مشاهده : 4240 روانشناسی RSS

تحلیل رویا از نگاه فروید

تحلیل رویا از نگاه فروید روانشناسی
همه ما در طول شبانه روز خواب ها و رویاهای متعددی میبینیم اما این خواب ها نشات گرفته از چه چیزهایی هستند و آیا هر خوابی نشاندهده روح و روان ما است در ادامه مطلب تحلیل رویا از نظر فروید را با هم خواهیم دید

خواب و رویاهایی که میبینیم معمولا برگرفته از اتفاقات و یا احساسات و عواطف ما نشات می گیرد
اما زیگموند فروید روانشناس تحبیل های روانکاوانه درمورد رویا دیدن و خواب دیدن دارد در این مطلب
از پرشین وی ما بر آن شدیم که گوشه ای از تحلیل رویا از نظر فروید را برای شما عزیزان گردآوری کنیم

تحلیل رویا از نظر فروید

” زیگموند فروید- ۱۸۹۸ فروید سر آغاز و منشاء تئوری خواب برروی روان انسانی، و پیشقدمی در امر تحقیقات علمی
درباره خواب و رویا ها را در نخستین کتاب خود، ” تعبیر رویاها” در سال ۱۸۹۹ منتشر کرد هرچند تحقیقات
او در این زمینه تا پایان عمر او ادامه تحلیل رویا از نظر فروید یافت.
رویکرد فروید در این زمینه ، رویکرد علمی ، از راه مطالعات بر روی “نوروآناتومی” و تحقیقات وی در دانشگاه
وین اطریش، و مقصود و هدف از این تحقیقات ، فهم علل و معنی رویا ها بود .
فروید طبیعت بدوی افکار را در زمانی که علوم طبیعی آغاز به شکفتن کرده بودند و اسطوره شناسی تبدیل روانشناسی
گشته بود ، مورد بررسی قرار داد.

برای فروید، رویا راه رسیدن به ناخودآگاه بود..
در نظر فروید رویاها اصول کلیدی برای فهم ذهن ناآگاه بودند و او رویا را یک فرایندی میدانست که فرد
را به پسگرائی به مراحل توسعه بدوی می کشاند .
فروید همچنین تاکید بر این که تاریخجه شخصی زندگی بیننده رویاء به آنالیست این فرصت را میدهد که “زیر آگاهی”
بیمار و آرزو ها ی نهفته او را که بشکل نمادین در خواب آشکار میشوند را تمییز و تشخیص بدهد

 

از نظر فروید خواب ها چه مفهومی دارند

.
از نظر فروید نماد های نهفته زیرین ، راهی را می گشود که فهم رویاء را بسی آسانتر کند.
قبل از فروید رویاها به منزله قدرت های ماورائی و هدیه ای از فراسو و یا الهام و بینش و
یا یک نفرین و لعنت محسوب میشدند.

برای انسانهای بدوی ، رویاهای پیش بینانه حاکی از اعلام خطر بودند.
فروید تائید کرد که رویاهائی که نزدیک به حقیقت اند ، از مباحث پزشکی نبوده و بلکه نظریه های متداول
در زمانه خود که مورد توجه قرار می گرفته اند ، محسوب میشدند.
از طریق سایکوآنالیز بود که فروید قادر می گشت تا تحقیقات خود را برروی رویاء و فرآیند آن انجام بدهد
.
علاقه و توجه او به رویا و ارتباط سایکیک ( روانی ) آن با فرآیند ذهنی ، یا عملکرد بیولوژیکیِ
آن بود.
او به جستجوی کشف اینکه آیا رویاها قابل تعبیر و یا معنی دار هستند و در ارتباط با ساختار روانی
فرد بیننده رویاء قرار دارند یا خیر ، تحقیقات دامنه دار خود را ادامه میداد.

نظریه های زمانه او ، نظریات فلسفی بودند که رویاء را با ریشه های مسائل روحی و ماوراء طبیعی در
پیوند می دیدند و تصاویری که فرد در رویا می دید را ناشی از ظهور قدرت های فراسوئی میدانستند.
از آنطرف هم عالم پزشکی آن زمانه ، رویا را تزاحم های اورگان های داخلی بدن میدانست و لذا رویاها
خالی از معنا و کاملا مربوط به گرفتاریها و بیماری های روان تنی تلقی میشد.
اما فروید نه راه فیلسوفان و نه راه پزشکان ، بلکه راه نوینی را در پیش گرفت که بنیان گزار
آن خود او بود.

 

تجزیه و تحلیل خواب از نظر فروید

فروید رویا را افکار و احساسات تعالی یافته نیز میدانست .
بدین ترتیب او بر این امر تاکید داشت که خوابها را نباید دست کم گرفت و اینها فرآیند فیزیولوژیکی و
فعالیت های مغزی بی هدف در زمان خواب نیستند.
به باور فروید ، هر رویاء ، بدون استثنا، به یک واقعه ای که در ظرف چند روز گذشته رخ
داده و یا در جند روز آینده رخ خواهد داد ، مرتبط است.

فروید اصطلاح تعبیر خواب را جهت فرایندی که خواب را از محتوای نامکنون و پوشیده بیرون آورده و آن را
از راه ترجمه و تعبیر آشکار میسازد ، بکار گرفت.
در این فرآیند ، فردی که خواب دیده بطور آگاهانه خواب را بازگو و فروید به دنبال نماد ها ی
استحاله بخش گشته و آنها را بررسی میکرد.
او خوابها را به رویاهای معمولی ، و رویاها ی زمان کودکی با آرزوهای برنیامده ای که در خواب اشباع
میشوند و نیاز به تعبیر دارند توصیف کرد.

یک نمونه مثال اینکه فردی در خواب تشنه اش باشد و در خواب بیبیند که دارد آب می نوشد تا
به این وسیله رفع عطش کند هر چند که هنوز فرد در خواب میماند و خواب را ادامه میدهد.
در اینجا ضمیر ناآگاه که خشنود نشده است این آرزوهای برنیامده و خیالات را ارضاء و اشباع میکند.
این نکته فروید را به نظریه ” روانشناسی واپس رانده” تحلیل رویا از نظر فروید کشانید.
او در آغاز این تئوری در سالهای ۱۹۰۰ تصدیق کرد که این نخستین رویکرد او به یک موضوع تقریبا ناشناخته
است .
ساختار تصاویر منقوش در رویاء به این فرضیه فروید تقویت تحلیل رویا از نظر فروید می بخشید.
فروید اظهار کرد که امور پس رانده شده های روزمره ، میتواند راهی به ناآگاه جسته و از خواب سر
در بیاورند.

تحلیل رویا از نظر فروید

خواب‌ها معمولا نشان دهنده‌ی احساسات ما هستند

فروید خودش در این زمینه میگوید: ” فیلسوفات هیچ موقعیتی نداشته اند که نظر خود را نسبت به روانشناسی امور
پس رانده شده ابراز نمایند.
بنابراین ما نخستین رویکرد را در ایجاد و احداث تصاویر منقوش در طول جریانات واقع در خواب ، خواهیم داشت.
این فرضیه ما مبنی بر این است که دو واسطه در ساختار فکری نقش بسزائی دارند که دومین اش ،
امتیاز داشتن دسترسی رایگان به آگاهی است ” این دسترسی به مواد ناآگاهی ، بیشترین علاقه فروید در تحقیقات اش
بود.
او این نکته را مطرح میکند که بخش آگاهی قادر است که این مواد ناآگاهی را سانسور کند که البته
برای فرد گران تمام میشود بنظر او این سانسور کردن برای افکار قابل قبولی است که تنها آنها اجازه دارند
وارد آگاهی بشوند.

اما چون این سانسور های آگاهی هرگز نمیتواند این مواد را پاک کند و از بین ببرد آنها در به
شکل دیگری ظاهر شده و حقانیت خود را می طلبند.
بسیاری از خوابها از همین مواد سانسور شده تشکیل شده اند..

فروید باور داشت که نیاز ما به خواب ، بر اساس انرژی ای است مایل به بیرون آمدن و دفع
کردن همین مواد سانسور شده هستند که در طول روز پس رانده شده اند .
او باور داشت که رویاها بعنوان نگاهبانان خواب از بدن نیازمند به خواب حمایت میکنند.
“انباشتگی و جمع شدگی” و” جابجائی و تغییر مکان” طبیعت سانسور کردن اتقافات روازنه بشکل ناقص ، فروید را به
نظریه غلظت و جابجائی کشانید.

جنبه های رویا دیدن از نگاه فروید

فروید این جنبه از رویا بینی را ، غلظت و انباشتگی نام نهاد که حاکی از انباشتگی دو ویا سه
فکر مختلف اصلی ولی همگی جمع شده در یک تصویر خاص است.
تداعی معانی از امور روزانه در گذشته این رویاها را میسازد که در یک وضعیت خاصی انباشته شده اند.
درست مثل تابلوی نقاشی یک هنرمند که چندین مفهوم و ایده مختلف در این تابلو جمع شده باشند، این افکار
پس رانده شده هم در یک نقش ای که در خواب ظاهر میشود، مثل یک کولاژ، به دور هم جمع
شده اند.

رویاها که در آنالیز بررسی میشوند معمولا فرم غیر عادی دارند و در یک زبان منثور که ذهن بتواند آنها
را بررسی کند نمی گنجند اما بشکل نمادین و تمثیلی مانند شعر یک شاعر به او ظاهر میشوند.
فروید کار تعبیر رویا را فرآیند استحاله از منطق و زبان رویاء ، به محتوای رویا ، تعریف میکند که
او آن را یک فرآیند خلاق نمی نامد و می گوید که رویا ها خود به خود خیال تولید نمی
کنند و هیچ قضاوتی و نتیجه گیری از خودشان ندارند.( یعنی آتانومی ندارند) بلکه آنها فقط جابجائی ِ غلظت و
انباشتگی تصاویر مواد آگاهی ای هستند که بشکل نقش و تصویر در خواب ظاهر میشوند.

جابجائی و نقل مکان یک مکانیزم تدافعی است که جهت احساسات و عواطف را معطوف به جائی دیگر میکنند .
در این مورد ، رویاء یک جایگزین برای این قبیل افکار ای است که ذهن برای زدودن اضطراب آنها را
پس میزند و جابجا میکند.

 

تحلیل رویا از نظر فروید

رویا‌ها هیچ عملکرد خاصی ندارند و تن‌ها محصول فرعی بی هدفی از مغز هستند

این متد برای تعبیر رویا موثر بود و او با بکار گیری این روش ، تفکر انتقادی و عقلانی ذهن
را تعطیل ومواد ناآگاهی که پرسه زنان از این سو به آن سو میرفتند را مورد مداقه قرار میداد.
با تداعی آزاد ، بیمار عملا هر چه که به ذهن اش خطور میکند ، اعم از خاطرات ، احساس
، عواطف و یا تصاویری که ناگهان در ذهن او نقش می بنند ، تحلیل رویا از نظر فروید بدون هیچگونه نقد عقلی و کنترل
ذهنی و احساس شرمساری ، بیان میکند.

فروید نقظه شروع تداعی آزاد را از یک تصویر رویای بیمار شروع میکرد و همینطور تصاویر دیگر پشت سر هم
ظاهر میشدند و بدین تریتب فروید سعی میکرد که محتوای رویای بیمار را مورد تحلیل قرار بدهد.
این متد و این شیوه نوین در زمانه خودش ، بنیاد مکتب سایکو آنالیز است .

یعنی آوردن مواد پس رانده شده به آگاهی که توسط بیمار ضبط و عقب نگاه داشته شده اند.
فروید اعلام کرد که هیچ جیزی نمیتواند بیمار را شفا بدهد مگر تحلیل رویاهای او.
آرزوهای پس رانده شده اشاره به این شد که فروید به رویا ها به جشم آرزوهای برنیامده و محقق شده
ای که فرد آرزو دارد در آینده اتفاق بیفتد می نگرد و رویا ها را صحنه ستیزه و کشمکش امیال
می انگارد.

در خواب ، نیروی مکانیزم تدافعی که معمولا مانع رسیدن این آرزوها به حیطه آگاهی میشوند ،تضعیف شده و مجال
خودنمائی وبروز پیدا میکنند و بدین ترتیب نوعی توافق و مصالحه میان نیروی پس زننده به ناآگاه و نیرویی که
تصاویر را به آگاهی می رسانند در تحلیل رویا از نظر فروید حاصل میشود.

تحلیل رویا از نظر فروید

آرزوها و امیال در رویا بصورت تغییر یافته و در قالب بدل به فرد ظاهر میشوند.

آرزوها و امیال در رویا بصورت تغییر یافته و در قالب بدل به فرد ظاهر میشوند.
گاهی این رویاها بصورت تکراری و گاهی صحنه های دوران کودکی فرد است.
فروید در” فراسوی اصل لذت”، برای نخستین بار متذکر میشود که یک استثنا در این فرضیه که رویا ء دیدن
برای تشفی آرزوهای برنیامده هست و آن رویای بیماران ای است که ترامای نوروسیس دارند که بر “اصل لذت” می
چربد .
او به خوابهای اضطراری کودکان که ناشی از ترامای نوروسیس و جهش های آنی است ، بعنوان مثال اشاره میکند.
کودکان رویاهای ناخوشایند که حاکی از غریزه اضطراری است می بینند و همیطنوطر تجربه لذت شان هم از همین دست
است.

 

از نظر فروید آسیب و یا تراما در کودکان ، تحلیل رویا از نظر فروید ساختاری برگرفته از عطف به ماسبق دارد بدین معنی که
همانطور که یک کودک یک تجربه و یا یک وسوسه و گمراه شدگی را تجربه میکند که در آن هنگام
نمیتواند بفهمدش .

اما بعدها ، وقتی که کودک رشد پیدا کرد تحلیل رویا از نظر فروید این تجربه که در ناآگاه مانده است در اتفاقات دوران میانسالی
ماشه اش کشیده شده و آنوقت فرد بالغ میتواند آن تجربه را دوباره زنده کرده و معنی آن را بفهمد.
اما این فهم نوین، این بار شبیه سازی و همانندی نمیتواند بکند و ذهن را را در آستانه درک موضوع
، مجروح میدارد.

در این مدل نه اتفاق آن دو تجربه به تنهائی ضربه روانی اند (بعنوان مثال هیجانات جنسی در موقعیتی خاطره
اش بر انگیخته شده است) ، تحلیل رویا از نظر فروید بلکه آنچه منفجر کننده است ترکیب این دو تجربه با هم است .
محتوای پوشیده و نهفته رویاها به عطف به ماسبق می نگرد که فرآیند آنالیسیس است.
فروید نخستین کسی است که متوجه نوروسیس ضربه روانی شدو نوروسیس ِتراما ضربه قبلی را که در دوران کودکی معمولا
رخ میدهد شناسائی کرد.

بیشتر بدانید از چرا ما خواب میبینیم

ما می‌دانیم که چرخه‌ی خواب ما معمولا بسیار زیاد است و خواب ِ. بیشتر در طول مرحله‌ی خواب،
همراه با حرکات تند چشم (REM) به یاد افراد می‌ماند. همچنین در جامعه‌ی علمی تقریبا همگی
قبول دارند که همه خواب می‌بینیم، اگرچه اینکه کدام خواب‌ها بیشتر به یاد آدم می‌مانند،
فرد با فرد فرق می‌کند. به این سوال که آیا خواب‌ها عملکردی فیزیولوژیایی، زیستی
یا روانی دارند هم جواب داده نشده است، اما این موضوع جلوی دانشمندان را از تحقیق
و فرضیه‌سازی نگرفته. چندین نظریه وجود دارند که چرا ما خواب می‌بینیم.

یکی از آن‌ها این است که رویا‌ها دست در دست خواب کار می‌کنند تا به مغز کمک کنند
تمام چیزهایی که در طول ِ. ساعت بیداری جمع‌آوری کرده را طبقه‌بندی کند.
مغز شما روزانه اگر نگوییم میلیون‌ها، با صد‌ها هزار ورودی برخورد دارد. بعضی جزئیات
حسی کوچک هستند مثل رنگ ماشینی که از جلوی شما می‌گذرد در حالی که باقی
پیچیده‌تر هستند مثل ارائه‌ی بزرگی که برای کارتان کنار هم قرار می‌دهید.

در طول خواب،
مغز کار می‌کند تا در بین تمام این اطلاعات شخم زده تا تصمیم بگیرد چه چیزی را ذخیره
و چه چیزی را فراموش کند. بعضی از محققان فکر می‌کنند خواب‌ها نقشی را در این فرآیند ایفاء می‌کنند.

ولی این تیری در تاریکی نیست. تحقیقاتی نشان می‌دهند که خواب‌ها به چگونگی شکل‌گیری
خاطرات، ارتباط دارند. مطالعات نشان می‌دهد زمانی که در ساعت‌های بیداری چیزهای
جدیدی یاد می‌گیریم، تحلیل رویا از نظر فروید رویاهای ما در طول خواب زیاد می‌شود. شرکت‌کنندگان در مطالعه‌ی
خواب که یک دوره‌ی یادگیری زبان را طی می‌کردند فعالیت خواب بیشتری نسبت به بقیه داشتند.
این مطالعات این ایده را مطرح می‌کند که ما از خواب خود استفاده می‌کنیم تا خاطرات کوتاه‌مدت
را طبقه‌بندی کرده و به خاطرات بلندمدت تبدیل کنیم.

 

parsianforum.com / عصر ایران

2019-05-11 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
شخصیت درونی افراد را از روی چهره آنها تشخیص دهید شخصیت درونی افراد را از روی چهره آنها تشخیص دهید
ما در این مطلب قصد داریم رواشناسی چهره و شخصیت شناسی از روی چهره را برای شما عزیزان شرح دهیم.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
طالع بینی سال ۱۳۹۹ بر طبق ماه های مختلف تولد
همه چیز درباره ارتباط بین دختر و پسر قبل از ازدواج
با این روشها مادر شوهرهای بد اخلاق تان را به سوی خود جذب کنید
مردان به این دلایل ازدواج می کنند
بی خـوابـی؛ ۵ عـلـت و ۱۰ راه حـل
از عشق وسواس گونه و اختلال ارتباط ‏OCD چه میدانید؟
با افراد حسود چگونه برخورد کنیم؟
بی اشتهایی نشانه چیست ؟
نحوه گرفتن قلم در دست و رازهای جالبی که از شخصیت تان افشا می کند
معجزه ای برای رفع کدورت
انواع شخصیتهای افراد از نظر کیفیتهای حسی(لمسی،بصری،سمعی )
تقویت اعتماد به نفس خانمها با چند روش ساده
شاه کلیدی برای نفوذ در قلب کسی که دوستش دارید
راز جذابیت مردان از دیدگاه خانم ها
اگر یک کودک خجالتی و درونگرا دارید هرگز این برخوردها را با وی نکنید
عشق یکطرفه : کسی را دوست دارید که دوستتان ندارد؟
کارهایی که مردان را دیوانه میکند
بهترین طرز برخورد با وسواسی ها
خوش شانس ترین ماه تولد در سال ۲۰۲۰
چه کنم تا از اندوه و غم حسرت خوردن بر گذشته آسوده شوم؟
با یک عروس بی ادب و گستاخ چگونه برخورد کنیم؟
افسردگی در ایام نوروز را با این روشها تسکین دهید
ازدواج نکردن مردان به این دلایل عمده است
انگیزه یعنی چه؟| نگاهی به مفهوم انگیزه
گرایش دختران به رفتار پسرانه
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن