مشاهده : 39کودک و نوزادRSS

شکل دهی به شخصیت کودکان

شکل دهی به شخصیت کودکانکودک و نوزاد
هر پدر و مادری خواهان داشتن فرزندی با استعدادهای درخشان، مستقل و درعین حال انعطاف پذیر است و از اینکه نحوه تربیت آنان نتواند درشکل دهی مؤثّر ومفیدبه شخصیّت این فرزندان اثرگذار باشد، ابراز نگرانی می کند.برخی از روانپزشکان معتقدند که اگرچه ویژگیهای زیستی افراد نقش بسزایی درشکل دهی شخصیّت آنان ایفا می کنند، لیکن […]

هر پدر و مادری خواهان داشتن فرزندی با استعدادهای درخشان، مستقل و درعین حال انعطاف پذیر است و از اینکه
نحوه تربیت آنان نتواند درشکل دهی مؤثّر ومفیدبه شخصیّت این فرزندان اثرگذار باشد، ابراز نگرانی می کند.
برخی از روانپزشکان معتقدند که اگرچه ویژگیهای زیستی افراد نقش بسزایی درشکل دهی شخصیّت آنان ایفا می کنند، لیکن بسیاری
از والدین قادرند طبیعت فرد را تربیت نمایند.
مباحث زیر چکیده ای از راهکارهای آنان هستند :

 درک و تشخیـــص نــــوع شخصیّت:

همچنان که گفته شدبعضی از متخصّصین امور روانی نکته اصلی
در پرورش کودکان را درک نوع شخصیّت آنان می دانند و از آنجایی که به وجود ۵ نوع مشخّص از
شخصیّت معتقد می باشند، لذا براین باور ندکه والدین قادرند ازهمان ابتدا نوع شخصیّت فرزندان خود را تشخیص دهند و
از این شناخت بعنوان وسیله ای درراستای کمک به آنان استفاده نموده، این کودکان را بعنوان افرادی خلّاق و یا
بعبارتی به نمونه ای سالم در نوع شخصیّتی خود مبدّل سازند.
نوزادان با گرایشهای فیزیکی مختلفی که پایه در اصول بیولژیکی ( زیستی )، ژنتیکی و محیطی آنان دارند و درطیّ
مراحل تحوّلی پیش از تولّد، بدنبال رشد سیستم عصبیشان، شکل می گیرند، بدنیا می آیند.
درنتیجه مراقبین آنان قادرند مشخّص کنند که آیا نوع شخصیّتی این نوزادان ازانواع مشکلساز است و یا ممکن است بعنوان
افراد مفیدی تلقّی گردند.
گرین اسپن در این زمینه چنین توضیح می دهد که درسالهای اوّلیّه حیات، سیستم اعصاب هنوزاز انعطاف پذیری بالایی برخوردار
است و بدین ترتیب حقیقتا می توان نحوه عمل آن راتغییر داد.
وی درادامه اظهار میدارد که: نکته مهم آن است که مامی خواهیم چگونه طبیعت نوزادمان راتربیت کنیم ویا چگونه می
خواهیم به کودکمان کمک کنیم تا از فردی ترسو و مضطرب به انسانی با اعتماد بنفس و شهامت تبدیل شود.
دربرخی موارد، شخصیّت کودک ازهمان هشت ماه اوّل زندگیش قابل تشخیص است و با گذر زمان، هنگامی که به یک
نوزاد نو پا یا کودکی درسنّ پیش دبستانی تبدیل می گردد، کاملا معلوم است که وی کودکی خجالتی بوده
در برخورد با مسائل مختلف گوشهای خود را می گیرد، فرار می کند و به هر چیزی ضربه می زند
و یا ممکن است فردی لجوج، اهل مجادله، در خود فرورفته، بسیار گیج ( حتّی با مشکل در تعیین جهت
) و یا مستقلّ باشد.

انــــــواع شخصیّـــــــــت 

الف ) حسّــــاس :

