مشاهده : 574 تعبیر خواب حرف آ RSS اشتراک:

تعبیر خواب آبگینه

تعبیر خواب آبگینه
آبگینه به معنای شیشه یا ظرف بلور است و دیدن آبگینه در خواب تعابیر مختلفی دارد . معبران معروفی چون ابن سیرین , حضرت دانیال , مطیعی تهرانی به بیان این موضوع پرداخته اند . در ادامه با ما همراه باشید .

تعبیر خواب آبگینه از نظر حضرت دانیال چنین است که آبگینه در خواب به معنای زن است . آب خوردن در ظرف ,
بلور نشانه زن گرفتن است .ابن سیرین چنین می گوید که اگر خواب بیننده نام خود را بر روی ظرف بلوری ببیند نعمتش,
زیاد می شود و نیازهایش برطرف می شود . مطیعی تهرانی هم آبگینه را در خواب به معنای زن می داند .

تعبیر خواب آبگینه

جابر مغربی گوید: اگر خواب بیند که آبگینه داشت، افتاد و شکست، به این معناست اگر زن دارد طلاقش دهد,
و اگر زن ندارد زنی ازخویشان و ی رحلت کند و بدان که آبگینه به تاویل، به منزله خداوندگار بود.

بعضی از معبران گفته اند: آبگینه کسی بود که کارهای زنان گذارد و پیوسته او را زنان مخالطت بود.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معبران آبگینه را به زن تعبیر کرده اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن ظریف و شکننده است.
از دانیال نبی نقل می شود که اگر بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از آبگینه آب می خورد ,
به معنی آن است که او ازدواج می کند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می شود.

در دست داشتن ظرف آبگینه نیکو است. خود را در میان تعدادی ظروف آبگینه دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن ,
است و شاید عروسی. روی هم رفته دیدن آبگینه در خواب با توجه به این که آبگینه را به زن تعبیر کرده اند ,

خوب است . مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از آبگینه داشته باشد و آن ظرف از ,
دستتان بیافتد و بشکند.

معبران نوشته اند همسر بیننده خواب می میرد و چنان چه بیننده خواب زن است یا مردی که همسر ندارد زنی از,
نزدیکان خویش را از دست می دهد.

معنای دیدن آبگینه در خواب از نظر حضرت دانیال

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

دیدن آبگینه ( شیشه »بلور و …) در خواب ، بر زن دلالت دارد.

اگر شخصی در خواب ببیند در ظرف بلور آب میخورد زن می گیرد و ثروتمند میشود.

اگر در خواب ببیند در ظرف بلور به کسی شراب میدهد ، برای آن شخص زن میگیرد.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر شخص در خواب ببیند نامش بر بلور نوشته شده است ، نعمت و دولت دنیا در دین پیدا خواهد کرد ,
و به نیازهایش خواهد رسید.

اگر خواب ببیند بر بلوری نام پادشاه یا شخص صاحب مقامی نوشته است ، اگر خواب بیننده خود,
پادشاه باشد اجلش نزدیک است و اگر کسی که این خواب را دیده است ,

نسبتی با پادشاه و شخص صاحب جاه نداشته باشد به اندازه ارزش بلور خیر و خوشی میبیند و خوش ,
عاقبتی در انتظارش است .

تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن