مشاهده : 294سلامتRSS

جامعه شناسی خانواده و مسائل اجتماعی

جامعه شناسی خانواده و مسائل اجتماعیپزشکی
مجموعه ای عظیم به نام خانواده همیشه درحال تغییرات اجتماعی است، وهمچنین پاسخگویی تغییراتی است که دردرون و برون جامعه اتفاق می افتاد واین جریان به طوراجتناب ناپذیری صورت می گیرد. وقوع انقلاب صنعتی نقش بسزایی برخانواده بر جای گذاشت وآن گرفتن موقعیت وتولید اقتصادی ازخانواده بوده است.اینکه تغییردرون خانواده یک مسئله اجتماعی است یا […]
مجموعه ای عظیم به نام خانواده همیشه درحال تغییرات اجتماعی است، وهمچنین پاسخگویی تغییراتی است که دردرون و برون جامعه
اتفاق می افتاد واین جریان به طوراجتناب ناپذیری صورت می گیرد.

وقوع انقلاب صنعتی نقش بسزایی برخانواده بر جای گذاشت وآن گرفتن موقعیت وتولید اقتصادی ازخانواده بوده است.
اینکه تغییردرون خانواده یک مسئله اجتماعی است یا نوعی تطبیق پذیری است، خود موضوعی است که به ارزشها ودیدگاههای
افراد مربوط می شود.
همان طورکه می دانیم شاخصهای موجود درخانواده درحال روبه روشدن وتجربه مسائل اجتماعی گوناگونی مشتمل بر افزایش طلاق، افزایش فرزندانی که ازخانواده جدا می شوند، کودکان ودختران خیابانی، افزایش نامشروعیت، دربعضی ازجوامع، افزایش تعداد خانواده های تک فرزندی
وخشونتها ومشکلات ناشی ازمسائل مربوط به زناشویی دردرون خانواده است.

خشونت روبه افزایش درون خانواده به عنوان یک مسئله اجتماعی وبه عنوان یک وراثت اجتماعی حتی برزندگی زوجهای جوان
که از خانواده خود جدا می شوند وزندگی جدیدی را آغازمی کنند نیزتاثیرزیادی دارد.
خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی نقش عمده ای درپیداش جامعه وعملکردهای اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی آن دارد.
براساس بنیاد خانواده است که جامعه و جوامع بزرگتربشری آغازمی شوند.
خانواده تا قبل ازانقلاب صنعتی ونظم جدید زندگی، قرنها به صورت کم وبیش ایستایی دوام داشت.
بعد ازوقوع انقلاب صنعتی وپیدایش الگوهای جدید، روابط خانواده تحت تاثیرمسائل مختلف قرارگرفت وبه همین شکل ازآن زمان به بعد،
خانواده درکشورهای مختلف دنیا ازنظرکمی وکیفی شکل متفاوتی به خود گرفتند.

شایان ذکراست که خانواده به عنوان محوراصلی جامعه وبعنوان برطرف کننده نیازهای مختلف انسان است.
وازاین روحرکت هرنوع اتفاقی که درجامعه رخ بدهد ویا حرکتی صورت بگیرد درگروه حرکت ویا کوشش خانواده است.
بطورکلی خانواده برطرف کننده نیازهای افراد واعضای خود می باشد که نهایت این افراد واعضاء باید با ایفای نقش خود
درجامعه توسعه اقتصادی، اجتماعی و تربیتی را دنبال واجرا کنند خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی مهمترین وظیفه را درقبال
خانواده خود دارد.
ویکی ازمهمترین وظایف خانواده تربیت اعضا وتوجه به تحصیل ورفتاراعضا خانواده است.

همچنین فرهنگ پذیری واجتماعی کردن اعضا ازخانواده شروع می شود وخانواده در این عرصه نقش بسیارمهمی دارد بخاطرهمین هست که
درچند دهه اخیردولتها و جوامع مختلف به خانواده اهمیت بیشتری داده وبرروی آنها سرمایه گذاری می کنند.

ویژگیهای ضروری خانواده

می توان گفت این ویژگیها موجب دوام و بقای خانواده نیزمی شود.
۱- روابط دایم وهمیشگی بین زوجین۲- ارتباطات زناشویی به صورت دایم ۳- بقای اعضا ۴- سکونت ویا زندگی مشترک

می
توان گفت به دنبال تاسیس خانواده، افراد تشکیل دهنده خانواده به طورمشترک با یکدیگرسکونت وزندگی می کنند وهمه اعضای خانواده
درکنارهم با مسائل ومشکلات بطورجدی مبارزه می کنند.
قابل ذکراست که جمعیت شناسی به عنوان یکی از جدیدترین شاخه های علوم اجتماعی ارتباط بسیار نزدیکی با خانواده دارد،
یعنی کیفیت وکارایی بهترخانواده درگروتعداد افراد واعضای آن است.

امروزجامعه شناسان وعلمای علوم اجتماعی تاکید وتوصیه زیادی برمحدود کردن بعد خانواده دارند.
یعنی اینکه اعضای خانواده درحد امکانات اقتصادی واجتماعی جامعه باید تنظیم شود.
همچنین می توان گفت که جامعه شناسی خانواده تاکید وتوصیه فراوان برارتباط بین مشاوره وخانواده دارد.
یعنی ازطریق برقراری پل ارتباط بین جریان مشاوره و خانواده ازبسیاری ازآسیبها می توان پیشگیری کرد.
مشاوره به عنوان فنی جدید تا حدود زیادی به سلامت خانواده کمک می کند وهمچنین نهاد تعلیم وتربیت ارتباط نزدیکی
با خانواده دارد.

یکی ازنیازهای اساسی خانواده که پیشرفت وسلامت جامعه نیز مبتنی برآن است، همان نهاد آموزش وپرورش است.
این دونهاد یعنی خانواده وآموزش وپرورش ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
خانواده سالمترنقش موثرتری دروظایف تربیتی، تکمیل وتکوین فرزندان، تقویت ومستعد کردن پتانسیلهای آنها دارد.
همین طورخانواده با سواد وتحصیل کرده بهترمی تواند درانتقال زمینه های تربیتی به فرزندان وسرمایه گذاری برروی آنها نقش داشته
باشد./خ-ش

جامعه شناسی مسائل اجتماعی و مددکاری اجتماعی -دکترمحمد تقی شیخیجامعه شناسی جمعیت – دکترمحمد تقی شیخی

پزشکان ایران

2009-07-12 / گردآوری:
ازدواج پویان گنجی با بازیگر زیبای سریال مهران مدیریازدواج پویان گنجی با بازیگر زیبای سریال مهران مدیری
حواشی تولد سوگل طهماسبی او را مجبور به توضیح کرد! معذرت خواهی می کنم اگه…+فیلمحواشی تولد سوگل طهماسبی او را مجبور به توضیح کرد! معذرت خواهی می کنم اگه…+فیلم
چهره های مشهور در اکران خصوصی فیلم پارادایس | از تازه عروس و داماد هنری تا جواد و مهلقا!چهره های مشهور در اکران خصوصی فیلم پارادایس | از تازه عروس و داماد هنری تا جواد و مهلقا!
اندر احوالات اعتراض‌ های لوس در حاشیه سی و هفتمین جشنواره فجر!اندر احوالات اعتراض‌ های لوس در حاشیه سی و هفتمین جشنواره فجر!
ماجرای توئیت مهناز افشار در جشنواره فجر و پشیمانی پس از آن!ماجرای توئیت مهناز افشار در جشنواره فجر و پشیمانی پس از آن!
لیست برندگان جشنواره فیلم فجر ۳۷ لو رفت | بایکوت شدید متری شیش و نیم!لیست برندگان جشنواره فیلم فجر ۳۷ لو رفت | بایکوت شدید متری شیش و نیم!
هوتن شکیبا ؛ از موافقت عجیب پدر با بازیگری تا سیمرغ| سبک زندگی افراد مشهور(۲۹۰)هوتن شکیبا ؛ از موافقت عجیب پدر با بازیگری تا سیمرغ| سبک زندگی افراد مشهور(۲۹۰)
تیپ و استایل چهره های ایرانی ۲۳ | از میکاپ زیبای الهام تا ظاهر ژولیده ی النازتیپ و استایل چهره های ایرانی ۲۳ | از میکاپ زیبای الهام تا ظاهر ژولیده ی الناز
ورزشکاران در شبکه های اجتماعی (۵۹) از با ارزش ترین دارایی فروزان تا دلتنگی کاظمیان!ورزشکاران در شبکه های اجتماعی (۵۹) از با ارزش ترین دارایی فروزان تا دلتنگی کاظمیان!
اینستاگرام هنرمندان (۱۴۷) از الناز مجرد تا احساسات چهره ها !!!اینستاگرام هنرمندان (۱۴۷) از الناز مجرد تا احساسات چهره ها !!!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۲۹) از رونمایی سام درخشانی از برکه تا شکایت الهام حمیدی!!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۲۹) از رونمایی سام درخشانی از برکه تا شکایت الهام حمیدی!!!
الناز شاکردوست ؛ از تجربه ای نزدیک مرگ تا سیمرغ| سبک زندگی افراد مشهور(۲۸۹)الناز شاکردوست ؛ از تجربه ای نزدیک مرگ تا سیمرغ| سبک زندگی افراد مشهور(۲۸۹)
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
آشنایی با زینک اکساید از دسته داروهای پوستیآشنایی با زینک اکساید از دسته داروهای پوستی
مهمترین علامت کبد چرب چیست ؟مهمترین علامت کبد چرب چیست ؟
چهار روش ساده برای درمان سرفهچهار روش ساده برای درمان سرفه
نشستن طولانی مدت چه آسیبی به قلب ما میزند؟نشستن طولانی مدت چه آسیبی به قلب ما میزند؟
علل سرماخوردگی های مکرر چیست ؟!علل سرماخوردگی های مکرر چیست ؟!
علل ابتلا به کبد چرب و روش های درمانعلل ابتلا به کبد چرب و روش های درمان
آشنایی با داروی ایبوپروفن از دسته داروهای مسکنآشنایی با داروی ایبوپروفن از دسته داروهای مسکن
شب ها مسواک بزنیم یا روزها؟شب ها مسواک بزنیم یا روزها؟
آشنایی با داروی سیلوستازول از دسته داروهای قلبی عروقیآشنایی با داروی سیلوستازول از دسته داروهای قلبی عروقی
آشنایی با داروی آپروتینین از دسته داروهای خون سازآشنایی با داروی آپروتینین از دسته داروهای خون ساز
آیا از آمپول دندانپزشکی می ترسیدآیا از آمپول دندانپزشکی می ترسید
بهترین روش های درمانی برای مقابله با کبد چرببهترین روش های درمانی برای مقابله با کبد چرب
آشنایی با داروی ممانتین از دسته داروهای ضد زوال عقلآشنایی با داروی ممانتین از دسته داروهای ضد زوال عقل
آشنایی با داروی دی سیکلومین از دسته داروهای ضد اسپاسمآشنایی با داروی دی سیکلومین از دسته داروهای ضد اسپاسم
علاقه ی افراد مبتلا به فشارخون به غذاهای نمکیعلاقه ی افراد مبتلا به فشارخون به غذاهای نمکی
سرفه‌های بیش ۳ هفته جدی گرفته شوندسرفه‌های بیش ۳ هفته جدی گرفته شوند
تغییر رنگ زبان در مورد سلامتی شما چه می گویدتغییر رنگ زبان در مورد سلامتی شما چه می گوید
آشنایی با داروی سفاکلر از دسته داروهای ضد باکتریآشنایی با داروی سفاکلر از دسته داروهای ضد باکتری
مثانه عصبی چیست و چرا مثانه عصبی می‌شود؟مثانه عصبی چیست و چرا مثانه عصبی می‌شود؟
کاغذ ساندویچ چگونه جان انسان را تهدید میکند؟کاغذ ساندویچ چگونه جان انسان را تهدید میکند؟
آشنایی با داروی متوکسالن از دسته داروهای پوستیآشنایی با داروی متوکسالن از دسته داروهای پوستی
آشنایی با داروی سیپروهپتادین از دسته داروهای آنتی هیستامینآشنایی با داروی سیپروهپتادین از دسته داروهای آنتی هیستامین
پروتز سینه سیلیکون یا آب نمک کدام بهتر است؟ + قیمتپروتز سینه سیلیکون یا آب نمک کدام بهتر است؟ + قیمت
آشنایی با داروی سوتالول از دسته داروهای قلبی عروقیآشنایی با داروی سوتالول از دسته داروهای قلبی عروقی
مواد معدنی و گیاهانی برای عملکرد خوب تیروئیدمواد معدنی و گیاهانی برای عملکرد خوب تیروئید
نقش پروتئین ها در بدن چیست ؟ / علائم کمبود پروتئین در بدن را بشناسیدنقش پروتئین ها در بدن چیست ؟ / علائم کمبود پروتئین در بدن را بشناسید
با نئومایسین از دسته داروهای ضد باکتری آشنا شویدبا نئومایسین از دسته داروهای ضد باکتری آشنا شوید
آشنایی با روش های درمان بواسیرآشنایی با روش های درمان بواسیر
چه چیزهایی کبد را چرب می کند؟چه چیزهایی کبد را چرب می کند؟
آشنایی با داروی هیوسین از دسته داروهای ضد اسپاسمآشنایی با داروی هیوسین از دسته داروهای ضد اسپاسم
سرفه خشک شبانه و درمان آن با مواد طبیعی و روش های سنتیسرفه خشک شبانه و درمان آن با مواد طبیعی و روش های سنتی
روش های خانگی و گیاهی بسیار موثری برای درمان سرفه خشک وجود دارد که می تواند کمک خیلی خوبی برای شما باشد
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
سوختگی زبان و دهان و درمان های خانگی
علت درد قفسه سینه چیست؟ ۲۶ دلیل متفاوت برای درد و گرفتگی قفسه سینه
آندوسکوپی معده چیست و در چه مواردی انجام می شود
تغییر رنگ زبان در مورد سلامتی شما چه می گوید
پروتز سینه سیلیکون یا آب نمک کدام بهتر است؟ + قیمت
۵ درمان گیاهی موثر برای نفخ معده
درمان گردن درد با طب سنتی و گیاهی در خانه
با این ۱۰ روش طبیعی درمان دندان درد را در خانه انجام دهید
عادت های روزانه که باعث درد زانو می شوند
از بهترین روش های خانگی برای تقویت مفاصل استفاده کنید
۵ راه کار ساده که برای کاهش چربی بدن می توانید انجام دهید
۱۰ درمان خانگی برای تب خال لب
بای پس روده موثرترین روش جراحی کاهش وزن
جراحی بای پس معده پرطرفدار ترین جراحی کاهش وزن
هر آنچه در مورد جراحی اسلیو معده برای کاهش وزن باید بدانید
پلیسه معده جدیدترین روش جراحی کاهش وزن
همه چیز درباره حلقه معده برای کاهش وزن
بالون معده برای لاغری روشی ساده برای کاهش وزن
آشنایی با انواع جراحی چاقی و میزان اثر گذاریشان در کاهش وزن
روش های تشخیص و درمان دیابت با رژیم های غذایی
درمان درد سیاتیک با ۵ روش خانگی و موثر
۶ ترفند برای خلاص شدن از بوی بد واژن + علت بوی بد واژن
بهترین مواد غذایی برای درمان یبوست های طولانی
بهترین رژیم غذایی برای آب کردن چربی شکم
کاهش فشار خون و کلسترول با آب کرفس
درمان پیچ خوردگی پا در خانه به روش های طبیعی
درمان کم خونی بارداری با رژیم غذایی
آیا پیشگیری از سرطان سینه امکان پذیر است؟
نکاتی برای داشتن پاهایی زیبا به صورت طبیعی
مشاهده خون در ادرار زنگ خطر است
لابیاپلاستی یا جراحی زیبایی واژن مناسب چه خانم هایی می باشد
بهترین چای برای کاهش وزن موثر و سم زدایی بدن
۱۱ درمان سرماخوردگی و آنفولانزا که واقعا موثرند
علت بی خوابی چیست؟ ۴ ترفند موثر برای درمان بی خوابی
بهترین داروهای طبیعی برای پیشگیری از پوکی استخوان
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه