مشاهده : 855 تعبیر خواب حرف آ RSS اشتراک:

تعبیر خواب آروغ

تعبیر خواب آروغ
آروغ همان بادگلو است که از دهان خارج می شود .حال دیدن این صحنه و انجام این کار در خواب تعابیر متفاوتی دارد . در این مطلب تعبیر خواب آروغ به روایت ابن سیرین , منوچهر تهرانی و ابراهیم کرمانی را می بینید.

آروغ زدن در خواب تعابیر مختلفی دارد . معبران آروغ را به حرف و سخنی نسبت می دهند که خواب بیننده میزند .
به عنوان مثال تعبیر خواب آروغ این سیرین می گوید که اگر آروغ ترش بود سخنی که خواب بیننده میزند برای او بد ,
خواهد شد .با منوچهر مطیعی تهرانی می گوید که اگر با آروغ غذا هم بیرون آمد به معنای نزدیک شدن به مرگ است .

تعبیر خواب آروغ

ابراهیم کرمانی: اگر شخص در خواب بیند که با آروغ طعامی بود و از گلویش بیرون آمد، دلیل کند,
که اجلش نزدیک بود.

و اگر خواب بیننده بیند که درخواب آروغ برمی آورد، دلیل بود که سخنی بگوید که او را از آن حرمتی بود.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر خواب ببیند همراه آروغ غذایی هم از گلویش بیرون امد تعبیرش چنین باشد که اجلش نزدیک است.

اگر خواب ببیند در خواب آروغ زد ، سخنی از دهان او خارج می شود که برایش احترام و حرمتی,
را باعث می گردد.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

تعبیر دیدن آروغ به شکل دود

اگر در خوای خود ببیند آروغش رنگی چون دود داشت ، سخن بی جا و بی موقع خواهد زد که,
باعث می شود سرزنشش کنند و بدش را بگئیند ، سخنی که در نهایت از گفتن آن,
پشیمان خواهد شد.

اگر درخواب ببیند آروغ ترش و بدبو بود ، سخنی می گوید که برایش خطر آفرین خواهد بود.

ستاره , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن