گزارش تصویری : آسمان شب از دریچه دوربین برترین عکاسان جهان

گزارش تصویری : آسمان شب از دریچه دوربین برترین عکاسان جهان
&nbsp&#1606&#1605&#1575&#1740&#1588&#1711&#1575&#1607&#1740 &#1575&#1586 &#1576&#1585&#1578&#1585&#1740&#1606 &#1593&#1705&#1587&#8204&#1607&#1575&#1740 &#1606&#1580&#1608&#1605&#1740 &#1587&#1575&#1604 &#1583&#1585 &#1585&#1589&#1583&#1582&#1575&#1606&#1607 &#1587&#1604&#1591&#1606&#1578&#1740 &#1711&#1585&#1740&#1606&#1608&#1740&#1670 &#1576&#1585 &#1662&#1575 &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۵۸۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۸۲۰۴&#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷&#۸۲۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۱&#۱۶۰۲ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۵۴۸ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۷&#۱۶۰۸&#۱۶۰۱ &#۱۶۰۸ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۴&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۶&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۶&#۱۵۹۲&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۷ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳٫ &nbsp &#۱۶۰۵&#۱۵۸۱&#۱۵۷۶&#۱۶۰۸&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۹۳&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۷۴۰: &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۶۶۲&#۱۶۰۶&#۱۵۸۰&#۸۲۰۴&#۱۵۸۸&#۱۶۰۶&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۴&#۱۵۸۸&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۸ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷&#۸۲۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۶&#۱۵۸۰&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۵&#۱۵۸۹&#۱۵۸۳&#۱۵۸۲&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۷&#۱۶۰۴&#۱۵۹۱&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸&#۱۷۴۰ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۶۷۰ &#۱۶۰۴&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۰&#۱۵۹۴&#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫ &#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸ […]
&nbsp&#1606&#1605&#1575&#1740&#1588&#1711&#1575&#1607&#1740 &#1575&#1586 &#1576&#1585&#1578&#1585&#1740&#1606 &#1593&#1705&#1587&#8204&#1607&#1575&#1740 &#1606&#1580&#1608&#1605&#1740 &#1587&#1575&#1604 &#1583&#1585 &#1585&#1589&#1583&#1582&#1575&#1606&#1607 &#1587&#1604&#1591&#1606&#1578&#1740 &#1711&#1585&#1740&#1606&#1608&#1740&#1670 &#1576&#1585 &#1662&#1575
&#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۵۸۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۸۲۰۴&#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷&#۸۲۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۱&#۱۶۰۲ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۵۴۸ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۷&#۱۶۰۸&#۱۶۰۱ &#۱۶۰۸
&#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۴&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۶&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۶&#۱۵۹۲&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۷ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳٫
&nbsp

&#۱۶۰۵&#۱۵۸۱&#۱۵۷۶&#۱۶۰۸&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۹۳&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۷۴۰: &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۶۶۲&#۱۶۰۶&#۱۵۸۰&#۸۲۰۴&#۱۵۸۸&#۱۶۰۶&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۴&#۱۵۸۸&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۸ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷&#۸۲۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰
&#۱۶۰۶&#۱۵۸۰&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۵&#۱۵۸۹&#۱۵۸۳&#۱۵۸۲&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۷&#۱۶۰۴&#۱۵۹۱&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸&#۱۷۴۰ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۶۷۰ &#۱۶۰۴&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۰&#۱۵۹۴&#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫ &#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶
&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ &#۱۶۷۰&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۵۸۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷&#۸۲۰۴&#۸۲۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۵&#۱۷۰۵&#۱۵۷۸&#۸۲۰۴&#۱۷۰۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۵&#۱۶۰۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸&#۸۲۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰
&#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸&#۱۵۸۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۸ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۱&#۱۶۰۲ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۵۴۸ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۷&#۱۶۰۸&#۱۶۰۱ &#۱۶۰۸ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۴&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰
&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۶&#۱۵۹۲&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰ &#۱۶۶۲&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۲&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳٫

&#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۰&#۱۵۷۸&#۱۵۸۸
&#۱۵۸۳&#۱۵۸۵&#۱۵۸۲&#۱۵۷۸&#۱۷۴۰ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۸۲۰۴&#۱۵۷۶&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳ &#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۰ &#۱۶۷۰&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶&#۸۲۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۸۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵
&#۱۷۰۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۸ &#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۶۰۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۴&#۱۵۸۱&#۱۵۹۲&#۱۶۰۷ &#۱۵۹۳&#۱۵۷۶&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵ &#۱۷۴۰&#۱۷۰۵ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۶۰۴ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷&#۱۷۰۵&#۱۵۸۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶
&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫

&#1576&#1585&#1740&#1587&#1578&#1608&#1604 &#1583&#1585 &#1570&#1578&#1588

&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۲&#۱۵۸۵&#۱۶۰۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷ &#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۰ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۷۰۵&#۱۶۰۴ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۱&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۸ &#۱۵۸۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۵ &#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۵۴۸ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷
&#۱۵۸۷&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۵ &#۱۵۷۰&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۵۸۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۰&#۱۶۰۷&#۱۷۴۰&#۱۵۸۶&#۱۵۷۵&#۱۵۷۸ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۰&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳٫ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۱&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۶&#۱۶۰۷
&#۱۵۷۸&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۲&#۱۵۸۸ «&#۱۵۸۶&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۶۰۸ &#۱۵۷۰&#۱۵۸۷&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶» &#۱۵۸۸&#۱۶۰۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۲&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۴&#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷ &#۱۶۰۶&#۱۵۸۰&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰
&#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ &#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۶ &#۱۶۰۴&#۱۶۰۲&#۱۵۷۶ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫

&#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۱&#۱۵۷۵&#۱۵۹۱&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۰&#۱۵۸۷&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶
&#۱۵۸۸&#۱۶۰۱&#۱۶۰۲ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶&#۸۲۰۴&#۱۵۸۸&#۱۷۰۵ &#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۲&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۷۰۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۰&#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۶&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵ &#۱۵۹۱&#۱۵۷۶&#۱۷۴۰&#۱۵۹۳&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶
&#۱۶۶۲&#۱۵۸۳&#۱۶۶۲&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۸&#۸۲۰۴ &#۱۶۰۵&#۱۵۷۸&#۱۶۰۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۶۰۴ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۸ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۶۰۵&#۱۵۹۴&#۱۶۰۶&#۱۵۷۵&#۱۵۹۱&#۱۷۴۰&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۶&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۱&#۱۵۷۵&#۱۵۸۹&#۱۶۰۴
&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۸۲۰۴&#۱۵۸۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۳٫ &#۱۵۹۳&#۱۶۰۴&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۲&#۱۷۴۰&#۱۶۰۲ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۶۶۲&#۱۵۸۳&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۷&#۱۶۰۶&#۱۶۰۸&#۱۵۸۶ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۸&#۱۶۰۱ &#۱۶۰۶&#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫

&#1583&#1585 &#1575&#1581&#1575&#1591&#1607 &#1570&#1587&#1605&#1575&#1606

&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۵۹۱ &#۱۶۰۱&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۰&#۱۶۰۶&#۱۷۱۱&#۱۶۰۴&#۸۲۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰
&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۱۱&#۱۵۷۵ &#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۲&#۱۵۹۳ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۰&#۱۵۸۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵&#۱۶۰۷ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۵۴۸ &#۱۶۰۶&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۶۸۸ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵&#۱۵۸۲&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۴&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳ &#۱۵۸۷&#۱۶۰۸&#۱۵۸۶&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۱&#۱۶۰۲ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰
&#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۹۳&#۱۶۰۶&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷&#۸۲۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۲&#۱۵۸۸ «&#۱۵۸۶&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۶۰۸ &#۱۵۷۰&#۱۵۸۷&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶» &#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸&#۱۵۸۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷
&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫

&#۱۶۶۲&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸ &#۱۶۰۱&#۱۶۰۴&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۸&#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۶۷۰&#۱۷۴۰
&#۱۵۸۸&#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۶۷۰&#۱۷۴۰ &#۱۷۴۰&#۱۵۷۵ &#۱۵۸۰&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۵۴۸ &#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۲&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۸۲۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۱&#۱۶۰۴&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۰&#۱۵۸۷&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۸&#۱۵۷۶
&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۱&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵ &#۱۵۹۳&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۵&#۱۵۹۳&#۱۵۸۳&#۱۶۰۸&#۱۵۸۳&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۱&#۱۶۰۲ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸ &#۱۶۰۱&#۱۶۰۴&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۶&#۱۷۴۰&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳
&#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷ &#۱۶۰۱&#۱۶۰۸&#۱۶۰۲&#۸۲۰۴&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۵۹۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۵۹۱ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۰&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۶۰۸ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۶۰۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۸۲۰۴&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۱۵۴۸ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۸&#۱۵۷۵ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳٫ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶
&#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۰&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۲&#۱۵۸۸ «&#۱۵۸۲&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۶&#۱۵۹۲&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰» &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫

&#1589&#1608&#1585&#1578 &#1601&#1604&#1705&#1740 &#1588&#1705&#1575&#1585&#1670&#1740

&#۱۵۷۵&#۱۷۱۱&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۷&#۱۶۰۵&#۱۵۷۸ &#۱۶۷۰&#۱۶۶۲ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۶&#۱۷۱۱&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۸۲۰۴&#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳
&#۱۷۰۵&#۱۶۰۵&#۱۵۸۵&#۱۵۷۶&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳ &#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸ &#۱۶۰۱&#۱۶۰۴&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۰&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۵&#۱۶۰۴ &#۱۵۸۷&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵&#۱۵۸۲&#۱۵۸۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۴۸ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۸&#۱۵۷۵ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳٫ &#۱۵۸۷&#۱۵۸۱&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۷۴۰
&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵ &#۱۵۸۷&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۶&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۸ &#۱۵۸۷&#۱۵۸۱&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۰&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۶ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۸۲۰۴&#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۶&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳٫ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۸&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۴&#۸۲۰۴&#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷
&#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۷۱۱&#۱۵۷۵&#۱۵۸۶&#۱۵۴۸ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳ &#۱۶۰۸ &#۱۵۹۴&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۷۰۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۸ &#۱۵۸۳&#۱۷۴۰&#۱۷۱۱&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۰&#۱۶۰۷&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۷۱۱&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۷&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳ &#۱۶۰۸ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۲&#۱۵۷۶&#۱۵۹۰ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۸۲۰۴&#۱۵۸۸&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳ &#۱۶۰۸ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵
&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۸ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۸۲۰۴&#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵ &#۱۷۴۰&#۱۵۷۵ &#۱۵۸۷&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۳&#۱۷۴۰&#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۵۸۸&#۱۷۰۵&#۱۶۰۴ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳٫

&#۱۵۸۷&#۱۵۸۱&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶
&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۵۹۱ &#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۶۶۲&#۱۵۷۵&#۱۷۱۱ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۱۵۴۸ &#۱۵۸۷&#۱۵۸۱&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸ &#۱۶۰۱&#۱۶۰۴&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۰&#۱۵۷۵&#۱۵۸۰&#۱۶۰۷
&#۱۶۰۶&#۱۵۸۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۸۲۰۴&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۱۵۸۳٫ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۷&#۱۵۸۱&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۱&#۱۵۸۰&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۷۴۰&#۱۷۰۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۲&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۱&#۱۵۸۳&#۱۶۰۸&#۱۵۸۳ ۵۰۰۰ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ &#۱۶۶۲&#۱۷۴۰&#۱۵۸۸
&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫

&#1587&#1581&#1575&#1576&#1740 &#1587&#1605&#1581&#1575&#1602

&#۱۵۸۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۶&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۲&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۱&#۱۵۸۰&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۱۵۴۸ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۱&#۱۵۷۸&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۵۷۵
&#۱۵۸۰&#۱۵۸۵&#۱۶۰۵ &#۱۵۸۱&#۱۵۷۵&#۱۵۸۹&#۱۶۰۴ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۷۶&#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۵۹۱ &#۱۷۱۱&#۱۵۷۵&#۱۵۸۶&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵ &#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳ &#۱۶۰۷&#۱۶۰۴&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ &#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۰&#۱۵۸۷&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۸۲۰۴&#۱۵۸۳&#۱۵۸۵&#۱۵۸۲&#۱۵۸۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۸ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۶۷۰&#۱۵۸۸&#۱۶۰۵
&#۱۵۹۴&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵&#۸۲۰۴&#۱۶۰۵&#۱۵۸۷&#۱۶۰۴&#۱۵۸۱ &#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۶ &#۱۶۰۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۶۰۴ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۲&#۱۷۴۰&#۱۵۷۸ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۱&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ &#۱۵۸۱&#۱۵۷۵&#۱۵۹۰&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۲&#۱۷۴۰&#۱۵۷۸ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۷&#۱۵۸۱&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۶&#۱۷۴۰&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۶۰۸
&#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۷۰&#۱۶۰۶ &#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۶۷۰&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫ &#۱۶۰۷&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۶۰۴ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۹۳&#۱۵۷۹ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷ &#۱۵۸۶&#۱۷۴۰&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵
&#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۰&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۲&#۱۵۸۸ «&#۱۵۸۲&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۶&#۱۵۹۲&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰» &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۸&#۱۵۸۳٫

&#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۷۱۱&#۱۷۴۰ &#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۵&#۱۶۰۴
&#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۷۱۱&#۱۷۴۰ &#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۵&#۱۶۰۴ &#۱۶۶۲&#۱۵۸۳&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۱&#۱۶۰۸&#۱۶۰۲&#۸۲۰۴&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۵۹۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۷ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۸&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۰&#۱۶۰۶ &#۱۶۶۲&#۱۷۴۰&#۱۵۸۸
&#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷&#۱۵۸۳ &#۱۵۷۰&#۱۶۰۵&#۱۵۸۳٫&nbsp&#1575&#1605&#1575 &#1586&#1605&#1575&#1606&#1740 &#1705&#1607 &#1605&#1575&#1607 &#1575&#1586 &#1605&#1740&#1575&#1606 &#1586&#1605&#1740&#1606 &#1608 &#1582&#1608&#1585&#1588&#1740&#1583 &#1605&#1740&#8204&#1711&#1584&#1585&#1583&#1548 &#1578&#1575&#1585&#1740&#1705&#1740 &#1605&#1591&#1604&#1602
&#۱۶۰۸&#۱۵۸۰&#۱۶۰۸&#۱۵۸۳ &#۱۶۰۶&#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷&#۱۵۸۳ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۸&#۱۵۷۸٫ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷ &#۱۵۸۶&#۱۷۴۰&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۵۹۱ &#۱۵۷۰&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۰&#۱۷۴۰&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۷ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷
&#۱۷۱۱&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۸ &#۱۶۰۶&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۷&#۱۵۹۱&#۱۵۸۱ &#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۰ &#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳ &#۱۶۰۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۸۲۰۴&#۱۵۸۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۳ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۱&#۱۵۹۰&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۲&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۰&#۱۷۴۰
&#۱۶۰۶&#۱۵۸۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۸۲۰۴&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۱۵۸۳٫ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۲&#۱۵۸۸ «&#۱۶۰۵&#۱۶۰۶&#۱۵۹۲&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۵&#۱۵۷۵» &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫

&#1582&#1608&#1585&#1588&#1740&#1583&#1711&#1585&#1601&#1578&#1711&#1740 &#1705&#1575&#1605&#1604

&#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۹۱&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۱ &#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۸۲۰۴&#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵
&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۸&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۶۰۶&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۶۰۵&#۱۵۸۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۷&#۱۷۴۰&#۱۵۸۲&#۱۷۰۵ &#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳ &#۱۶۰۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۵ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳٫ &#۱۵۷۰&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵ &#۱۶۰۱&#۱۵۹۰&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۶۲&#۱۶۰۷&#۱۶۰۶&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰
۵۰۰ &#۱۷۰۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۸&#۱۵۹۴&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳ &#۱۶۰۸ &#۱۵۷۸&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۶۰۱&#۱۵۷۵&#۱۵۹۳ &#۱۶۷۰&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶&#۸۲۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۸۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۷۰۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷
&#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳٫ &#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۰ &#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۶ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۷۰۵&#۱۶۰۴ &#۱۵۸۶&#۱۷۴۰&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۹۱&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۱ &#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۶۶۲&#۱۶۰۸&#۱۵۸۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷
&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫&nbsp

&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۶&#۱۵۸۶ &#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶
&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰&#۸۲۰۴ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۸ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ &#۱۵۷۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۸&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۸&#۱۶۰۱ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۶&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۵۹۱ &#۱۷۴۰&#۱۷۰۵ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۸۸&#۱۶۰۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷ &#۱۶۷۰&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰
&#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۵&#۱۵۸۹&#۱۵۸۳&#۱۵۸۲&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۶۰۶&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۸۲۰۴&#۱۷۱۱&#۱۵۸۴&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳٫ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۶&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶&#۸۲۰۴&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ ۶۱&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶
&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۶&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۲&#۱۷۴۰&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫

&#1583&#1606&#1576&#1575&#1604&#1607 &#1583&#1575&#1585 &#1587&#1576&#1586

&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۷۰&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳ &#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۶&#۱۷۴۰ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۱&#۱۵۹۰&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵
&#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۶&#۱۵۹۲&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷&#۱۵۴۸ &#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۳&#۱۷۴۰&#۱۷۱۱&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۲&#۱۵۸۳&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷
&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۲&#۱۵۸۸ «&#۱۶۰۵&#۱۶۰۶&#۱۵۹۲&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۵&#۱۵۷۵» &#۱۶۰۲&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫&nbsp&#1575&#1581&#1578&#1605&#1575&#1604 &#1605&#1740&#8204&#1585&#1608&#1583 &#1585&#1606&#1711 &#1587&#1576&#1586
&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۸&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۵&#۱۵۹۱&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۱ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۶&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۷۱۱&#۱۵۷۵&#۱۵۸۶&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۷۸&#۱۶۰۵&#۱۵۸۷&#۱۶۰۱&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۰&#۱۶۰۶ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۱&#۱۵۹۰&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۹۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳ &#۱۶۰۵&#۱۵۸۸&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰
&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۸&#۱۵۹۴&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳ &#۱۵۸۱&#۱۵۷۵&#۱۵۸۹&#۱۶۰۴ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۸&#۱۵۸۳٫&nbsp

&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵&#۱۶۰۷ &#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۵&#۱۶۰۴
&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷ &#۱۶۰۱&#۱۶۰۸&#۱۶۰۲&#۸۲۰۴&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۵۹۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۷&#۱۶۰۸&#۱۶۰۱ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۴&#۱۵۸۸&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۷&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷&#۸۲۰۴ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۱۵۴۸ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵
&#۱۵۸۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۵۷۶&#۸۲۰۴&#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۰&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷ ۱۴&#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۶۰۷&#۱۶۰۸&#۱۵۸۸&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵ &#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳ &#۱۷۴۰&#۱۷۰۵ &#۱۶۰۱&#۱۷۴۰&#۱۶۰۴&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵
&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۶۰۱&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ Dhruv Arvind Paranjpye &#1606&#1575&#1605 &#1583&#1575&#1585&#1583
&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۹۳&#۱۶۰۶&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۰&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۸۲۰۴&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷ &#۱۶۰۶&#۱۵۸۰&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸&#۱۵۸۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳٫

&#1740&#1705 &#1583&#1575&#1740&#1585&#1607 &#1705&#1575&#1605&#1604

&#۱۵۷۶&#۱۵۸۳ &#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸ &#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۵۷۰&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۶۰۵ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۴&#۱۵۸۸&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷&#۱۵۸۳
&#۱۶۷۰&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۲&#۱۵۸۷&#۱۶۰۸&#۱۶۰۱ &#۱۶۰۸ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۸ &#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۷۱۱&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۸&#۱۵۸۳&#۱۷۴۰&#۱۶۰۵٫ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۷&#۱۶۰۸&#۱۶۰۱ ۲۲ &#۱۵۸۰&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۴&#۱۵۸۸&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۸ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ ۶ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۲&#۱۷۴۰&#۱۶۰۲&#۱۶۰۷
&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۹۱&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۵۴۸ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۶&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۸۲۰۴&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۷۱۱&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۲&#۱۵۸۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۸&#۱۵۸۳٫

خبرآنلاین

2010-09-11 / گردآوری:

نو عروس

جشن تولد دوسالگی دریم کارداشیان تنها برادرزاده خواهران کارداشیانجشن تولد دوسالگی دریم کارداشیان تنها برادرزاده خواهران کارداشیان
دلایل عدم کاهش وزن و لاغری علی رغم ورزش و رژیم را بشناسید!دلایل عدم کاهش وزن و لاغری علی رغم ورزش و رژیم را بشناسید!
آرایش های دخترانه پسر نوجوان ۱۲ ساله تایلندی!آرایش های دخترانه پسر نوجوان ۱۲ ساله تایلندی!
روش های افزایش متابولیسم بدن برای تسریع کاهش وزنروش های افزایش متابولیسم بدن برای تسریع کاهش وزن
لاک دندان رنگی سبک عجیب و جنجالی برای آرایش دندان ها!لاک دندان رنگی سبک عجیب و جنجالی برای آرایش دندان ها!
ازدواج پرنسس ژاپنی با یک مرد غیر اشرافی و از دست دادن عنوان سلطنتیازدواج پرنسس ژاپنی با یک مرد غیر اشرافی و از دست دادن عنوان سلطنتی
همه چیز درباره مسابقه برنده باش | ازشفاف سازی دستمزد محمد رضا گلزار تا تعریف بنیامین از او در پشت صحنه !همه چیز درباره مسابقه برنده باش | ازشفاف سازی دستمزد محمد رضا گلزار تا تعریف بنیامین از او در پشت صحنه !
اینستاگرام هنرمندان (۱۲۰) از خونه جدید گوجه های مهراب قاسمخانی تا بهاره رهنما و خواهرشوهرای دوست داشتنی!!!اینستاگرام هنرمندان (۱۲۰) از خونه جدید گوجه های مهراب قاسمخانی تا بهاره رهنما و خواهرشوهرای دوست داشتنی!!!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۰۶) از بیزاری ریحانه پارسا از عشق تا سلفی مهناز افشار با سیبیل و موی سعید آقاخانی !!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۰۶) از بیزاری ریحانه پارسا از عشق تا سلفی مهناز افشار با سیبیل و موی سعید آقاخانی !!!
همسر خارجی بازیگران و ورزشکاران ایرانی | از همسر میلیاردر کریم انصاری فرد تا ساعد سهیلی و همسر فرانسوی اش!همسر خارجی بازیگران و ورزشکاران ایرانی | از همسر میلیاردر کریم انصاری فرد تا ساعد سهیلی و همسر فرانسوی اش!
اینستاگرام هنرمندان (۱۱۹) از تلاش فریبا نادری برای لاغری تا پست جدید ترلان پروانه !!!اینستاگرام هنرمندان (۱۱۹) از تلاش فریبا نادری برای لاغری تا پست جدید ترلان پروانه !!!
عکس های آزاده نامداری بدون چادر و شایعه مهاجرتش ؛ جنجالی بی‌پایان برای یک مجریعکس های آزاده نامداری بدون چادر و شایعه مهاجرتش ؛ جنجالی بی‌پایان برای یک مجری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
خواهرزاده های بهنوش طباطبایی که به او لذت مادر بودن می دهند!خواهرزاده های بهنوش طباطبایی که به او لذت مادر بودن می دهند!
بهنوش طباطبایی ، بازیگر معروف ایرانی ، با انتشار این عکس ، صفحه اینستاگرام خود را به روز رسانی کرد و در این باره نوشت :
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
بهنوش بختیاری کنار الناز شاکردوست در بیمارستان
عکس پاسپورت ترانه علیدوستی در دوران کودکی
نرگس محمدی تولد مادر شوهر مهربانش را تبریک گفت!
آخرین پرو لباس احسان خواجه امیری، مخصوص کنسرت!
الناز شاکردوست روی تخت بیمارستان در کنار برادرش علی
تیپِ آزاده نامداری مخصوص جشنواره فجر
مهمان سرما زده و جدید لیلا اوتادی
عکس مهران مدیرى در شب تولد دخترش شهرزاد
تیپ مهناز افشار در اکران فیلم دارکوب
شروع و پایان هومن سیدی و نوید محمدزاده در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر
تجربه جالب هانیه توسلی از بازی در فیلم گرگ!
استوری لاکچری سحر قریشی با تیپ زمستانی
کادوهای غول پیکر دختر امیرمهدی ژوله برای ولنتاین!
بهنوش بختیاری در یک سالن زیبایی که قلبش را هم زیبا می کند!
میلیونی شدن فالوورهای اینستاگرام نرگس محمدی در کویر !
تیپ متفاوت اما با وقار بهاره کیان افشار در اکران کمدی انسانی
حمایت شدید بهنوش بختیاری از بنیامین بهادری
عکس جالبی از زمانی که کودک درون لیلا اوتادی زنده است!
تمرین ووشو بهنوش طباطبایی با الهه منصوریان، قهرمان جهان در روز برفی تهران
سلفی هانیه توسلی و دوستان معروفش در اجراى خشم و هیاهو
مرگ | قصه تلخ ترانه علیدوستی و هوادارش
جدیدترین عکس الناز شاکردوست روی تخت بیمارستان
خبر خوب مهناز افشار از اجراهای جدید تئاترش
رونمایی بهاره رهنما از روکش طلای کارت عروسی‌اش!
ابراز علاقه عجیب علی اوجی به نرگس محمدی در روز پرستار
تسلیت سحر قریشی بعد از درگذشت دروازه بان جوان تیم ملی فوتبال بانوان
فخر فروشی بهاره کیان افشار برای دوستانی که دارد!
عکس بالکن برفی مهراوه شریفی‌ نیا
لیندا کیانی و امیر على دانایى در اکران مردمى فیلم انزوا
مهمانان عزیزِ مهناز افشار در نمایش الیورتویست
عکس غمگین بهنوش طباطبایی در کنار مادرش
نوشته دردناک امیرمهدی ژوله برای افراد کشته شده در تصادفات رانندگی
شکایت آزاده نامداری ازغم پائیز!
عشوه بهنوش بختیاری در فرودگاه امام خمینی
لیلا بلوکات در افتتاحیه یک سالن زیبایی در رشت !
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
خواهرزاده های بهنوش طباطبایی که به او لذت مادر بودن می دهند!
خواهرزاده های بهنوش طباطبایی که به او لذت مادر بودن می دهند!
بهنوش بختیاری کنار الناز شاکردوست در بیمارستان
بهنوش بختیاری کنار الناز شاکردوست در بیمارستان
عکس پاسپورت ترانه علیدوستی در دوران کودکی
عکس پاسپورت ترانه علیدوستی در دوران کودکی
نرگس محمدی تولد مادر شوهر مهربانش را تبریک گفت!
نرگس محمدی تولد مادر شوهر مهربانش را تبریک گفت!
آخرین پرو لباس احسان خواجه امیری، مخصوص کنسرت!
آخرین پرو لباس احسان خواجه امیری، مخصوص کنسرت!
الناز شاکردوست روی تخت بیمارستان در کنار برادرش علی
الناز شاکردوست روی تخت بیمارستان در کنار برادرش علی
تیپِ آزاده نامداری مخصوص جشنواره فجر
تیپِ آزاده نامداری مخصوص جشنواره فجر
مهمان سرما زده و جدید لیلا اوتادی
مهمان سرما زده و جدید لیلا اوتادی
فیلم پرشین ویامیران پرواز