مشاهده : 5737 خواص خوراکیها ، میوه ها ، سبزیجات RSS

سرفه های خشک را با بخارپزکردن و خوردن این میوه درمان کنید!

سرفه های خشک را با بخارپزکردن و خوردن این میوه درمان کنید! خواص خوراکیها
پرتقال از جمله میوه هایی است که در بیشتر فصل ها یافت میشود و دوره ماندگاری ان نیز بسیار طولانی است و کمک فراوانی می کند که بدن انسان در برابر بیماری ها مقاوم شود. خواص پرتقال بخارپز برای سرفه را در ادامه ببینید.

این روزها که سرماخوردگی و انفولانزا و البته ویروس کرونا فراگیر شده است و باعث شده است ریه های افراد بیشتر در معرض التهاب قرار گیرد. بهتر است از خواص ضد سرفه پرتقال استفاده کنید و مراقب سلامتی خود باشید تا سرفه های خود بهبودی پیدا کند. درباره خواص پرتقال بخارپز برای سرفه را در پرشین وی بخوانید.

خواص پرتقال بخارپز برای سرفه

ﺳﺮﻓﻪ ﺧﺸﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﺮﻓﻪ ﺧﻠﻂ ﻭﺟﻮﺩﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺳﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻠﻂ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﻮﺯﺵ ﮔﻠﻮ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﯿﻨﻪﻭ ﺣﺲ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺯﮐﺎﻡ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﻔﻮﻻﻧﺰﺍ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ،ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ
ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯼ ﺧﻔﯿﻔﯽ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﻠﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸﺒﺪﻥ ،
ﺧﺸﮏ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﻮﺍﯼﻣﺤﯿﻂ ، ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺁﻭﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﻋﺼﺒﯽ
ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ.

پرتقال بخارپز برای سرفه

پرتقال بخارپز برای سرفه

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺰﻣﻦ ﺷﻮﺩ..
ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺭﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻬﺎﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺸﮑﯽ ﮔﻠﻮ ﻭ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ،ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺑﺨﺎﺭﭘﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

پرتقال بخارپز برای سرفه

بررسی خواص پرتقال بخارپز برای سرفه

ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮﺡ ﮐﻪ:

ﺍﺑﺘﺪﺍ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﺍﺯ ﺳﺮ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺵ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ.ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎ ﺧﻮﺭﯼ ﻧﻤﮏ
ﺑﻪ ﺍﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺮﭘﻮﺵ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ،ﻭ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ
ﺁﺏ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﺪ،ﺁﻥ ﺭﺍ ۱۰ ﺍﻟﯽ ۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪﺑﺨﺎﺭﭘﺰ ﮐﻨﯿﺪ،ﺁﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﻧﺮﻭﺩ ﻭ
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺩﺭﺏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺰ ﺷﻮﺩ‏.

پرتقال بخارپز برای سرفه

( ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﮐﺎﺳﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ
ﮐﺎﺳﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‏)ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺳﻪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ.ﻣﺰﻩ ﺍﺵ ﺗﺮﺵ ﻭ ﺷﻮﺭ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻔﯿﺪ
ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ.ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ
ﺑﻨﺪ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺳﺮﻓﻪ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

پرتقال و سکته:

بر اساس گفته‌های موسسه قلب در آمریکا، خوردن ترکیباتی که در مرکباتی همچون پرتقال و گریپ فروت یافت می‌شود می‌تواند خطر ابتلا به سکته را در زنان کاهش دهد. افرادی که مقادیر زیادی از مرکبات را مصرف می‌کنند ۱۹ درصد کمتر از سایر افراد به سکته مبتلا می‌شوند.

خواص پرتقال برای فشار خون:

مصرف سدیم اندک برای کاهش فشار خون ضروری است. با اینحال افزایش مصرف پتاسیم می‌تواند به اندازه این موضوع مهم باشد. بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده، کمتر از ۲ درصد از بزرگسالان آمریکا ۴۷۰۰ میلی گرم از این ماده را که مورد نیاز است در روز مصرف می‌کنند. به خاطر داشته باشید که مصرف پتاسیم کافی باعث می‌شود خطر مرگ ناشی از هر شرایطی تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

قدس آنلاین ـ باشگاه خبرنگاران جوان

2020-03-14 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
هواوی