دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

یک میوه و یکصد فایده و خاصیت

اشتراک:
فواید خرما خواص خوراکیها
معمولا شب های ماه رمضان روزه های خود را خرما افطار می کنیم. این ماده غذایی پر انرژی با تامین انرژی زیاد می تواند بهترین گزینه برای باز کردن روزه شما باشد. و سلامت شما را در این ماه عزیز تا حد زیادی تامین کند

همه ما می دانیم که قند های طبیعی چقدر برای بدن انسان ضروری اند. امرو زمی خواهیم خواص فراوانی درباره خرما را برای شما همراهان ذکر کنیم. همه این خواص می تواند منحصر به فرد باشند.درباره آشنایی با فواید خرما در پرشین وی بخوانید.

معرفی فواید خرما

بسیاری از محققین معتقدند که بشر از ۷۰۰۰سال قبل خرما را می شناخته و از آن استفاده می نموده است.چنانجه
از آثار به جای مانده از تمدنهای قدیمی و سومریها مشهود است.درخت خرما بعد از گذشت ۵-۴سال ثمر میدهد و
حدود ۱۵۰-۱۰۰سال عمر میکند.حدود ۴۵۰نوع خرما در دنیا شناخته شده است تعداد درختان نخل موجود در دنیا بیش از ۱۱۰
میلیون اصله نخل برآورد شده است که در بیش از ۸۰۰ هزار هکتار کاشته میشود.تولید خرما،جزءمهمی از در آمدهای اقتصادی
بسیاری از کشورها خصوصاً برخی کشورهای اسلامی به حساب می آید.

– مراحل رشد و نموخرما:

۱-مرحله جنین: زمانی است که شکوفه هادردرون (طاره)قراردارد،وقتی شکوفه کمی رشد
نمودند وآمادگی برای تلقیح ایجادشدطاره شکاف برمی داردوشکوفه ها متولد می شوند.

۲- مرحله طلع:هنگامی که شکوفه هابعدازشکافته شدن طاره آشکارمی گردد:طلع گفته می شود:تلقیح یا(اباردادن)دراین مرحله صورت می گیرد.

۳-مرحله خلال(خلالو)ثمره ای
که زیادبزرگ نشده وبه رنگ سبزاست دراین مرحله ثمره بیشتر حالت مدوردارد.

۴- بلح:دراین مرحله ثمرباوزن وحجم میوه زیادشده وتقریبا شکل
اصلی (همان نوع را به خودمی گیرد)ولی هنوزرنگ آن سبزاست.

۵- بُسر:(خارک)دراین مرحله میوه رنگی می شودورنگهای زردوقرمز را به خودمی گیرد.

۶- رطب: مرحله ای است که میوه کاملاَ رسیده ونرم شده وشیرین وآبداراست.

آشنایی با فواید خرما

۷- خرما:آخرین مرحله است،دراین مرحله میوه مقدارآب خودراازدست
داده وبه شیرینی آن افزوده شده وآماده ذخیره سازی است واگرذخیره شودخراب نمی شود.اهمیت خرما: ارزش غذایی خرما: خرما درهرم
تغذیه اهمیت زیادی داردوازارزش غذایی والایی بر خورداراست به طوری که می توان گفت خرما هم غذاست وهم دوا وهم
قابلیت ذخیره سازی ونگهداری را دارد.ومی توان بیش ازیک سال آن را ذخیره نمودبدون اینکه خاصیت وارزش غذایی خودراازدست بدهد.خرما
ودرخت خرمامانند معدنی است که انواع غذا ودوا را می توان ازآن تهیه کرد.

خرما بهترین غذابرای مناطق گرمسیروبیابانی است:هم به این دلیل که عطش را فروکش می کندوهم به این دلیل که سریع
املاح وموادازدست رفته را جایگزین می کند وانرژی لازم را برای فعالیت فراهم می آورد.با توجه به اهمیتی که بشربرای
خرماقائل بوده برای تمام اجزاء وقسمت های مختلف خرما ودرخت خرما درزبان ها وفرهنگ های مختلف اسم های خاصی وضع
شده است،

بررسی فواید خرما

به عنوان مثال درزبان عربی بیش از۶۰اسم ودرزبان فارسی ومحلی بیش از۴۰اسم برای اجزای مختلف آن وجوددارد.ازطرف دیگربراساس تحقیقات
انجام شده خرما کامل ترین غذاهاست زیراتقریبا همه ویتامین ها واملاح معدنی را دارامی باشد: ویتامین ها یA-E-C-D وهمچنین ویتامین
های گروه Bدرخرماوجوددارد.

همچنین خرماشامل:پروتئین،چربی،کربوهیدرات،سدیم،پتاسیم،منیزیم،کلسیم،آهن فسفر،کلر،ید وکاروتین واسیدهای آمینه به نسبت های متفاوت می باشد.بنابراین می توان گفت: هیچ میوه یا
موادغذایی وجود ندارد که این همه مواد واملاح را داشته باشد..
البته ازمتون قرآن وحدیث نیزاستنباط می شود،که خرماغذای کاملی است ونیازهای غذایی انسان رابرطرف می کند،چنانکه خداوند درقرآن آن را
رزق نامیده وپیامبرصلی الله علیه وسلم هم فرموده:اگردرخانه خرمانباشداهل آن خانه گرسنه اندیعنی نیازهای غذایی بدن آنها برآورده نشده است.ام
المؤمنین عایشه نیزروایت می کندکه چندهلال سپری می شدولی درخانه پیامبرصلی الله علیه وسلم آتشی برای پخت وپزروشن نمی شد،سؤال
شدپس شما چه می خورید؟

فواید خرما به عنوان یک منبع انرژی

فرمود:خرماوآب مگراین که هرازچندگاهی همسایه ها برای پیامبرصلی الله علیه وسلم شیرمی آوردندوپیامبرآن رامی نوشید.ازطرف
دیگرتجارب وگفتارسالخوردگان نیز گویای این مطلب است به طوری که آنها بیان می کند درسال های قحطی افرادی بودند که
ماهها فقط باخوردن خرماوآب زنده مانده اندالبته این مطلب درعصرحاضرنیز به اثبات رسیده،زیرا افرادی هستندکه چهل روزفقط آب وخرما خورده
اند بدون اینکه دچارسوء تغذیه یا مشکلی شوند.

جدیدترین تحقیقاتی که درآلمان انجام شده مقدارعناصروویتامین های موجوددرصد گرم خرمارا به شرح
زیربیان کرده است.کالری ۳۸۴گرم ویتامین A50میکروگرم آب ۵/۲۲ گرم ویتامین ۱B 36./میکروگرم پروتئین ۲/۲ گرم ویتامین B2 073/میکروگر چربی ۵۳/
گرم نیکاتامید ۲/۲ میکرو کربوهیدرات ۹/۷۲ گرم پانئونیک ۸میکرو املاح معدنی ۸۲/۱گرم ویتامین ۶B 13میکرو سدیم ۳۵میلی گرم ویتامین C
۲میلی گرم پتاسیم ۶۴۸میلی گرم گلوکز ۴/۱۴ گرم منیزیم ۵۰میلی گرم فروکتوز ۹/۱۷گرم کلسیم ۵۹میلی گرم ساکاروز ۷/۳۷گرم آهن ۹/۱
میلی گرم فسفر ۶۳میلی گرم کلرید ۱۱۷میلی گرم ید ۰/۱ میکروگرم کاروتین
۰۲۸/ میلی گرم ارزش اقتصادی خرما: با

خواص و ویژ گی های خرما:

– خرما موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شودبنابراین ازبسیاری ازبیماری هاجلوگیری به عمل
می آورد.- منبع مهمی برای تأمین انرژی بدن است زیرا مقدارزیادی قندمیوه – فروکتوزرا دارد.- خرما غذای مغزوسلول های عصبی
می باشدزیرا حاوی گلوکزوفسفرمی باشدوموجب نشاطوسرحالی می شود.- مصرف مستمرآن موجب رفع کم خونی می شودزیراآهن فراوان دارد.- شبکوری رامعالجه
می کندچون ویتامینA,دارد ورطوبت چشم راحفظ می کند

.- ازمبتلا شدن به سرطان جلوگیری می کندزیرا حاوی منیزیم می باشد.- موجب
استحکام استخوان ودندان ها می شودزیرا حاوی ویتامینDوفسفراست که موجب جذب کلسیم می شود.- اگرباروغن زیتون یاکله جوش خورده شودبرای
درمان زانودرد،کمردردوپوکی استخوان بسیارمفیداست.- پاک کننده روده ها ودافع سموم بدن است.- به خاطرداشتن ویتامینEو…
ازسقط جنین جلوگیری می کند.

– خرما با ایجادحرارت زیاد باعث ازبین رفتن رطوبت هایی که درقسمت نای تجمع یافته ومحیط
مناسبی برای رشدمیکروب ها فراهم کرده راازبین می بردبه همین دلیل خرما بهترین درمان کننده بیماری های بدخیم است

– خرما از بافت ها دربرابرعفونت ها

– خصوصاَ عفونت های مخاطی محافظت می نماید وبرای رشد ونموبدن مفیداست به دلیل اینکه ویتامین
Aدارد.- خستگی واختلالات قلبی رابرطرف می کند.

– ازتحلیل عضلات وکم حجم شدن آنها جلوگیری می کند.

– خرما به دلیل داشتن پتاسیم ومنیزیم درتعادل یون های بدن نقش مؤثری دارد.

– موجب شستشوی خون ازموادزائدمی شود.- رطوبت بدن را جذب کرده ومانع
تجمع چربی می شود.- سبب می شود کبدبه طورطبیعی کارکند.

– به دلیل داشتن پتاسیم از زخم معده پیشگیری می کند.

فواید خرما کدامند؟

– مفیدبرای سوء هاضمه وناراحتی تنفسی (آسم).- موجب سلامتی مخاط بینی وحلق می شود.

– مفیدبرای فکروافزایش حافظه.- خرماعطش را فروکش می کند.بنابراین
برای مناطق گرمسیری بسیارمناسب است.

– موجب تقویت قوای جنسی می شود.- اگرمردوزن سه ماه قبل ازانعقادنطفه درشب هفت دانه خرما
بخورنداگرفرزندی نصیبشان شود به اذن الله پسرخواهد بود.- موجب برطرف شدن استرس،اضطراب وعصبیت می شود به دلیل داشتن ویتامین های
گروه B – موجب تقویت عضلات می شود.- خرما پیری را به تأخیرمی اندازد

.- اگرمستمراَ صبحانه خورده شودموجب ازبین رفتن
کرم های روده می شود.- موجب تنقیه ریه می شود.

– موجب پیشگیری از:ریزش مو،ترک لب،تکه شدن ناخن ها،فلج شدن وبیماری
های کبدی می شود.

– برطرف کننده خستگی،سستی وبی حالی می باشدزیراموادآن زودجذب بدن می شود.

– فشارخون راتنظیم می کند.

– کولن(روده بزرگ)راپاک می کند.

– جوشانده خرما رفع گلودردوسرفه

نکاتی در باب فواید خرما

– خرما پرتقال رفع ورم معده – دم کرده خرما شنبلیله رفع تب های بلغمی

– خرما شنبلیله اضافه شدن وزن – شیره خرما شیره انگور مغزگردو: هرروز یک قاشق کمک به رفع نازایی درزنان – خرما شنبلیله
پخته درمان جرب

– بواسیر پودر هسته خرما باروغن زیتون مخلوط کرده وبه محل بمالند.- مفیدجهت:سیاه سرفه،خشکی مو،غلبه بلغم،سرماخوردگی ،ناراحتی
پروستات،ضعف بدن،مسمویت،کمردرد،کم خونی،روماتیسم،نقرس،زیادی اسیداوریک،یبوست،گواتر،سل،سرطان،رفع آروغ،ناراحتی شنوایی،افزایش شیرمادران،افزایش اسپرم،جوش های غرورجوانی،صرع،MS،آرترید،روماتئید،ضعف شنوایی وبینایی،اسهال مزمن،سیاتیک،ضعف کلیه،مشکلات ریوی خواص طارونه وبلح(پُدِز) نه تنها
خرما این همه فایده وخواص دارد،بلکه مراحل قبل ازرسیدن ونضج خرما نیزفوائدخاص خودرادارد،که به عنوان نمونه به دومرحله ازآن اشاره
می کنیم.خواص طارونه” معمولاَ به صورت عرق استفاده می شودکه ازطاره وشکوفه خرما عرق گیری می شود” – مسکن اعصاب

– خواب آوروآرام بخش – اشتهاآور – مفیدجهت دردمفاصل،روماتیسم،آرتروز،تقویت قوای جنسی خواص بلح(پُدِز) – تأخیرپیری – تقویت کبد – دفع
سنگ کلیه – محافظت ازرطوبت چشم – مفیدبرای مثانه – افزایش قدرت باروری – معالجه ضعف جنسی – معالجه سیاه
سرفه دم کرده آویشن بلح خرماوزنان وزایمان پیامبراکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید:( اطعموانساءکم التمرفإن من کان طَعامه
التمرخرج وَلدَهاحَلیماَ) “به زنان باردارخرما بدهید،چراکه زنانی که غذایشان خرما باشدفرزندشان بردبار( )خارج می شود” – بنابراین خرما بهترین غذا
برای زنان بارداراست: تنظیم فشارخون زنان حامله

فواید خرماآشنایی با فواید خرما
فواید خرما برای خانم ها

– خرماوتسهیل زایمان: درقرآن کریم ذکرشده که هنگامی که دردزایمان حضرت مریم شروع
شد،خداوند به اوامرکردکه ازرطب بخورد،اکنون مشخص شده که خرما هرمون پتوسین دارد،همچنین ماده ای شبیه اکسی توسن دارد که موجب
انقباض عضلات رحم شده وزایمان را تسهیل می نماید.- خرما موجب کاهش خونریزی بعدازولادت می شود.- خرما ازتب نفاس جلوگیری
می کند.- موجب افزایش شیرمادران می شود.خرما و کودکان

– درمغزکودکان ماده ی سیروتین وجودداردکه موجب آرامش می شود،کمبودآن موجب
اضطراب بی خوابی،پرخاشگری،بی قراری می شودکه با خوردن خرما یا رطب این کمبودبرطرف می شودوآرامش را به کودکان برمی گرداند.

-رفع کمبودآهن درکودکان( کم خونی)به دلیل داشتن آهن

– موجب ازدیاد وزن کودکان شده وضعف آنهارابرطرف می کند(خرما شنبلیله) –
موجب افزایش فعالیت فکری ومغزی کودکان شده ودریادگیری تأثیرمثبتی دارد.

درباره فواید خرما

ویژگی های خرما: – خرما غذای کاملی است : همه املاح
وویتامین هارادارد.- میکروب ها نمی توانند در خرما رشد کنند،زیرا شیرینی خرما میکروب هارا ازبین می برد.

– خرما ملین طبیعی است.

– ارزش غذایی خرماازگوشت بیشتراست وسه برابرماهی ارزش غذایی دارد.۱۰۰گرم

– خرما یک ماده ی مغذی ومقوی برای ورزش کاران وجهادگران است.

– خرما معده را آماده پذیرش غذامی کند.- خرما غذای مناسبی است برای فعالیت های
سنگین بدنی ،زیراانرژی(کالری)زیادی دارد.۱۰۰گرم خرما = ۳۸۴کالری – خرماداروی شفابخش برای همه بیماری هاست حتی بیماری دیابت –
درقرآن کریم،خرما،انگور، انار با هم ذکرشده همچنین خرما با روغن زیتون کنارهم ذکرشده
است.- ازخرماوشیره خرمامی توان انواع شیرینی ها تهیه نمود:به عنوان مثال درعربستان ۲۸نوع شیرینی ازخرماتهیه می شود.- اخیراَ ماده ای
به نام دیستولنس(Distulence)درخرماکشف کرده اندکه بهترین داروی ضدحساسیت وآلرژی به شمارمی آید.

بررسی خواص و فواید خرما

– املاح قلیایی که درخرما وجوددارد موجب می شودکه
اسیدخون به خاطرافراط در خوردن گوشت بالا رفته کاهش یابد.

فواید خرمابررسی فواید خرما

– خرماغنی ترین میوه پتاسیم وفسفرداراست به طوری که از۱۰۰گرم خرما۶۴۸میلی
گرم پتاسیم و۶۳میلی گرم فسفروجوددارد.

– خرماحاوی قندساده است که زودهضم وجذب می شود(۱۵-۱۰دقیقه) – خرمامعدن نامیده می شودزیراعناصرمعدنی زیادی مثل
فسفر-کلسیم – منیزیم –آهن- سدیم- گوگرد- کلرو…
درآن وجوددارد.

– با توجه به خواص یادشده خرما بهترین ماده برای تغذیه دانش آموزان درمدارس است.حکمت افطاری با خرما(خرما وافطاری
) دراحادیث متعددی ازرسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت شده که ایشان تأکید فرموده اندکه روزه داربا چنددانه خرما
افطارنمایدوخودپیامبرهم اینچنین عمل می نمودند حال جای این سؤال است که چه حکمتی درآن نهفته است که پیامبرصلی الله علیه
وسلم تأکیدفرموده است؟

کی بود

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خواص خوراکیها
بیشتر >
آرون گروپس