مشاهده : 7689 کودک و نوزاد RSS

قصه ها و حکایت های شیرین برای کودکان

قصه ها و حکایت های شیرین برای کودکان کودک و نوزاد
قصه ها دنیای بسیار زیبایی برای کودکان هستند که می توان به وسیله این دنیای زیبا آموزش های زیادی به آن ها می دهند و آن ها را برای زندگی کردن در دنیا آماده می کنند

داستان ها دنیای زیبایی هستند که می توان به وسیله آن ها به هدایت و راهنمایی کودکان
پرداخت قصه ها برای کودکان یکی از شیرین ترین دنیاهایی هستند که می توان به وسیله
آن ها کودکان را راهنمایی کرد کودکان با زبان نرم تر بهتر می توانند راه و چاه زندگی را بشناسند
و بفهمند چه چیزی درست است و چه چیز غلط . تربیت کودکان یکی از سخت ترین کارهایی است
که می توان آن را با ترفندهای به خصوصی راحت و آسان کرد . بهترین قصه ها برای کودکان را در پرشین
وی بخوانید.

بهترین قصه ها برای کودکان

یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکی نبود.
یک روستایی یک خر و یک گاو داشت که آنها را با هم در طویله می بست خر را برای
سواری نگاه می داشت اما گاو را به صحرا می برد و به خیش می بست و زمین شخم می
زد و در وقت خرمن کوبی هم گاو را به چرخ خرمن کوبی می بست و به کار وا می
داشت.

یک روز که گاو خیلی خسته بود وقتی به خانه آمد هی با خود حرف غرولند می کرد.
خر پرسید: « چرا ناراحتی و با خود حرف می زنی؟» گاو گفت: « هیچی، شما خرها به درد دل
ماها نمی رسید، ما خیلی بدبخت تریم.» خر گفت: « این حرفها کدام است.
تو بار می بری ما هم بار می بریم بهتر و بدتر ندارد و فرقی نمی کند.» گاو گفت: «
چرا، خیلی هم فرق دارد.

خر را برای سواری و می خواهند ولی دیگر هیچ کاری با شما ندارند ولی ما باید زمین شخم بزنیم،
موقع خرمن هم چرخ خرمن کوبی را بگردانیم، چرخ عصار را هم بچرخانیم، شیر هم بدهیم، تازه آخر سر هم
سروکارمان با قصاب می افتد.

قصه ها برای کودکان

بهترین قصه ها برای کودکان

خاص ترین قصه ها برای کودکان

همین امروز اینقدر شخم زده ام که پهلوهایم از فشار گاو آهن درد می کند، نمی دانم چه گناهی کرده
ام که اینطور گرفتار شده ام.» خر دلش سوخت و گفت: « حق با تو است.
می خواهی یک کاری یادت بدهم که دیگر تو را به صحرا نبرند و از خیش زدن راحت بشوی؟» گاو
گفت: « نمی دانم، می گویند خرها خیلی نفهمند و می ترسم یک کار احمقانه ای یادم بدهی و به
ضرر تمام شود.»

خر گفت: « نه داداش، ما آنقدرها که مردم می گویند خر نیستیم و برای همین است
که ما را به خیش زنی و چرخ گردانی نمی برند.
حالا تو یک دفعه نصیحت مرا امتحان کن ببین چه می شود.

تعریف کردن متنوع ترین قصه ها برای کودکان

تا آنجا که من می دانم مردم کارهای سخت را به گردن گاوهای زورمند و سالم می گذارند و تو
هم هر چه بهتر کارکنی بیشتر ازت کار می کشند.
به عقیده من باید خودت را به بیماری بزنی و آه و ناله کنی و از راه رفتن خود داری
کنی، هیچ کس هم به زور نمی تواند از کسی کار بکشد.» گاو گفت: « خوب، آن وقت چوب را
بر می دارند و می زنند.» خر گفت: « به عقیده من کمی کتک خوردن از بسیاری کارکردن بهتر است.
اصلا پیش از راه رفتن باید جلوش را گرفت.

صبح که می آیند تو را به صحرا ببرند باید یک پهلوروی زمین دراز بکشی و باع باع را سربدهی.
چهار تا هم تر که بهت می زند و وقتی دیدند از جایت تکان نمی خوری ولت می کنند.» گاو
گفت: « راست می گویی، با همه نفهمی اینجا زا خوب فهمیدی.» فردا صبح گاو یک پهلو روی زمین دراز
کشید و شروع کرد به آه و ناله کردن.
هر قدر هم مرد روستایی کوشش کرد نتوانست او را سرپا بلند کند.
ناچار از طویله بیرون رفت تا فکر دیگری بکند.

خر گفت: « نگفتم! دیدی چه کار خوبی یادت دادم؟ باز هم بگو خرها نمی فهمند!» چند دقیقه گذشت و
مرد دهقان که گاو دیگری پیدا نکرده بود به طویله برگشت و دهنه و افسار را به سر خر زد
و او را بیرون برد.
خر وقتی داشت بیرون می رفت به گاو گفت:« فراموش نکن که تو باید تا شب همین طور خودت را
بیمار نشان بدهی وگرنه ممکن است وسط روز بیایند تو را به صحرا ببرند.» گاو گفت: « از راهنمایی شما
متشکرم.

ادبی ترین قصه ها برای کودکان

خداوند عمر و عزت شما را زیاد کند.» مرد روستایی آن روز خر را به جای گاو به صحرا برد
و به خیش بست و تا شب زمین شخم زد.
خر با خودش فکر کرد: « آمدم برای گاو ثواب کنم خودم کباب شدم، راستی که عجب خری هستم.
یک کسی به من بگوید نانت نبود، آبت نبود، نصیحت کردنت چه بود.» خر قدری کار می کرد و هر
وقت به یاد گاو می افتاد و از کار خسته می شد از راهنمایی خود پشیمان می شد و با
خود می گفت« عجب خری هستم من».

مهم ترین قصه ها برای کودکان

نزدیک ظهر خیلی خسته شد و باخود گفت خوب است حالا خودم هم به نصیحت خودم عمل کنم.
همان جا گرفت خوابید و عرعر خود را سرداد.
مرد دهقان رفت یک تکه چوب برداشت و آمد شروع کرد به زدن خر و گفت: « خر نفهم، می
بینی گاو مریض است تو هم حالا تنبلی می کنی؟ گاو را برای شیرش رعایت می کنم اما تو را
با این چوب می کشم.

نه شیرت به درد می خورد نه گوشتت، پس آن کاه و جو را برای چه می خوری، اگر این
یک روز هم کار نکنی نبودنت بهتر است.» خر دید وضع خیلی خطرناک است بلند شد و اول کمی با
ناراحتی و بعد هم گرم کار شد و تا شب کارش را به انجام رساند و هی با خود می
گفت: « عجب خری هستم من، عجب کاری دست خودم دادم، باید بروم با یک حیله ای دوباره گاو را
به صحرا بفرستم.»

کلی ترین قصه ها برای کودکان

شب شد خر آمد به طویله و با اینکه نمی خواست گاو خسته شدن او را بفهمد
با وجود این زیر لب همان طور که عادت کرده بود داشت می گفت: « عجب خری هستم، عجب خری
هستم.» گاو این را شنید و گفت: « نه خیر شما هیچ هم خر نیستی و مخصوصاً این کاری که
امروز به من یاد دادی خیلی خوب بود.»

خر گفت: « تو همه چیز را نمی دانی و همین خوابیدن
توی طویله را فهمیده ای، ولی امروز یک چیزی فهمیدم که به خاطر تو خیلی غصه خوردم.» گاو گفت: «
هان، اگر به صحرا رفته باشی حالا می دانی که چقدر شخم زدن زمین مشکل است.» خر گفت: « ولی
برعکس، من رفتم و دیدم که کار مشکلی نیست،

جالب ترین قصه ها برای کودکان

خیلی هم راحت بود، اما از یک موضوع دیگر غصه خوردم
که می ترسم به تو بگویم ناراحت بشوی.» گاو پرسید: « هان، چه موضوعی؟ بگو نترس من ناراحت نمی شوم.»
خر گفت: « هیچی، صاحب ما امروز بعد از ظهر به رفیقش می گفت که برای کار صحرا خر خیلی
بهتر است.

گاو هم بیمار است و می ترسم از دست برود، می خواهم فردا گاو را به قصاب بفروشم تا دست
کم گوشتش حرام نشود.» خر به دنبال حرف خود گفت: « ولی باور کن من خیر تو را می خواستم
و قصد بدی نداشتم که گفتم استراحت کنی.
من نمی دانستم که او به فکر قصاب می افتد، حالا هم اگر صلاح می دانی چند روز استراحت کن.»
گاو ترسید و گفت: « نه خیر، همین یک روز بس است، من می دانستم که راهنمایی خر به درد
گاو نمی خورد.

قصه ها برای کودکان در دنیای آن ها

فردا می روم کارم را می کنم.» خر نفس راحتی کشید و گفت: « به هر حال من حاضرم تا
هر وقت که تو دلت بخواهد به صحرا بروم، صحرا خیلی خوب است، خیش و چرخ خرمن کوبی هم خیلی
عالی است.» گاو گفت: « من خودم می دانستم، تو مرا فریب دادی، من می دانستم که صحرا و خیش
و گاو خیلی بهتر از قصاب است.» خر گفت: « حالا بیا و خوبی کن! من می دانستم که شما
گاوها قدر خوبی را نمی دانید.»

فردا صبح مرد روستایی گاو را به صحرا برد و به پسرش گفت: یک
خیش هم تو بردار و با این خر کار کن.
یک تکه چوب هم دستت بگیر تا به فکر تنبلی نیفتد.» خر دانا سایت تماشاکده | یک روز یک مرد
روستایی یک کوله بار روی خرش گذاشت و خودش هم سوار شد تا به شهر برود.

آشنایی با انواع قصه ها برای کودکان

خر پیر و ناتوان بود و راه دور و ناهموار بود و در صحرا پای خر به سوراخی رفت و
به زمین غلطید.
بعد از اینکه روستایی به زور خر را از زمین بلند کرد معلوم شد پای خر شکسته و دیگر نمی
تواند راه برود.

روستایی کوله بار را به دوش گرفت و خر پا شکسته را در بیابان ول کرد و رفت.
خر بدبخت در صحرا مانده بود و با خود فکر می کرد که «یک عمر برای این بی انصاف ها
بار کشیدم و حالا که پیر و دردمند شده ام مرا به گرگ بیابان می سپارند و می روند.» خر
با حسرت به هر طرف نگاه می کرد و یک وقت دید که راستی راستی از دور یک گرگ را
می بیند.
گرگ درنده همینکه خر را در صحرا افتاده دید خوشحال شد و فریادی از شادی کشید و شروع کرد به
پیش آمدن تا خر را از هم بدرد و بخورد.

قصه ها برای کودکان در زندگی

خر فکر کرد«اگر می توانستم راه بروم، دست و پایی می کردم و کوششی به کار می بردم و شاید
زورم به گرگ می رسید ولی حالا هم نباید ناامید باشم و تسلیم گرگ شوم.
پای شکسته مهم نیست.
تا وقتی مغز کار می کند برای هر گرفتاری چاره ای پیدا می شود.» نقشه ای را کشید، به زحمت
از جای خود برخاست و ایستاد اما نمی توانست قدم از قدم بردارد.

همینکه گرگ به او نزدیک شد خر گفت:«ای سالار درندگان، سلام.» گرگ از رفتار خر تعجب کرد و گفت:«سلام، چرا
اینجا خوابیده بودی؟» خر گفت: «نخوابیده بودم بلکه افتاده بودم، بیمارم و دردمندم و حالا هم نمی توانم از جایم
تکان بخورم.

جزئیات قصه ها برای کودکان

این را می گویم که بدانی هیچ کاری از دستم بر نمی آید، نه فرار، نه دعوا، و درست و
حسابی در اختیار تو هستم ولی پیش از مرگم یک خواهش از تو دارم.» گرگ پرسید:«خواهش؟ چه خواهشی؟»
خر گفت:«ببین
ای گرگ عزیز، درست است که من خرم ولی خر هم تا جان دارد جانش شیرین است، همانطور که جان
آدم برای خودش شیرین است البته مرگ من خیلی نزدیک است و گوشت من هم قسمت تو است، می بینی
که در این بیابان دیگر هیچ کس نیست.

من هم راضی ام، نوش جانت و حلالت باشد.
ولی خواهشم این است که کمی لطف و مرحمت داشته باشی و تا وقتی هوش و حواس من بجا هست
و بیحال نشده ام در خوردن من عجله نکنی و بیخود و بی جهت گناه کشتن مرا به گردن نگیری،
چرا که اکنون دست و پای من دارد می لرزد و زورکی خودم را نگاهداشته ام و تا چند لحظه
دیگر خودم از دنیا می روم.

شناخت بهترین قصه ها برای کودکان

در عوض من هم یک خوبی به تو می کنم و چیزی را که نمی دانی و خبر نداری به
تو می دهم که با آن بتوانی صد تا خر دیگر هم بخری.» گرگ گفت:«خواهشت را قبول می کنم ولی
آن چیزی که می گویی کجاست؟ خر را با پول می خرند نه با حرف.» خر گفت:«صحیح است من هم
طلای خالص به تو می دهم.
خوب گوش کن، صاحب من یک شخص ثروتمند است و آنقدر طلا و نقره دارد که نپرس، و چون من
در نظرش خیلی عزیز بودم برای من بهترین زندگی را درست کرده بود.

شیواترین قصه ها برای کودکان

آخور مرا با سنگ مرمر ساخته بود، طویله ام را با آجر کاشی فرش می کرد، تو بره ام را
با ابریشم می بافت و پالان مرا از مخمل و حریر می دوخت و بجای کاه و جو همیشه نقل
و نبات به من می داد.
گوشت من هم خیلی شیرین است حالا می خوری و می بینی.

آنوقت چون خیلی خاطرم عزیز بود همیشه نعل های دست و پای مرا هم از طلای خالص می ساخت و
من امروز تنها و بی اجازه به گردش آمده بودم که حالم به هم خورد.

جالب ترین قصه ها برای کودکان

حالا که گذشت ولی من خیلی خر ناز پرورده ای هستم و نعلهای دست و پای من از طلا است
و تو که گرگ خوبی هستی می توانی این نعلها را از دست و پایم بکنی و با آن صدتا
خر بخری.
بیا نگاه کن ببین چه نعلهای پر قیمتی دارم!» همانطور که دیگران به طمع مال و منال گرفتار می شوند
گرگ هم به طمع افتاد و رفت تا نعل خر را تماشا کند.

اما همینکه به پاهای خر نزدیک شد خر وقت را غنیمت شمرد و با همه زوری که داشت لگد محکمی
به پوزه گرگ زد و دندانهایش را در دهانش ریخت و دستش را شکست.
گرگ از ترس و از درد فریاد کشید و گفت:«عجب خری هستی!» خر گفت:«عجب که ندارد، ولی می بینی که
هر دیوانه ای در کار خودش هوشیار است.
تا تو باشی و دیگر هوس گوشت خر نکنی!» گرگ شکست خورده ناله کنان و لنگان لنگان از آنجا فرار
کرد.

جذاب ترین قصه ها برای کودکان

در راه روباهی به او برخورد و با دیدن دست شل و پوزه خونین گرگ از او پرسید:«ای سرور عزیز،
این چه حال است و دست و صورتت چه شده، شکارچی تیرانداز کجا بود؟» گرگ گفت:«شکارچی تیرانداز نبود، من این
بلا را خودم بر سر خودم آوردم.» روباه گفت:«خودت؟ چطور؟ مگر چه کار کردی؟» گرگ گفت:«هیچی
، آمدم شغلم را تغییر
بدهم و اینطور شد،

کار من سلاخی و قصابی بود، زرگری و آهنگری بلد نبودم ولی امروز رفتم نعلبندی کنم!»
کبوتر نامه بر وهرزه سایت تماشاکده | یکی بود یکی نبود .
غیر از خدا هیچکس نبود .
دو تا کبوتر همسایه بودند که یکی اسمش «نامه بر» و یکی اسمش «هرزه» بود.

کبوترها یکی از قصه ها برای کودکان

یک روز کبوتر هرزه گفت:«من هم امروز همراه تو به سفر می آیم.» نامه بر گفت:«نه، من می خواهم راست
دنبال کارم بروم ولی تو نمی توانی با من همراهی کنی.
می ترسم اتفاق بدی بیفتند و بلایی بر سرت بیاید و من هم بدنام شوم.» هرزه گفت:«ولی اگر راستش را
بخواهی من صدتا کبوتر جلد را هم به شاگردی قبول ندارم و چهل تا مثل تو را درس می دهم.

من بیش از تو با مردم جورواجور زندگی کرده ام، من همه پشت بامها، همه سوراخ سنبه ها، همه کبوتر
خان ها، همه باغها و دشتها را می شناسم و خیلی از تو زرنگترم.
وقتی گفتم می خواهم به سفر بیایم یعنی که من از هیچ چیز نمی ترسم.» نامه بر گفت:«همین نترسیدن خودش
عیب است.

تعریف بهترین قصه ها برای کودکان

البته ترس زیادی مایه ناکامی است ولی خیره سری هم خطر دارد.
همه کسانی که گرفتار دردسر و بدبختی می شوند از خیره سری آنهاست که خیال می کنند زرنگتر از دیگرانند
و آنقدر بلهوسی می کنند که بدبخت می شوند.» هرزه گفت:«نخیر، شما خیالتان راحت باشد.
من حواسم جمع است، و همیشه می فهمم که چه باید کرد و چه نباید کرد.» نامه بر گفت:«بسیار خوب:
پس آماده باش.

باید آب و دانه ات را در خانه بخوری و حالا که همراه من هستی در میان راه با هیچ
غریبه ای خوش و بش نکنی.» گفت:«قبول دارم».
همراه شدند و از پشت بامها و کبوترخان ها و کبوترها گذشتند، از شهر گذشتند و از باغ گذشتند و
از کشتزار گذشتند و به صحرا رسیدند و رفتند و رفتند تا یک جایی که در میان زمین های پست
و بلندی چندتا درخت خشک بود و هرزه گفت خوب است چند دقیقه روی این درخت بنشینیم و خستگی در
کنیم.

گلچین قصه ها برای کودکان

نامه بر گفت:«کارمان دیر می شود ولی اگر خیلی خسته شده ای مانعی ندارد.» نشستند روی درخت و به هر
طرف نگاه می کردند.
هرزه قدری دورتر را نشان داد و گفت:«آنجا را می بینی؟ سبزه است و دانه است، بیا برویم بخوریم.» نامه
بر گفت:«می بینم، سبزه هست و دانه هست ولی دام هم هست.»

هرزه گفت:«تو خیلی ترسو هستی، یک چیزی شنیده
ای که در میان سبزه دانه می پاشند و دام می گذارند ولی این دلیل نمی شود که همه جا
دام باشد.»

نامه بر گفت:«نه، من ترسو نیستم ولی عقل دارم و می فهمم که توی این بیابان کویر سوخته
که همیشه باد گرم می آید سبزه نمی روید و دانه پیدا نمی شود.
اینها را یک صیاد ریخته تا مرغهای بلهوس را به دام بیندازد.» هرزه گفت:«خوب، شاید خداوند قدرت نمایی کرده و
در میان کویر سبزه درآورده باشد.» نامه بر گفت:«تو که سبزره و دانه را می بینی درست نگاه کن، آن
مرد را هم که با کلاه علفی در کنار تپه نشسته ببین.

آسان ترین قصه ها برای کودکان

فکر نمی کنی که این ادم آنجا چکار دارد؟» هرزه گفت:«خوب، شاید به سفر می رفته و مثل ما خسته
شده و کمی نشسته تا خستگی درکند.» نامه بر گفت:«پس چرا گاهی کلاهش را با دست می گیرد واین طرف
و آن طرف در سبزه و در بیابان نگاه می کند؟» هرزه گفت:«خوب، شاید کلاهش را می گیرد که باد
نبرد و در بیابان نگاه می کند تا بلکه کسی را پیدا کند و رفیق سفر داشته باشد.»

گزیده قصه ها برای کودکان

نامه بر
گفت:«بر فرض که همه اینها آن طور باشد که تو می گویی ولی آن نخها را نمی بینی که بالای
سبزه تکان می خورد؟ حتماً این نخ دام است.» هرزه گفت:«شاید باد این نخ ها را آورده و اینجا به
سبزه ها گیر کرده.» نامه بر گفت:«بسیار خوب اگر همه اینها درست باشد فکر نمی کنی در این صحرای دور
از آب و آبادانی آن یک مشت دانه از کجا آمده؟»

هرزه گفت:«ممکن است دانه های پارسالی همین سبزه ها
باشد یا شترداری از اینجا گذشته باشد و از بارش ریخته باشد.
اصلا تو وسواس داری و همه چیز را بد معنی می کنی.
مرغ اگر اینقدر ترسو باشد که هیچ وقت دانه گیرش نمی آید.» نامه بر گفت:«به نظرم شیطان دارد تو را
وسوسه می کند که به هوای دانه خوردن بروی و به دام بیفتی.

حکایات و قصه ها برای کودکان

آخر عزیز من، جان من، کبوتر هوشیار باید خودش این اندازه بفهمد که همه این چیزها بیخودی در این بیابان
با هم جمع نشده: آن آدم کلاه علفی، آن سبزه که ناگهان در میان صحرای خشک پیدا شده، آن نخها،
آن یک مشت دانه که زیر آن ریخته.
همه اینها نشان می دهد که دام گذاشته اند تا پرنده شکار کنند.

تو چرا اینقدر خیره سری که می خواهی به هوای شکم چرانی خودت را گرفتار کنی.» هرزه قدری ترسید و
با خود فکر کرد:«بله، ممکن است که دامی هم در کار باشد ولی چه بسیارند مرغهایی که می روند د
انه ها را از زیر دام می خوردند و در می روند و به دام نمی افتند، چه بسیار است
دام هایی که پوسیده است و مرغ آن را پاره می کند، چه بسیارند صیادهایی که وقتی به آنها التماس
کنی دلشان بسوزد و آزادت کنند،

و چه بسیار است اتفاقهای ناگهانی که بلایی بر سر صیاد بیاورند.
مثلاً ممکن است صیاد ناگهان غش کند و بیفتد و من بتوانم فرار کنم.»

کلی ترین قصه ها برای کودکان

هرزه این فکرها را کرد و
گفت:«می دانی چیست؟ من گرسنه ام و می خواهم بروم این دانه ها را بخورم، هیچ هم معلوم نیست که
خطری داشته باشد.
می روم ببینم اگر خطر داشت برمی گردم، تو همینجا صبر کن تا من بیایم.
نامه بر گفت:«من از طمع کاری تو می ترسم.
تو آخر خودت را گرفتار می کنی.

بیا و حرف مرا بشنو و از این آزمایش صرف نظر کن.» هرزه گفت:«تو چه کار داری، تو ضامن من
نیستی، من هم وکیل و قیم لازم ندارم.
من می روم اگر آمدم که با هم می رویم، اگر هم گیر افتادم تو برو دنبال کارت، من خودم
بلدم چگونه خودم را نجات بدهم.» نامه بر گفت:«خیلی متأسفم که نصیحت مرا نمی شنوی.»

پرمعنی ترین قصه ها برای کودکان

هرزه گفت:«بیخود متأسفی، نصیحت هم
به خودت بکن که اینقدر دست و پا چلفتی و بی عرضه ای، می روی برای مردم نامه می بری
و خودت از دانه ای که در صحرای خدا ریخته است استفاده نمی کنی.» هرزه این را گفت و رفت
به سراغ دانه ها.
وقتی رسید دید، بله یک مشت نخ و میخ و سیخ و این چیزها هست و قدری سبزه و قدری
دانه گندم.

از نخ پرسید«تو چی هستی؟» نخ گفت:«من بنده ای از بندگان خدا هستم و از بس عبادت می کنم اینطور
لاغر شده ام.» پرسید«این میخ و سیخ چیست؟» گفت:«هیچی خودم را به آن بسته ام که باد مرا نبرد.» پرسید«این
سبزه ها از کجا آمده؟» گفت«آنها را کاشته ام تا دانه بیاورد و مرغها بخورند و مرا دعا کنند.»

تمامی قصه ها برای کودکان

هرزه
گفت:«بسیار خوب، من هم ترا دعا می کنم.» رفت جلو و شروع کرد به دانه خوردن.
اما هنوز چند دانه از حلقش پایین نرفته بود که دام بهم پیچید و او را گرفتار کرد.
صیاد هم پیش آمد که او را بگیرد.
هرزه گفت:«ای صیاد.
من نفهمیدم و نصیحت دوست خود را نشنیدم و به هوای دانه گرفتار شدم.
حالا تو بیا و محض رضای خدا به من رحم کن و آزادم کن.» صیاد گفت:«این حرفها را همه می
زنند.

کدام مرغی است که فهمیده و دانه به دام بیفتد؟ اما من صیادم و کارم گرفتن مرغ است.
تو که می خواستی آزاد باشی خوب بود از اول خودت به خودت رحم می کردی و وقتی سبزه و
دانه را دیدی فکر عاقبتش را هم می کردی.
آن رفیقت را ببین که بالای درخت نشسته است، او هم دانه ها را دیده بود ولی او مثل تو
هرزه نبود…
» نامه بر وقتی از برگشتن هرزه ناامید شد پر زد و رفت که نامه اش را برساند.

بد نیست بدانید که : فواید قصه برای کودکان

۱- فضایل را در کودک شما به وجود می آورد
بچه ها در سراسر جهان گوش دادن به داستان ها را دوست دارند. آنها می خواهند درباره شخصیت
های مورد علاقه خود بیشتر بدانند و اغلب سعی می کنند از آنها تقلید کنند. با گفتن داستان های
حاوی پیام های معنی دار، می توانید قطعاً ویژگی هایی از قبیل تعقل، شجاعت، صداقت و غیره را
از سنین اولیه به کودک کوچک خود تزریق کنید.

۲- آنها را از فرهنگ و ریشه های خود آگاه می کند
در قالب داستانها، از دوران کودکی و فعالیت های مختلف گذشته خود بگویید، با این کار آنها را با آداب
و رسوم و سنت های مختلفی که در خانواده تان وجود دارد، آشنا می کنید. گفتن داستان در مورد
اعضای مختلف خانواده کمک خواهد کرد که آنها اصل و نسب خود را بهتر درک کنند.

نینی بان

2019-05-31 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
راههایی برای باهوش شدن بچه ها راههایی برای باهوش شدن بچه ها
برای پرورش هوش کودکان علاوه بر عامل وراثت ، بازی کردن و پرورش خلاقیت نقش بسیار مهمی دارد در ادامه مطلب از پرشین وی به بررسی توصیه های قبل از بارداری برای باهوش شدن بچه ها خواهیم پرداخت
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
مسمومیت دارویی شایع‌ترین مسمومیت خطرناک در کودکان است
دیفن باخیا در خانه موجب خفگی کودکان می شود
۸ روش برای علاقمند کردن کودکان به خوردن غذاهای سالم
راهنمای والدین: با کودک زشت چگونه رفتار کنیم؟
اضطراب در بچه ها / علل و علائم اضطراب در بچه ها
مصرف شیر خشک به دندان های کودکان آسیب می رساند
تغذیه کودک نوپا (۱۲ تا ۲۴ ماه)
اوتیسم و روایت آن از خانواده یک کودک اوتیسمی
انسداد مجرای اشکی در نوزادان
درمان خانگی دندان درد کودک
سودمندی آب میوه های حاوی امگا -۳ برای کودکان
راهنمای خرید تخت کودک‌
سرگرمی هایی برای نوزادان ۱۰ تا ۱۲ ماهه
بچه‌های باهوش چه اسباب‌ بازی‌ هایی دوست دارند؟
چگونه به کودکمان چند زبان را آموزش دهیم
بخور نخورهای دوران شیردهی
شیر دادن به نوزاد | آموزش مرحله به مرحله شیر دادن
چند پیشنهاد براى خوردن تخم مرغ و قطره آهن
وظیفه بند ناف چیست؟
نقش ازدواج در هوش فرزند
تفاوت جنین‌های پسر و دختر
مقدار و زمان شیر نوزاد
اعتیاد به بازی های کامپیوتری در کودکان
زمان جدا خوابیدن کودک از والدین
بهترین شامپو برای کودکان
چگونه بچه ها خوش خط می شوند؟
۹ ماده ی غذایی برای افزایش هوش و تمرکز بچه ها
بیدار کردن یا نکردن نوزاد برای شیر خوردن در خواب
برای خشک کردن موی کودک از سشوار استفاده نکنید
پیشگیری از اختلال یادگیری در دانش اموزان دبستانی
مصرف گیاه گزنه سبب افزایش شیر مادران شیرده می‌‏شود
بررسی کودکان استثنایی و مشکلات مربوط به آنها
محرم و نامحرم را با این روش ها به بچه هایتان آموزش دهید
نکاتی مهم در نامگذاری کودکان دوقلو
خطرات تماشای زیاد تلویزیون برای کودکان
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi