راهکارهای ساده برای داشتن رابطه عاشقانه موفق و رویایی

راهکارهای ساده برای داشتن رابطه عاشقانه موفق و رویاییروانشناسی
رابطه عاشقانه موفق , هفت عاملی که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم می توانند برآمده از شخصیت روان شناختی یا اخلاقی شخص عاشق باشند و در موفقیت رابطه عاشقانه موثر باشند.

رابطه عاشقانه موفق

رابطه عاشقانه موفق ,چنان که پیش تر اشاره کردم، اگر ادب عشق رعایت نشود، عشق ورزی ناکام خواهدماند
و شکست خواهدخورد هرچند ضوابط اخلاقی زیر پا گذاشته نشده باشد.
در باب ادب عشق هفت نکته را باید در نظر داشت که رعایت شان تضمینی برای موفقیت عشق خواهدبود.
ممکن است یک عیب و نقص اخلاقی در شخص عاشق باشد که اخلاقیت ارتباط عاشقانه را از بین نَبَرد اما
این ارتباط را به شکست عشقی بکشاند.
بنابراین هفت عاملی که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم می توانند برآمده از شخصیت روان شناختی یا
اخلاقی شخص عاشق باشند و در موفقیت رابطه عاشقانه موثر باشند: رابطه عاشقانه موفق

۱٫ اشتغال بیش از حد عاشق به خود

گاهی حواس عاشق بیش از حد متوجه خودش است؛

اشتغال به خود یک نقض اخلاقی نیست بلکه یک عیب روان شناختی است.
گاهی عاشق آنقدر گرفتار خودش هست و آن قدر ذره بین روی خودش نهاده و آن قدر حواسش به محیط
اطرافش نیست که متوجه دگرگونی هایی که در معشوق صورت گرفته نمی شود.
معشوق از آن جهت که معشوق است دوست دارد دگرگونی هایی که در او صورت می گیرد، چه دگرگونی های
ظاهری و چه دگرگونی های ذهنی، مورد توجه عاشق قرار بگیرد؛ و وقتی این دگرگونی ها مورد توجه عاشق قرار
نمی گیرد، برای معشوق نشانه ای است از بی اعتنایی عاشق.رابطه عاشقانه موفق این عیب، عشق را آهسته آهسته ناکام
می کند و در مقابل، هرچه التفات به معشوق بیش تر باشد، ارتباط عاشقانه استوارتر و موفق تر خواهدبود.
به تعبیر سیمون وی، مهم ترین چیزی که معشوق از عاشق می خواهد توجه است، حتی اگر این توجه به
معشوق نقادانه باشد.

۲٫ خودپسندی عاشق

در عاشق باید آمادگی ای برای دگرگونی وجود داشته باشد.
اگر عاشق آن قدر خودپسند باشد که حاضر به هیچ گونه دگرگون سازی خود نباشد، رابطه عاشقانه آسیب خواهددید.
عاشق خودپسند که خود را به کمال و بدون نقص می بیند، مستقیم یا غیرمستقیم به معشوق خود می گوید
همینم که هستم و کوچک ترین دگرگونی را نمی پذیرم، و در ارتباط عاشقانه اش به جهت خودپسندی کوچک ترین
انعطافی نشان نمی دهد.
از جمله انتظارات معشوق از عاشق این است که او هزینه عاشقی خود را بپردازد.
و از جمله هزینه های عاشقی همین است که عاشق برای خوشنودی معشوق دگرگونی هایی را در خود روا بدارد.
اگر این تلقی به ذهن معشوق متبادر شود که او عاشقی بدون هزینه می خواهد، ارتباط عاشقانه آهسته آهسته سردتر
می شود.
البته عاشق نمی تواند هرگونه دگرگونی را در خود بپذیرد و این آمادگی برای دگرگونی دو قید دارد.
ما نباید کسی را بکشیم و بعد خوشحال باشیم که با جسدش ازدواج کرده ایم یا ارتباط عاشقانه
برقرار نموده ایم.
خیلی ها به خاطر غلیان عشق شان نسبت به معشوق، در مقام تعطیل رگه وجود خود برآمده اند و بعدها
احساس کرده اند که خسارت عظیمی دیده اند.
به زبان ساده تر اگر معشوق من هزینه عشق را یکی از رگه های وجود من قرار بدهد خطای بزرگی
کرده است و اگر من نیز به این خواسته تن دهم، خطا کرده ام.

۳٫ تنبلی:

تنبلی عاشق ارتباط عاشقانه را ناموفق می کند.
آدمی در ارتباط عاشقانه یک سلسله وظایفی نسبت به معشوق خود انجام می دهد , یک سلسله لذاتی از معشوق
خودش دریافت می کند.
گویی که در هر ارتباط عاشقانه ای یک داد و ستد وجود دارد.
عاشق خوبی هایی را به معشوق بدهکار است و خوشی هایی را هم از او طلبکار است.رابطه عاشقانه موفق عاشق
از آن رو که عاشق است بدهکار است به معشوق نیکی را، و از معشوق طلبکار است خوشی را.
اما اگر عاشق تنبل باشد، نه در انجام وظایفی که نسبت به معشوق خود دارد موفق خواهد بود و نه
در لذاتی که باید از او دریافت کند.
برخی عالمان اخلاق مسیحی تنبلی را یکی از هفت گناه کبیره می دانند که هم به خوبی زندگی طلمه می
زند و هم به خوشی زندگی.
بنابراین تنبلی، خوبی و خوشی عاشقی را ضعیف می کند.
رابطه عاشقانه موفقعاشق باید بداند که عشق یکی از ارتباطاتی است که معشوق در زندگی اش دارد

۴٫ حرص و ولع و آزمندی در ارتباط عاشقانه

در یک ارتباط عاشقانه عاشق خواستار چیزهایی در معشوق خود است و به جهت این که تصورش بر این است که آن چیزها، آن
خوشی های زندگی، از ناحیه معشوق در اختیار او قرار می گیرد، ممکن است در این خوش باشی به اسراف
و حرص و طمع بیفتد.
همان طور که آدمی می تواند در خوردن غذا شکمباره شود و پرخوری کند، ممکن است در خواسته هایی که
از معشوقش دارد هم به نوعی بارگی و افراط دچار شود.
آن که در غذا خوردن افراط دارد فقط به خودش لطمه می زند اما وقتی که عاشق در خوشی هایی
که از ناحیه معشوق می خواهد دریافت کند افراط کند به معشوق هم لطمه می زند و این آزار و
لطمه آهسته آهسته رابطه عاشقانه را از بین می برد.
به تعبیر دیگر رابطه عاشقانه با رابطه ای که آدمی با جمادات و نباتات عالم طبیعت دارد فرق اساسی دارد.
آدمی در ارتباطاتی که با نباتات و جمادات دارد هر چقدر زیاده خواه باشد به خودش لطمه می رساند ولی
وقتی که طرف مقابل او یک انسان است، زیاده طلبی هایش با مقاوت طرف مقابل رو به روی می شود
و ارتباط عاشقانه را کم کم ضعیف می کند.

۵٫ بزدلی و ترسو بودن عاشق

زندگی معشوق را، جسم یا ذهن و روان یا مناسبات اجتماعی یا مطلوب های اجتماعی او را، همواره خطراتی تهدید
می کند و اگر عاشق ترسو باشد , نتواند از معشوق در مواجهه با خطرات پشتیبانی کند، شعله عشق به
مرور خاموش می شود.
ارتباط عاشقانه وقتی قوت می گیرد که معشوق، عاشق را پشتیبان خود ببیند.
وقتی عاشق ترسوست و نمی تواند در مواجهه با خطراتی که معشوق با آن دست و پنجه نرم می کند
اقدامی انجام دهد، معشوق از ناحیه عاشق احساس بی پناهی می کند.
در مخیله معشوق، عاشق حمایتگر است و معشوق از آن رو که معشوق است این حمایتگری را می خواهد.
خیلی وقت ها عاشق واقعا عاشق است اما به دلیل این عیب و نقص روان شناختی ارتباط عاشقانه را نابود
می کند.
از این نظر عاشقی شجاعت می خواهد و هرچه انسان ها شجاع تر باشند در ارتباط عاشقانه شان موفق تر
هستند.رابطه عاشقانه موفق
۶٫ عشق یگانه نیاز نیست
عاشق باید بداند که عشق یکی از ارتباطاتی است که معشوق در زندگی اش دارد.
اگر معشوق وفادار به عاشق باشد، ارتباط عاشقانه اش منحصر به او خواهدبود اما ارتباطاتی که معشوق در زندگی اجتماعی
دارد فقط ارتباط عاشقانه اش نیست.
معشوق ارتباطات خویشاوندانه، ارتباطات همکارانه و ارتباطات دوستانه دارد و ارتباطاتی هم در حریم خصوصی اش دارد و گاهی می
خواهد با خودش باشد.رابطه عاشقانه موفق ما در مقام عشق گاهی چنان رفتار می کنیم که گویا معشوق ما فقط
یک ارتباط در زندگی اش دارد و فقط از طریق یک ارتباط به لحاظ معنوی و روحی تغذیه می شود
و آن هم ارتباط عاشقانه اش با ماست.
اگر عاشق در ارتباط عاشقانه اش همه ارتباط های دیگر معشوق را امحا بکند، آهسته آهسته این ارتباط عاشقانه آسیب
می بیند.
به زبان ساده باید بپذیریم که عشق در عین حال که یکی از نیازهای آدمی است، یگانه نیاز آدم نیست.رابطه
عاشقانه موفق
۷٫ عدم توجه به بی ثباتی جهان
یگانه واقعیت ثابت عالم طبیعیت بی ثباتی است.
هر چیزی در زندگی معروض دگرگونی و تغییر و سیلان و تحول و تطور است.
هیچ چیزی نیست که از تغییر و دگرگونی مصون باشد.
روز اولی که ارتباط عاشقانه میان دو نفر برقرار می شود، عاشق معشوق را در وضعیت خاصی دیده است.
اما عاشق نباید معشوق را در همین کادر قرار دهد و تغییر در ویژگی های معشوقش را برنتابد.
معشوق هم به لحاظ جسمانی و هم به لحاظ ویژگی های ذهنی و روانی و هم به لحاظ مناسبات اجتماعی
معروض دگرگونی است.
اگر عشق من به معشوقم بر عاملی خاص در او متوقف باشد، وقتی این عامل در معرض دگرگونی قرار گرفت،
عشق من نیز از بین خواهدرفت.
عاشق باید عشقش به معشوق را بر ویژگی ای منوط کنند که لااقل تا زمانی که ادامه زندگی متصور است
به ثبات آن ویژگی کم و بیش اعتماد داشته باشد.
هرچه عشق من بر ویژگی های متغیرتر و سریع الزوال تری بنا شده باشد, احتمال این که این عشق از
بین برود بیش تر است.
ما آدم ها این را می فهمیم که در جهان بی ثباتی به سر می بریم اما درباره معشوق خودمان
یک نوع استثنا قائلیم.
انگار معشوق ما باید از دایره شمول قوانین حاکم بر انسان ها بیرون باشد.
ما سختی دگرگونی های معشوق مان را می پذیریم و این به موفقیت عشق ضربه می زند.رابطه عاشقانه موفق
تبیان

2017-05-06 / گردآوری:
برچسب ها:

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
۱۰ راز موفقیت در ازدواج۱۰ راز موفقیت در ازدواج
برای ای این که مسیرتان برای موفقیت در ازدواج هموار تر شود در این مقاله 10 اصل موفقیتی که با مطالعه روی صدها زوج موفق به آن رسیده ایم را در اختیارتان می گذاریم
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
به کودکان بیاموزید اگر گم شدند این کارها را انجام دهند
تاثیر منفی خانواده ناکارآمد بر کودکان
چطور به بهتر خوابیدن نوزاد کمک کنیم
دلیل پرحرفی کودکان و سوال پیچ کردن والدین
راه های درمان زیاد فکر کردن
چرا زوجین یک رابطه شکست خورده را تمام نمی کنند؟
افراد موفق و خاص این الگوهای رفتاری را در زندگی از خود نشان میدهند
علت کسلی صبح ها وقتی از خواب بیدار می شویم
با کودکان باهوش چگونه باید رفتار کرد
از اعتیاد عاطفی چه می دانید؟
۵ زبان عشق و دلبری که شناخت آن ها رابطه شما را دگرگون می کند
شک داشتن به شریک زندگیمان را چگونه کنترل نمائیم؟
راهکارهایی برای کسانی که ابراز احساسات برایشان دشوار است
چگونه میتوان با وجود مشکلات زندگی همچنان شاد و خندان بود؟
دلیل گریه کردن و اشک ریختن چیست
شاد بودن بیشتر برخی از افراد به چه دلیل است؟
۹ علامتی که  نشان می دهد نامزدتان به شما خیانت می کند
علائم بارز کمبود اعتماد به نفس
این دسته از مردان، همسران خود را مورد خشونت قرار می دهند
چگونه شخصیتی محبوب و دوست داشتنی ای پیدا کنیم؟
چگونگی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر افراد
اضطراب امتحان و مقابله با آن
کسب آرامش واقعی با ازدواج میسر است؟
چگونه قلب شکسته را درمان کنیم و دوباره لبخند بزنیم
چه رفتارهایی باعث بدخلقی‌ در پاییز می شوند
خانمها از انجام این کارها در زندگی زناشویی شان به شدت دوری نمایند
مخرب ترین رفتارهای عاطفی در زندگی زناشویی
افسردگی خندان چیست؟ و چه علائمی دارد؟
رابطه بین خوشحالی و پول و خوشبختی چیست؟
شخصیت شناسی و شناخت سلامت افراد از روی گروه خونی
شباهت به یکدیگر در انتخاب همسر آینده چقدر اهمیت دارد
چگونه فشار روحی و عصبی خود را تخلیه کنیم؟
استرس و رابطه مستقیم آن با دیابت
خودگویی منفی چیست و چه تاثیراتی دارد
شیرین شدن زندگی با این روش ها
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
۱۰ راز موفقیت در ازدواج
۱۰ راز موفقیت در ازدواج
به کودکان بیاموزید اگر گم شدند این کارها را انجام دهند
به کودکان بیاموزید اگر گم شدند این کارها را انجام دهند
تاثیر منفی خانواده ناکارآمد بر کودکان
تاثیر منفی خانواده ناکارآمد بر کودکان
چطور به بهتر خوابیدن نوزاد کمک کنیم
چطور به بهتر خوابیدن نوزاد کمک کنیم
دلیل پرحرفی کودکان و سوال پیچ کردن والدین
دلیل پرحرفی کودکان و سوال پیچ کردن والدین
راه های درمان زیاد فکر کردن
راه های درمان زیاد فکر کردن
چرا زوجین یک رابطه شکست خورده را تمام نمی کنند؟
چرا زوجین یک رابطه شکست خورده را تمام نمی کنند؟
افراد موفق و خاص این الگوهای رفتاری را در زندگی از خود نشان میدهند
افراد موفق و خاص این الگوهای رفتاری را در زندگی از خود نشان میدهند
فیلم پرشین ویامیران پرواز