مشاهده : 768تعبیر خواب حرف آRSSاشتراک:

تعبیر خواب آروغ

تعبیر خواب آروغ
آروغ همان بادگلو است که از دهان خارج می شود .حال دیدن این صحنه و انجام این کار در خواب تعابیر متفاوتی دارد . در این مطلب تعبیر خواب آروغ به روایت ابن سیرین , منوچهر تهرانی و ابراهیم کرمانی را می بینید.

آروغ زدن در خواب تعابیر مختلفی دارد . معبران آروغ را به حرف و سخنی نسبت می دهند که خواب بیننده میزند .
به عنوان مثال تعبیر خواب آروغ این سیرین می گوید که اگر آروغ ترش بود سخنی که خواب بیننده میزند برای او بد ,
خواهد شد .با منوچهر مطیعی تهرانی می گوید که اگر با آروغ غذا هم بیرون آمد به معنای نزدیک شدن به مرگ است .

تعبیر خواب آروغ

ابراهیم کرمانی: اگر شخص در خواب بیند که با آروغ طعامی بود و از گلویش بیرون آمد، دلیل کند,
که اجلش نزدیک بود.

و اگر خواب بیننده بیند که درخواب آروغ برمی آورد، دلیل بود که سخنی بگوید که او را از آن حرمتی بود.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر خواب ببیند همراه آروغ غذایی هم از گلویش بیرون امد تعبیرش چنین باشد که اجلش نزدیک است.

اگر خواب ببیند در خواب آروغ زد ، سخنی از دهان او خارج می شود که برایش احترام و حرمتی,
را باعث می گردد.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

تعبیر دیدن آروغ به شکل دود

اگر در خوای خود ببیند آروغش رنگی چون دود داشت ، سخن بی جا و بی موقع خواهد زد که,
باعث می شود سرزنشش کنند و بدش را بگئیند ، سخنی که در نهایت از گفتن آن,
پشیمان خواهد شد.

اگر درخواب ببیند آروغ ترش و بدبو بود ، سخنی می گوید که برایش خطر آفرین خواهد بود.

ستاره , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