تصاویر : اولین دانشگاه تاریخ ایران زیر خروارها خاک!

تصاویر : اولین دانشگاه تاریخ ایران زیر خروارها خاک!
دانشگاه جند&#۱۷۴۰ شاپور به عنوان اول&#۱۷۴۰ن دانشگاه تار&#۱۷۴۰خ ا&#۱۷۴۰ران و از نخست&#۱۷۴۰ن دانشگاه‌ها&#۱۷۴۰ عمل&#۱۷۴۰ جهان هنوز در گوشه‌ا&#۱۷۴۰ از شمال خوزستان ناشناخته و در حال نابود&#۱۷۴۰ است. به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، دانشگاه &#۱۷۴۰ا همان شهر دانشگاه&#۱۷۴۰ جند&#۱۷۴۰ شاپور که در برخ&#۱۷۴۰ منابع حت&#۱۷۴۰ از آن به عنوان قد&#۱۷۴۰م&#۱۷۴۰‌تر&#۱۷۴۰ن دانشگاه جهان نام برده شده […]

تصاویر : اولین دانشگاه تاریخ ایران زیر خروارها خاک!
دانشگاه جند&#۱۷۴۰ شاپور به عنوان اول&#۱۷۴۰ن دانشگاه تار&#۱۷۴۰خ ا&#۱۷۴۰ران و از نخست&#۱۷۴۰ن دانشگاه‌ها&#۱۷۴۰
عمل&#۱۷۴۰ جهان هنوز در گوشه‌ا&#۱۷۴۰ از شمال خوزستان ناشناخته و در حال نابود&#۱۷۴۰ است.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، دانشگاه &#۱۷۴۰ا همان شهر دانشگاه&#۱۷۴۰ جند&#۱۷۴۰ شاپور که در
برخ&#۱۷۴۰ منابع حت&#۱۷۴۰ از آن به عنوان قد&#۱۷۴۰م&#۱۷۴۰‌تر&#۱۷۴۰ن دانشگاه جهان نام برده شده را&nbsp شاهپور
اول فرزند اردش&#۱۷۴۰ر&nbspساسانی بنا نهاد.

شهر جند&#۱۷۴۰ ‌شاپور &#۱۷۴۰ک&#۱۷۴۰ از نواح&#۱۷۴۰ هفتگانه خوزستان به شمار م&#۱۷۴۰‌رفت که از ابتدا مرکز آن
استان به شمار م&#۱۷۴۰‌رفته و در دوره شاهپور دوم، جند&#۱۷۴۰‌شاپور پا&#۱۷۴۰تخت دولت ساسان&#۱۷۴۰ و مرکز
خوزستان شد. در زمان شاهپور اول شهرها&#۱۷۴۰ گوناگون&#۱۷۴۰ تاس&#۱۷۴۰س شد که نام &#۱۷۴۰ک&#۱۷۴۰ از ا&#۱۷۴۰ن شهرها
جند&#۱۷۴۰ شاپور &#۱۷۴۰ا گند&#۱۷۴۰ شاپور بود.

ا&#۱۷۴۰ن شهر در جنوب غرب&#۱۷۴۰ ا&#۱۷۴۰ران در خوزستان و نزد&#۱۷۴۰ک شوشتر واقع شده بود. اکثر محقق&#۱۷۴۰ن،
دوره تار&#۱۷۴۰خ&#۱۷۴۰ ساسان&#۱۷۴۰ان را مبتکر اصول شهرساز&#۱۷۴۰ و معمار&#۱۷۴۰ م&#۱۷۴۰‌دانند چرا که شهرها&#۱۷۴۰ ز&#۱۷۴۰اد&#۱۷۴۰
در ا&#۱۷۴۰ن دوران ساخته شد. دانشگاه جند&#۱۷۴۰ شاپور که در نوع خود از مهمتر&#۱۷۴۰ن مراکز علم&#۱۷۴۰
دن&#۱۷۴۰ا&#۱۷۴۰ کهن بود در ا&#۱۷۴۰ن دوران ساخته شد. ا&#۱۷۴۰ن مدرسه گر چه از زمان شاهپور اول پا&#۱۷۴۰ه
ر&#۱۷۴۰ز&#۱۷۴۰ شده بود اما توسط ا&#۱۷۴۰ن پادشاه تعم&#۱۷۴۰ر و گسترش &#۱۷۴۰افت.
&nbsp

&nbspتصاویر : اولین دانشگاه تاریخ ایران زیر خروارها خاک!
&nbsp
کانال قد&#۱۷۴۰م&#۱۷۴۰ آب که
از شهر جند&#۱۷۴۰ شاپور در دوره ساسان&#۱۷۴۰ به جا مانده است

&nbsp

&nbsp
دانشگاه جند&#۱۷۴۰ شاپور از مهمتر&#۱۷۴۰ن مراکز آموزش&#۱۷۴۰ و تحق&#۱۷۴۰ق&#۱۷۴۰ دن&#۱۷۴۰ا&#۱۷۴۰ آن زمان بود که تعداد
ز&#۱۷۴۰اد&#۱۷۴۰ دانشمند و پزشک در آن مشغول به تدر&#۱۷۴۰س، تحص&#۱۷۴۰ل و طبابت بودند. در ا&#۱۷۴۰ن مرکز
علاوه بر کتب تال&#۱۷۴۰ف شده دانشمندان ا&#۱۷۴۰ران&#۱۷۴۰ بس&#۱۷۴۰ار&#۱۷۴۰ از کتاب‌ها&#۱۷۴۰ &#۱۷۴۰ونان&#۱۷۴۰ و هند&#۱۷۴۰ را به
پهلو&#۱۷۴۰ ترجمه کرده و آنها را تعل&#۱۷۴۰م م&#۱۷۴۰‌دادند.

در زمان انوش&#۱۷۴۰روان عده‌ا&#۱۷۴۰ از فلاسفه &#۱۷۴۰ونان، که بعد از تعط&#۱۷۴۰ل&#۱۷۴۰ آکادم&#۱۷۴۰ آتن به دل&#۱۷۴۰ل
تعصب امپراطور&#۱۷۴۰ روم به ا&#۱۷۴۰ران پناهنده شدند، مورد حما&#۱۷۴۰ت ا&#۱۷۴۰ن پادشاه قرارگرفتند. آنان
در دانشگاه جند&#۱۷۴۰ شاپور به تدر&#۱۷۴۰س مشغول شدند. انوش&#۱۷۴۰روان حت&#۱۷۴۰ عده‌ا&#۱۷۴۰ را به هندوستان
فرستاد تا به فراگ&#۱۷۴۰ر&#۱۷۴۰ علوم بپردازد. طب &#۱۷۴۰ونان در مدرسه جند&#۱۷۴۰ شاپور رواج &#۱۷۴۰افت. فلسفه
ارسطو و افلاطون در زمان انوش&#۱۷۴۰روان به فارس&#۱۷۴۰ ترجمه شد. برزو&#۱۷۴۰ه طب&#۱۷۴۰ب ن&#۱۷۴۰ز در زمان
انوش&#۱۷۴۰روان به هند رفت و با تن&#۱۷۴۰ چند از دانشمندان و کتب هند به ا&#۱۷۴۰ران بازگشت.

مدرسه جند&#۱۷۴۰ شاپور در علم ک&#۱۷۴۰م&#۱۷۴۰ا (ش&#۱۷۴۰م&#۱۷۴۰)، ز&#۱۷۴۰ست شناس&#۱۷۴۰ و علوم پزشک&#۱۷۴۰ نقش مهم&#۱۷۴۰ داشته
است. انوش&#۱۷۴۰روان گذشته از تاس&#۱۷۴۰س دانشکده طب جند&#۱۷۴۰ شاپور به تاس&#۱۷۴۰س مدرسه د&#۱۷۴۰گر&#۱۷۴۰ که در
آن ر&#۱۷۴۰اض&#۱۷۴۰ات، فلسفه و نجوم تدر&#۱۷۴۰س م&#۱۷۴۰‌شد در جند&#۱۷۴۰ شاپور اقدام کرد.

در سال ۱۷ هجر&#۱۷۴۰ و به روا&#۱۷۴۰ت&#۱۷۴۰ د&#۱۷۴۰گر، سال ۱۹ هجر&#۱۷۴۰ ا&#۱۷۴۰ن شهر توسط مسلمانان فتح م&#۱۷۴۰‌شود،
تصرف ا&#۱۷۴۰ن شهر بدون جنگ و خونر&#۱۷۴۰ز&#۱۷۴۰ صورت گرفته، بد&#۱۷۴۰ن معن&#۱۷۴۰ که دروازه‌ها&#۱۷۴۰ شهر باز بوده
و مردم به مانند زمان صلح بدون اسلحه به شهر وارد و &#۱۷۴۰ا از آن خارج م&#۱۷۴۰‌شده‌اند.

در اوا&#۱۷۴۰ل اسلام هم شهرت ا&#۱۷۴۰ن شهر علاوه بر دانشگاه معتبر پزشک&#۱۷۴۰، به صنا&#۱۷۴۰ع دست&#۱۷۴۰،
زراعت، ن&#۱۷۴۰شکر و برنج‌کار&#۱۷۴۰ فراوان آن بوده که محصول آنها به نقاط دور دست هم صادر
م&#۱۷۴۰‌شده است. شهر جند&#۱۷۴۰‌شاپور تا ۳۷۲ هجر&#۱۷۴۰ قمر&#۱۷۴۰ آباد بوده و در قرن ششم هجر&#۱۷۴۰ به گفته
مقدس&#۱۷۴۰ (مورخ) به واسطه حمله برخ&#۱۷۴۰ عشا&#۱۷۴۰ر به و&#۱۷۴۰رانه‌ا&#۱۷۴۰ تبد&#۱۷۴۰ل م&#۱۷۴۰‌شود.
&nbsp

مقبره &#۱۷۴۰عقوب ل&#۱۷۴۰ث که در محوطه جند&#۱۷۴۰ شاپور دفن شده است
&nbsp

ا&#۱۷۴۰ن تار&#۱۷۴۰خ سرشار و گهربار ب&#۱۷۴۰ شک دانست&#۱۷۴۰‌ها&#۱۷۴۰ فراوان&#۱۷۴۰ برا&#۱۷۴۰ کاوش دارد که م&#۱۷۴۰‌تواند
عظمت ا&#۱۷۴۰ران&#۱۷۴۰ان در تار&#۱۷۴۰خ را ب&#۱۷۴۰ش از گذشته برا&#۱۷۴۰ جهان&#۱۷۴۰ان به اثبات برساند ول&#۱۷۴۰ ا&#۱۷۴۰ن
گنج&#۱۷۴۰نه تار&#۱۷۴۰خ&#۱۷۴۰ عظ&#۱۷۴۰م همچنان از نبود &#۱۷۴۰ک کاوش جد&#۱۷۴۰ و حساب شده در رنج است و م&#۱۷۴۰راث غن&#۱۷۴۰
نهفته در آن در حال نابود&#۱۷۴۰ است.
&nbsp
سخنگو&#۱۷۴۰ انجمن دوستداران م&#۱۷۴۰راث فرهنگ&#۱۷۴۰ خوزستان در خصوص ا&#۱۷۴۰ن اثر باستان&#۱۷۴۰ به خبرنگار
مهر در اهواز م&#۱۷۴۰‌گو&#۱۷۴۰د: جا&#۱۷۴۰ تعجب دارد مکان&#۱۷۴۰ که م&#۱۷۴۰‌تواند اوج عظمت علم&#۱۷۴۰ ا&#۱۷۴۰ران&#۱۷۴۰ان در
زمان&#۱۷۴۰که که اکثر مکان‌ها&#۱۷۴۰ دن&#۱۷۴۰ا با ابتدا&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ تر&#۱۷۴۰ن ش&#۱۷۴۰وه، زندگ&#۱۷۴۰ م&#۱۷۴۰‌کردند را نشان دهند
تا ا&#۱۷۴۰ن حد مغفول مانده و تاکنون &#۱۷۴۰ک کاوش حساب شده در آن صورت نگرفته است.
&nbsp

کشاورز&#۱۷۴۰ در ۵۰۰ هکتار از
محوطهمجتب&#۱۷۴۰ گهستون&#۱۷۴۰ تاک&#۱۷۴۰د بر ا&#۱۷۴۰نکه کل محوطه باستان&#۱۷۴۰ ا&#۱۷۴۰ن دانشگاه ۱۰۰۰ هکتار است که در
حال حاضر در ۵۰۰ هکتار آن کشاورز&#۱۷۴۰ صورت م&#۱۷۴۰‌گ&#۱۷۴۰رد، افزود: دانشگاه جند&#۱۷۴۰ شاپور که شا&#۱۷۴۰د
بتوان آن را اول&#۱۷۴۰ن مرکز فکر&#۱۷۴۰ و علم&#۱۷۴۰ جهان نام&#۱۷۴۰د در سال ۱۳۵۸ توسط گروه هفت نفره
واگذار&#۱۷۴۰ زم&#۱۷۴۰ن به کشاورزان محل&#۱۷۴۰ واگذار شده و کشاورزان در آن اقدام به کشت گندم
م&#۱۷۴۰‌کنند که ا&#۱۷۴۰ن امر تا به امروز ادامه دارد.

و&#۱۷۴۰ افزود: در نزد&#۱۷۴۰ک&#۱۷۴۰ ا&#۱۷۴۰ن محوطه تار&#۱۷۴۰خ&#۱۷۴۰ &#۱۷۴۰ک روستا به نام قلعه سردار وجود دارد که
باعث م&#۱۷۴۰‌شود همواره ا&#۱۷۴۰ن محوطه تار&#۱۷۴۰خ&#۱۷۴۰ در معرض رفت و آمد مردم باشد. ضمن ا&#۱۷۴۰نکه قبل
از پ&#۱۷۴۰روز&#۱۷۴۰ انقلاب اسلام&#۱۷۴۰ ا&#۱۷۴۰ن محوطه در اخت&#۱۷۴۰ار &#۱۷۴۰ک گروه آمر&#۱۷۴۰کا&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ برا&#۱۷۴۰ انجام کارها&#۱۷۴۰
عمران&#۱۷۴۰ قرار گرفته بود که خوشبختانه با پ&#۱۷۴۰روز&#۱۷۴۰ انقلاب و خروج آمر&#۱۷۴۰کا&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰‌ها از کشور،
کارها&#۱۷۴۰ ا&#۱۷۴۰ن گروه ن&#۱۷۴۰ز ن&#۱۷۴۰مه تمام ماند و از آس&#۱۷۴۰ب رساندن جد&#۱۷۴۰ به ا&#۱۷۴۰ن محوطه ا&#۱۷۴۰نگونه
جلوگ&#۱۷۴۰ر&#۱۷۴۰ به عمل آمد.

گهستون&#۱۷۴۰ با اشاره به ا&#۱۷۴۰نکه تا به امروز تخر&#۱۷۴۰ب‌ها&#۱۷۴۰ فراوان&#۱۷۴۰ در ا&#۱۷۴۰ن محوطه تار&#۱۷۴۰خ&#۱۷۴۰ صورت
گرفته است، گفت: در هر فصل کشاروز&#۱۷۴۰ که زم&#۱۷۴۰ن ا&#۱۷۴۰ن محوطه تسط&#۱۷۴۰ح م&#۱۷۴۰‌شود اش&#۱۷۴۰ا باستان&#۱۷۴۰
فراوان&#۱۷۴۰ با ب&#۱۷۴۰ل‌ها&#۱۷۴۰ تراکتور از دل خاک ب&#۱۷۴۰رون م&#۱۷۴۰‌آ&#۱۷۴۰ند و تخر&#۱۷۴۰ب م&#۱۷۴۰‌شوند و ا&#۱۷۴۰نگونه است
که آثار شکوه تمدن ا&#۱۷۴۰ران&#۱۷۴۰ان توسط کشاورزان بوم&#۱۷۴۰ به محاق ن&#۱۷۴۰ست&#۱۷۴۰ سپرده م&#۱۷۴۰‌شود.
&nbsp

&nbspتصاویر : اولین دانشگاه تاریخ ایران زیر خروارها خاک!
&nbsp
تپه باستان&#۱۷۴۰ جند&#۱۷۴۰
شاپور در م&#۱۷۴۰ان مزارع گندم!

&nbsp

و&#۱۷۴۰ افزود: در ا&#۱۷۴۰ن ب&#۱۷۴۰ن ن&#۱۷۴۰ز تاکنون اش&#۱۷۴۰ا سالم فراوان&#۱۷۴۰ از دل خاک توسط کشاورزان و برخ&#۱۷۴۰
حفاران ب&#۱۷۴۰رون آمده که برخ&#۱۷۴۰ از آنها به م&#۱۷۴۰راث فرهنگ&#۱۷۴۰ سپرده شده و تعداد قابل توجه&#۱۷۴۰
از آنها توسط افراد سودجو از کشاورزان که به اهم&#۱۷۴۰ت تار&#۱۷۴۰خ&#۱۷۴۰ ا&#۱۷۴۰ن اش&#۱۷۴۰ا واقف ن&#۱۷۴۰ستند،
تصاحب م&#۱۷۴۰‌شود.

عبور جاده از محوطه
دانشگاه

دب&#۱۷۴۰ر انجمن دوستدارن م&#۱۷۴۰راث فرهنگ&#۱۷۴۰ خوزستان اظهار داشت: موضوع&#۱۷۴۰ که اکنون به شدت
دوستداران م&#۱۷۴۰راث فرهنگ&#۱۷۴۰ را نگران کرده، صدور مجوز ساخت جاده آسفالته است که دق&#۱۷۴۰قا
از وسط محوطه باستان&#۱۷۴۰ ا&#۱۷۴۰ن دانشگاه م&#۱۷۴۰‌گذرد که ا&#۱۷۴۰ن امر با دستور فرماندار دزفول
انجام م&#۱۷۴۰‌شود ول&#۱۷۴۰ م&#۱۷۴۰راث فرهنگ&#۱۷۴۰ خوزستان با ا&#۱۷۴۰ن امر مخالفت کرده است.

و&#۱۷۴۰ افزود: البته متاسفانه مخالفت م&#۱۷۴۰راث فرهنگ&#۱۷۴۰ با ا&#۱۷۴۰ن امر بس&#۱۷۴۰ار د&#۱۷۴۰ر صورت گرفته است
چرا که کارها&#۱۷۴۰ مقدمات و ز&#۱۷۴۰رساز&#۱۷۴۰ برا&#۱۷۴۰ ساخت جاده از سو&#۱۷۴۰ پ&#۱۷۴۰مانکار انجام شده و بخش&#۱۷۴۰
از محوطه را با مشکل اساس&#۱۷۴۰ مواجه کرده است. همچن&#۱۷۴۰ن در سال‌ها&#۱۷۴۰ اخ&#۱۷۴۰ر مجوز حفر ۱۰
حلقه چاه آب در ا&#۱۷۴۰ن محوطه صادر شده که برا&#۱۷۴۰ آب&#۱۷۴۰ار&#۱۷۴۰ زم&#۱۷۴۰ن‌ها&#۱۷۴۰ کشاورز&#۱۷۴۰ موجود در ا&#۱۷۴۰ن
منطقه صورت گرفته است.
&nbsp
&#۱۷۴۰ک&#۱۷۴۰ از موارد&#۱۷۴۰ که همواره به واسطه آنها محوطه‌ها&#۱۷۴۰ تار&#۱۷۴۰خ&#۱۷۴۰ فراموش شده &#۱۷۴۰ا نابود شده
را م&#۱۷۴۰‌توان کشف کرد وجود برخ&#۱۷۴۰ تپه‌ها&#۱۷۴۰ غ&#۱۷۴۰ر طب&#۱۷۴۰ع&#۱۷۴۰ است. ا&#۱۷۴۰ن تپه‌ها مربوط به
بناها&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰‌ها&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ باستان&#۱۷۴۰ است که پس از تخر&#۱۷۴۰ب به مرور زمان خاک بر رو&#۱۷۴۰ آنها انباشته
م&#۱۷۴۰‌شود و به تپه‌ا&#۱۷۴۰ خاک&#۱۷۴۰ تبد&#۱۷۴۰ل م&#۱۷۴۰‌شوند.

در ا&#۱۷۴۰ن خصوص م&#۱۷۴۰‌توان به کشف معبد چغازنب&#۱۷۴۰ل هفت تپه اشاره کرد و توسط کاوشگران صنعت
نفت که با چرخ بال مشغول بررس&#۱۷۴۰ منطقه بودند و تپه‌ا&#۱۷۴۰ غ&#۱۷۴۰ر طب&#۱۷۴۰ع&#۱۷۴۰ را مشاهده کردند
اشاره کرد که در نها&#۱۷۴۰ت ا&#۱۷۴۰ن کار آنها منجر به کشف معبد باشکوه چغازنب&#۱۷۴۰ل شد اشاره
کرد.
&nbsp

عبور هر روزه کام&#۱۷۴۰ونها برا&#۱۷۴۰ احداث جاده در
محوطه باستان&#۱۷۴۰ جند&#۱۷۴۰ شاپور

&nbsp

گهستون&#۱۷۴۰ در ا&#۱۷۴۰ن خصوص م&#۱۷۴۰‌گو&#۱۷۴۰د: تپه‌ها&#۱۷۴۰ باستان&#۱۷۴۰ فراوان&#۱۷۴۰ در محوطه دانشگاه وجود دارد
که شا&#۱۷۴۰د با کاوش هر کدام از آنها م&#۱۷۴۰‌توان آثار&#۱۷۴۰ از دانشگاه باستان&#۱۷۴۰ جند&#۱۷۴۰ شاپور را
پ&#۱۷۴۰دا کرد ول&#۱۷۴۰ ه&#۱۷۴۰چگاه ا&#۱۷۴۰ن امر صورت نگرفته و ا&#۱۷۴۰ن تپه‌ها&#۱۷۴۰ باستان&#۱۷۴۰ &#۱۷۴۰ک&#۱۷۴۰ پس از د&#۱۷۴۰گر&#۱۷۴۰
توسط افراد مختلف و کشاورزان تخر&#۱۷۴۰ب شده است.
&nbsp
تخر&#۱۷۴۰ب کامل برخ&#۱۷۴۰
تپه‌ها&#۱۷۴۰ محوطه

و&#۱۷۴۰ ادامه داد: طبق اعلام جهاد کشاروز&#۱۷۴۰ و با توجه به عدم شناخت فن&#۱۷۴۰ آنها از شناسا&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰
کامل تپه‌ها باستان&#۱۷۴۰ در سال ۱۳۵۶ در ا&#۱۷۴۰ن محوطه ۱۶ تپه باستان&#۱۷۴۰ وجود داشته که ا&#۱۷۴۰ن
تپه‌ها در دهه ۷۰ خورش&#۱۷۴۰د&#۱۷۴۰ به هشت تپه کاهش &#۱۷۴۰افته است &#۱۷۴۰عن&#۱۷۴۰ هشت تپه در ا&#۱۷۴۰ن فاصله
زمان&#۱۷۴۰ بر اثر تخر&#۱۷۴۰ب‌ها و حفار&#۱۷۴۰‌ها&#۱۷۴۰ صورت گرفته کاملا از ب&#۱۷۴۰ن رفته‌اند.

گهستون&#۱۷۴۰ تصر&#۱۷۴۰ح کرد: در ع&#۱۷۴۰ن حال گزارش &#۱۷۴۰گان پاسداران م&#۱۷۴۰راث فرهنگ&#۱۷۴۰ خوزستان در
سال‌ها&#۱۷۴۰ اول&#۱۷۴۰ه دهه‌ ۸۰ خورش&#۱۷۴۰د&#۱۷۴۰ ا&#۱۷۴۰ن تخر&#۱۷۴۰ب‌ها، تعرض‌ها و تسط&#۱۷۴۰ح‌ها را بالغ بر ۵۰
تپه‌ باستان&#۱۷۴۰ عنوان م&#۱۷۴۰‌کند. با ا&#۱۷۴۰ن وجود هنوز تپه‌ها&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ برا&#۱۷۴۰ کاوش در ا&#۱۷۴۰ن محوطه وجود
دارد که انتظار م&#۱۷۴۰‌رود م&#۱۷۴۰راث فرهنگ&#۱۷۴۰ با اختصاص مبالغ&#۱۷۴۰ اقدام به ا&#۱۷۴۰ن کار کند.

دب&#۱۷۴۰ر انجمن دوستدارن م&#۱۷۴۰راث فرهنگ&#۱۷۴۰ خوزستان با اشاره به ا&#۱۷۴۰نکه وضع&#۱۷۴۰ت فعل&#۱۷۴۰ جند&#۱۷۴۰ شاپور
بحران&#۱۷۴۰ و نگران کننده است، افزود: انتظار ما ا&#۱۷۴۰ن است که پا&#۱۷۴۰گاه باستان شناس&#۱۷۴۰ جند&#۱۷۴۰
شاپور هرچه سر&#۱۷۴۰ع تر برا&#۱۷۴۰ اح&#۱۷۴۰ا و سامانده&#۱۷۴۰ ا&#۱۷۴۰ن منطقه راه‌انداز&#۱۷۴۰ شود و ا&#۱۷۴۰ن منطقه
مجددا تع&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ن عرصه و حر&#۱۷۴۰م شود. البته در سال ۱۳۸۵ ا&#۱۷۴۰ن محوطه تع&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ن حر&#۱۷۴۰م شده اما ا&#۱۷۴۰ن
کار به دل&#۱۷۴۰ل ضعف ت&#۱۷۴۰م باستان شناس&#۱۷۴۰ در انجام ضوابط تع&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ن حر&#۱۷۴۰م از سو&#۱۷۴۰ شورا&#۱۷۴۰ فن&#۱۷۴۰
سازمان م&#۱۷۴۰راث فرهنگ&#۱۷۴۰ خوزستان رد شد و پرونده آن مسکوت ماند.

گهستون&#۱۷۴۰ در خصوص اقدامات مورد ن&#۱۷۴۰از برا&#۱۷۴۰ نجات بخش&#۱۷۴۰ ا&#۱۷۴۰ن محوطه گفت: برخوردار&#۱۷۴۰ محوطه
باستان&#۱۷۴۰ جند&#۱۷۴۰ شاپور از اعتبارات خاص مل&#۱۷۴۰ برا&#۱۷۴۰ کاوش‌ها&#۱۷۴۰ باستان&#۱۷۴۰ شناس&#۱۷۴۰ اساس&#۱۷۴۰، تسر&#۱۷۴۰ع
در راه‌انداز&#۱۷۴۰ پا&#۱۷۴۰گاه باستان شناس&#۱۷۴۰ جند&#۱۷۴۰ شاپور، ثبت محوطه جند&#۱۷۴۰ شاپور در فهرست آثار
جهان&#۱۷۴۰، خروج فور&#۱۷۴۰ کشاورزان از منطقه با خر&#۱۷۴۰د سهم زم&#۱۷۴۰ن آنها توسط م&#۱۷۴۰راث فرهنگ&#۱۷۴۰ و
پرداخت کل&#۱۷۴۰ه خسارت‌ها&#۱۷۴۰ جهاد کشاورز&#۱۷۴۰ به م&#۱۷۴۰راث فرهنگ&#۱۷۴۰ خوزستان از جمله موارد مورد
انتظار برا&#۱۷۴۰ اح&#۱۷۴۰ا&#۱۷۴۰ ا&#۱۷۴۰ن محوطه است.

2010-08-31 / گردآوری:

نو عروس

جشن تولد دوسالگی دریم کارداشیان تنها برادرزاده خواهران کارداشیانجشن تولد دوسالگی دریم کارداشیان تنها برادرزاده خواهران کارداشیان
دلایل عدم کاهش وزن و لاغری علی رغم ورزش و رژیم را بشناسید!دلایل عدم کاهش وزن و لاغری علی رغم ورزش و رژیم را بشناسید!
آرایش های دخترانه پسر نوجوان ۱۲ ساله تایلندی!آرایش های دخترانه پسر نوجوان ۱۲ ساله تایلندی!
روش های افزایش متابولیسم بدن برای تسریع کاهش وزنروش های افزایش متابولیسم بدن برای تسریع کاهش وزن
لاک دندان رنگی سبک عجیب و جنجالی برای آرایش دندان ها!لاک دندان رنگی سبک عجیب و جنجالی برای آرایش دندان ها!
ازدواج پرنسس ژاپنی با یک مرد غیر اشرافی و از دست دادن عنوان سلطنتیازدواج پرنسس ژاپنی با یک مرد غیر اشرافی و از دست دادن عنوان سلطنتی
بررسی تیپ و استایل هنرمندان و چهره های مشهور| از سِت ترانه علیدوستی و دخترش تا ویدا جوان و پاچه های شلوارش که تو چکمه نرفته! (۳)بررسی تیپ و استایل هنرمندان و چهره های مشهور| از سِت ترانه علیدوستی و دخترش تا ویدا جوان و پاچه های شلوارش که تو چکمه نرفته! (۳)
همه چیز درباره مسابقه برنده باش | ازشفاف سازی دستمزد محمد رضا گلزار تا تعریف بنیامین از او در پشت صحنه !همه چیز درباره مسابقه برنده باش | ازشفاف سازی دستمزد محمد رضا گلزار تا تعریف بنیامین از او در پشت صحنه !
اینستاگرام هنرمندان (۱۲۰) از خونه جدید گوجه های مهراب قاسمخانی تا بهاره رهنما و خواهرشوهرای دوست داشتنی!!!اینستاگرام هنرمندان (۱۲۰) از خونه جدید گوجه های مهراب قاسمخانی تا بهاره رهنما و خواهرشوهرای دوست داشتنی!!!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۰۶) از بیزاری ریحانه پارسا از عشق تا سلفی مهناز افشار با سیبیل و موی سعید آقاخانی !!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۰۶) از بیزاری ریحانه پارسا از عشق تا سلفی مهناز افشار با سیبیل و موی سعید آقاخانی !!!
همسر خارجی بازیگران و ورزشکاران ایرانی | از همسر میلیاردر کریم انصاری فرد تا ساعد سهیلی و همسر فرانسوی اش!همسر خارجی بازیگران و ورزشکاران ایرانی | از همسر میلیاردر کریم انصاری فرد تا ساعد سهیلی و همسر فرانسوی اش!
اینستاگرام هنرمندان (۱۱۹) از تلاش فریبا نادری برای لاغری تا پست جدید ترلان پروانه !!!اینستاگرام هنرمندان (۱۱۹) از تلاش فریبا نادری برای لاغری تا پست جدید ترلان پروانه !!!
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
خواهرزاده های بهنوش طباطبایی که به او لذت مادر بودن می دهند!خواهرزاده های بهنوش طباطبایی که به او لذت مادر بودن می دهند!
بهنوش طباطبایی ، بازیگر معروف ایرانی ، با انتشار این عکس ، صفحه اینستاگرام خود را به روز رسانی کرد و در این باره نوشت :
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
بهنوش بختیاری کنار الناز شاکردوست در بیمارستان
عکس پاسپورت ترانه علیدوستی در دوران کودکی
نرگس محمدی تولد مادر شوهر مهربانش را تبریک گفت!
آخرین پرو لباس احسان خواجه امیری، مخصوص کنسرت!
الناز شاکردوست روی تخت بیمارستان در کنار برادرش علی
تیپِ آزاده نامداری مخصوص جشنواره فجر
مهمان سرما زده و جدید لیلا اوتادی
عکس مهران مدیرى در شب تولد دخترش شهرزاد
تیپ مهناز افشار در اکران فیلم دارکوب
شروع و پایان هومن سیدی و نوید محمدزاده در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر
تجربه جالب هانیه توسلی از بازی در فیلم گرگ!
استوری لاکچری سحر قریشی با تیپ زمستانی
کادوهای غول پیکر دختر امیرمهدی ژوله برای ولنتاین!
بهنوش بختیاری در یک سالن زیبایی که قلبش را هم زیبا می کند!
میلیونی شدن فالوورهای اینستاگرام نرگس محمدی در کویر !
تیپ متفاوت اما با وقار بهاره کیان افشار در اکران کمدی انسانی
حمایت شدید بهنوش بختیاری از بنیامین بهادری
عکس جالبی از زمانی که کودک درون لیلا اوتادی زنده است!
تمرین ووشو بهنوش طباطبایی با الهه منصوریان، قهرمان جهان در روز برفی تهران
سلفی هانیه توسلی و دوستان معروفش در اجراى خشم و هیاهو
مرگ | قصه تلخ ترانه علیدوستی و هوادارش
جدیدترین عکس الناز شاکردوست روی تخت بیمارستان
خبر خوب مهناز افشار از اجراهای جدید تئاترش
رونمایی بهاره رهنما از روکش طلای کارت عروسی‌اش!
ابراز علاقه عجیب علی اوجی به نرگس محمدی در روز پرستار
تسلیت سحر قریشی بعد از درگذشت دروازه بان جوان تیم ملی فوتبال بانوان
فخر فروشی بهاره کیان افشار برای دوستانی که دارد!
عکس بالکن برفی مهراوه شریفی‌ نیا
لیندا کیانی و امیر على دانایى در اکران مردمى فیلم انزوا
مهمانان عزیزِ مهناز افشار در نمایش الیورتویست
عکس غمگین بهنوش طباطبایی در کنار مادرش
نوشته دردناک امیرمهدی ژوله برای افراد کشته شده در تصادفات رانندگی
شکایت آزاده نامداری ازغم پائیز!
عشوه بهنوش بختیاری در فرودگاه امام خمینی
لیلا بلوکات در افتتاحیه یک سالن زیبایی در رشت !
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
خواهرزاده های بهنوش طباطبایی که به او لذت مادر بودن می دهند!
خواهرزاده های بهنوش طباطبایی که به او لذت مادر بودن می دهند!
بهنوش بختیاری کنار الناز شاکردوست در بیمارستان
بهنوش بختیاری کنار الناز شاکردوست در بیمارستان
عکس پاسپورت ترانه علیدوستی در دوران کودکی
عکس پاسپورت ترانه علیدوستی در دوران کودکی
نرگس محمدی تولد مادر شوهر مهربانش را تبریک گفت!
نرگس محمدی تولد مادر شوهر مهربانش را تبریک گفت!
آخرین پرو لباس احسان خواجه امیری، مخصوص کنسرت!
آخرین پرو لباس احسان خواجه امیری، مخصوص کنسرت!
الناز شاکردوست روی تخت بیمارستان در کنار برادرش علی
الناز شاکردوست روی تخت بیمارستان در کنار برادرش علی
تیپِ آزاده نامداری مخصوص جشنواره فجر
تیپِ آزاده نامداری مخصوص جشنواره فجر
مهمان سرما زده و جدید لیلا اوتادی
مهمان سرما زده و جدید لیلا اوتادی
فیلم پرشین ویامیران پرواز