این نوزادان، کودکان و یا حتّی بزرگسالان بسیار حسّاس هستند و فطرتا گرایش زیادی
به ترسو یا مضطرب بودن دارند.
سابقا تصوّر می شد که این افراد مصداق کاملی ازانسانهای ترسو، محتاط و خجالتی هستند، اما امروزه به این نتیجه
که به این شکل نیست، چراکه این کودکان نسبت به محرکهای اساسی مانند تماسهای بدنی ( لمس ) و صداها،
حسّاس می باشند و بعنوان نمونه صدای گربه برای آنها به مثابه صدای غرّش شیر جلوه می کند.
بنابراین وقتی این کودکان در کلاسهای پرهیاهوی پیش دبستانی قرار می گیرند، بسیار ترسو بنظر می رسند و این در
حالی است که درخانه از رفتار خوبی برخوردارند.
به بیانی دیگر ظرفیّت آنان محدود است ودرنتیجه مهم آنست که مراقبین کودکان دارای شخصیّتی حسّاس، لازم است بگونه ای
آرامش بخش رفتار کرده برای آموزش رفتارهای مطلوب به آنها ، گام به گام پیش روند.
اگر ما به یک چنین کودکی، ازطریق ایجاد محیط پرورشی صحیح و امن کمک کنیم، پیشرفت زیادی نشان می دهد
و اعتماد بنفس و شهامت لازم را کسب می نماید؛ ولی در مقابل اگر ما دربرابر آنان تسلیم شویم، از
آنها افرادی ترسو و مضطرب با گرایش زیاد به افسردگی ساخته ایم.

ب ) جســــور و فعّــــــــال :

این کودکان نسبت به کسب درون دادهای حسی تمایل و اشتیاق زیادی نشان میدهند و بعنوان نمونه می
بینیم که با گشتن درمحیط اطراف خود سعی دردستیابی به نکات جدید دارند.
این افراد از نظر شخصیّتی میتوانند دارای نگرشی منفی با روحیّه ای ضدّ اجتماعی باشند و یا درمقابل قادرند رشد
وپیشرفت نموده به افرادی با روحیّه رهبریّت و کوشا در ایجاد شرایط جدید و یا سیاستمداری موفّق تبدیل گردند.
هنگامیکه درمورد کودک حسّاس نسبت به صداها و تماسهای بدنی صحبت می کنیم، می بینیم که آنان از حسّاسیّت بالایی
برخوردارند ولی با بررسی گروه دوم در می یابیم که دربرابر محرّکهای مذکور حسّاسیّت بسیار کمتری نشان میدهند و بعنوان
نمونه تمایل زیادی به صداهای بلند داشته نسبت به درد وتنبیهات دیگران حسّاسیّتی بروز نمی دهند و حتّی از آن
لذّت هم می برند ؛ امّا باید توجّه کرد که این امر بدلیل نیاز به دریافت مقادیر زیادی از محرّکات
است نه بدلیل بی تفاوتی نسبت به تحقیر ویا داشتن روحی پست.
بااین تفاسیر ممکن است کودکان مذکور به اشتباه پرخاشگر شناخته شوند و اگر به جای درمان فقط بر آرام نمودن
او پافشاری گردد، قطعا با گذر زمان به فردی پرخاشگر تبدیل خواهند شد.
دربرخورد بااین گروه لازم است تعدادی دستور العمل را آماده نموده، در اختیار او قراردهیم تا بداند انتظارات ما از
او چیست و باید به این نکته توجّه شود که از تنبیه و کنار کشیدن او ازجمع خودداری نموده، ضروری
است تا با ایجاد محیطی بالنده و مناسب به پرورش او بپردازیم.

ج ) در خـــود فــــرو رفتـــه / کــــم واکنـــش :

این کودکان توانایی بروز احساسات خودرا ندارند و مایلند در خود فرورفته به رؤیاپردازی مشغول شوند؛ بعلاوه دربعضی از
آنان هماهنگی کمی در اندامهای حرکتی دیده شده اصطلاحا به تنش عضلانی کم مبتلا هستند.
برای جلب توجّه او لازم است با صدای کاملا بلند صحبت کرده برای جلب توجّهش فعّالیّتها وحرکات بدنی زیادی ضمن
صحبت با او از خود نشان داد.
این گروه از کودکان در گوشه ای نشسته، چنین وانمود می کنند که با خود مشغول بازی هستند و تمایل
زیادی نسبت به تنها ماندن نشان می دهند، بعلاوه به بازیهای کامپیوتری که بیشتر جنبه فعّالیّتهای انفرادی دارند ابراز علاقه
می نمایند.
باتوجّه به مطالب مذکور چنانچه بتوانیم آنان راازعالم درونیشان بیرون بکشیم ودربرخوردبادیگران فرصت فرار به آنها ندهیم، قادرخواهیم بود افرادی
بسیار خلّاق، گرم، دوست داشتنی و بعبارتی پرورش یافته به اجتماع تحویل دهیم.

د ) لجـــــوج و مخــــالف ( عنــــاد ورز ) :

فردی با چنین ویژگی ، نسبت به هر چیز دیدی مخالف ومنفی داشته، هر محرّکی که به گیرنده
های حسی او مانند لامسه، شنو ایی و …
وارد می آید درذهن او یک تصویر بزرگ وواضحی جهت بررسی وتحلیل بوجود می آورد، او بعنوان یک تحلیلگر به
بررسی هرچیز درپیرامون خود می پردازد وتلاش زیادی برای کنترل محیط اطراف نموده، سعی می کند که خودش هیچگاه تحت
کنترل دیگران قرار نگیرد؛ اما علیرغم تمام تلاشها، اگر نتواند برمحیط پیرامون خود تسلّط لازم راپیدا کند و بعبارتی خودش
نیز تحت کنترل اطرافیان قرار گیرد، احساس ترس و اضطراب بسیاری به او دست میدهد و تلاش زیادی را مصروف
تغییر جهت این توجّه وتسلّط می نماید.
برای ریشه یابی این ویژگی، باید توجّه داشت که علّت اصلی این کوششها صرفا حفظ آرامش خود است وبا درنظرگیری
این نکته قادر خواهیم بود به او کمک کنیم تا انعطاف پذیرتر بوده با دیگران همکاری بیشتری نشان دهد و
در این رابطه تنها نکته کلیدی آن است که بهیچ وجه با او برخوردی تند وخصمانه نداشته باشیم.

ه ) بــــی دقت :

این کودکان بسیار حواسپرت هستند بطوری که حتّی در بعضی موارد راه
همیشگی خودراهم گم می کنند؛ ازطرفی بسیاری از آنان بعنوان فردی با اختلال کمبود توجّه وتمرکز شناخته می شوتد و
لازم است با نظارت یک متخصّص تحت درمانهای دارویی با داروهایی همچون ریتالین قرارگیرند.
این گروه از کودکان درتواناییهایی همچون طرح ریزی و انجام فعّالیّتهای متوالی وسلسله وار ماننددنبال کردن راههای مختلف به مدرسه
ویا به خاطر آوردن محلّ قرار گرفتن اشیا مشکل دارند و در سنین بزرگسالی هم از آن دسته افراد محسوب
می شوند که هیچگاه نمی توان روی آنها بعنوان یک دستیار یا همکار خوب ودقیق حساب کرد، چراکه غالبا فراموش
می کنند اشیا را کجا گذاشته اند ویا به یاد نمی آورند که چه کاری می خواستند انجام دهند، مسیرهای
رسیدن به یک هدف را به خوبی دنبال نمی کنند و در مشاغل مختلف هم با مسائل ومشکلات عدیده ای
روبرو می گردند.
برای رفع مشکل این افراد ، برخی از متخصّصین امر توصیه می کنند که: ما می توانیم با افزایش توانایی
انجام فعّالیّتهای متوالی بعنوان یک فعّالیّت اصلی و پایه ای ازطریق اجرای یک سری تمرینهای ویژه و بدون مصرف دارو
، به آنها کمک کنیم ودر نهایت چنانچه احساس نیاز همچنان وجود داشت و شکستهای متوالی درانجام فعّالیّتهای مذکور مشاهده
گردید، می توان درکودکان بزرگتر ازدارودرمانی بعنوان انتخابی احتمالی وتحت نظارت متخصّص مربوطه، استفاده نمود.

نکته حائز اهمّیّت آن است که وضعیّت بیولژیکی فرد، الزاما سرنوشت وی رامقدّر نمیکند و در این راستا تشخیص
نوع کلّی شخصیّت کودک امری اساسی بنظر میرسد.
از آنجایی که برخی از والدین خود را بعنوان الگوی تربیتی فرزندانشان مسئول نمی دانند، لذا می توان آموزشهایی طرح
ریزی کرد و از آن طریق به ارائه قسمت عمده ای از راه حل پرداخت.
بر این اساس لازم است دربرنامه های خود نکاتی پیرامون اهمیّت شناخت اوّلیّه آنان از ابعاد هیجانی و فکری فرزندانشان
گنجانده، به ایشان کمک کنیم تا به کسب مهارتهای جدیدی که الزاما همکاری والدین را میطلبند بپردازند.
در راستای تحقّق این برنامه، والدین نیاز به ابزاری دارندکه می توان آن را ارائه بهترین اطّلاعات موجود دانست و
شامل دراختیار گذاردن اطّلاعاتی پیرامون انواع شخصّیت و چگونگی اعمال روشهای تربیتی مؤثّر برای هر نوع است.
با در نظرگیری ویژگیهای کودکان در مییابیم که آنان شخصّیتی خالص و یکدست نداشته بلکه دارای مخلوطی از انواع شخصیّتها
هستند بعنوان نمونه ممکن است ترکیبی از کمی مبارزه طلبی بهمراه اندکی حساسیت باشند.
امّا چنانچه بتوانیم این الگوها را درک کنیم، قادر خواهیم بود تا برخی از راه حلها را با هم ترکیب
و ملحق نماییم.

برطبق گزارشهای ارائه شده که بیش از نیمی از والدین ، متخصّصین و مربّیان هنوزبراین باورند که کودکان بایدتابع
آنان باشند بعبارتی تمامی تلاشهایی را که درراستای تربیت آنها بکار می برند درجهت سازگار نمودن آنان بااصول اجتماع نیست،
بلکه کودکان را بنا برسلیقه و الگوهای شخصی خودشان پرورش داده، برهمین اصل اجتماعی می نمایند(dot) دربین این افرادکسانی را
با این باور کلّی می بینیم که بعضی از کودکان خارج ا ز این الگوها و قالبها قرار می گیرند
مانند آنکه بطور توارثی خجالتی تر و یا برونگراتر از بقیّه بنظر می رسند.
بسیاری از مربّیان نیز فکر میکنند که اگر ماصرفا محیط را باشرایط کودک متناسب سازیم ، وضعیّت او بهتر خواهد
شد.
هم اکنون نیز در بین عموم این فکر درحال شکل گیری و تکوین است که راههای تربیتی پیچیده تر را
استفاده نموده انواع مختلف شخصّیت را شناسایی کرده برای هر کودک روش پرورشی و نحوه ابراز محبّت متفاوتی اعمال نمایند.
و بهر ترتیب باید توجّه داشت که تربیت همه کودکان بایک شیوه مشابه امکان پذیر نخواهد بود بلکه همانطور که
علی رغم میزان علاقه یکسان ما به همه آنها، نحوه اظهار محبّتمان متفاوت است، به همان صورت نیز لازم است
شیوه تربیتی متناسب با نوع شخصیّت هر کودک رانیز اتّخاذ نماییم.

همدردی

2014-06-24 / گردآوری:
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویچارخونه
راههای کمک به کودکی که در املاء (دیکته ) ضعیف استراههای کمک به کودکی که در املاء (دیکته ) ضعیف است
وزن طبیعی نوزاد در هرماه چقدر باید باشد؟وزن طبیعی نوزاد در هرماه چقدر باید باشد؟
مو جلوی رشد کودک را می گیرد؟مو جلوی رشد کودک را می گیرد؟
۳ راه برای کاهش بیدارشدن های شبانه کودک۳ راه برای کاهش بیدارشدن های شبانه کودک
مشکلات گوارشی کودکانمشکلات گوارشی کودکان
در مورد نفخ مادران شیردهدر مورد نفخ مادران شیرده
غذاهایی برای افزایش هوش کودکغذاهایی برای افزایش هوش کودک
پنج اشتباه عمده والدین در برخورد با نوجوانانپنج اشتباه عمده والدین در برخورد با نوجوانان
هشت توانایی شگفت انگیز بچه های زیر ۲ سالهشت توانایی شگفت انگیز بچه های زیر ۲ سال
درمان جوش قرمز ریز صورت نوزاددرمان جوش قرمز ریز صورت نوزاد
خواص تخم بلدرچین برای کودکانخواص تخم بلدرچین برای کودکان
۳۰ روش برای تقویت هوش کودکان۳۰ روش برای تقویت هوش کودکان
بلوغ زودرس در پسران و دخترانبلوغ زودرس در پسران و دختران
فواید شیرخشت و ترنجبین برای نوزادانفواید شیرخشت و ترنجبین برای نوزادان
روش «فربر» دقیقا برا خواباندن کودک چیست؟روش «فربر» دقیقا برا خواباندن کودک چیست؟
آشنایی با مهمترین ویژگی ها و عوارض تک فرزندیآشنایی با مهمترین ویژگی ها و عوارض تک فرزندی
مواد غذایی ممنوعه برای کودکان زیر یک سالمواد غذایی ممنوعه برای کودکان زیر یک سال
راهکارهایی برای والدین که کودک مؤدب و حرف گوش کن می خواهندراهکارهایی برای والدین که کودک مؤدب و حرف گوش کن می خواهند
رشد کنترل ادرار در کودکان ۲ تا ۵ سالهرشد کنترل ادرار در کودکان ۲ تا ۵ ساله
چگونه با کودکان شلوغ و پرتحرک رفتار کنیم؟چگونه با کودکان شلوغ و پرتحرک رفتار کنیم؟
افزایش هوش کودک ۱ ساله با این روشهاافزایش هوش کودک ۱ ساله با این روشها
شعر کودکانه جوجه طلاییشعر کودکانه جوجه طلایی
نکاتی برای جلوگیری شپش سر در بچه های مدرسه اینکاتی برای جلوگیری شپش سر در بچه های مدرسه ای
نقش نوزادان در تولید هورمون اطمیناننقش نوزادان در تولید هورمون اطمینان
شعر کودکانه عمو خلبانشعر کودکانه عمو خلبان
آشنایی با علائم و درمان اسهال و استفراغ در کودکانآشنایی با علائم و درمان اسهال و استفراغ در کودکان
شعر کودکانه آقا پلیسهشعر کودکانه آقا پلیسه
پیشگیری و درمان اسهال کوچولوها در سفرپیشگیری و درمان اسهال کوچولوها در سفر
برنامه غذایی کودک خوش قد و بالابرنامه غذایی کودک خوش قد و بالا
ویژگی های مدفوع شیرخوارانویژگی های مدفوع شیرخواران
شعر کودکانه هوای پاکشعر کودکانه هوای پاک
شعر هوای پاک به کودکانمان می آموزد که داشتن و نفس کشیدن در هوای پاک و بدون آلاینده و دود چقدر می تواند برای ما مفید باشد و چقدر خوب است که آسمان آبی باشد
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
آرشیو برنامه های خارجی و ایرانی - داغ داغ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
شعر کودکانه جوجه طلایی
فواید شیرخشت و ترنجبین برای نوزادان
در مورد نفخ مادران شیرده
چرا کودک من استفراغ می کند و من چگونه می توانم به او کمک کنم؟
چرا کودک من مرتبا به سرما خوردگی مبتلا می شود؟
رشد کنترل ادرار در کودکان ۲ تا ۵ ساله
انتظارات معلمان مدرسه از اولیای دانش آموزان
مواد غذایی ممنوعه برای کودکان زیر یک سال
ویژگی های مدفوع شیرخواران
برنامه غذایی کودک خوش قد و بالا
آموزش خواندن و نوشتن به کودکان
هشت توانایی شگفت انگیز بچه های زیر ۲ سال
پنج اشتباه عمده والدین در برخورد با نوجوانان
چگونه با کودکان شلوغ و پرتحرک رفتار کنیم؟
روشهای کاهش دردِ دندان درآوردن کودک / درمان های خانگی برای آرام کردن درد دندان
وزن طبیعی نوزاد در هرماه چقدر باید باشد؟
راههای کمک به کودکی که در املاء (دیکته ) ضعیف است
راهکارهایی برای والدین که کودک مؤدب و حرف گوش کن می خواهند
۳ راه برای کاهش بیدارشدن های شبانه کودک
مشکلات گوارشی کودکان
شعر کودکانه آقا پلیسه
درمان جوش قرمز ریز صورت نوزاد
نکاتی برای جلوگیری شپش سر در بچه های مدرسه ای
توصیه هایی برای آموزش صداقت به فرزندانتان
شعر کودکانه فصل پاییز
مو جلوی رشد کودک را می گیرد؟
شعرکودکانه روز دانش آموز
۹ راه برای از بین بردن شپش سردر کودک
با کوچولوی سرماخورده چه کنیم؟
محاسبه وزن نرمال کودک
علایم و درمان تنبلی چشم در کودکان!
علت بدزبانی کودکان چیست؟
جنسیتش را از یاد برده
توصیه های پنج گانه برای آنکه فرزندتان در زمستان سرما نخورد
رفتارهای متفاوت جنسیتی در پسرانی که خواهر دارند
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه
شعر کودکانه هوای پاک
شعر کودکانه هوای پاک
شعر کودکانه جوجه طلایی
شعر کودکانه جوجه طلایی
فواید شیرخشت و ترنجبین برای نوزادان
فواید شیرخشت و ترنجبین برای نوزادان
در مورد نفخ مادران شیرده
در مورد نفخ مادران شیرده
چرا کودک من استفراغ می کند و من چگونه می توانم به او کمک کنم؟
چرا کودک من استفراغ می کند و من چگونه می توانم به او کمک کنم؟
چرا کودک من مرتبا به سرما خوردگی مبتلا می شود؟
چرا کودک من مرتبا به سرما خوردگی مبتلا می شود؟
رشد کنترل ادرار در کودکان ۲ تا ۵ ساله
رشد کنترل ادرار در کودکان ۲ تا ۵ ساله
انتظارات معلمان مدرسه از اولیای دانش آموزان
انتظارات معلمان مدرسه از اولیای دانش آموزان