نگهداری ظروف نقره ای

اشتراک:
نگهداری ظروف نقره ای خانه داری
ظروف نقره ای یا سینی ها و گلدان هایی که آب طلا داده شده اند، در مجاورت هوا و رطوبت، سیاه می شوند.به همین دلیل، بهتر است زمانی که احتیاج ندارید آن ها را داخل زرورق یا ورقه های نازک آلومینیومی بپیچید.این کار از زنگار گرفتن و سیاه شدن، ظروف، جلوگیری می کند.از کتاب: راه […]
ظروف نقره ای یا سینی ها و گلدان هایی که آب طلا داده شده اند، در مجاورت هوا و رطوبت،
سیاه می شوند.
به همین دلیل، بهتر است زمانی که احتیاج ندارید آن ها را داخل زرورق یا ورقه های نازک آلومینیومی بپیچید.
این کار از زنگار گرفتن و سیاه شدن، ظروف، جلوگیری می کند.
از کتاب: راه و رسم خانه داری/ اصغر جدایی تنظیم: حاجی محمد
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی