برای تیز کردن تیغه های قیچی

اشتراک:
برای تیز کردن تیغه های قیچی خانه داری
تیز کردن قیچی: برای تیز کردن تیغه های قیچی به طوری که کاغذ را راحتتر ببرد از یک قطعه سنباده معمولی استفاده کنید.برای این منظور ورقه سمباده را در دست گرفته و چند بار با قیچی به طریقه معمولی آن را ببرید.
تیز کردن قیچی: برای تیز کردن تیغه های قیچی به طوری که کاغذ را راحتتر ببرد از یک قطعه سنباده
معمولی استفاده کنید.برای این منظور ورقه سمباده را در دست گرفته و چند بار با قیچی به طریقه معمولی آن
را ببرید.
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی