در دنیاست و خطاب به او می گوید که هر چند که تو آرزوی کشتن مرا در سر داری اما بهترین کار این است که تو مرا نکشی و با هم مدارا کنیم

غزل شماره ۴۷۸ حافظ : نوش کن جام شراب یک منی

غزل شماره ۴۷۸ حافظ : نوش کن جام شراب یک منی

این غزل با مصراع نوش کن جام شراب یک منی آغاز شده است در این غزل شاعر می گوید می و مستی باعث می شود تا غم ها و سختی های زندگی را به باعث آن مستی فراموش کنی پس اگر غم داری و غصه داری بیخیال باش و همانند مستان عمل کن

غزل شماره ۴۷۲ حافظ : احمد الله علی معدله السلطان

غزل شماره ۴۷۲ حافظ : احمد الله علی معدله السلطان

این غزل با مصراع احمد الله علی معدله السلطان آغاز شده است در این غزل شاعر می گوید که دوستانی داری که از تو دور هستند و به دلیل دوری تو نمی توانی به آن ها دسترسی پیداکنی بنابراین در فراق آن ها غصه دار هستی و غم داری

فیلم پرشین وی
فرادرس