هنگام پختن نخود و لوبیا و سایر حبوبات

اشتراک:
هنگام پختن نخود و لوبیا و سایر حبوبات خانه داری
هنگام پختن نخود و لوبیا و سایر حبوبات،هیچگاه به آن نمک نزنید،زیرا سخت خواهد پخت.
هنگام پختن نخود و لوبیا و سایر حبوبات،هیچگاه به آن نمک نزنید،زیرا سخت خواهد پخت.
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی